Budapesti Közlöny, 1923. április (57. évfolyam, 74-97. szám)

1923-04-21 / 90. szám

HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Vlf; kerület, Rákóczi-űt 54. szám. Telefon; József 20—21. Kiadóhivatal: ▼II., Rákóczi-út 54. sz. Athenaeum-épület. Telefon ; József 13—91. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 37*50 K, minden további 10 vagy kevesebb szóért 12*50 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesitő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 15 K. Kétszer vagy többször beiktatva 10®/o engedmény. A nagyméltósdga magyar királyi belügyminiszter ur jóváhagyásának fenntartásával. Előfizetési árak a nagyméltósága magyar királyi belügy* miniszter ur jóváhagyásának fenntartásával. Hivatalos Értesítő nélkül: Magánosoknak: / I Hatóságoknak: Félévre ___ 1200 K Félévre ___ 1080 & Negyedé vre 600 » | Negyedévre 540 » Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig ... 9 » » * > további 8 oldalanként... 9 » A Hivatalos Értesitő ára ....................... 12 » H IVATALOS RÉSZ. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére a földbirtok helyesebb megoszlását szabályozó rendel­kezésekről szótő 1920. évi XXXVI. t.-c. 4. §-a alapján megalakított Országos Földbirtokrendező Bíróság tagjaivá Bakos János mezőgazdasági munkást, Borhy György birtokost, Buday Barnát, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatóját, Domián Gyula kisgazdát, gróf Khuen-Héderváry Károly birtokost, ifjú Kovács Antal és Kisiván János kis­gazdákat, Meskó Pált, a >Hangya« ipar részvénytársaság igazgatóját, Staub Ele­mér birtokost, Takács János kisgazdát, dr. Gerentsér Jenő miniszteri tanácsosi címmel felruházott földmivelésügyi mi­nisztériumi miuiszteri osztálytanácsost; továbbá póttagjaivá Hutás József kúriai bírót, Czeglédy Mihály birtokost, Druckér Jenöt, a Magyar Szőlősgazdák Egyesü­letének igazgatóját, Farkas Gyula gazda­tisztet, Hencz Ferenc bérlőt, Karlovics József és Kassa Kristóf kisgazdá­kat, Koós Mihályt, az Országos Mező- gazdasági Kamara igazgatóját, Lutzen- bacher Miklós birtokost, Magyar Káz- mér nyugalmazott földmivesiskolai tan- felügyelőt, Mis'z Péter, Molnár János és Sámik József kisgazdákat, Széli József nyugalmazott főispánt, dr. Éberling Ede miniszteri tanácsosi címmel felruházott földmivelésügyi minisztériumi miniszteri osztálytanácsost és Dorner Gyula földmive­lésügyi miniszteri tanácsost kinevezem. Kelt Budapesten, 1923. évi március hó 81. napján. Horthy s. k. Szabó István s. k. A magyar királyi miniszterelnök elő­terjesztésére Mikovinyi Jenő királyi ítélő­táblái bírói címmel felruházott nyugal­mazott királyi járásbiró, ügyvéd, nemzet­gyűlési képviselőnek a közélet terén ki­fejtett érdemes tevékenysége elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1923. évi április hó 14. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök elő­terjesztésére Foclc Ede és dr Csupor József Bsékesfő városi tanácsnokoknak közhivatali működésük alatt kifejtett érdemes tevé­kenységük elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1923. évi április hó 14. napján. Horthy s. k. litúf Bethlen István s. k. A m. kir. belügyminiszter a budapesti IL kerületi állami anyakönyvvezetőséghez dr. Cso- may Gáspár székesfővárosi* főjegyzőt, a buda­pesti IX. kerületi állami anyakönyvvezetőséghez pedig Wanke Sándor székesfővárosi tanácsjegy­zőt anyakönyvvezetőkké nevezte ki. A magyar királyi belügyminiszter Nagy Lajos m. kir. belügyminiszteri ideiglenes számtisztet ebben az állásában véglegesítette. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Nagyiványi Zoltán budapesti ügyvédet a budapesti kir. tör­vényszék mellé a cseh nyelvreiállandó tolmácscsá kinevezte. A m. kir. igazságügyminiszter Breyer Jenő budapesti lakost a budapesti kir. törvényszék mellé a bolgár nyelvre állandó tolmácscsá ki­nevezte. Az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság elnöke a 4.401/1921. M. E. számú rendelet 22. §-a alapján a Hajdú vármegyei törvényhatósági árvizsgáló bizottság elnökévé dr. Herpay Gábor vármegyei főlevéltárnokot, helyettes elnökévé pedig lapp Sándort, a vármegyei gazdasági egyesület titkárát nevezte ki. Pock József Károly bajai születésű és illető­ségű, ugyanottani lakos, rom. kath. vallásu, napidíjas családi nevének »Paulai« névre kért átváltoztatása az 1923. évi 7.785/IX. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. Dr. May.er Ferenc szombathelyi születésű és illetőségű, rom. kath. vallásu, nős, szombat- helyi lakos, ügyvéd saját, valamint Tibor István József Ferenc, továbbá Marianna Erzsébet Katalin Ilona Julianna és Guidó Endre József Emil Antal nevű kiskorú gyermekei családi nevének felesége családi nevének felvételével »Mayer-Guary« kettős névre kért átváltoztatása az 1923. évi 29.192/IX. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. 1 Dr. Goldfinger Izidor neumafkti szüle­tésű, rom. kath, vallásu, nős, szolnoki illetőségű, budapesti lakos, téglagyáros, volt tüzérhadnagy saját, valamint Aranka Erzsébet, Mária Margit és Ferenc Artur nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Gsréb« névre kért átváltoztatása az 1923. évi 47.325/IX. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. Geiger Ernő eperjesi születésű, budapesti illetőségű, ugyanottani lakos, izr. vallásu, keres­kedő, volt honvéd tüzértizedes családi nevének »Hegedűs« névre kért átváltoztatása az 1923. évi 52.776/IX. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. A m. kir. minisztériumnak 1923. évi 2.75G. M. £. számú rendeiete a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkal­mazottak (nyugdíjasok, özvegyek és szülötlen árvák) kedvezményes ellátásának tárgyát képező egyes élelmiszerek kedvezményes árának újabb megállapítása tárgyában. A m. kir. minisztérium a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak (nyug­díjasok, özvegyek és szülötlen' árvák) kedvezmé­nyes ellátásának tárgyát képező egyes élelmi­szerek kedvezményes árának újabb megállapítása tárgyában, a minisztertanácsnak 1923. évi április hó 13-án tartott ülésében hozott határozata alapján, a következőket rendeli: A közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak (nyugdíjasok, özvegyek és szülöt­ten árvák) kedvezményes ellátásának tárgyát képező, alább megnevezett élelmiszereknek az 1921. évi 4.000/M. E. számú rendelet (megje­lent a Budapesti Közlöny 1921. évi 156. szá­mában, illetőleg a Pénzügyi Közlöny 1921. évi 19. számában) 4. §-ában megállapított kedvez­ményes árai helyébe az 1923. évi május hé 1-étől kezdődőleg a következő kedvezményes árak lépnek: finom tésztaliszt kedvezményes ára kgr.-ként 6 K, főzőliszt » > 4 » kenyérliszt > » 2 » cukor » > 15 » zsir > 50 » só » » > 5 » A közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak (nyugdíjasok, özvegyek és szülői- len árvák) az 1923. évi május hó 1-jétől kezdő­dőleg a fentebb megnevezett élelmiszerekért a fentebb megállapított kedvezményes árakat kötelesek megfizetni. Budapest, 1923. évi április hó 18-án. Gróf Bethlen István s. k., m. kir. ininiszter«lnök. A m. kir. mimsztériumMk 1923. évi 2.780. I. E. számú rendeiete a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkal­mazottak (nyugdíjasok, özvegyek és szülötlen árvák) rendkívüli segélyének újabb felemelése tárgyában. A m. kir. minisztérium a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak (nyugdíja­sok, özvegyek és szülötlen árvák) rendkívüli segélyének — az 1922 : X.YII. törvénycikk 7. §-ának utolsó bekezdésében foglalt felhatalma­zás alapján — 1923. évi május hó 1-jétől kez­dődő hatállyal való felemelése tárgyában, a mi­nisztertanácsnak 1923. évi április hó 13-án tartott ülésében hozott határozata alapján, a következőket rendeli: 1. A közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak (nyugdíjasok, özvegyek és szülöt­len árvák) részére az 1921 : II. törvénycikk 2. §-ának második bekezdésében foglalt felha­Eayes szám ára 9 korona ]R TT Fi A P U QrIvI KÖZLÖNY.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék