Budapesti Közlöny, 1937. december (71. évfolyam, 273-297. szám)

1937-12-02 / 274. szám

A bélyegek 1938. évi január hó elsejétől bár­hová szóló postai küldemények bérmentesíté­sére felhasználhatók. Budapest, 1937. évi november hó 24.-én. A miniszter helyett : Tersztyánszky Ákos s. k. államtitkár, a m. kir. posta vezérigazgatója. v 115.063/1937. IX/ü. o. szám. ' Pályázati hirdetmény. A külső igazgatás kezelési létszámában meg­üresedett dijnoki állásra pályázatot hirdetek. Az állás az 1933. évi 1.400. M. E. sz. rende­lethez csatolt 12. sz. kimutatásban megállapí­tott fizetéssel és szabályszerű lakáspénzzel van egybekötve. A felfogadandó dijnok szolgálati helye a nyíregyházi kir. tanfelügyelői hivatal lesz. Az állás elnyerésénél a gép- és gyorsírás teljes tudása kívántatik meg, melyről bizonyít-1 vány hiánya esetén jártassági vizsga utján fogok meggyőződést szerezni. A pályázatok elbírálása során az 1931 : III. t.-c. alapján a négy középiskolai végzettséggei biró igazolványosok, ezek után hasonló vég­zettségű rokkantak, vitézek, tűzharcosok, végül a tanügyigazgatás kebelében alkalmazott ideig­lenes munkaerők elsőbbségi igénnyel bírnak. A pályázati kérvényhez eredetben vagy hite­les másolatban a következő okmányok csato­landók : 1. Születési anyakönyvi kivonat, nőseknél (férjezetteknél) házassági anyakönyvi kivo­nat is. 2. Hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely az előéletet és nemzethűséget igazolja. 3. Magyar honosságot igazoló hatósági bizo­nyítvány, esetleg a magyar állampolgárságra való igény szabályszerű bejelentését (optio) igazoló okmány. 4. Négy középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány. 5. Egészségi állapotot igazoló újkeletű ható sági orvosi bizonyítvány. 6. Katonai szolgálatra vonatkozó okmányok 7. Polgári, köz- vagy magánalkalmazást igazoló okmányok. Közszolgálatban állók az előirt kellékeket szolgálati táblázatuk vagy törzskönyvi lapjuk másolatával igazolhatják. A pályázók sajátkezüleg irt s a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez címzett s meg­felelő okmánybélyeggel ellátott, valamint „Pályázat a külső igazgatáshoz“ jelzéssel ellá­tott kérvényüket ennek a hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori megjelenésétől számítandó 14 napon belül nyújtsák be. A közszolgálatban álló pályázók hivatali felsőbbségük utján tartoznak kérvényüket be­nyújtani, a közszolgálatban nem állók pedig közvetlenül a m kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz (Budapest, V., Báthory-utca 12. számi adhatják be. Elkésett, vagy a szolgálati ut mellőzésével beküldött pályázatok nem vétetnek figyelembe. Budapest, 1937. évi november hó 19.-én. A miniszter rendeletéből: Dr. Kosa Kálmán s. k. 3—2 miniszteri osztályfőnök. Az Országos Iparegyesület a kiállítások ren­dezését szabályozó 1933 : XXI. t.-c. 15. §-a első bekezdésének eleget téve, közhírré teszi, hogy az V. Országos Kézművesipari Kiállítás döntő bírálóbizottsága báró Kruchina Károly minisz­teri osztályfőnök elnöklete mellett, a következő kitüntetésekkel tüntette ki az Országos Ipar­egyesület által rendezett Országos Kézműves- ipari Kiállításon résztvevő iparosokat, illetve mestereket : Aranykoszoruval: Barcs Kálmán, Barkóczy József, Barkas György, Fiedler Ferenc, Frirsz Miksa, Frommer József, Hanák Mihály, Hufnägel József, Illés József, Kertész Mihály. Kollmann Gyula, Kövesi József, Lakatos Lázár, Lénz Antal, Molnár Gyula. Nagy Antal, Nagy Károly Frigyes, Palka József, Paulini Géza, Pavek József, Pottyondi István, Prohászka János, Reich Aladár, Remsey Elemér, Schüller Károly, Sima Sándor, Sirák József. Spelter Henrik. Sperling Jenő. Streisinger Andorné, Stéberl András, Széchenyi József, Tomisa István, Valuska János, Némedi Varga Jakab, Weisz Fülöp, Zöllner és Hóiba. ( Ezüstkoszoruval: Ackermann József, Ács Géza, Angelo Pál, Angelötti Richard, Baranek István, Bárczy János, • Beck Emil, Berta Károly, Bory Pál, Csernák Jenő, Csury Ferenc, Dancsa János, Deli Pál, Derzsy Gergely, Dominek István, Eckmann Dávid, Farkas Béla, Fülöp Gyula, Horváth Sándor, Kántor Sándor, Kerékgyártó Sándor, Kiss József, Klein Simon, Korányi József, Kovács Imre, Kozák Antal, Kürthy Antal, Laczó Mihály, Mihalovits János, Mocsári Mátyás, Murányi Tibor, Nagy Ferenc József, Németh György, Németh Miklós, Perényi Tivadar, Petrovits Géza Rajna József, Ravasz László, Resch Ferenc, Rorárius János, Rosta ‘Andor, Sághy Imre. Sághy József, Schenk Rudolf, Ségner Lipól és Társa, Sternthal Miksa, Szabó Éva, Szabó Ferenc és Csibi Dénes, Szabó István, Szabó József, Széchenyi László, Szemere Miklós, Szittner Gusztáv, Sztaricskay Ferenc, Tóth Károly Vogel Frigyes, Vogl Károly, Vörös Károly, Waldschmidt Simon, Wiesel Adolf és Markovits Ferenc. Iparügyi miniszteri elismerő oklevéllel: Bencze József, Berg] Hugó, Braun Mór, Buhay Ferenc, Csuday Pál, Fischer Árpád, Főző Sándor, Hrusovszky Mihály, Jámbor István, Kókay Pál, Lelóczkv Jenő, Mayer György Sipos Lajos, Sóty Zoltán, Székely Aladár, Tóth Károly. Fővárosi polgármesteri elismerő oklevéllel: id. Badár Balázs, Bán Imre, Baraker Mátyás és Fia, Bohus János. Bontovits Ferenc, Buchwald Sándor, Kiaschek Gusztáv, Kuncze Béla, Olajkár József, id. Makray Sándor, Neuvvirth Pál, Sonaogyi Ede, Stefánkv ’ános, Rippel József. Aranyéremmel: Aczberger Lajos, Anger Antal, Ábrahám István, Baldauf László Balogh Pál, Beck Miklós, Beregi református leányegyesületek szövetsége, Berger József, Bergsmann J. József és Fiai, Bezdán József. Bécs Ferenc, Biró Ervin. Blahos Rudolf, Bodonyi János, Boronkay Kálmán, Braun Lili, Brezina András, Buday József, Cseh Sándorné, Csik István, Czifra György, Demeter Károly, Drach József, Ducz

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék