Budapesti Közlöny, 1913. június (47. évfolyam, 124-148. szám)

1913-06-10 / 131. szám

Budapest 1813 Kedd, junius 10 131. szám. BUDAPESTI E 0 Z L 0 N Y. Szerkesztőség. VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal : VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv- kereskedés IV., Kecskeméti-utca 3. sz. HIVATALOS I< A P Előiizetési árak : a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesitő« cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre................................ 40 korona Félévre ........................ 20 » N egyedévre.......................... 10 » E gy teljes lap á a 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe; még pedig 100 bzóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azas annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill, számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A Személyem körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbízott magyar minister- elnököm előterjesztésére megengedem, hogy dr. Krajtsik Ferenc közigazgatási bíró­sági itélőbirónak, nyugalomba helyezése alkalmából, hű és buzgó szolgálataiért, Elismerésem tudtul adassák. Kelt Bécsben, 1913. évi május 23-án. Ferencz József s. k. Lukács László s. k. A belügyministerium vezetésével meg­bízott magyar ministerelnököm előterjesz­tésére dr. Kaiser Károly közegészségügyi felügyelőt a központi bakteriológiai és közegészségügyi vizsgáló állomás vezető­jévé a VI. fizetési osztályba, a szabály­szerű illetményekkel kinevezem. Kelt Bécsben, 1913. évi május 30-án. Ferencz József s. k. Lukács László s. k. Magyar pénzügy ministerem előterjesz­tésére Németh István pénzügyi tanácsost, nagyváradi pénzügyigazgatóhelyettest, a VII. fizetési osztályban való meghagyása és a királyi tanácsosi címnek díjmentes adományozása mellett, pénzügyigazgatóvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1913. évi május 15-ón. Ferencz József s. k. Dr. Teleszky János s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­terem előterjesztésére dr. Hollós László nyugalmazott kecskeméti állami főreál­iskolai rendes tanárnak a középiskolai igazgatói címet adományozom. Kelt Bécsben, 1913. évi május 11-én. Ferencz József s. k. Jankovich Béla s. k. Magyar ministerelnököm előterjeszté­sére dr. Latinovits Endre és báró Kazy Károly ministeri fogalmazóknak a minis- téri segédtitkári címet és jelleget ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1913. évi junius 8-án. Ferencz József s. k. A Személyem körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbízott magyar minister­elnököm előterjesztésére megengedem, hogy dr. Nagyiványi Fekete Zoltán ügy­véd, budapesti lakos és törvényes utódai, régi magyar nemességük és » Nagyiványi« előnevük épségben tartása mellett, család­nevüket -»Nagyiványi«-ra változtassák át. Kelt Bécsben, 1913. évi május 8-án. Ferencz József s. k. Lukács László s. k. A Személyem körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbízott magyar minister­elnököm előterjesztésére megengedem, hogy Sztapcíri Bécsi Ede kulai ügyvéd és föld- birtokos, valamint törvényes utódai, ma­gyar nemességük és »Sztapári« előnevük épségben tartása mellett, családnevüket »Récsey«-re változtassák. Kelt Bécsben, 1913. évi május 19-én. Ferencz József s. k. Lukács László s. k. A Személyem körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbízott magyar minister­elnököm előterjesztésére Palkó József lugosi, Sándor Dezső veszprémi törvényszéki irodaigazgatóknak, valamint Vergődi Lajos boksánbányai járásbirósági telekkönyv­vezetőnek, nyugdíjazásuk alkalmából, sok évi hű és buzgó szolgálatuk elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1913. évi junius 6-án, Ferencz József s. k. Lukács László s. k. A kereskedelemügyi ni. kir. minister az »Orszá­gos Középitési Tanács«-nak dr. Kherndl Antal udvari tanácsos, műegyetemi tanár lemondásával megüresedett alelnöki állására, 1916. év végéig terjedő érvényességgel dr. Zielinski Szilárd műegyetemi tanár, tanácstagot nevezte ki s az ugyancsak dr. Kherndl Antal lemondása által megüresedett és a kir. József műegyetem részére fenntartott tanácsi tagsági helyre Czakó Adolf műegyetemi tanárnak, a műegyetem által 1916. év végéig való érvényességgel történt megválasz­tását tudomásul vette. A kereskedelemügyi m. kir. minister az ung­vári államépitészeti hivatal további vezetésével és a közlekedési érdekeknek Ung vármegye köz- igazgatási bizottságában leendő képviseletével Perszina Alfréd műszaki tanácsost, a miskolczi államépitészeti hivatal eddigi főnökét, a miskolczi államépitészeti hivatal további vezetésével és a közlekedési érdekeknek Borsod vármegye és Miskolcz törvényhatósági joggal felruházott város közigazgatási bizottságaiban leendő képviseletével az eddig az ungvári államépitészeti hivatalhoz beosztott Zala József műszaki tanácsost bízta meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister Vutkovich Zoltánt és Szerviczky Györgyöt a vezetése alatt álló ministeriumhoz fizetésnélküli ministeri segéd­fogalmazókká nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister a buda­pesti tojástőzsde 1913. évi május 5-én tartott évi rendes közgyűlése által a tőzsde igazgató- sági tagjaivá megválasztott Székács Antal, Fabri- czius Endre, Fenichel Simon, Fischer Miksa, Frankovits Hermann, Gerlei Lajos, Glück Frigyes, Grünwald Samu, Handl Zsigmond Hartmann Rafael, Hell Lajos, Jandaurek Vince, Kollner Miklós, Kovács Alajos, Königsberg Károly, Popper Alfréd, Springut Henrik, Thau Mór, Vámos Gusztáv és Ziegler Nándor tőzsde­tagokat igazgatósági tagságukban, a tőzsdei alap­szabályok 22. §-a alapján folyó évi 39.973. sz, a. kelt rendeletével megerősítette. A m. kir. igazságügyminister saját kérelmükre Fiisty Antal kassai kir. ügyészt a nyíregyházi és dr. Gergics Károly szegedi kir. ügyészt a nagykikindai kir. ügyészséghez, Chmielovszky József vágsellyei kir. járásbirót pedig a nagy* tapolcsányi kir. járásbilósághoz helyezte át. A ni. kir. igazszgügyminister Szabó László miskolczi kir. törvényszéki és Küzmös Elek szászkabányai kir. járásbirósági telekkönyvveze­tőket, jelenlegi alkalmazásuk helyén, a IX. fize­tési osztályba sorozott telekkönyvvezetőkké ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister Baráth Ferenc újpesti kir. járásbirósági irodatisztet az újpesti kir. járásbírósághoz telekkönyvvezetővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Botos Endre budapesti kir. büntetőtörvényszéki, Halmi Antal győri kir. törvényszéki és John János budapesti kir. ítélőtáblái irodatiszteket, jelenlegi alkalma­zásuk helyén, irodafőtisztekké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Kabakovics Józsefet, a pestvidéki kir. ügyészséghez beosztott birósági jegyzőt a pestvidéki kir. ügyészség kerü­letébe ügyészségi megbízottá, dr. Karsay Sándor komáromi kir. törvényszéki jegyzőt pedig a komáromi kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak állandó helyettesévé rendelte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Görömbey Szilárd nyíregyházi kir. törvényszéki jegyzőt önálló működési körrel ruházta fel. Lukács László s. k. A lap mai számának 7-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« három és egynegyed iv melléklettel

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék