Budapesti Közlöny, 1940. március (74. évfolyam, 49-71. szám)

1940-03-15 / 60. szám

6 Budapesti Közlöny HUO március 15. — RO. szám. Kun Margit Mechtild, löszeik Ernő. Átminősítés ugyanezen szakosztályba : Ruszthi Károly dr. (U. I.-ből). ül. szakosztály. báró Berg Miksa dr. Máderspach Viktor, Maiina Lajos dr., Ratkóczi István Tibor, Rád Árpádné szül. Starosolszky Aranka, Szőke Vince Imre. Sajtótanácsi véghatározat alapján : Ambrus Imre, Benedek Rózsa, ifj. Demartsik Ferenc, vitéz Draskóy Ferenc, Fekete Pál, Harmat Pál, Mézes János, Rédei Zoltán, Valkó László dr. Átminősítés a harmadik szakosztályba : Terescsényi György (U. I.-ből). IV. szakosztály. ifj. Kádas Miklós, Papp Antal, Szabad Lajos, Szabó Károly. Sajtótanácsi véghatározat alapján : Erős Gyula, Frang Zoltán. Budapest, 1940. évi március hó 11.-én. Dr. vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály s. k. az Országos Magyar Sajtókamara elnöke. Kiadói főosztály. Az Országos Magyar Sajtókamara lapkiadói főosztálya választmánya 1940. évi március hó ll.*én tartott ülésén az alábbiakat vette fel : I. szakosztály. Sajtótanácsi véghatározat alapján : Hunya Benedek dr. TT. szakosztály. Lukách Gyula, Szeiff Géza dr., Szolnoki Pál Kálmán. Sajtótanácsi véghatározat alapján : Schneider Ede. ITT. szakosztály. Kőműves József, Miklósi László dr. Budapest, 1940. évi március hó 11.-én. Dr. vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály s. k. az Országos Magyar Sajtókamara elnöke. Útlevelek és utügazolványok érvénytelenné nyilvánítása. Fodor Ignác Nagytarnán 1873. évben szüle­tett, izr. vallásu, nős, volt budapesti (Légrádi Károly-utca 8—10. szám alatti) lakos a buda­pesti m. kir. rendőrség főkapitánysága által 1938. évi február hó 5.-én 199.157/1938. szám alatt kiállított útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti, NEMKIVATALOS RÉSZ. Nemzeti ünnep. Hosszú és zord tél után megindultak az enybet hozó márcziusi szellők a természetben — s új vágyak és remé­nyek feszítik a kebleket. Kilenczvenkét esztendővel ezelőtt a szabadság szárnyán j érkezett el hozzánk márczius tizen- I ötödiké, a sajtóról lehullottak a bilin­csek, s a magyar alkotmány diadal- ünnepet ülhetett. ✓ Ma az ország jelentékeny része még a trianoni átok alatt nyög — de a lánczoknak egy része összetört már, s epedve várjuk a további szabadulást. Megtelik szivünk hálával és biza­lommal a Gondviselés iránt, a mely annyi­szor emelte már ki hazánkat rettentő örvényből, hova nem csak ellenség, hanem a saját bűneink is juttatták. Reménykedni mindig szabad és mindig kell — hogyne kellene most, mikor az új tavasz megtöri a folyók jégpánczélját s a föld fagyát, s kibújnak az első virágok az elomló hó alól, és megpat­tannak a duzzadó rügyek a gyümölcs­fákon. A tavasz mindig azt jelenti, hogy új élet kezdődik a természetben — s emlékeztet arra, hogy a lelkek erkölcsi világában sem kell félni az örök pusztulástól. Lám, kedves testvérnépünk — az egész világot báraulatbá ejtett í hősi küzdelem után — immár a béke I boldogító révébe vezetheti államának i megroncsolt hajóját, hogy „megfogyva bár, de törve nem“ •— folytassa erő­feszítését az alkotó munka terén. Hogyne kellene bíznunk nekünk is j abban, hogy „lesz még egyszer ünnep“ a magyar világban, ünnep, a mit ma még tőlünk elszakított testvé­reinkkel együtt ülhetünk, büszkén és boldogan. Gondoljunk szakadatlanúl erre a diadalmas jövendőre, s kishitűség nél­kül és lárma nélkül dolgozzunk azon, hogy ez a jövő — vérontás nélkül — minél hamarabb és minél biztosabban elérkezzék. Hadd dobogjon szivünk a szent vára­kozásban — s míg fűben, fában új élet nedvkeringése indul az érkező tavasz mámoros idején, zsendüljön a magyar lelkekben is új márcziusi reménység, s higyjük rendületlenül, hogy eljön az idő, mikor „lesz még szőllő, lágy kenyér“ minden magyar asztalon. Felelős szerkesztő: dr. SZÁSZ KÁROLY At 1925 : VIII. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja csak a hirdetmények kivonatát közti, mig a hirdetmények teljes szövege a Budapesti Közlöny Hivatalos Értesí­tőjében mint melléklapban jelenik meg. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadóhivatalban : Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér I. sz. A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő HARMADIK napon történik. Ingó árverések. Pk. X. 600438/1939. + 624287/1939. szám. 5030 pengő bccsértékü bútorok, perzsa összekötő szőnyegek és más ingóságok Budapesten, VI., Vilmos császár-ut 35. szám, II. em. 2. ajtószám alatt, március 18-án, 9.30 órakor, vitéz pr. Kolumbán Károly, bir. végrehajtó. 0 2120 3084/1940. szám. 11.685 pengő becsértékü bútorok, rádió, gramofon, szőnyeg, lovak stb. ingóságok Nyír­egyházán, Szarvas-u. 16. szám alatt, március 20-án, 9 órakor folytatva dr. Józsa András-u.. 12. szám alatt, március 20-án 10J4 órakor és Nyiribrony községben március 20-án 2 órakor. Labay Antal, bir. végrehajtó. O 2130 179/1940. szóm. 8181 pengő becsérlékü bútorok, benzinmotor, gépek, transmissiók és más ingóságok Esztergomban, Csarnok-u. 2/a. szám alatt április 3-án. 11 órakor. Kiss Gyula, bir. végrehajtó. O 2129 619698/1939. szám. 24413 pengő becsértékü bútorok, gépek, edények és más ingóságok Budapesten, Fehér­haji) utca 2. házszám alatt földszinti üzletben, március 20-án 2 órakor. Albrecht Árpád, bir. végrehajtó. O F 11146 602384 1939. szám. 1760 pengő becsértékü képek Buda­pesten, Szentkirályi-utca 4. sz. alatti raktárban, március hó 29-én 5 órakor. Dr. Szenimiklósy László, bir. végre­hajtó. OF 11144 600438/1939. szám. 5030 pengő becsértékü bútorok, szőnyegek, festmények és más ingóságok Budapesten. Vilmos császár-ut 35. házszám, II. emelet 22. ajtöszáin alatt, március 18-án 3^10 órakor, vitéz Kolumbán Károly, bir. végrehajtó. O F 11145 607243 1939. szám. 5000 pengő becsértékü teherautó és más ingóságok Budapesten, Erzsébet királyné-ut 114. szám alatt, március 18-án 142 órakor. Dr. Konkoly Iván, bir. végrehajtó. O F 11157 700911/1940. szám. 1510 pengő becsértékü szőnyeg, zongora és más ingóságok Budapesten, Népszinház-utca 14. házszám. I. emelet 9. ajtószám alatt, március 18-án 1 órakor. Bisitz Mihály, bir. végrehajtó. O F 11152 Ingatlan árverések. 20702/1939. szám. Ingatlanok Nyíregyházán, 9000 P kikiáltási árban, április hó 5-én 11 órakor, a kir. járás­bíróságnál. N 2126 9367/1939. szám. Két. ház és szántó Békésszentandrá- son 8246 pengő kikiáltási árban, április 2-án 2 órakor a községházán. Szarvasi kir. járásbíróság. N * 20572 2209/1940. szám. Nyírtass! ingatlanoknak bírói utón eladását kérték. Vételi ajánlat 5625 P tárgyalás már­cius 30-án 10 órakor a kisvárdai kir. járásbíróságnál. N 2106 16369/1939. szám. Ház, szántók és egyéb ingatlanok Féuyeslitkén, a Hiv. Értesítőben felsorolt kikiáltási árakon, május 9-én, 10 órakor a kisvárdai kir. járás­bíróságnál. N F 11147 1023/1940. szám. Ház Balalonbogláron, 7.150 pengő kikiáltási árban, május 1-én, 10 órakor a községházán. Lengyeltóti lur. járásbíróság. N 2098 2452/1939. szám. Házak, szántók és egyéb ingatlanok Léván, a Hiv. Értesítőben felsorolt kikiáltási árakon, junius 3-án, 9 órakor a ikir. járásbíróságnál. N 2100 Csödönkiviili kényszeregyességek. 490/1940. szám. Fekete Lajos szekszárdi rövidáru- kereskedő kérelmére a szekszárdi kir. tszék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Török Zoltán ügyvéd, követelések bejelentése március 25-ig a* OHE-hez. *20567 Ke. 5910/1939. szám. Liskánv Betéti társaság (Nyír­egyháza) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE vasfiókjánál, Budapest, V., Alkotmány-n. 8. szám alalt, 1940. évi március hó 20. napján 11 óra­kor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet. F 11158 7376/1939. szám. Dattner Ernőné szül. Klein Frida (Mátészalka) ügyében a kötelező magánegyességi tár­gyalást az OHE textilfiókjánál, Budapest, V., Alkot­mány-u. 8. szám alatt 1940. március 19. napján 10 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet. F 11159 Ke. 31015/1940. szám. Mustics Ferenc (Budapest, Dalmady Győző-u. 9.) ügyében a kötelező magán- egyességi tárgyalást az OHE bőrfiókjánál, Budapest, V., Alkotmány-u. 8. szám alatt 1940. március 20. nap­ján 10 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet. F 11160 Ke. 3657/1939. szám. Kapitány Ferencné szül. Gunst Martba (Mi Boltunk i (Pécs) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE füszerfiókjánál, Budapest, V., Alkotmány-u. 8. szám alatt 1940. március 21. napján 10 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédö Egylet. F 11161 Ke. 31675/1940. szám. Hangos Géza (Budapest, Kálvin-tér 5.) ügyében a kötelező magánegyességi tár­gyalást az OHE papirfiókjánál, Budapest, V., Alkot- mány-u. 8. szám alatt 1940. március 21. napján HU órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédö Egylet. F 11162 Ke. 758/1940. sz. Weinberger Ferenc festékkereskedő (Miskolc, Szima-u. 19.) ügyében a kötelező magánegyes- ségi tárgyalást az OHE füszerfiókjánál, Budapest, V., Alkotmány-u. 8. szám alatt 1940. március 21 nap­ján % 11 órakor lartjuk meg. Országos Hitelvédö Egylet. F 11163 Ke. 216/1940. szám. Kabdebó Ferenc (szegedi) dro- gériatulajdonos ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 50%. Teijesitési idő tiz hó. Országos Hitelvédő Egylet. F 11173 Felhívások. 1389/1940. szám. Nyírlassi ingatlanoknak bírói utón eladását kérték. Vételi ajánlat 5.400 pengő, tárgyalás március 30-án 10 órakor a kisvárdai kir. járásbíróságnál. N 2107 31684/1940. szám. A budapesti kir. törvényszék fel- I hívja Greksa Mátyás íílermi segéd, voll budapesti lakost/ ' a házassági életközösség .xisSZaéWtéSÍBfc

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék