Budapesti Közlöny, 1915. július (49. évfolyam, 150-176. szám)

1915-07-09 / 157. szám

Budapest, 1815, 157. szám. Péntek, julius 9 BÜDAPES HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telelőn: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő, cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre......................................40 korona Félévre ....................................... 20 * N egyedévre................................... 10 » Egy teljes lap ára 00 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő.-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe; még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K, 100—200szóig4 K, 200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill,, kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., « háromszor vagy többször beiktatva 30 fill, számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Ö császár« és apostoli királyi Felsage méltóz­tatoít legkegyelmesebben adományozni: a Lipót-rend lovagkeresztjét a hadi ékit- iüénytyel, díjmentesen: az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sáért : Riedl Lajos ezredesnek az 1, t. t.-e.-ben; az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartása elismeréséül: az ellenség előtt elesett Pöschek Károly 57. gy.-e.-beli ezredesnek; a va-korona-rend 3. osztályát a hadiékit- ménynyel, díjmentesen: az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartása elismeréséül: Löderer József 8. gy.-e.-beli ezredesnek, egy gy.-e. ideigl. par.-nak; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : Wertich Vilmos és Hübner János 56. gy.-e.-beli őrnagyoknak; Kunöar Adolf 66. gy.-e.-beli századosnak; az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül: Fuji Puy József 60. gy.-e.-beli ezredesnek; Hagyárosi Zalay Artur 5. gy.-e.-beli nyug. őrnagynak; Bemnek Ferenc 10. utász-z.-beli főhadnagy­nak; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Rásky László vezérkari alezredesnek, a 4- gy. hadoszt. par.-nál; Alsókománai Álgya-Pap Sándornak, a m. kir. 40. gy. hadoszt. vezérkari főnökének; Márkus Lajos vezérkari őrnagynak, a m. kir. 41. honv. gy. hadoszt. vezérkari főnökének; az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül: báró Wimmersperg Nándor 16. h.-e.-beli alez- desnek; Riedel Ernő őrnagynak, számi, az 1. t. tar.-e.- ben, a cs. kir. 46. Landw. t. t.-o.-ban; Kiernik Szaniszlónak, az ellenség előtt elesett 66. gy.-e.-beli századosnak; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a katonai érdemkereszt szalagján: &z ellenséggel szemben kitűnő és önfel­áldozó szolgálatuk elismeréséül: dr. Fischl Ernő törzsorvosnak, a 34. gy. had­oszt. egészs. int. par.-nak; dr. Kirchenberger Alfréd ezredorvosnak, az 1/4. táb. gyeng. házánál; az ellenséggel' szemben kitűnő szolgá­latuk elismeréséül: Hassmann Károly cs. kir. Landw. nyilv.-tart.- beli főhadnagynak a sajtóhadiszálláson; Klein Gusztáv hadbiztosnak, a 48. gy. had- oszt. hadbizt. főnökének: a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadi- ékitménynyel: az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül: ns. Puchalski Szaniszló vezérőrnagynak, egy gy. dand. par.-nak; Kowarzyk Vendelin 56. gy.-e.-beli alezre­desnek ; Jamka Károly, Zimprich Adolf és Fritsch Győző századosoknak; Siivy Rezső, Werner Károly és Kuné Károly 56. gy.-e.-beli és Milovani Lubich Silvan 1. t. t.-e.-beli főhad­nagyoknak ; Wessely Ferenc hadnagynak és Rosenberg Ármin és Licka Ottokár 56. gy.-e.-beli tart. hadnagyok­nak : Knötgen Béla alezredesnek, számf. a 24. t. t.-e.-ben, egy cs. kir. Landw. t. t. o. par.-nak; Alsókománai Álgya-Pap Dániel 63. gy.-e.-beli őrnagynak; Schwöder Ottó 8. és Brunner Bódog 63. gy.-e.-beli, Parac Károly és Vrbanic István 31. t. v.-z.-beli, valamint Marnachi lovag Obermayer Alfréd 16. h.-e- beli századosoknak; Kuhn Sándor 1. árk.-z.-beli tart. főhadnagy­nak; Simic Vladiszláv 31. t. v.-z.-beli hadnagynak; Lohn Frigyes 8., Telekesi Török Dezső jog- és államtud. t. és Jausz György 31. t. v.- z.-beli tart. hadnagyok­nak; a köv. őrnagyoknak: Fara Vencelnek a 100. gy.-e.-ben, a cs. kir. 32. népf. gy.-e.-nél; Bártfai Szabó Bélának a 10. h.-e.-ben; továbbá: Kleiner Brúnó századosnak a 33. t. t.-e.-ben; ns. Brunn Egmont 82. gy.-e.-beli tart. száza­dosnak ; Erben Béla 25. és Jackwerth Rikárd 33. t. t.-e.-beli főhad­nagyoknak ; Wagner Károly 1. várt. e.-beli és Baumvitz Vilmos 10. utász-z.-beli had­nagyoknak ; Ripka Ágoston 9. várt. z.-beli tart. hadnagy­nak, a cs. kir. 25. népf. gy.-e.-ben; Stranik Károly 102. gy.-e.-beli őrnagynak; Zamolo János 27. gy.-e.-beli helyi alkalm. szá­zadosnak ; dr. Selmeczy István 51. gy.-e.-beli tart. főhad­nagynak ; Hahn Valter 9. t. v. z.-beli tart. hadnagynak; az ellenség előtt elesett: lovag Engelhardt Károly századosnak a cs. kir. 1. Ldw. dzs.-e.-ben, a 4. lovashadosztály lövő­oszt.-nak helyi alkalmazásában ; Nagy-Bossani Bossányi István 31. t. v.-z.-beli hadnagynak; Bernhardt Otmár 8. gy.-e.-beli, Loos Lipót 31. t. v.-z.-beli, Szafraniec János 56. gy.-e.-beli és Flägel Hugó 25. t. t.-e.-beli tart. hadnagyok­nak ; megparancsolni, hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag tudtul adassék: az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásukért : Kellner Oszkár 9. gy.-e.-beli századosnak, a cs. kir. 13. népf. gy.-e.-ben; Cienski Mihály 4. dzs.-e.-beli századosnak; Lászlóffy Kapitány Gyula és Martinoviciu István 5. gy.-e.-beli főhad­nagyoknak ; ns. Szentkirályi Gyula 16. h.-e-beli százados­nak ; Ullein Károly 31. t. v.-z.-beli és Brandner Emil 1. t. t.-e.-beli főhadnagyoknak; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: Schwaller Károly 16. t. t.-e.-beli főhadnagy­nak ; megparancsolni, hogy a legfelső dicsérő elismerés tudtul adassék r az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : a következő századosoknak: Heinz Rezsőnek a 13. gy.-e.-ben, a cs. kir.. 32. és Neise/r Hubertnek a 24. gy.-e-ben, a cs. kir. 25. népf. gy.-e.-ben; a következő tartalékos századosoknak : Merta Adolfnak a 94. gy.-e.-ben, a cs. kir. 6. népi. gy.-e.-ben; Sulc Jánosnak a 25. t. t.-e.-ben; továbbá; Kralj Dusán 12. t. t.-e.-beli és Siwiec Boleszláv 1. árk. z.-beli főhadnagyok­nak ; Mayer Rezső 49. gy.-e.-beli; Kempner László 11. drag.-e.-beli; Schücker Frigyes és Seherbaum Rikárd 12. és Kiesewetter Nándor 25. t. t.-e.-beli, Bettenstein Ernő 2. vonatoszt.-beli tart. fő­hadnagyoknak ; Ákos Géza és Nyáry Ferenc 6., Blazsur Artur 85. és Plechaöek Jakab 98. gy.-e,-beli, Kühne Rezső 2., Slamarz József és Walcharz Boleszláv 33. t. t.-e.-beli; A lap mai saániának 10-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy iv melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék