Budapesti Napló, 1898. április (3. évfolyam, 92-119. szám)

1898-04-02 / 92. szám

9». szám. Budapest, szombat BUDAPESTI NAPLÓ 1898. április 2. 3 I Továbbá levonandók Ausztria részére 6'5 m. írt. kártalanítás a bukovinai és galíciai italmérési jogért. Magyarországra levonandó az italmérési jog, a földtehermentesitési pótlék, melyek Magyarországon az állami adókkal együtt számíttatnak el; tehát: 115’1 m. frt. E levonás eredménye Ausztriára: 3808'4 m. Magyarországra: 2219 m. Összesen 6022-4 in. frt. Arány: 63T5 : 36-85. Végre levonatnak Magyarország javára a volt határőrvidék bevételei, melyek: 69-7 milliót tesznek ki. Ebből az összeszámításból mindkét kormány táblázata szerint a következő főeredmény marad: Ausztriára: 3803'4 m. frt. Magyarországra : 2149'3 m. frt. Összesen: 5952'7 m. frt. Arány: 63‘9 : 36-1 m. frt, vagyis kikerekitve: 64 : 36. E táblázat szerint tehát minden, Magyarországra nézve kedvező levonás megtörténtével is: Ausztria 64 százalék kvótát fizetne, Magyarország 36 százalékot. * * * Lapunk egy munkatársának a mai est folya­mán volt alkalma erről a táblázatról a magyar kvóta- bizottságnak két kiváló tagjával beszélni. Az egyik igy nyilatkozott: Az osztrák kvótabizottság tegnapi ülésén semmiféle kvótaszámitási alap nem került szóba. A bizottság bele sem mehetett az érdemleges tanácskozásba a nélkül, hogy a magyar ország­gyűlés uj kvótabizottságának az álláspontját is­merné. Az uj tárgyalások rendjén a magyar kvótadeputáción lesz a nyilatkozás sora és egye­lőre az osztrák bizottság nem tehet mást, mint hogy bevárja a magyar bizottság üzenetét. Hogy az osztrákok elejtik a népszámra ala­kított, már unalomig agyoncáfolt kvótakulcsot, az meglehet, sőt alaposan remélhető. Ezt meg is kell tenniök, ha egyátalán tárgyalni akarnak, mert az uj magyar kvótaküldöttség fenntartja a régi kül­döttség számitási alapját és az osztrák részről javasolt kulcs felett tárgyalásba sem bocsátko­zik. Ezt az osztrákoknak mindenesetre meg kell gondolniok, de arról szó sincs, hogy már most elfogadták volna a kvótaszámitás eddigi alapját, amit magyar részről követeltek és köve­telni fognak. Ki van zárva, hogy tegnap az osztrák bizottság másról tanácskozott, mint tak­tikai kérdésekről. Az a táblázat, — amely egyébként is hiá­nyos és hibás is — nem származhatott sem az osztrák kormánytól, sem a kvótabizottság vala­mely tagjától. Nem lehet más, mint egy magán­embernek magáhtermészetü elaborátuma. Érdem­leges állásfoglalásról ott sző sem lehet, mig a-----------------------------,---------------------------------------i ■ magyar bizottság nem nyilatkozik. A magyar kvótabizottság pedig még meg sem alakult; a : megalakulás csak a jövő héten, vagy esetleg húsvéti után fog megtörténni. 4 f.almasabb éposz a Bem apó grandiózus haditetteinél. Visszavonulása Vizaknától Nagy-Szebenig, Szeben be­vétele, a Fiskinél vívott legendás küzdelem: iz- gatóbb hatást tesz az olvasóra, mint a legragyo- góbb poózis. Éppen ilyen epikai csodák az 1849. ápril és május havában vívott ütközetek: Bra- nyiszkó, Kápolna, Isaszegh, Hatvan, az osztrák had­sereg csúfos megfutamodása, Budavár bevétele, Komárom. Azután az ápril 14-iki mámor és Kossuth diadalmas bevonulása Budapestre. Az ötödik kötet meghozza a gyászos fordula­tot, a hadvezérek viszályát, a szerencse hűtlenségét, az orosz inváziót, a pozsonyi mágnás-gyűlés haza­árulását, a rettentő vergődést és végre Világos-1, ahol minden sötét lett. De a szerző mintha érezte volna, hogy itt nem végezheti be, függeléket csatolt tragikus kötetéhez és ebben olvezeti az olvasót az emigráció remóny- nyel teljes mozgalmaihoz, az alkotmány helyreállítá­sához, a királylyal való kibéküléshez és az aggas­tyánná, dicső alakká vált Kossuth Lajoshoz, akinek a hamvait világra szóló pompa közt hozta vissza Ma­gyarország népe az ország szivébe. A nagy munka tehát nem disszonánciával, hanem ezzel a szép és fölemelő akkorddal végződik. Gracza öt kötetét a Wodiáncr-cég gazdag disz­szel állította ki és mind az öt kötet tele van szebbnél szebb illusztrációkkal, a szereplők arcképeivel, csata­képekkel, a nevezetesebb okmányok fac-similejeivel és tömérdek érdekes karrikaturával. Az öt vastag kötet ára 30 forint és ezúttal jogosan alkalmazhatjuk itt azt a mondást, hogy ez a tartalmánál és kiállítá­sánál fogva egyaránt értékes mü díszére válhatik minden müveit magyar család asztalának. A, E. 1 A kvótaküldöttség másik tagjának nyilatkozata igy hangzik: Ha osztrák részen elfogadják azt a tábláza­I tot, ez azt jelenti, hogy eltértek a népszámlálási kvótakulcs álláspontjától és elfogadták a magyar részről követelt eddigi számitási alapot. Ez min­denesetre közeledést jelentene a magyar álláspont felé. A táblázatban foglalt eredmény azonban té­ves, mert — amennyire a hiányos kivonatból meg lehet Ítélni — téves az egész számítás. Ön­kényesen beállított hibás adatok vannak benne; igy egyebet nem említve, a csak Magyarországon fennálló adók bevételei sokkal kisebb összeggel szerepelnek, mint amennyire a valóságban rúgnak; vagy például teljesen érthetetlen, hogy mik azok az átmeneti adóbevételek, amelyeknek címén Ausztria javára nagyobb levonás történnék, mint a mi javunkra. A számitási alap tehát helyes, csak az a kérdés, hogyan számítunk ? Az eredmény attól | függ, hogy az adóbevételekből mit hasítunk ki I az egyik és mit a másik részen. Az azonban két­ségtelen, hogy helyes és igazságos számítás mel­lett ezen az alapon Magyarország kvótáj^íiem emelhető. д ч A trónörökös uj méltósága. Budapest, április 1. A hivatalos lap mai száma az alábbi leg­felsőbb királyi kéziratot közli: Kedves unokaöcsém Ferenc Nándor főherceg Ur! Valódi öröm és megnyugtatás tölt el, hogy Kedvességed egészségének hosszabb gondozása után ismét teljesen kiépült s ennélfogva az a pillanat is megérkezett, amidőn Önt — úgy Kedvességed kívánságának és hő vágyódásának, valamint saját szándékaimnak megfelelőleg •— katonai működésének terére visszavezethetem. Kedvességedet tehát ezennel közvetlen leg­felsőbb haduri fönhatóságom alá helyezem. E szerint Kedvességed, nem korlátozva hatá­rozott parancsnoki állással járó teendők által, ezentúl alkalmat fog találni, hogy nagyobb gya­korlatok alkalmával időközönként különféle had­testek vezetését átvehesse, hogy az összes had­ügyhöz magasabb álláspontból közelebb léphes­sen, s hogy egyáltalában a szárazföldi és tengeri fegyveres hatalom valamennyi viszonyai felől azon gazdag tájékozást nyerhesse, mely a köz­jólétnek egykoron csak javára leend. Katonai törzsének fölállítását és a Kedves­séged teendőit szabályozó részleteket külön uta­sítással rendelem el. Kelt Becsben, 1898. évi március hónap 29-ikén. Ferenc József s. k. Nagy horderejű esemény gyanánt fogadja a magyar közvélemény e legfelsőbb kéziratot és hódolattal osztozik a király Örömében, hogy akit családi kötelékek hozzá legközelebb fűznek, immár teljesen felépült. Ferenc Ferdinánd főherceg tehát újra katonai szolgálatba lép, a király gondosko­dásából olyan magas állásba, ahonnan a király oldalán megszerezheti magának azt a gazdag tájéko­zást, „mely a közjólétnek csak egykoron javára leend.“ Félre nem érthető proklamálása ez annak, hogy ha valamikor talán némi alapjuk volt is a trónöröklési rend megváltoztatásáról szóló hírek­nek, ma a trón legközelebbi várományosának csakis Ferenc Ferdinánd főherceg, Károly Lajos főherceg legidősebb fia tekinthető. Még emlékezhetünk rá mindannyian, hogy amikor két évvel ezelőtt Károly Lajos főherceg halála uj fájdalmat mért öreg királyunk szivére, a fel­ség parancsára Ottó főherceg Sopronból a bécsi Augarten-palotába tette át állandó lakását és elhunyt atyja helyett nemcsak a reprezentálás tisztét teljesítette, de erős igyekezettel elsajátí­totta a felség közigazgatási szférájába tartozó ismereteket is. így nyitott magának utat a köz­véleményben az a meggyőződés, hogy a mon­arkia két koronája Ottó főhercegre vár, annyival is inkább, mert a daliás főherceg testvérbátyja éppen az időtájt sorra fölkereste a klimatikus gyógyhelyeket. Ezt a hitet ma végképpen eloszlatja a király kézirata és világossá lett, hogy a trónöröklés rendje változtatást nem szenved, mert az a jö­vendő magyar király, akit Szent István koronája a törvény értelmében megillet. Fokozott szeretet­tel fordul a magyar nemzet a trón várományosa féle, aki uj méltóságában bizonyára nemcsak a magyar faj katonai erényeivel fog még jobban megismerkedni, de egyébként is tapasztalni fogja, hogy a magyar nemzetnél hivebb támasza nincsen ősei trőnjáhák." “ A hivatalos lap közlése szerint Ferenc Nán­dor főhercegnek szólítja a király unokaöcscsét. Bármily szokatlanul hangzik is e név, ennek semmiféle különösebb jelentőséget nem tulajdo­nítunk. ő felsége azt a kéziratot kizárólag német nyelven bocsátotta ki, nem férhet tehát hozzá; f kétség, hogy a hivatalos lap szerkesztője fordi-; ; tóttá magyarra a Ferdinand nevet. Fölöslegesen,; ; mert nemcsak nyelvünk recipiálta a Ferdinand el- f nevezést, de e néven már öt királyunk uralko­dott, kik törvényeinket a Ferdinánd aláírással szentesítették. A trónörökös reaktivalásáról Bécsből a követke­zőket jelenti tudósitónk : Már a múlt év tavaszán kérte a főherceg a királyt, hogy reaktiválja őt a hadseregben, amelyet megrongált egészsége miatt elhagyni kényszerült. Az orvosok ugyan azt ajánlot­ták Ferenc Ferdinánd főhercegnek, hogy még néhány hónapig kímélje magát, de akkor el­határozott dolog volt, hogy a főherceg 1898. tavaszán egy hadosztályparancsnokságot vesz át. A főherceg a gyakorlati csapatszolgálat ismereteit két fegyvernemnél sajátította el. Ennsben századparancsnok volt a 2. drago- nyos ezrednél, Prágában zászlóalj parancs­nok a 102. gyalogezrednél, majd a Nádasdy huszárezred parancsnokává nevezték ki és utoljára Budweisban az 58-ik gyalogdan­dár élén állott. A főherceg újra egész­ségesnek érezvén magát, arra kérte a királyt, hogy valamelyik,, hadosztály pa­rancsnokává nevezze ki. О felsége máskép­pen határozott és a főhercegnek sokkal ki­válóbb pozíciót juttatott, amely őt közelebb hozza az egész hadsereghoz és melynél fogva a nagy hadgyakorlatok alatt átveheti a kü­lönböző hadtestek vezetését és kiképezheti magát a hadvezetés különböző részleteiben. Katonai tekintetben akkor jutott kifejezésre a főhercegnek, mint a trón várományo­sának pozíciója, a mikor a király meg­tette egy lovassági ezred tulajdonosának is, amely atyjáé volt. Ily kitüntetésben csak a trónörökös, vagy kiváló állásban levő főherceg szokott részesülni. A főhorceg, akinek eddig csak olyan udvartartása volt, mint a királyi család többi tagjainak, most egy szárnysegédet is kap maga mellé, azon­kívül külön katonai irodát szerveznek szá­mára. A főherceg Bécsben, a katonai köz­pontban fog állandóan lakni, de évenkint többször elutazik Bécsből, hogy mindenütt megismerkedjék a hadsereg viszonyaival. Az idei magyarországi hadgyakorlatokban al­kalmasint már uj hatáskörében fog részt venni. Jelenleg a Merán mellett levő Kottenstein kastélyban tartózkodik és áp­rilis közepén érkezik Bécsbo. A főherceg, aki az őszi és téli hónapokat Meránbün tök tötte, az egész idő alatt kitűnő egészségnel- örvendett; pompás színben van és alakja sokkal erőteljesebb lett. * A hadsereg rendeleti lapjában a következő, március 30-ikán kelt körrendelet van: Ő császári és apostoli királyi felsége 1898. március 29-ikén kelt legfelsőbb kéziratával el­rendelni kegyeskedett, hogy amikor ő cs. és kir. fensége, osztrák-esztei Ferenc Ferdinánd főherceg altábornagy ur szolgálatban megjelenik, úgy kell tisztelegni előtte, mint a hadsereg főfelügye­lője előtt. Ő császári és királyi felsége továbbá legkegyelmesebben megparancsolta, hogy ő cs. és kir. fensége mellé a vezérkar egy törzstisztje mint szárnysegéd és ogy gyalog- vagy lovas­százados, mint parancsőrtiszt osztandó be. A szárnysegédnek a hadügyminiszter szárnysegéde számára előirt egyenruhát kell viselnie, a pa­rancsőrtiszt pedig megtartja annak a csapat­tisztnek egyenruháját, amelyhez tartozik és ahhoz a tábori övét viseli. * Katonai körökben is nagy fontosságot tulajdo­nítanak a főherceg reaktiválásának és a királyi kéziratot a felségnek amaz óhajtására magya­rázzák, hogy Ferenc Ferdinánd főherceg begya-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék