Budapesti Nap - Mai Budapesti Nap, 2003. november (2. évfolyam, 254-269. - 1. évfolyam, 1-8. szám)

2003-11-19 / 268. szám

A HÍR, AMELY RÓLAM SZÓL 2003. november 19., szerda 15 Helyi tudósítóink Ágh Zsuzsanna Tel.: 06-30/552-6243 E-mail: azsuzsanna@bnap.hu 111. kerület Török Monika Tel.: 06-30/552-6299 E-mail: mtorok@bnap.hu Pilisborosjenű, Pilisvörösvár, Üröm, Budakalász, Pomáz, Szentendre Hírsorok Nyílt nap - A Zipernovsky Károly Általános Iskolában (III., Zipernovsky Károly utca 1-3.) november 19-én nyílt napot tartanak, ahová a nagycsoportos óvodásokat szüleikkel együtt várják. Reggel 8-tól 9 óráig magyar óra (2/a osztály), 9-től 10 óráig matematikaóra (4/a osztály) tekinthető meg. Telefon: 388-6556 Gyűjtés karácsonyra - A „KIÚT” Családsegítő és Gyermekjóléti Szol­gálat hátrányos helyzetű gyermekeknek szánt karácsonyi ajándékok begyűjtését kezdte, amelynek keretében kéri a diákokat, hogy ha van felajánlható könyvük, játékuk, vigyék be a szolgálathoz. Az ajándé­kokat a következő címeken várják a III. kerületben: Váradi utca 9-11., Szentendrei út 85., Kelta utca 5. Pomázi utak - A pomázi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a korszerűsített Bajcsy-Zsilinszky utca környezetében lévő utcák pro­­filírozását várhatóan november végére fejezik be. A polgármesteri hi­vatal kéri a helybelieket, legyenek megértéssel és türelemmel, és pró­báljanak együttműködni. Vörösvári kút - A pilisvörösvári képviselő-testület négy tagjának fel­ajánlásaiból kalákában újult meg az Akácfa utcában egy hagyomá­nyos, kerekes kút. A kút kávájának anyagát és a kőmunkát Molnár Sándornak, a faanyagot, a tetőfedést, a festést Müller Jánosnak, a kút kerekének helyreállítását, a lakatosmunkát Krupp Jánosnak, a tetőfe­déshez szükséges cserepet Szakszón Józsefnek köszönhetik a pilis­­vörösváriak. Az asztalosmunkát Wieszt András polgári szolgálatos végezte. A felújítást Kulcsár Borbála, a műszaki osztály munkatársa szervezte meg. Az eredményt bárki megszemlélheti, aki végigsétál az Akácfa utcán. Pilisborosjenő • Előttük az élet) Fotópályázat diákoknak és tanároknak Az Oktatási Minisztérium háttér­­intézményeként működő Peda­gógus-továbbképzési Központ ál­talános és középiskolás diákok, valamint tanáraik részére fotópá­lyázatot hirdet Kattanj az iskolá­ra! címmel. Várnak minden olyan fényképet, amely a fotóművészet eszközeivel mutatja be a mai ma­gyar iskolát. A téma szabadon vá­lasztható, de gondolatébresztő­nek ajánlanak néhányat:- a tanulás szabadsága;- az iskolában nemcsak tanulunk, de élünk is;- az európai iskola;- divatfotók a tizen- és hu­szonéves diákok, fiatalok viseletéről, viselkedéséről. A pályaműveket 18x24 cm-es méretben kell elkészíteni. Feke­te-fehér és színes papírképek egyaránt beküldhetők. A pályá­­. zaton részt vehetnek iskolai fotó­szakkörök (I. kategória), általá­nos és középiskolás diákok egyé­nileg (II. kategória), illetve taná­rok (III. kategória). A bekülden­dő pályaműveken szerepeljen a szerző neve, a születési dátuma, a lakáscíme, az intézmény (és esetleg fotó szakkörének) neve, címe és ha van, akkor a kép címe is. A fotó szakkörök 10-10 db, az egyéni pályázók 4-4 db 18x24 cm-es fotót küldhetnek be. Beküldési határidő: 2003. december 20. Beküldési cím: PTMIK, 2097 Pilis­­borosjenő, Fő utca 1. A borítékra írják rá: „Kattanj az iskolára!” Mindhárom kategóriában Fődíj: 50 000 Ft II. díj: 30 000 Ft III. díj: 20 000 Ft értékű ajándékutalvány. Valamennyi küldeményt kemény kartonlapok közé csomagolva postázzák a résztvevők. Az érté­kelésre 2003. január 5-én kerül sor. A fotókat 2004 elején a Peda­gógus-továbbképzési Központ­ban állítják ki, majd egy évig ván­dorkiállításként lesznek megte­kinthetők az országban. •___ I További információk ______i PTMIK, 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 1. Dudescu Krisztina Telefon: (06-26) 537-549 E-mail: dkriszta@ptmik.hu Szentendre • Kultúrkáló Szentendre, mint múzsa A szentendrei Művészet- Malom fontos feladatának tekinti, hogy a szentendrei festészet történeti anyagát együtt, egy helyen mutassa be. Ezért 2000 óta évente kiállítást szentel a XX. szá­zadi szentendrei képzőmű­vészetnek, más-más szem­pont mentén mutatva be a gazdag anyagot. Az első kiállítás 2000-ben a Szentendrei Régi Művésztelepet alapító művészek - az „Alapító Nyolcak” - műveit tekintette át, a második 2001-ben teljes egé­szében magángyűjteményekből származó „Kis és nagy reme­­kek”-et, a sorozat harmadik ki­állítása pedig a szentendrei Ferenczy Múzeum gyűjtemé­nyének legjavát mutatta be. A most megnyílt negyedik ki­állításon szereplő műveket az köti össze, hogy valamennyiük ihletője és témája Szentendre, amelyet a XX. század elejétől a magyar festészet számtalan je­les képviselője választott állan­dó vagy ideiglenes lakóhelyül. Hogy mi vonzotta őket a város­ba, azt Bálint Endre 1940-ben így fogalmazta meg: „Az egymás fölé épített házak érdekes szer­kezeti megjelenése, a város szí­neinek állandó változása, a vá­rost környező dombok varázsa, a Duna közelsége és egy nehe­zen tisztázható vonzás, amivel a művészeket magához közelíti...” E művészek kötődése a város­hoz sokszínű és változatos. Volt, aki csak néhány nyarat töl­tött itt, mint az alföldi festőként számon tartott Tornyai János, művészetében mégis forduló­pontot hozott a szentendrei kor­szak, míg a negyven éven ke­resztül a városban élő Pirk Já­nos csak néhány szentendrei táj- és városképet hagyott ránk. Többségben vannak azonban azok, akiknek életművében ih­letőként folyamatosan jelen van Szentendre. Ilyenek a régi mű­vésztelepet alapító, nagybányai iskolázottságú festők, akiknek műveiből megismerhetjük a XX. század első felének Szentendré­jét, a szentendrei utcaképeket festő Ilosvai Varga István, vagy a század második felében Szent­endre minden zegzugát meg­örökítő Szánthó Imre. Azokban az életművekben is, amelyek el­távolodtak a természetelvű fes­téstől, számtalan szentendrei motívumot találunk. így Paizs Goebel Jenő álomvilágot idéző tájképein, Ámos Imre látomásos vásznain, Vajda Lajos, Komiss Dezső és Bálint Endre szürrea­lista képein, vagy a konstrukti­vizmushoz köthető életművek­ben: Barcsay Jenő, Deim Pál, Balogh László művészetében. A 36 művésztől kiállított mint­egy 150 képet Deim Pál festőmű­vész válogatta magángyűjtemé­nyekből és múzeumok anyagá­ból. A válogatás során két fő szempont vezérelte: egyrészt hangsúlyosan bemutatni a soro­zatban még ki nem állított műve­ket, kevesebbet szereplő alkotó­kat, másrészt megmutatni azt a gazdagságot, sokféleséget, amely a téma azonossá-ga mellett a mű­vekben megjelenik. •______________■ jj Kiállítás Művés zetMalom 2000 Szentendre, Bogdányi utca 32. A kiállítás kurátora: Deim Pál, Kossuth- és Munkácsy-díjas fes­tőművész Telefon/fax: (06-26) 312-657 E-mail: mmalom@dunakanyar.net Nyitva tartás: naponta 10-től 18 óráig. Hétfőn a látogatás ingyenes. III. kerület • Együtt élünk III. kerület • Zöldsarok Emléktábla „az böcsületes” horvát bírónak Hétfőn a XVIII. századi rác Merkovics Gergely „az böcsületes tanácsbéli személy” és óbudai bí­ró emlékére állított emléktáblát avattak az óbudai városháza bejá­ratánál. Merkovics Gergelyt, a korabeli Óbuda köztiszteletben álló poten­tátját négyszer választották meg az esküdtek, igaz akkoriban csak egy évre szólt a megbízatás - tud­tuk meg Rak Lajostól, az Őbuda- Békásmegyer horvát kisebbségi A háromnyelvű felirat ma­gyarul, horvátul és szerbül olvasható önkormányzata elnökének felve­zetőjéből. Tarlós István polgár­­mester köszöntötte az ünnepre lá­togató dr. Stanko Nick urat, Hor­vátország magyarországi nagykö­vetét, és hangsúlyozta a kisebbsé­gi nyelv megőrzésének fontossá­gát, amely biztosítja a kultúra to­­vábbörökítését. Stanko Nick a horvát és a magyar nép közös múltjáról beszélt, amely egészen Szent Istvánig követhető nyomon. Vnjics István, a budapesti horváth önkormányzat elnöke és dr. Ra­domir Lásztity, a kerületi szerb önkormányzat köszöntő beszéde után Merkovics Gergely leszárma­zottja, Merkovics István - a XVIII. kerületi horvát kisebbségi önkor­mányzat elnökhelyettese - helye­zett el az emléktáblánál. A kerület szerb és horvát ki­sebbségi önkormányzatai és a III. kerületi önkormányzat összefogá­sából született bronz emléktáblát a zágrábi Képzőművészeti Akadé­mián végzett, majd a csongrádi művésztelep igazgatójaként elis­mert Dudás Sándor készítette. III. kerület •..Sziréna Szélhámos Óbudán A III. kerületi rendőrkapitányság nyomoz a képen látható 30-35 kö­rüli férfi után csalás megalapozott gyanújával. Módszere, hogy Óbu­da belső területein olyan üzletek­be megy be, ahol tudja, hogy ép­pen az alkalmazott dolgozik. Neki előadja, hogy az üzlet tulajdonosa motorszűrőt, olajat rendelt gép­kocsijához. Ennek fejében 18-20 ezer forint közötti összeget csal ki az alkalmazottól, majd egy érték­telen olajszűrőt hátrahagyva azzal az ígérettel távozik, hogy azonnal hozza a motorolajat. Erre azon­ban soha nem kerül sor. A megtévesztett alkalmazottak állítása szerint megnyerő modorú, jól öltözött férfi meglepően pon­tos információkkal rendelkezik a tulajdonosról, vagy épp az alkal­mazottról. A kicsalt, nem túl ma­gas összeghez képest a helyszínt és az ott dolgozókat az akció előtt alaposan lenyomozó csaló a nyo­mozókat is meglepte módszeré­vel. A rendőrség kéri, hogy aki fel­ismeri a képen látható 180 cm ma­gas, normál testalkatú, fekete rö­vid tüskehajú, fekete szemű férfit, hívja a 430-4700-es telefonszámot. u.Cd cc ö5 A keresett csaló A kertek kertjei Csillaghegyen Az idei nyertes kert, Koós András alkotása Egy szoborral és sziklakerttel dí­szített bonszaj arborétum lett a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület - CSIPKE - által meghirdetett Virá­gos Csillaghegyért verseny idei győztese. Koós András Naplemen­te utcai birodalma kimagasló ker­tészeti teljesítmény, bonszaj gyűj­teményéből májusban kiállítás is nyílik majd a Banán Klubban. A verseny két másik díjazottja Németh Istvánná - Alinka néni ­Vörösmarty utcai és Schaub Ár­­pádné - Mária néni - Észak utcai virágoskertje lett. Utóbbi hölgy egyébként a tavalyi verseny győz­tese volt, idén a 92. születésnapját ünnepelte... A győztesek a CSIPKE pályáza­tán idén megvalósult bronz em­lékplakettet kaptak és 15 ezer fo­rint értékű vásárlási utalványt, amit a hagyományos tavaszi virág­vásáron válthatnak be. G, 5 / cukrászda i,P*Q v és kávéház A karácsonyi ünnepekre várjuk szíves megrendelésüket! Beígli, almatorta, gerbeaud torta, fiádat torta, apró édes és sás sütemények, kandírozptt gyümökskenyér, ünnepi torták (főzött krémmel) Kóstolja meg helyben készített kávékülönlegességeinket, reggeli és ursonnaételeinket, pogácsáinkat, süteményeinket, alkalmi és esküvői tortáinkat, fagylaltkelyheinket, turmixainkat, valamint üdítő- és alkoholos italainkat, koktéljainkat. Mielőbb adja le rendeléséi, hogy az ünnepi asztalról ne hiányozzanak nagyanyáink szívvel adott édességei! Karácsonyra beigli rendelést fel veszünk! FORRALT BOR KAPHATÓ! Téli nyitva tartás: H-V.: IO—21-ig Bp. III., Nánási út 55. Tel.: 240-1188 www.czinietcukrasKla.hu Budapesti Nap ____________________________________-Jiy v-___________ BUDApest W • ' V Regionális oldalak Ili. kerület, Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, Övöm, j Budakalász, Poniáz, Szentendre *** ■MMtPaHMHRSVcm -. ,|y i:lti. kerület 1 PilisborosjgnS ■ÉMÉrW*’". I Budakalász:; Pórnál"! ■•MtYT'TTfTfVVMM rm;ri:»r-v I.......k---------------------■■■*___________I PiüJvöröJvár — Üröm— ■PPfiPfpnH E2E31 EHEia ■éhmmnívMMIIm Szentendre A*2«ftsM/pfftCuÉ.mxmtslértW*é. ■HHnaÉMriBÉMBÉHMIÉiailflHHl 333fc.*i leftfcdaKX hsmsaoííJSiLO&l/WTJCg

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék