Budapesti Közlöny, 1915. április (49. évfolyam, 76-100. szám)

1915-04-23 / 94. szám

Budapest, 1915. 94. szám Péntek, április 23. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczl-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 1®—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő, és az Országgyűlési Értesítő, című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ................................ 40 korona F élévre .......................................20 » Negyedévre................................ 10 » E fjy lelfes lap áru 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítődbe iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe; még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K.100—200szóig4 K,200—300szóig6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fül. számonkint külőn-külőn. Nyilvános ható* ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A Személyem körüli ministerium ideig­lenes vezetésével megbizott magyar minis- terelnököm előterjesztésére Albkroni báró Benz Ottó vezérkari testületi alezredesnek, valamint törvényes utódainak a magyar bárói méltóságot díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1915. évi április hó 16-án. Ferencz József s. k. Ghróf Tisza István s. k. Magyar pénzügyministerem előterjesz­tésére dr. König Tivadar ministeri taná­csosi címmel és jeléggel felruházott minis­teri osztálytanácsost ministeri tanácsossá kinevezem, továbbá Odor Géza ministeri tanácsosi címmel és az V. fizetési osztály jellegével felruházott királyi tanácsos, zalaegerszegi és Solymásy Ágost királyi tanácsos, győri pénzügyigazgatót, utóbbit a ministeri tanácsosi cím díjmentes ado­mányozása mellett, az V. fizetési osztályba, Sörös Béla királyi tanácsosi címmel és a VI. fizetési osztály jellegével felruházott pénzügyi tanácsos, budapestvidéki pénz- ügyigazgató-helyette8t, Biber József királyi tanácsosi címmel és a VI. fizetési osztály jellegével felruházott pénzügyi tanácsos, miskolczi pénzügyigazgatót, Páll Albert királyi tanácsosi címmel és a VI. fizetési osztály jellegével felruházott pénzügyi tanácsos, dévai pénzügyigazgatót a VI. fizetési osztályba kinevezem, továbbá dr. Barta Ernő ministeri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott pénzügyi tanácsost és Förster Lajos ministeri osztály­tanácsosi címmel és jelleggel felruházott pénzügyi tanácsos, földadónyilvántartási felügyelőt ministeri osztálytanácsosokká kinevezem, továbbá Bárdossy Antal fő­bányatanácsosnak a ministeri tanácsosi címet és jelleget, Szabó Albert királyi tanácsos, beregszászi pénzügyigazgatónak a ministeri tanácsosi címet és az V. fize­tési osztály jellegét, Wlaszlovits Béla pénz­ügyi főtanácsosnak a dohányjövedéki köz­ponti igazgatóságnál a ministeri tanácsosi címet, továbbá lvády Aladár pénzügyi tanácsos, székesfővárosi adófelügyelő-helyet­tesnek és Gryneusz György pénzügyi tanácsosnak a királyi tanácsosi címet és a VI. fizetési osztály jellegét, dr. Kemény Aladár ministeri titkárnak a ministeri osztálytanácsosi címet és jelleget díjmen­tesen, továbbá Szép Lajos királyi taná­csosi címmel felruházott pénzügyi tanácsos, mára marosszigeti és Edelény Árpád királyi tanácsosi címmel felruházott pénzügyi tanácsos, kassai pénzügyigazgatónak a VI. fizetési osztály jellegét, továbbá Lenchés István debreczeni és Martinecz Richard zalaegerszegi pénzügyi titkárok­nak és dr. Bartos Pál pénzügyi titkár­nak a székesfővárosi pénzügyigazgató­ságnál a pénzügyi tanácsosi címet és jelleget díjmentesen, Kiss Jenő és dr. Ullmann István pénzügyi titkároknak a ministeri titkári címet és jelleget és végül Eisenbarth Rezső vukovári, dr. Kerekes Mihály tordai és dr. Szabó Jenő zilahi pénzügyi segédtitkároknak, Fülöp János pénzügyi segéd titkárnak a budapestvidéki pénzügyiga zgatóságnál és dr. Balthazár Zoltán máramarosszigeti pénzügyi segéd­titkárnak a pénzügyi titkári címet és jelleget adományozom. Kelt Bécsben, 1915. évi április hó 16-án. Ferencz József s. k. Dr. Teleszky János s. k. Kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztésére Gröber Béla, Siket Traján, dr. Baló Géza és Kishindi Hindy István posta- és távirdaigazgatóknak a posta- és távirdafőigazgatói címet és jelleget ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1915. évi április hó 13-án. Ferencz József s. k. Báró Harkányi János s. k. Kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztésére Bérczy Ernő posta- és távirdaigazgatói címmel felruházott posta- és távirda főtanácsost, Göncz Árpád, dr. Alfay Zoltán és Semsey Mihály posta- és távirdafőtanácsosokat, a Vl-ik fizetési osztályban való meghagyásuk mellett, posta- és távirdaigazgatókká, továbbá Pongrácz Béla, Strammer József és Erdélyi Sándor posta- és távirda tanácsosokat a Vl-ik fizetési osztályba posta- és távirda- főtanácsosokká kinevezem. Kelt Bécsben, 1915. évi április hó 12-én. Ferencz József s. k. Báró Harkányi János s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz­terem előterjesztésére Dancsházy Gusztáv kassai állami felső kereskedelmi iskolai igazgatót, a VL fizetési osztályba ki­nevezem. Kelt Bécsben, 1915. évi április hó 4-én. Ferencz József s. k. Jankovich Bda s. k. A Személyem körüli ministerium ideig­lenes vezetésével megbizott magyar minis- terelnököm előterjesztésére dr. Szotyori Nagy Béla füzéri járásorvosnak, Abauj- Torna vármegyei tiszteletbeli főorvosnak nyugalomba vonulása alkalmából, a köz­egészségügy terén sok éven át kifejtett buzgó működése elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományo­zom. Kelt Bécsben, 1915. évi április hó 17-én. Ferencz József s. k. Gróf Tisza István s. e. Magyar pénzügyministerem előterjesz­tésére Pamlényi Sándor ministeri szám- tanácsosnak a pénzügyi tanácsosi címet és jelleget, Pünkösti Mihály, Kempf Kál­mán, Pataki János, Saáger Béla és Pándy József ministeri számvizsgálóknak pedig a ministeri számtanácsosi címet és jelleget díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1915. évi április hó 14-én. Ferencz József s. k. Dr. Teleszky János s. k. A Személyem körüli ministerium ideig­lenes vezetésével megbizott magyar minis- terelnököm előterjesztésére Schaffer István homonnai helyettes községi bírónak, az ellenség betörése alkalmával tanúsított bátor és sikeres magatartása elismeréséül, az ezüst órdemkeresztet a vitózségi érem szalagján adományozom. Kelt Bécsben, 1915. évi április hó 15-én. Ferenoz József s. k. Gróf Tisza István s. k. A lap mai számának 4-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« fél ív melléklettel; csatolva van továbbá az »Ország­gyűlési Értesítő« a kópviselőház 1915. évi április 22-diki 570. üléséről,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék