Budapesti Közlöny, 1902. április (36. évfolyam, 75-99. szám)

1902-04-08 / 80 szám

Budapest, 190*5. 80. szám. Kedd, április 8. KÖZLÖNY. LAP. Szerkesztőségi iroda ■ VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : VH., Kerepesi-út 54., Atlienaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv- kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3 sz. Előfizetési Árak: naponkénti postai szétküldéssel, ▼»gy helyb&n házhoz hordva: Egész évre.........................40 korona Félévre..............................20 > N egyedévre.........................10 » Egry teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegeden beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- azőig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabólyeg és az esetleg kórt lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. ftlagánhirdetések: Eg-y hatod hasábos nonpareüle-sor (iUétÖ- leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kötszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. ........."" ............ H IVATALOS RÉSZ. Magyar igazságügyministerem előter­jesztésére Anceán Sándor számosujvári já- rásbirósági albirót jelenlegi alkalmazása helyén járásbiróvá kinevezem. Kelt Schönbrunnban, 1902. évi április hó 4-én. Febencz József, s. k. I)r. Plósz Sándor, s. k. 0 császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 24-én kelt legfelső elhatározásával, legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy gróf Khevenhüller-Metsch Rudolf rendelkezési állományban levő, rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti czimmel és jelleggel felruházott rend­kívüli követ és meghatalmazott minister a kirá­lyi belga Lipót-rend nagy kér észtjét elfogadhassa és viselhesse. 0 császári és apostoli királyi Felsége méltóz­tatott gróf van der Strafen-Ponthoz Rudolf hadnagynak az Albrecht porosz herczeg 6. sz. dragonyos ezrednél a kamarási méltóságot díj­mentesen legkegyelmesebben adományozni.--------n— 0 császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 24-én kelt legfelső elhatározásával, Burxan Ottó helyi alkalmazású sorhajó-kapi- tánynak, saját kérelmére, a nyugállományba he­lyezését elrendelni és neki ez alkalomból a har­madik osztálya vaskorona-rendet a dij elengedé­sével legkegyelmesebben adományozni méltóz­tatott. 0 császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 25-én kelt legfelső elhatározásával, ns. Normann-Friedenféls Ede szolgálaton kívüli sorhajó-hadnagynak és a hadtengerészeti mű­szaki bizottság osztályfőnökének, legfelső kegye­lemből és kivételesen, a czimzetes corvette-ka- pitányi jelleget a dij elengedésével legkegyelme­sebben adományozni méltóztatott. O császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 22-én kelt legfelső elhatározásá­val, dr. Prandstetter Ferencz ideiglenes cor- vette-orvost valóságos corvette-orvossá legkegyel­mesebben kinevezni méltóztatott. O császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi április hó 4-én kelt legfelső elhatározásával, dr. Oirtler Aladár nagytapolcsányi kir. járásbi- rónak törvényszéki bírói minőségben a trencséni kir. törvényszékhez, Simay János kékesi kir. járás­birónak eddigi minőségében a számosujvári kir. járásbírósághoz és dr. Oönczy Gyula muzslai kir. járásbirónak törvényszéki bírói minőségben a budapesti kir. kereskedelmi és váltó-törvény­székhez saját kérelmükre leendő áthelyezését leg­kegyelmesebben megengedni méltóztatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister, az »Adria« m. kir. tengerhajózási részvénytársasággal kötött és az 1901. évi VII. törvényczikkel beczikkelye- zett szerződés 33. §-ában fentartott joga alap­ján, lovag Lederer Sándornak a társaság elnö­kévé, továbbá Bur char d-Bélaváry Komádnak és dr. Matlekovits Sándornak a társaság alel- nökeivé történt megválasztását megerősítette. A m. kir. pénzügyminister Pittner Árpád pénzügyőri főbiztost Beszterczebányára és Her­czeg Károly pénzügyőri főbiztost Eperjesre felügyelőkké nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a pozsegai kir. pénzügyigazgatósághoz Cicák János zágrábi pénzügyi segédtitkárt pénzügyi titkárrá végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a székes fővárosi kir. adófelügyelő mellé Széles Sándor budapest- vidéki pénzügyi segédtitkárt pénzügyi titkárrá végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a nagybecskereki m. kir. pénzügyigazgatósághoz dr. Koczor Sándor pozsonyi pénzügyi fogalmazót pénzügyi segédtit­kárrá végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a nyitrai m. kir. pénzügyigazgatósághoz Lengyel Lajos szombat­helyi pénzügyi fogalmazót pénzügyi segédtitkárrá végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Varga Lajos m. szigeti pénzügyi számellenőrt a zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőséghez pénzügyi számvizsgálóvá végleges minő­ségben kinevezte. _______ A. m. kir. pénzügyminister Télegdy János pénzügyi számgyakornokot a nagybecskereki m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevő­séghez pénzügyi számtisztté ideiglenes minőség­ben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a körmöczi m. kir. pénzverő hivatal mellé rendelt számvevőséghez Schoeller Lajos pénzügyi számtisztet pénzügyi számellenőrré végleges, Kreutler János n.-bányai segélydijas pénzügyi szám gyakornokot pénzügyi számtisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a központi dij- és illetékkiszabási hivatalhoz dr. Szuborits Miklós budapesti lakost m. kir. pénzügyi fogalmazó gyakornokká ideiglenes minőségben kinevezte. A belügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a székes fővárosi m. kir. államrendőrség mellé rendelt számvevő­séghez Halmos Béla ideiglenes számellenőrt vég­legesen kinevezte. _______ A m. kir. posta, távírda és "távbeszélő elnök­igazgatója Antal József, Glück Adolf, Jurkovic Imre és Vudovic István posta- és távirda-segéd- tiszteket, továbbá Benyács Alajos, Röhlich Gyula, Bényi Károly, Vuchetich Lörincz, PolednáJc Ernő és Mezei Géza posta- és távirda-gyakor­nokokat a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába posta- és távirdatisztekké, Imreh Mihályt, Weisz Alfrédet, Szabó Zoltánt, Győri Jánost és Tie ah Lajost, a budapesti, illetve zágrábi posta- és távirdatisztképző tanfolyam végzett hallgatóit pedig posta- és távirda-gyakornokokká nevezte ki. A nagyváradi kir. ítélőtábla elnöke a veze­tése alatt álló kir. Ítélőtábla kerületébe dr. Fősz Henrik ügyvédjelöltet dijtalan joggyakornokká nevezte ki. A kolozsvári kir. ítélőtábla elnöke Pungur Árpád jogszigorlót a kolozsvári kir. ítélőtábla kerületébe dijtalan joggyakornokká nevezte ki. Kiskorú Neubrunn Henrik Csáktornyái lakos családi nevének »Nádasi«-ra kért átváltozta­tása, 1901. évi 125.536. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Weisz Vilmos orosztonyi illetőségű ujgra- diskai lakos családi nevének »Vajda«-ra kért át­változtatása, folyó évi 19.131. számú belügymi­nisteri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú K a n i t z Dávid nagyváradi illetőségű ugyanottani lakos családi nevének * Kovács«-ra kért átváltoztatása, folyó évi 31.128. számú bel­ügyministeri rendelettel, megengedtetett. W e i s s Zsófia nagykanizsai illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Lugosi«-ra kért átváltoztatása, folyó évi 31.366. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Nyegrai István nagybocskói illetőségű boros- jenői lakos családi nevének »Rónai«-ra kért átváltoztatása, folyó évi 31.441. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Kerekes Zsuzsa kolozsvári illető­ségű ugyanottani lakos családi nevének »Pál«-ra kért átváltoztatása, folyó évi 31.686. számú bel­ügyministeri rendelettel, megengedtetett. Steiner Sándor bicskei illetőségű budapesti lakos, valamint kiskorú Jolán, Miksa, Blanka, Kálmán, Jenő és Anna gyermekei családi nevé­nek »Szilágyi«-ra kért átváltoztatása, folyó évi 31.691. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. A lap mai számához negyed iv melléklet, s egy és háromnegyed iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva; lapunk mai számának »Országgyűlési Értesítő«-je a képviselőház 1902. évi április hó 7-diki 85-dik ülésében mondott beszédek lenyomatát tartalmazza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék