Budapesti Közlöny, 1922. május (56. évfolyam, 101-124. szám)

1922-05-18 / 114. szám

Budapests Közlöny 1922 május 18. 15349/1922. sz. 27300 K beosórtókü vendéglői fel­szerelés és más ingóságok Bpesten, Horthy Miklós-ut 40. a. 1922 május 30-án '(i3 órakor. Réh Ferenc bir. végrehajtó. 8143 190/1922. sz. 16000 K beosértókii Wertheim-szek- rény, bútorok és más ingóságok Gyöngyösön 1922 május 29-ón 3 órakor. Spanyár Lajos bír. végre­hajtó. 8144 211779/1922. sz. 1700 K beosértókii bútorok, pénz- szekrény és más ingóságok Bpesten, Teréz-körut 31. a. 1922 május 19-én 12 órakor. Forgács Tivadar bir. végrehajtó. 8145 235822/1921. sz. 15800 K beosértókii bútorok és más ingóságok Bpesten, Jókai-tór 8. III. em. 1922 máj. 19-én 1 órakor. Dobrov Ede bir. végrehajtó. 8146 228544/1921. sz. 82580 K becsértékü üzletberende­zés, vegyészeti áruk és más ingóságok Bpesten, Bulcsu-u. 21. a. 1922 máj. 24-én 1 órakor. Dr. Forgács Tivadar bir. végrehajtó. 8148 239472/1921. sz. 4800 K bocsértékü 3 hordó kátrány és más ingóságok Bpesten, Vilmos osászár-ut 56. a. 1922 máj. 26-án %12 órakor. Forgács Tivadar bir. vhajtó. 8149 239311/1921. sz. 11600 K becsórtókü bútorok és más Ingóságok Bpesten, Almássy-tér 8. II. em. 1922 május 22-én y2l órakor. Fiiredy Ferenc bir. végrehajtó. 8151 211142/1922. szám. 93720 K becsértékü bútorok és más ingóságok Bpesten, Árpád-u. 2. a. 1922 május 22-én 12 órakor. Pongrácz Olivér bir. végrehajtó. 8153 212632/1922. sz. 4200 K beosórtókü bútorok, deszka- ■nyag és más ingóságok Bpesten, Semmelwois-u. 21. a. 1922 május 24-én 12 órakor. Schrank Józseí bírósági végrehajtó. 8154 226583/1921. szám. 10900 K becsértékü bútorok és más ingóságok Bpesten, Kossuth Lajos-n. 13. I. 3. a. jl922 máj. 20-án 4 órakor. Szabó Gábor bir. végre­hajtó. 8155 233811/1921. sz. 16100 K becsértékü vendéglői be­rendezés és más ingóságok Bposten, Ó-u. 46. a. 1922 május 31-én 3 órakor. Forgács Tivadar bír. végre- [hajtó. 8156 238171/1921. sz. 4000 K becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Baross-u. 94. II. 20. a. 1922 máj. 18-án ^12 órakor. Bisitz Mihály bir. végrehajtó. 8157 11/1922. sz. Trattner Ferenc hagyatékához tartozó ; üzleti berendezés, árnk és más ingóságok Péosváradon i 1922 május 29-ón y23 órakor, üngár Jenő bírósági ; végrehajtó. 8161 65/1922. sz. 35350 K becsértékü sertések, birkák, ló, szekór és más ingóságok Derecskén 1922 máj. í 26-án 3 órakor. Margitai Gyula bir. végrehajtó. 8162 24/1922. sz. 40460 K becsértékü búza. rozs, széna és bolti áruk Nagykorpádon 1922 máj. 31-ón 10 óra­kor. Klie János nagyatádi bir. végrehajtó. 8181 147/1922. sz. 41000 K becsértékü gózmozdony és feoskendö Kecskeméten, Cimbalmos-u. 12. a. 1922 máj. 20-án 9% órakor. Fritz Mór bir. végrehajtó. 8182 146/1922. sz. 70000 K becsértékü gőzmozdony és cséplőgép Kecskeméten, Külső Szabadság-ut 1. a. 1922 máj. 20-án 11 órakor. Fritz Mór bir. végrehajtó. 8183 277/1922. sz. 33000 K beosórtókü lovak, kocsi és más ingóságok Győrszigeten, Akácz-u. 11. a. 1922 máj. 31-én 3 órakor. Somhegyi Géza győri bir. végre­hajtó. 8187 y 175/1922. áz. 81300 K becsértékü bútorok, 2 szekér, ! rosta, taliga, vadászfegyver, képek, ló, 5 csalid méh és más ingóságok Kakamazon 1922 május 26-án 8'/« órakor. Labay Antal nyíregyházi bir. végrehajtó. 8190 281/1922. sz. 139100 K becsértékü bútorok, zongora és más ingóságok Pécsett, Klimó-u. 2. a. 1922 május 31*én y23 órakor. Müller Győző bir. végrehajtó. 8191 169/1922. sz. 5000 K becsórtókü kocsi és más ingó­ságok Sopronban, Szeder-u. 4. a. 1922 május hó 31-én 3 órakor. Beoker János hír. végrehajtó. 8195 12552/1921. sz. 15000 K becsértékü bntorok Szege­iden, Londoni-körnt 13. a. 1922 máj. 20-án y24 órakor. Farkas Elok bir. végrehajtó. 8198 372/1922. sz. 7000 K becsórtókü aranyóra lánccal és ezüst szivartárca a szegedi kir. jbiróság 27. számú szobájában 1922 május 29-én 10 órakor. Farkas Elek (bir. végrehajtó. 8199 221/1922. szám. 67 mm. burgonya Békásmegyeren, Podlnsányi Attila pincéjében 1922 máj. 20-án 12 óra­kor. Rónay Károly bpesti kir. közjegyző. 8228 233230/1921. sz. 12000 K becsórtókü bútorok ós más Ingóságok Bposten, IV., Gróf Károlyi-utca 18. a. 1922jmáj. 18-án 1 órakor. Pongrácz Olivér bir. végrehajtó. 8247 Csődhlrdetmény. 34587/1922. sz. Keppicb Gézáné Hoffer Jolán bposti lakos hagyatéka ellen a bpesti kir. tszók 1922 május 9-én a csődöt megnyitotta. Tömeggoudnok Lasztovicza Győző, követelések bejelentése 1922 jun.' 30-ig, felszá­molási tárgyalás jnl. 24-én. 8050 3—2 Csődönklvüll kónyszeregyesség. 86011/1922. sz. Schreiber Izsák (Izidor) bpesti rövid­áru kereskedőre nézve a bpesti kir. tszék 1922 máj. 16-ón az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő Konkoly Elemér, követelések bejelentése 1922 jun. 10-ig, egyes- ségi tárgyalás jun. I7-én. 8150 Felhívások. 3008/1922. sz. A szegedi kir. törvényszék felhívj» Andrássy Jenő szegedi volt lakost a házassági élet*, közösség visszaállítására. 8047 2—2 Í 73/1922. sz. A pestvidéki kir. törvényszék felhivjaJ Kartács Pál újpesti volt lakost a házassági életközösség visszaállítására. *1188 2983/1922. sz. A szegedi kir. törvényszék felhívja Kis1' Imre hódmezővásárhelyi volt lakost a házassági élet- közösség visszaállítására. *1189 892/1922. szám. A szegedi kir. törvényszék felhívja Zalányi Lajos algyői volt lakost a házassági életközösség visszaállításéra. *1190 2408/1922. sz. A miskolezi kir. törvényszék fel­hívja Guba Istvánt (Murányi Katalin férje) a házassági életközösség visszaállítására. 8186 2—1 H oltnakny I Iván Itások. Aki az alább megnevezettek életbenlétéről, haláluk körülményeiről vagy a holtnaknyilvánitás szempont­jából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról tud, hogy az eltűnt a hirdetményben jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdetményt ki­bocsátó biréságnái jelentse be. 182516/1922. sz. Pillér Péter bpesti (Reviczky-u. 3.) kömivossogód, aki 1883-ban Dunaesóbon született, P. Gergoly és Hubert Mária fla, Fehér Margit férje, a 6. gy.-ezred szakaszvezatöje 1915 juiins haváhan az orosz harctéren hősi halált halt. Budapesti központi kir. járásbiróság. *1202 18194/1922. sz. Gallér Antal bpesti (Thököly-nt 159.) villamos koesivezetó, aki 1890-ben Mányon született, G. József és Goiszt Rozália fia, Izsó Rozália férje, a 69. gy.-ezredböl 1914 dec. havában az orosz harc­téren eltűnt. Bpesti közp. kir. jbiróság. *1203 353 /1922. sz. Madarász Sándor körösszege páti földmi vés. aki 1879-ben született, M. Sándor és Bereczky Erzsébet fia, Cseke Lídia férje, a 3. h. gy.-ezredből 1915-ben az orosz harctéren eltűnt. Berettyóújfalui kir. járásbíróság. 8012 816/1922. sz. Sipos József, aki 1872-ben Mosondarnón született, S. Ferenc és Török Katalin fia, Karácsony Julia férje, a 13. gy.-ezredbö! 1915-ben az orosz harctéren eltűnt. Magyaróvári kir. járásbiróság. 8014 2300/1922. sz. Godina János nagykanizsai földmi vés, aki 1884-ben született, G. Antal és Polai Katalin fia, Plander Mária férje, a 48. gy.-ezredben 1914 szept. 6-án az orosz harctéren hősi halált halt. Nagykanizsai kir. járásbiróság. 8016 350/1922. sz. Sülé Mihály orosházi földmives, aki 1877- ben született, S. József és Sitkéi Erzsébet fia, Farkas Róza férje, a 4. h. gy.-ezredből az olasz harctéren eltűnt. Orosházi kir. jbiróság. 8019 381/1922. sz. Kardos Gyula sárándi lakos, aki 1880- ban Hajduszováton született, K. József és Biró Julia fia, Csengeri Ágnes férje, a 3. népf. gy.-ezredből 1914 dec. 9-én a szerb harctéren eltűnt. Derecskéi kir. járás­biróság. 8024 833/1922. sz. Rauth György sznloki földmives, aki 1891-ben született, R. József és Freiszberger Anna Mária fia, a 44. gy.-ezredből 1914 okt. havában az orosz harctéren eltűnt. Szigetvári kir. járásbiróság. 8027 552/1922. sz. Csizmadia Gábor solti földmives, aki 1878-ban született, Cs. János és Biozó Mária fia, Lóki Mária férje, a 29. h. gy.-ezredból orosz fogságba esve 1915-ben eltűnt. Dunavecsei kir. járásbiróság. 8025 1966/1922. sz. Kocsa János békéscsabai földmives, ak 1884-ben Simándon bzilletett, K. Pál és Rapák Erzsébet fia, Pavlik Ilona férje, a 101. gy.-ezredből 1916 aug. 9-én az olasz hatetéren eltűnt. Békéscsabai kir. járásbiróság. 8089 1967/1922. sz. Kokavecz György békéscsabai földmives, aki 1889-ben született, K. György és Zsibrita Judit fia, a 101. gy.-ezredben 1915’aug. 15-én az olasz harctéren hősi halált halt. Békéscsabai kir. járásbiróság. 8088 Idézések. 25/1922. gz. Singer Ignáo ée neje Reichenfaid Janka kisbéri lakosok hagyatékának tárgyalása 1922 szept. 7-én Lovasy Ernő nagyigmándi kir. közjegyzőnél. Idézve Singer Lázár örökösei. 8105 1573/1915. sz. A gróf Andrássy Gyula-féle (tiszadobi) liitbizomány várományosainak meghallgatása 1922 jnn. 19-én a nyíregyházi kir. tszéknél. 8107 11/1922. sz. Folk Józsefné Stefan Erzsébet nagyszékelyi lakos hagyatékának tárgyalása 1922 aug. 25-én Nozdro- viczky Ferenc gyönki kir. közjegyzőnél. Idézve Folk Fülöp. 8090 971/1922. íz. Gara Zoltánnak Böhm Lajoi ellen indí­tott perében tárgyalás 1922 jun. 6-án a mezőkövesdi kir. járásbíróságnál. Idézve Böhm Lajos. 8138 4187/1921. szám. Schvananer Antalnak Szekendor Mátyás és neje örökösei ellen indított pőrében tárgya- ás 1922 máj. 29-ón a pestvidéki kir. jbirőságnál. Idézve Szekendor Mátyás ós neje Füsti Mária örökösei. 8141 1560/1922. sz. Ecseri Jánosnak Ecseri György és tsai ellen indított perében tárgyalás 1922 május 30-án a monori kir. jbirőságnál. Időzve Ecseri Imre, Erzsébet és Verona örökösei 8168 2328/1922. sz. Feuer Endrének Tóth Petruska Pál ellen indított perében tárgyalás 1922 junius 7-én a debríczeni kir. tszéknél. Idézve Tóth Petruska Pál. 8171 1008/1922. sz. Borbély Istvánnak Mike Istvánná és társai ellen indított pőrében tárgyalás 1922 május 30-án a ráczkevei kir. járásbíróságnál. Idézve Király Bálint örökösei. 8192 Körözés. KSrözés. 2231/1922. kig. szám. Csuha János kéthelyi Iákos napszámos, 1885. évi születésű egyén folyó évi április hó 26-án Kótholy községből helykoresés céljából eltávozott, azóta vissza nem tért és óletjelt magáról nem adott. Személyleirása: Termete közép, szőke piros arcú, vöröses bajnszn, borotvált álln, ruházata halványzöld rövid fehér bnndabéléses télikabát, zöldes kalap, stráfos hosszú cérnanadrág ós fekete füzőscipőt visel. Körözendő, föltalálás esetén a marczaii járás fő- szolgabirája értesítendő. Marczaii, 1922 májás hó 13-án. Dr. Sípos, főszolgabíró. *1206 Oklratmegsemmlsitések. 180612/1922. sí. A Máv. felsőgallai feladási pénz­tárának 2845, 3284, 3311, 3326, 3035, 3126, 2465, 3156, 3188 és 3132. sz. a. Schmeck Jakabnénak Magyarbán- hegyesro, Számnoly Jakabnak Nyíregyházára, Fried B. fiainak Simontornyára, Horváth Emánnolnek Kecske­métre, Róth Józsefnek, Holló Istvánnak Gerjére, Aba­sárkeresztnri közp. elöljáróságnak, Villamosmüvoknok Nagykanizsára feladott küldeményeket terhelő 800, 1125, 1125, 500, 675, 625, 900 ; 720, 720 és 720 K-rél kiállított utánvéten igazolványai. 8002 3—3 2608/1922. sz. A Békésmegyei Ált. takptárnak 1920. ápr. 12-én 320. sz. a. 4070 koronáról kiállított pénztári elismervénye. Békéscsabai kir. járásbiróság. 8086 2607/1922. sz. A Békésmegyei Ált. takptárnak 1920. április 12-én 224. sz. a. 1110 K-ról kiállított pénztári elismervénye. Békéscsabai kir. járásbiróság. 8087 181395/1922. szám. A Pesti hazai első tptár József- Ferencvárosi fiókjának c/3. 56160. sz. a. 1564 K-rúí Kozma Lajos névre kiállított betétkönyve. Bpesti közp. kir. jbiróság. 8142 14091/1922. sz. Cseh Viktor 2 lovának Ocsőnyen 1573. ós 1566. jk., 41320. ós 41313/1922 th. sz. a. kiál­lított, 31/1. és 32/1. sz. a. átirt marhalevelei. Bpesti VIII. kér. elöljáróság. 8152. 2450/1922. sz. A Kőszegi ált. tptárnak 1911 január 1-én 77-, 189., 577., 689. és 708. 709. sz. a. 800—300 K-ról Schneller Ernő és Sohneller Ernőnó névre kiál­lított 6 részvénye. Zalaegerszegi kir. jbiróság. 8207 Versenytárgyalások. 75816/1922. sz. A m. kir. államrendőrség részére 7000 kardbojt ós 3000 kardköíőszij szállítására. Aján­latok 1922 május 18-ig a belügyminisztérium állam­rendőrségi főosztálya főnökéhez. *1180 3—3 474/1922. sz. A m. kir. Hadigondozó Intézetek kb. 100000 drb nyomtatvány szükségletére. Ajánlatok 1922 jnn. 2-ig a császárfürdói rokkant utókezelő igazga­tóságához. 8134 MOST JELENT MEG! Mimién irót, művészt, könyvkiadót, építészt, fény­képészt, filmírót stb. közvetlenül érdekli: A MAGYAR SZERZŐ! JOG Az 1921: LIV. törvénycikk a vele kapcsolatos ren­deletek és a kiadói ügyletről szóló törvényes ren­delkezések. Magyarázatokkal ellátta: Dr. Szalai Emil. Ára 10% felárral 66 korona. Az irodalmi és művészeti művek védelmére alakult nemzetközi BERNI UNIÓ 1922. évi XIII. törvénycikk. Az összes Unió-okmá­nyokkal és a nemzetközi vonatkozású jogi rendel­kezésekkel. Bevezette és magyarázta: Dr, Szalai Emil. Ára 10% felárral 55 korona. AZ ATHENAEUM KIADASA. Kaphatók minden könyvkereskedésben és olárusi tónál. Magánhirdetések. Dr. Klein Aladár elveszett indexe. 5609 3—3 Iglói Szontagh Gáspár elveszett indexe. 5621 3—2 Nagy László elveszett Indexe. 5623 3—2 Haász József elveszett munkakönyvé. 5636 Id. Dehmal Károly figyelmeztető hirdetménye. 5633 Pályázat néhai gróf Esterházy Lajosnó szül. Batthyány Johanna grófnő alapítványánál helyek betöltésére. 5631 Magyar ólomárugyár és Fcmkereskeddmi r.-t. alaptőke felemelésére vonatkozó hirdetménye. 5644 Magyar Érdi- és Faüzem r.-t. osztalékszelvény be­váltására vonatkozó hirdetménye. ’ 5641 Ligetszanatőrium r.-t. részvényeire vonátkozó hir­detménye. 5638 Budapesti Szabóiparosok Hitel- és Termelő Szövetkezet 1921 december 31. mórlegszámlájára vonatkozó hir­detménye. 5616 Gazdasági és Forgalmi r.-t. meghívója az 1922. óvi május hó 28-án délelőtt 11 órakor VI., Andrássy-ut 55. szám alatt tartandó rendes közgyűlésére. 5635 Kiskunhalasi Szövetkezeti Áruforgalmi r -t. meghívója az 1922. évi május hó 25-ón délelőtt 10 órakor kiskun­halason tartandó rendes közgyűlésére. 5634 Mobil Kulturális Film r.-t. meghívója az 1922. óvi május hó 27-ón délelőtt 10 órakor IX, Lónyay-utca 36. szám alatt tartandó rendkívüli közgyűlésére. 5630 Szolnoki Cukorgyár r.-t, moghivója az 1922. évi május hó 31-én délelőtt %12 órakor a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank üléstermében tartandó rendes köz­gyűlésére. 5648 Körösbányai Erdőipar r.-t. meghívója az 1922. évi május hó 26-án déli 12 órakor IV., Váczi-utca 36. sz. alatt tartandó rendes közgyűlésére. 5639 Első Magyar Iparba nk r.-t. meghívója az 1922. óvi május hó 26-án délután 5 órakor V., Nádor-ntca 12. szám alatt tartandó rendes közgyűlésére. 5640 Kovaed Peter és Fia r.-t meghívója az 1922. óvi május hó 26-án délután 5 órakor VÍL, Szövetség-utca 37. szám alatt tartandó rendes közgyűlésére. 5622 Tarosa Fürdő r.-t. meghívója az 1922. évi junius nó 4-én délután 3 órakor Tatzmannsdorfon tartandó rendes közgyűlésére. 554^ »Lóri« Művészeti Játékárugyár r-t. meghívója az 1922. évi május hó 29-én délután 5 órakor a Migyar- Olasz Bank üléstermében tartandó rendes közgyű­lésére. 5637 Magyar Nádkereskedelmi és Ipari r.-t. meghívója az 1922. óvi junius hó 7-én IV., Váozi-ntca 20. szám alatt tartandó rendkívüli közgyűlésére. 5^40 \z Athenaeum irodalmi és nyomdai Irészvénytársnlat nyomása. (Nyomdaigazgató» VNnw ignfo.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék