Budapesti Közlöny, 1914. május (48. évfolyam, 99-123. szám)

1914-05-10 / 106. szám

Vasárnap, május 10. Budapest, 1914. 106. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti-utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy heiyben házhoz hordva: Egész évre ................... 40 korona F Öévre ................ 20 » N egyedévre........................"10 » E qy teljes lap ára GO filler/ Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja elíiegesen küldendőbe; még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200szóig4 K,200—300szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill, számonkint külőn-külőn. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. ö császári és apostoli királyi Felségének hogylétóről ma a következő orvosi jelentés adatott ki : ö Felsége állapotában a hurutos tüne­teket illetőleg, reggel óta semmiféle válto­zás nem konstatálható; máskülönben minden teljesen kielégitő. Kelt Becsben, 1914. évi május 9-én •este. Dr. Kerzl s. k., kezelőorvos. Dr. Ortner s. k., tanár. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben megen­gedni, bogy Emánuel orléansi herceg 6 királyi fensége, Vendőme hercege, szol­gálaton kivüli őrnagy, a neki adományozott spanyol királyi arany gyapjas-rendet el­fogadja és viselje. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére dr.Opáczky Pongrác királyi tanácsos, budapestvidéki pénzügyigazgató­helyettesnek, nyugalomba helyezése alkal­mából, sok évi buzgó és sikeres szolgálatai elismeréséül, III. osztályú vaskorona-rende- •met díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1914. évi április 6-án. Feeencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar ministerem elő­terjesztésére dr. Jármay Gyula budapesti gyógyszer tár-tulajdonosnak a közélet terén .•szerzet érdemei elismeréséül, a királyi tanácsosi címet díjmentesen adományozom Kelt Bécsben, 1914. évi április 23-án. Feeencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar ministerem •előterjesztésére Otrokocsi Nagy Eleknek, a hajdúnánási reformátás főgimnázium igazgatójának, a tanügy terén szerzett érdemei elismeréséül, a királyi tanácsosi »címet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1914. évi május 1-én. Feeencz József s. k. Báró Burián István 8. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Litasi és Derezslényi Litassy János címzetes kanonok, esperes, hegybányai plébánosnak, egyházi és tan­ügyi téren sok évi működésével szerzett érdemei elismeréséül, Ferencz Jczsef-ren- dem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1914. évi április 29-ón. Feeencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Köhler Gyula főnyi római katholikus tanitónak, sok évi buzgó és sikeres működése elismeréséül, az arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Becsben, 1914. évi május 2-án. Feeencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Háberl Róbert budakalászi állami elemi iskolai tanitónak, sok évi buzgó és eredményes működése elismeré­seid, az arany érdemkeresztet adományo­zom. Kelt Bécsben, 1914. évi május 3-án. Feeencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Szennai József budapesti államrendőrségi rendőrellenőrnek, ember­életnek saját élete veszélyeztetésével véghez vitt megmentése alkalmával tanusitott bátor és önfeláldozó magatartása elisme­réséül, az ezüst érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1914. évi április 23-án. Feeencz József s. k. Báró Burián István s. k. Ö császári és apostoli királyi Felsége méltózta­tott legkegyelmesebben megengedni, hogy az alant megnevezettek a nekik adományozott idegen rend­jeleket, érmeket és tiszteleti jelvényeket elfogad­ják és viseljék : Hötzendorfi báró Conrad Ferenc gyalogsági tábor­nok, az összes fegyveres erős vezérkari főnöke, a szász királyi Albrecht-rendet az aranycsillaggal; lovag Ziegler Alfréd, gyalogsági tábornok, a japán császári felkelő nap-rend 1. osztályát; ns. Böhm-Ermolli Ede, lovassági tábornok, az 1. hadtest parancsnoka és krakói vezénylő tábor­nok, a szász királyi Albrecht-rend nagykeresztjét; Frank Ottó táborszernagy, a katonai földrajzi intézet parancsnoka, a svéd királyi kard-rendet; Barensfeldi báró Éhemen Adolf, a 13. hadtest parancsnoka és zagrebi vezénylő tábornok, a szász királyi Albrecht-rend nagykeresztjét; báró Wessely Károly altábornagy, a szász kir. Albrecht-rend nagykeresztjét és a Liechtenstein fejedelmi uralkodási jubileumi emlékérmet; Tertain Vencel altábornagy, a közlekedési csapat­dandár parancsnoka, az 1. oszt. porosz királyi korona-rendet; Baarenfelsi Baar Ede vezérőrnagy, a pápai »Pro Ecclesia et Pontifice« díszkeresztet; ns. Lilienhof-Adelstein Godwin vezérőrnagy, a 24. gyalogdandár parancsnoka, a szász királyi Albrecht-rend 1. oszt. középkeresztjét; lovag Hoen Miksa vezérkari ezredes a hadilevél­tárnál, a francia becsületrend tisztikeresztjét; ns. Hranilovic-Czvetassin Oszkár vezérkari ezre­des, katonai attaché Ö Felsége bukaresti követsé­génél, a román királyi emlékérmet az 1913. évi »Avantul Taréi« időszakára ; Straub János vezérkari ezredes, a vezérkari vasúti iroda főnöke, az olasz királyi Szent Mór- és Lázár-rend középkeresztjét; a következő ezredesek ; Lilienbergi báró Abele Albert, számfeletti a 13. sz« drag.-e.-ben, a 3. lovasdandár parancsnoka, Lierfelsi lovag Le Gay Albert, számfeletti a 2. sz. dzs.-e.-ben, a 20. lovasdandár parancsnoka, ns. Metz Rezső, a 19. sz. gy.-e., Burka Antal, a 4. sz. h.-e., Tobis Frigyes, a 33. sz. gy.-e., Etschthali Fedrigoni Ferenc, a 37. és Madziara Antal, az 56. sz. gy.-e. parancsnoka, Rupprechti Jobst József, számfeletti a 48. sz. gy.-e.-ben, a hadügyministeriumnál, Schnetzer Ferenc a 24. és Frankenhardti Mihanovió Károly, a 44. sz. gy.-e. parancsnoka, a szász királyi Albrecht-rend 2. oszt. középkeresztjét, báró Klingspor Guido, számfeletti a 7. sz. b.-e.- ben, a katonai lavaglómesteri intézet parancsnoka, a svéd királyi kard-rend 2. oszt. középkeresztjét; Bunyai lovag Szívó Sándor, a 11. sz. h.-e. parancs­noka, a bolgár királyi Szent-Sándor-rend 3. osz­tályát ; a következő alezredesek: Uzelac Emil, számfeletti a vezérkarnál, a lég- hajóosztály parancsnoka, a 2. oszt. porosz királyi korona-rendet; Benedik Ferenc, a 40. sz. gy.-e. és Kranz Mór, az 5. sz. drag-e. parancsnoka, a szász királyi Albrecht-rend tiszti keresztjét; Kronsky Szaniszló, a 7. sz. drag.-e. parancsnoka, a pápai »Signum sacri intineris Hierosolymitani« ezüst díszkeresztet és a szász királyi Albrecht-rend tiszti keresztjét; Vogel Ágost, helyi alkalmazásbeli, a katonai föld­rajzi intézetnél, az olasz királyi olasz korona-rend középkeresztjét j A lap mai számának 7-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« három és fél iv melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék