Budapesti Közlöny, 1906. július (40. évfolyam, 151-176. szám)

1906-07-29 / 175. szám

3 Nesvadba Antal, Nakovitsch Jakab, Perkó Károly és Horalek Ferencz testőr gyalogosok — a po­rosz királyi vörös sas-rend érmet, utóbbnevezett a szász herczegi ernesztiniai házirend ezüst érmét is; Reinelt Leó és Lammer Vincze testőr gyalogosok a perzsa császári nap- és oroszlán-rend arany érmét; Weigl István és Janousek János testőr gyalogosok a szász herczegi ernesztiniai házirend érdemkeresztjét; a 101. sz. gy.-e.-ben: Konetzny István ezreddobos és Tóth János őrmister a porosz királyi vörös sas-rend érmét, továbbá Paulo Mátyás tizedes, czimzetes szakaszvezető a porosz királyi koronarend érmét; Santa Sándor 46. gy.-e.-beli tartalékos gyalo­gos az orosz császári ezüst vitézségi érmet a Szent György-rend szalagján; Waldeck Ferencz 3. sz. dr.-e.-beli őrmester a •szász királyi Frigyes-Ágost ezüst érmet; a 6. sz. huszárezrednél: Szmrcsányi János, Horváth István, Máté István, Nagy József és Ferenczi Lajos őrmesterek a württembergi királyi ezüst érdemérmet; végül Komanschek Mihály nyugzsoldos rokkant a pápai »Pro Ecclesia et Pontifice« díszkeresztet. Ö császári és apostoli királyi Felsége folyó évi július hó 24-én Ischlben kelt legfelső elhatáro­zásával Csicseri Csicsery Géza, kassai 5. honvéd huszár ezredbeli ezredesnek, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredménye alapján, mint honvédségi csapatszolgálatra nem alkalmas, helyi szolgálatra alkalmasnak, utóbbira való előjegyzés mellett, nyugállományba való helyezését legke­gyelmesebben elrendelni méltóztatott. 0 császári és apostoli királyi Felsége folyó évi július hó 16-án Ischlben kelt legfelső elhatá­rozásával gróf Castelnau Alfonz marosvásárhelyi 22. honvéd gyalog ezredbeli alezredesnek, a sa­ját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredménye alapján, mint rokkantnak, mindennemű népfel­kelési szolgálatra is alkalmatlannak, nyugállo­mányba való helyezését legkegyelmesebben elren­delni méltóztatott. _______* 0 császári és apostoli királyi Felsége folyó évi július hó 19-én Ischlben kelt legfelső elhatá­rozásával Destek Károly gyulai 2. honvéd gyalog ezredbeli I. osztályú századosnak, nyugállományba való helyezése alkalmából, a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen legkegyelmesebben adomá­nyozni és megparancsolni méltóztatott, hogy ne­vezettnek ugyanezen alkalomból a legfelső meg­elégedés kifejezése tudtul adassék. Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi július hó 10-én Ischlben kelt legfelső elhatározá­sával legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy Szép Sándor, a m. kir. honvédelmi minis- terium állományába tartozó I. oszt. százados- hadbírónak, több éven át teljesített igen jó szol­gálatai elismeréséül, a legfelső megelégedés ki­fejezése tudtul adassék. Ö császári és apostoli királyi Felsége folyó évi július hó 23-án Ischlben kelt legfelső legfelső elhatározásával dr. Hódoly Elek, I. osztályú fő­törzsorvosnak, a budapesti I. honvéd kerület egészségügyi főnökének, több évi jeles szolgálatai elismeréséül, a 3. osztályú vaskorona rendet díj­mentesen legkegyelmesebben adományozni mél- •ióztatott. A pénzügyministerium vezetésével megbízott ni. kir. ministerelnök Kral M. Vazul és Gallovich Jó­zsef pénzügyi segédtitkárokat pénzügyi titkárokká a gyulai pénzügyigazgatósághoz végleges minő­ségben kinevezte. _______ A pénzügyministerium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Sebestyén Kálmán mező­közi lakost pénzügyi fogalmazó - gyakornokká a beszterczebányai pénzügyigazgatósághoz ideig­lenes minőségben kinevezte. A m. kir. igazságügy minister Steinbarzer Ala­jos győri, Székely Gyula ipolysági kir. törvény- széki, Kató János székelyhídi, Poynár Sándor nagyváradvárosi kir. járásbirósági Sennovitz Kál­mán szombathelyi kir. törvényszéki, Vásárhelyi Imre felsővisói kir. járásbirósági, Szunyogh Zol­tán szekszárdi, dr. Gáspár Béla zilahi kir. tör­vényszéki aljegyzőket, Hottár Sándor, a nagy­váradi kir. ítélőtáblához berendelt bírósági aljegyzőt, továbbá Törköly László nagyrőczei kir. járásbirósági, Habermann Gusztáv pozsonyi, Petneházy János újvidéki kir. törvényszéki, Gedeon János keszthelyi kir. járásbirósági, végül Nyisztor Sándor aradi, Bodor József kaposvári és Veress Árpád Csíkszeredái kir törvényszéki aljegyzőket jelenlegi alkalmazásaik helyén jegy­zőkké nevezte ki. A m. kir. honvédelmi minister rendeletével kineveztetik: 1906. évi augusztus hó 1-ével: tartalékos hadapróddá: Molnár Károly tartalékos hadapródjelolt, a miskolczi 10. honvéd gyalog ezrednél. áthelyeztetnek: Ö császári és apostoli királyi Felségének folyó évi július hó 9-én Ischl-ben kelt legfelső elha­tározása alapján: a m. kir. földmivelésügyi minister úrral egyetértőleg: Slavniczai Sándor József, a váczi 6. honvéd huszár ezrednél létszám felett vezetett és a m. kir. nagykőrösi állami méntelep katonai osztá­lyához beosztott főhadnagy, a cs. és kir. ménes­karhoz a m. kir. mezőhegyesi; Gyurits Kálmán, a nagyszebeni 23. honvéd gyalog ezrednél létszám felett vezetett és a m. kir. mezőhegyesi állami méntelep katonai osztá­lyához beosztott hadnagy, a cs. és kir. ménes­karhoz a m. kir. debreczeni; Török Jenő, a beszterczebányai 16. honvéd gyalog ezrednél létszám felett vezetett és a m. kir. székesfehérvári állami méntelep katonai osz­tályához beosztott hadnagy, a cs. és kir. ménes­karhoz ugyanezen; Oderszky Győző, a szegedi 3. honvéd huszár ezrednél létszám felett vezetett és a m. kir. székesfehérvári állami méntelep katonai osztá­lyához beosztott hadapród-tiszthelyettes, a cs. és kir. méneskarhoz ugyanezen; Kismányai Micsky Imre, a pápai 7. honvéd huszár ezrednél létszám felett vezetett és a m. kir. kisbéri állami méntelep katonai osztályához beosztott hadapród-tiszthelyettes, a cs. és kir. méneskarhoz a m. kir. székesfehérvári állami méntelep katonai osztályának állományába; a tiszti rendfokozatáról kért leköszönése elfogadtatott:. Syposs Zoltán, a budapesti I. honvéd kerületi parancsnokság nyilvántartásában álló nyugállo­mányú 1. osztályú századosnak, a nyugdíj-illet­mény megtartása mellett. a honvédség kötelékéből elbocsáttatnak: 1906. évi augusztus hó 1-ével: a szolgálati (véd) kötelezettség teljesítése után, volt tiszti (tisztviselői) rendfoko­zatuk megtartása nélkül, saját kérel­mükre : dr. Kovacevic Milán, károlyvárosi 26. honvéd gyalog ezredbeli tartalékos segédorvos; dr. Tatár János, dr. Kiinger Zsigmond, és dr. Ehrenthal Vilmos, a budapesti I. honvéd kerületi parancsnokság nyilvántartásában álló szolgálaton kívüli viszonybeli főorvosok, továbbá; dr. Pándi Kálmán, a budapesti I. honvéd kerületi parancsnoksag nyilvántartásában álló szolgálaton kívüli viszonybeli segédorvos; a szolgálati (véd) kötelezettség teljesítése után, volt tiszti rendfokozatuk megtar­tása nélkül, saját kérelmükre: dr. Läufer Nándor, a pozsonyi IV. honvéd kerületi parancsnokság nyilvántartásában álló szolgálaton kívüli viszonybeli főorvos. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister áthelyezte Jakab Dávid zayugróci állami polgári iskolai rendes tanítót, jelenlegi minőségében, a nagybecskereki állami polgári iskolához. A m. kir. földmivelésügyi minister a vezetése alatt álló ministeriumhoz dr. Dortsák Edét, dr. Blaske Lajost és dr. Fronius Oszkár ügyvéd- jelöltet ideiglenes minőségű díjtalan ministeri fogalmazó-gyakornokokká nevezte ki. A karánsebesi kir. törvényszék elnöke a veze­tése alatt álló kir. törvényszékhez Bárdos Péter karánsebesi lakos napidíjas kisegítő hivatalszol­gát III-ad osztályú hivatal szolgává nevezte ki. Kiskorú Kleinberger József szinérváraljai illetőségű lőcsei lakos családi nevének »Kardosá­ra kért átváltoztatása a f. évi 74.793. számú bel ügy minis téri rendelettel megengedtetett. Weisz Mózes nagyváradi illetőségű budapesti lakos családi nevének »Vermes*-re kért átvál­toztatása a f. évi 78,955. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Weisz Tivadar és Erik tanulók budapesti lakosok családi nevének »Verzár*-ra kért átváltoztatása a f. évi 78.956. számú belügy- ministeri rendelettel megengedtetett. Dr. Weinberger Géza galgóczi lakos családi nevének »Vikár<-ra kért átváltoztatása a f. évi 79.576. számú belügyministeri rende­lettel megengedtetett. Gutman Katalin budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének >Gál<-ra kért átvál­toztatása a f. évi 82.033. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Knopfler Chajim budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Kovács»-ra kért átváltoztatása a f. évi 82.820. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. A m. kir. igazságügyminister 25.427/1906. I. M. számú rendelete az eddig Perlaszon \oli kir. közjegyzöség szék­helyének Antalfalvára való áttétele tárgyában. Az 1874. évi XXXY. t.-cz. 5. §-ában nyerj; felhatalmazás alapján az 1897. évi július hó 7-én 32.126/1. M. sz. alatt kiadott igazságügy- ministeri rendeletnek e részben való módosítá­sával a perlaszi és antalfalvai kir. járásbírósá­gok területére szervezett kir. közjegyzőségnek székhelyét folyó évi november hó 1-től kezdve Perlaszról Antalfalvára teszem át. Budapesten, 1906. évi júlus hó 20-án. A minister helyett: Günther s. k. államtitkár. A m. kir. honvédelmi minister 1906. évi 7.237. számú körrendeleté Múlt évi november bó 4-én 9,732/eln. szám alatt kelt itteni körrendeletét, — am. belügy- minister úrral történt megállapodás alapján, hatályon kívül helyezem. Budapesten, 1906. évi július hó 19-én. Jekelfalussy Lajos s. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék