Budapesti Napló, 1898. július (3. évfolyam, 180-210. szám)

1898-07-13 / 192. szám

8 Budapest, szerda BUDAPESTI NAPLÓ 1898. julius 13. 193. szám. edzett, kissé óbudai, de általában véve becsületes, bátor tengerész. A lóvonatu-kentaurosz egy személyben kocsis és konduktor. Ő őrzi Budapest utolsó lóvonatu kocsi­jait. Tizpercenként fájó kürtszóval jelzi, hogy el szeretne indulni, ami sokszor meg is történik. A rendőr úgy látszik csak azért van itt, hogy útba igazítsa az idegeneket. Az egyik, a feketesza­kállas, szabad óráiban népszínműveket ir, a másik, a szőke bajszu teljesen jártas a mithológiában és a világtörténelmet betéve tudja. Két nagyvilági rendőr ez magyar kiadásban, olyan, amilyennek Páris is örülne. Aztán nem is olyan nagyon felesleges ez a két ur, tekintve, hogy még soha semmi dolga nem volt e téreken. A fodrásznö. A már kora reggel áthoz a szi­getre egy viharedzett képű, hosszú, sovány, semmi­esetre sem elegánsan öltözött kisasszonyt, akinek örökké fésületlen haját szabadon lobogtatja az óbu­dai szirokkó. О az a művésznő, aki a sziget összes szép asszonyainak hajfürtjeit rendbe hozza, minden­kinek a panaszát, szerelmi titkait végighallgatja és mindennap hatezer titokkal távozik. Ezek a főbb típusok itt az édes és fárasztó unalom, a kontemplativ élet birodalmában. Ezek a kis emberek. És van egy nagy is, örök vendége a Margit­szigetnek, a halottaiban is elevenen élő költő, aki itten a „tölgyek alatt“ nézte, mint alkonyodik el las- san-lassan az égbolt és hogy mint tör magának utat a levelek között az első holdsugár. Arany János tölgyei. Ez a tábla jelzi a szent helyet. És mindennap délután egy érdekes pár jelenik meg a fasorban : egy ötven éves magas karcsú férfiú, akinek barna arcán ott ül a komoly jóság, — mellette egy ringó járású szép asszony, — Arany László és felesége. És akinek nem adatott, hogy Arany Jánost láthatta, — valami jámbor kíváncsisággal keresi Petőfi Sándor keresztfiának arcán a nagy költő vonásait. .. S hogy mindezeket végigfigyelte, zsibbadó álommal féligmeddig végigálmodta az ember, eljő holdsugárszárnyon a dunai est, a romantika és a — vendéglő. Szinte fáradság az evés is, ott, a szeilős terraszon, ahol csak egy érdekes omber ült estén- kint, mig tavalyelőtt el nem tűnt . . . Ott ült a terraszon, gondosan kétfelé fésült angolos, hirtelen­szőke szakállával Mr. Beefsteak. így hívták a leg- bennszülöttebb szigetlakok ezt a kissé mogorva, éppen nem rokonszenves idegent. Az igazi nevét talán senki se tudta. Szomorú kalandnak szomorú hőse volt. Ideges türelmetlenségének, amelylyel más ember mindvégig büntetlenül bosszantja felebarátait, a sírig fogja viselni nehéz büntetését. Három-négy éve történt. Egy fényes nyári délelőtt a szigetre jött egy gyászruhás lány. Föltűnő szép volt, magas, sudár termetű. A fejét büszkén tartotta s valami nagyon határozott karakter volt a föllépésében. Délig sétált egyedül a fák között. Délben megebédelt, fizetett s hátrament a tehenészet felé. Egy-két gigerli utána csettintett a nyelvével, aztán napirendre tért fölötte néhány megjegyzéssel a fehér asztalok jóllakott közvéleménye. A fekete lány megállt hátul a magas parton s amikor senki se ment arra, nagyot sikoltott s bele- ugrott a vízbe. A sikoltása végigsirt borzongatóan, a velőkig hatva a Duna fölött. Lenn a piszkos víz­ben pedig küzködött még egyideig a feketeruhás, fehérarcu lány. A vendégek nagyrésze kirohant a partra. Az ár ijesztő komolysággal rohant lefelé zsákmányával. A parton senki nem mozdult. Egy apró sánta ur taj­tékzott a dühtől: — Gyávák 1 Ugorjon valaki utána ! ! Mindenki bámult. Az apró emberke már halott­halványan reszketett: — Kutyák! — harsogta — Kutyák! Ő nem ugorhatott utána, szegény. Semmi köze se volt a lányhoz, csak fölébredt benne a tömeg alvó leBkíismerete. A mentésre képes tömegben nem mert fölébredni a lelkiismeret, félve, hogy ha szavát hal­latja, a lány után kell ugrani az éplábu embernek. A sánta emberből kiordithatott a lelkiismeret minden utólagos kötelezettség nélkül. A szép fekete lány megfuladt, amint ezt akkor a lapok meg is írták. És most következik Mr. Beefsteak. Benn a vendéglőben a fölháborodás hangján védekeztek az emberek: — Én nem tudok úszni! 1 — Nefeeíttt öt gyerekem van ^Gyávák 1 Valakinek eszébe jutott: — Hé, pincér! Maga valamikor úszómester volt, miért nem ugrott utána? A pincér odajött: — Pszt! — szólt — az a vörösszakállu ur meg ne hallja! Kimenthettem volna, persze, szaladtam is, de az az ur dühösen utánam kiabált: — Mi lesz beefsteakemmel! Nem tehettem más­ként . . . Rohanva vittem neki a beefsteaket, aztán a parthoz siettem. Későn volt. Tudja isten, mit csinál, ha nem kapja meg . . . Mr. Beefsteak aztán ott ült minden délben a terraszon. Csöndesen rendelte meg az ételt s türel­mes volt. A pincérek őt szerették legjobban, mert egy beefsteakre félóráig is elvárt, szó nélkül, nyu­godtan, kissé szomorúan ... Végződjék az ő történetével ez az irás, hold- sugáros, romantikus, lustán szentimentális éjszakán.. SZEmAZ._MÜVÉSZET. ** Tetemrehivás. Ezzel a címmel Farkas Ödön, a Vezeklők és a Balassa Bálint cimü operák szerzője, uj operát irt, amelyet a magyar királyi Operabáa állítólag már el is fogadott előadásra. Az uj operát október első felében fogják bemutatni s főbb szere­peit Ábrányinén&k, Neyn&k és Takácsnak osztották ki. ** Cáfolat. Sziklai Kornél, a Magyar Színház rendezője annak a kijelentésére kért föl bennünket, hogy az óbudai színház számára bohózatot nem irt, sem pedig ott nem lép föl. ** UJ színház Hódmezővásárhelyen. A hód­mezővásárhelyi uj nyári színház már teljesen elké­szült, úgy, hogy még a nyáron játszani fognak benne. A hódmezővásárhelyi uj színház az első nyári aréna, amely a legmodernebb alapon épült fel. Az uj színházban 800 személy fog elférni s 35,000 fo­rintba kerül. ** Hangverseny UJ-Tátrafnreden. A szezont Uj-Tátrafüreden gyakran élénkíti a jókedvüek lelkes mulatsága. Dr. Kelen István, a fürdő derék doktora most fáradozik az első nagyobb hangverseny rende­zésében, melynek sikerét a közreműködők névsora máris biztosítja. Megígérték közreműködésüket Kordin Mariska, operánk művésznője, Nedeczky Rezsőné és TJjhelyi Józsefné, Dór у Margit, a nemzeti színház tagja, Leidenfrost Aranka és Füzesséry Ilona, Balogh- Rákóczy Ferenc és maga a főrendező, dr. Kelen Ist­ván, aki egy felolvasással fog szerepelni. A lóverse­nyek alkalmából a Tátrában időző nagy sportközön­ség ez estén, szombaton, e hónap 16-án, Uj-Tátra- fiired vendége lesz. A hangversenyt, melynek jöve­delmét a protestáns templom alapjához csatolják, tánc rekeszti be. ** A Fekete rigó vidéken. Géczy Istvánnak Fekete rigó cimü népszínművét, melyet a nj'ár elején a fővárosi nyári színházban mutattak be, siettek a vidéki színpadok megszerezni. Deák Péter társulata a napokban mutatta be a Fekete rigót Mezö-Turon. A premieren lépett föl a társaság uj naturbursa Pa­lástiig Sándor, aki ötletességgel, temperamentummal adta Czinczér segédjegyző szerepét. Környey mint Miklós és Németh János az apa szerepben tetszettek. Sok tapsot kapott Feledi Borieka is. Palásthy, akit a közönség nagyon megkedvelt, holnap a Vöröshaju Veréb Jankóikban mutatkozik be másodszor. ** Vidéki színházak. Somogyi Károly, a pécsi nemzeti színház igazgatója tárgyalásokat folytat a kassai színházi bizottsággal, hogy augusztus 20-tól fogva, amikor Leszkay András társulata befejezi előadásait, néhány hétre terjedő vendégszereplésre megkaphassa a kassai nyári színházat. — Fekeie Miksa nagy-szebeni színtársulata julius 19-én kezdi meg előadásait Niobeval Szepsi-Szt.-Györgyün. A jeles társulat tagjai ezek: Ferenczyné P. Erzsébet, Feke- tóné Kis Laura, Szirmay Jozefin, Erdélyi Kornélia, Medgyaszai Ilon, Banfalvy Etelka, Bánfalvy Béláné, D. Hetényi Emilia, Liptai Irén, Huber Anna, Kalmár René, Nagy Irén, Püspöki Juliska, Váradi Mariska, Fekete Miksa, Bánfalvy Béla, Miklósy Gábor, Váradi József, Dumay Miklós, Ferenczy Béla, Fehér Ká­roly, Vihary Lajos, Remete Géza, Izsó Zoltán, Rá- kosy Ferenc, Márkus Ödön, Baróthy Jenő, Havasy Kálmán, Hevesy Mihály, Nagy Gyula, Nyitrai József, Réthy László, Homokay Béla, Bánfalvy Zsiga, Ma- zalek Kálmán. — Kézdi-Vásárhelyen szép pártolás mellett működik Csóka társulata. Legutóbb kitűnő előadásban került szinre Az öreg, Szegény Jonathan és Mátyás diák. — Kassán tegnapelőtt adták először Gál Gyula vendégszereplésével Busnach és Gastineau darabját, a Pálinkát. A vendégművészen kívül nagy sikere volt Szép Olgának, Horváth Paulának, Polgár Sándornak, Hegyesinek és Molnárnak. VIDÉK — (Pestvármegye közgyűlése.) A mai második napon is Beniczky Lajos alispán elnökölt. Megválasz­tották az üresedésben levő szolgabirói állásra Almássy Sándor helyettes szolgabirót. — Tudomásul vették Zólyomvármegye közönségének átiratát, a katonai oldalfegyver szolgálaton kivül való viselésének eltil­tása tárgyában. — Az aszódi biróválasztás ellen több választópolgár fölebbezést adott be. A közgyűlés a föllebbezés elvetésével helybenhagyta a választást. Ugyanez történt a sződi biróválasztás elten beadott fölebbezéssel is. — Hozzájárult a közgyűlés ahhoz, hogy Cegléd városában egy elnöki tanácsosi és al- kapitányi állás szerveztessék. Nagyobb vitát keltettek az Újpest község kö­réből fölmerült fölebbezések. Az egyiket az ellen adták be, hogy a képvi-> selőtestület elhatározta a hivatalos óráknak akként; leendő megváltoztatását, hogy ezentúl csak délelőtt' legyen hivatalos idő. Wolfner Tivadar és Illek Vince hozzászólása után a közgyűlés helyt adott a feleb- bezésnek s kimondotta, hogy a hivatalos órák ezen-: túl is az eddigi módon, vagyis délelőtt és délután tartandók. A másik fölebbezés arra vonatkozik, hogy Uj-. pest község számvizsgáló bizottságába beválasztották Tanos Pál volt községi bírót s később anyakönyv­vezetőt, holott ez a számvizsgáló bizottság a Tanos bírósága alatt történteket is hivatva van fölülvizs­gálni. A föllebbezés elmondja, hogy Tanos Pálnak a számvizsgáló bizottságba való beválasztatása az 6 erőszakoskodása folytán történt. Bellaágh Imre tiszti főügyész megvizsgálta a dolgot s Tanos megválasz­tatását olyan visszásnak, rend- és törvényellenesnek találta, hogy a választásnak egyenesen hivatalból való megsemmisítését javasolta. Ehhez a közgyűlés Fazekas Gusztáv főjegyző előadása alapján hozzá­járult. Kispest község képviselőtestülete villamos vilá­gítást akar behozni az utcáin s egyszersmind a vil­lamos hajtó erőt is bevezettetni. A szerződés az illető vállalatnak 40 évi kizárólagos jogot biztosit. A köz­gyűlés ebhez hozzájárult. Rákospalota község az utcáit aszfalt-makadám- mal kívánja burkoltatni, a gyalogutjait pedig aszfalt­tal. Az ehhez szükséges 300.000 forintra nézve a köl­csönt az illető bankkal megkötötte. A közgyűlés annál is inkább jóváhagyta a község eme határoza­tát, mert Rákospalota ezt a kölcsönt a község jöve­delmeiből lesz képes törleszteni, a nélkül, hogy pót­adót kellene kivetnie. Kisebb jelentőségű ügyeket intéztek még el, mire a közgyűlésnek vége volt. — (A nyitrai törvényszék felépítése.) A nyitrai törvényszék tudvalevőleg a hasonló hazai institúciók között a legszomorubb állapotban van. Négy külön épületben vannak a helyiségei, amelyek közegész­ségi, tűz- és vagyonbiztonsági szempontból a leg­enyhébb kritikát sem állják ki. Az állapotok türhe- tetlensége most arra indította Nyitramegye erélyes alispánját, hogy a városi rendőrkapitányságot fel­hívta, hogy a törvényszék helyiségeit vizsgáltassa meg szakértőkkel és ezek véleményéhez képest in­tézkedjék. A szakértői vizsgálatot — mint Nyitráról táviratozzák — ma tartották meg és konstatálták, —- bár a szemle ellen a törvényszéki elnök határozottan tiltakozott, — hogy a törvényszék hivatalait a mostani helyiségekben megtűrni nem lehet, minélfogva a köz- igazgatási hatóság felhívta a törvényszék elnökét, hogy három hó leforgása alatt uj helyiségbe költöz­tesse be a vezetése alatt lévő hivatalokat. A nyitraiak reményük, hogy e szégyenletes viszonyokat végre valahára az igazságügyminiszterium azzal fogja gyö­keresen orvosolni, hogy Nyitrán uj törvényszáki palotát építtet, amit különben a miniszter már évek­kel ezelőtt meg is ígért. — (Esztergommegye) közigazgatási bizottsága ma Kruplanicz Kálmán főispán elnöklete alatt ülést tartott, mely alkalommal Vargyas Endre tanfelügyelő a megye tanügyi állapotáról tett jelentést. A tanfel­ügyelő jelentése szerint az esztergomi érseki tanitó- képzőintézetben, melynek fenntartása a prímásnak igen sok pénzébe kerül, összesen húsz jelentkezett képesítőre, de csak 8 nyert képesítőt. Walter Gyula főegyházmegyei tanfelügyelő a vizsgálat alkalmával megbotránkozásának adott kifejezést a silány ered­mény fölött. SPORT. Futtatások a Tátrában. — A Budapesti Napló tudósítójától.— Budapest, julius 12. A lóversenysport hívei holnapra a természeti szépségekkel oly gazdagon megáldott Magas Tátrába adtak találkozót egymásnak, hogy a Lomnici csúcs aljában elterülő gyönyörű fekvésű versenypályán tanúi legyenek a holnap kezdődő négy napos meeting megnyitójának. Az idei tátra-lomnici ver­senyek iránt úgy a közönség mint az istállótulaj­donosok körében már hetek óta szokatlan nagy érdeklődés nyilvánult. A nevezések kitünően sikerül­tek, a trénerek sok gonddal készítették elő lovaikat a meeting nagy dijaira, szóval minden előjel arra mutat, hogy az idei versenyek siker dolgában messze maguk mögött hagyják az előző évieket, különösen ha kedvező lesz az idő. A holnapi programm attrakciója a 16.000 koro­nás Tátrai handicap lesz, melyben hir szerint a kö­vetkezők indulása van eddig elhatározva : Kelet . . • 1 Adams Malteser. * • Peake Aga . . • * Sharpe Zofe . . * • Bulford Forgószél • » Wilton Duna. . Marsh Spinster.., * * Ibbett

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék