Budapesti Napló, 1899. március (4. évfolyam, 60-89. szám)

1899-03-08 / 67. szám

8 Bndapebt, szerda BUDAPESTI NAPLÓ 1899. március 8.' 6T. szám.' ványára elhatározza, hogy csak a tanács egyharma- dát választja újra. A tanács kilépő tagjai, akik uj választás alá kerülnek, a következők, fővárosiak: Ditrói Mór, Ta- polczai Dezső, dr. Komor Gyula, Pázmándy Dénes, Szilágyi Vilmos, Jakab Ödön; vidékiek: Bács Károly, Krecsányi Ignác, Somogyi Károly, Pesti Ihász Lajos, Szakács Andor és Leszkay Andor. Ezek közül egy­hangúlag újra megválasztattak t Pázmándy Dénes és Ditrói Mór. Mielőtt a tanács-tagok választására került volna a sor, megválasztották a bizottságokat. A számvizsgáló bizottság tagjai lettek: Faludy Gábor, Breznay Geiza, Fermczy József, Kenedics Kálmán, Ilosvay Hugó, Kazaliczky Antal. Javaslattevő bizottság: Hevesi Gábor, Meskó Pál, Kenyéri Mór, Mátrai József és Berky Ferenc. Felebbezési bizottság: Somogyi Károly, Komjáthy János, Tiszay Dezső, Viola József és Géczy István, t Jelentéstevő bizottság: Deák Péter, Leövey Leó, Peterdy Sándor, Mátrai Kálmán és Kajz Ödön. Ä tanácstagok választásának eredményét a hol­nap délelőtt 10 órakor tartandó folytatólagos köz­gyűlésen hirdetik ki. * ’ V •' A tanácsválasztás eredménye, amint értesülünk, a következő: fővárosi tanácsosok lettek: Szilágyi Vilmos, Tapolczai Dezső, dr. Komor Gyula és Jakab Ödön. , .- —lie.— TUDOMÁNY, IRODALOM. О A Természettudományi Társulat növény­tani szakosztálya holnap, szerdán este 6 órakor az egyetem növénytani intézetében (Muzeum-körut 4.) ülést tart, melynek tárgysorozata: 1. Bernátsky Jenő: H. Bruchmann über die Prothallien europäischer Lyco- podien (könyvismertetés). 2. Péterfi Márton: Egy uj hazai Astomum. Előterjeszti Schilberszky Károly. 3. Thaisz Lajos: A magvak anatómiai vizsgálatáról és a preparálás különféle módszereiről. 4. Wagner János : Újabb adatok hazánk flórájához. Előterjeszti Thaisz Lajos. О A földrajzi társaság ülése. A magyar föld­rajzi társaságnak március 9-én, csütörtökön délután öt órakor az akadémiában nagy érdekű felolvasó ülése lesz. Ezen az ülésen fog ugyanis dr. Jankó János, a nemzeti muzeum néprajzi osztályának fő­nöke, beszámolni gróf 2ichy Jenő megbízásából 1898-ban tett osztják expedíciójáról. Az ülés iránt, melyen vendégeket is szívesen látnak, rendkívül nagy az érdeklődés. О Erdélyi néprajzi muzeum. Az Erdélyi Kárpát- Egyesület kebelében érdekes mozgalom indult meg, amelynek az a célja, hogy Mátyás király szülőházát néprajzi múzeummá változtassa. Itt akarja egybegyüjteni az erdélyiek jellegzetes életjelenségeit, nyelvhagyo- mányait, hiedelmeit, szokásait, hagyományos alakú, célú és kezelésű használati és díszítési tárgyait, s ezt a néprajzi képet a legillőbb keretbe: Erdély gyö­nyörű tájrajzi ábrázolásai közé foglalni. És hogy az E. К. E. méltó részt vegyen a Mátyás-szobor lelep­lezési ünnepeinek sorozatában, a nagy király szülő­házában az őszön erdélyi nép- és tájroizi kiállítást óhajt rendezni. Az E. К. E. felhívást bocsájtott ki a nagy nemzeti munkában való részvételre, adakozásra, gyűj­tésre és feldolgozásra. A kiállításra vagy a múzeumba szánt kisebb tárgyak az E. К. E. főtitkári hivatalába (Kolozsvár, Jókai-u. 11.) küldendők. Q Ismeretlen középkori magyar Író. A Ma­gyar Sión legújabb füzetében dr. Bécsey Viktor egy eddig ismeretlen magyar irót mutat be, akinek kéz­iratos kódexét Münchenben találta meg egy antikvá­riusnál. A kézirat 1418-ból származik. Magyari Miklós (Nicolaus de Hungária) nevű bencés apát irta. Na­gyobbrészt vallásos tartalmú ugyan, de vannak benne bölcseleti és profán klasszikus Írókra vonat­kozó részletek is. EGYESÜLETEK. (Katonai fölolvasás.) Tegnap este a Katonai Tudományos és Kaszinó-egyletben Landau Gyula hon­védszázados, a Ludovika-akadémia tanára felolvasást tartott ezen a címen : A nagyhatalmak gyarmati törek­vései, gyarmat-ügy, hadseregek. A gyarmatosítás okainak és történetének rövid vázolása után az egyes államok jelenlegi gyarmatait ismertette kiterjedésük és lakos­ságuk száma tekintetében, térképek bemutatása mel­lett. Jellemezte a gyarmatok három főcsoportját, előadta, hogyan lehet gyarmatot és védterüleíet alapítani, majd a régi gyarmatositási rendszer válto­zását és az idegen földrészek őslakóinak a gyarma­tosítással szemben tanúsított magatartását fejtegette. Végül futólagos pillantást vetett a kínai vizeken tör­ténőkre, mint a jelenlegi gyarmatositási törekvé­sekre. A rendkívül érdekes és a jelenlevő díszes közönség részéről igen nagy tetszéssel fogadott felolvasáson jelen voltak többek között Lobkowitz herceg hadtestparancsnok és Forinyák táborszer­nagyok ; Rohonczy városi parancsnok, Parmann, Bér- nolák és Czibulka altábornagyok; Gaudernak, Laner, Zelawski-Jelita, Csesznák, Valenties, Bihar, Attems gróf. Allbach és Potiorek vezérőrnagyok, továbbá a buda­pesti helyőrség számos törzs- és főtisztje és tiszt- helyettese. (Az Országos Mftgyat üsfcolaegyesület) feL iigyelobizottsága в Ьб il-ifeőn, szombaton délután fél 5 órakor az újvárosház társalgójában ülést tart, a következő tárgyakkal: A zárószámadás és a költ­ségvetés. — Az óvodák és a népkaszinók ügye. — J e«tófeYÁlas4táa.JäUw^JeШeш^Äléar- ' (A magyar gazdasszonyok országos egylete) március havi választmányi ülését gróf Batthyány Gó- záné pártfogó, Damjanich Jáuosné elnök és számos választmányi tag részvételével gróf Batthyány Géza Teréz-köruti palotájában tartotta. A folyó ügyek el­intézése után bejelentették, hogy a községi és kör­jegyzőknek az egylet árvaházában felállítandó ágy- alapitvánjmira a jegyzők részéről ezideig 1028 forint 92 krajcár perselypénzt küldtek be. Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter a Rökk Szilárd-féle kultur- alapból 100 forintot, további segélyadomány fejében a pesti hazai első takarékpénztár 400 irtot, az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár 100 irtot s az orszá­gos központi takarékpénztár 60 forintot utalványo­zott. Bruder Antal és neje 100 forinttal és Koller Gyuláné 100 forinttal az alapítók, gróf Vay Tiha- mórné és Velkey Mariska pedig a rendes tagok sorába léptek. A február 5-ikén az egylet árvaháza javára a Vigadóban megtartott álarcosbál nyers bevétele 2419 frt 67 kr, a kiadás 1189 frt 85 kr, a tiszta jö­vedelem tehát 1229 frt 72 kr. Ebből felülüzetés 208 frt 50 kr volt. (A Magyar Mérnök- ée Építész-egyesület) ut-, vasút- és hídépítési szakosztályának az ülésén március 9-ikén este 6 órakor Szilágyi F. Lajos érte­kezik Budapest főváros útburkolati kérdéseiről, az utburkoló anyagok megválasztásával kapcsolatosan. (A Magyar Úszó Egyesület) e hó 15-ikón tartja közgyűlését, a Kmetty-utcai tornacsarnokban, Jankovich Ákos elnöklete alatt. (Honvédek gyűlése.) Az 1848j49-es honvédegy­letek országos központi bizottsága e hó 10-én, pén­teken délután 4 órakor az uj városház I. emelet 13. számú termében ülést tart. MULATSÁGOK. )( Hangverseny és bál. A fővárosi hirlap-kiadó- hivatali tisztviselők művész-estéjén, mely március 12-én lesz a Royal termeiben, Primadonna-Vásár cimü parodisztikus jelenet kerül színre, melyet ez alka­lomra Rákosi Jenő és Kern Aurél Írtak és melyben a Szókimondó asszpnyság, Patti Adelina, Yvette Guilbert, Miss Mary Halton és egy impreszárió lép a közönség elé. A főszerepeket a Magyar Színház négy tagja énekli. A műsor többi száma is felette érdekes. Szendy Árpád uj rhapszódiáját fogja elját­szani, Bárdossy Hona Doppler egy áriáját, Ney Dávid egy balladát énekel. Szavalni fog Goih Sándor, a Vígszínház művésze. A részletes műsort legközelebb teszi közzé a rendező bizottság. A hangversenyt tánc követi. Jegyek e mulatságra mindea hirlap kiadó- hivatalában kapható. )( Angol bál. A budapesti angol kolónia fé­nyes mulatságot reudezett ma a Terézvárosi Kaszinó­ban. Eredetileg pikniket akartak csupán rendezni, de az előkelő bálozó közönség körében oly nagy volt az érdeklődés a mulatság iránt, hogy a szerve­zett szerény keret hatalmas bállá nőtte ki magát. Részt vettek a mulatságon: Lowther Gerard angol főkonzul, bálelnök, Lufti bey török főkonzul, Sr. Bollati olasz főkonzul, Lewis Gerster amerikai alkon- zul, Neuwirth dragonyos-alezredes, Cseörgeö Gyula államtitkár, Demény Karoly, Bolgár Ferenc, Lónyay Géza cs. és kir. kamaras, Brüll Ignác angol alkon- zul stb. Az agilis rendezőség melynek élén dr. Jan­kovich Jeuő állott, csinos angol-amerikai és magyar színekkel díszített táncrenddel kedveskedett a höl­gyeknek. A táncrendben a Washington-posi és más angol táncok mellett a Hungarian Tshardashnak is szerep jutott. )( Szakács bál. Pompás mulatságot tartottak ma a Nemzeti szálló tánctermében a fővárosi ven­déglősök és magánosok szakácsai. Eljöttek a bálra a vendéglősök csaknem teljes számban családjaikkal együtt, továbbá azok közül az urilanyok közül is sokan, akik főző iskola helyett valamely nagyobb vendéglő konyhájára járnak elsajátítani a főzés mű­vészetét. A mulatságot tiz órakor nyitotta meg Glück Frigyes védnök. A táncrend csinos kis palacsinta- sütő volt, s ehhez volt illesztve a könyvecske. A táncokat 80 pár járta. )( A Gondviselés asztaltársaság e hó 11-én szombaton egy jótékony célú, hangversenynyel egy­bekötött táncmulatságot rendez. A hangversenj'en közreműködnek : Radnai k. a., Szegedi k. a., Schvarcz Szilvia k. a., Broulik, Gyöngyi és Altmann Leó. )( A Reform Jótékonysági egylet e hó 19-én a VI—VII. kerületi kör diszteimében tombolával egybe­kötött zártkörű táncmulatságot rendez. )( A balatonvidéki kör március 16-án a IV. kerületi társaskör összes helyiségeiben a balaton­füredi közművelődési egylet javára hangversenynyel egybekötött zártkörű táncmulatságot rendez. TÖRVÉNYSZÉK §§ A magyar Jogászegyletnek szombatou folyó hó 4-én dr. Beck Hugó kúriai biró elnöklésével tar­tott teljes ülésében dr. Szakolczai Árpád ügyvéd tar­tott felolvasást A tisztességtelen versenyről szóló német törvény és az annak alapján kifejlődött joggyakorlatról• Az előadó a német törvény szövegéből és a német judicaturából vett érdekes példákkal illustrálta, mily messzemenő jogvédelemben részesül a német ipari forgalom a tisztességtelen Verseny ellen. Szembe* állította ezzel hazánk jogviszonyait, ahol sem a ke­reskedő üzletének jó hirneve, sem üzleti és üzemi titkai mi védelemben sem részesülnek. De a német törvény nemcsak a kereskedőket védi, hanem vé- xdfiinm küéiiaíL ív? ixmxszemíoglMkozi^ míg nálunk e tekintetben semminemű jogsegély sem áll rendelkezésre. §§ A kúriai bíráskodás ellen. A kúriai bíráskor dúsnak választási ügyekben való behozatala ellen az ügyvédi kamarák közül elsőnek a kecskeméti ügy* védi kamara szólal fel, mely az igazságügyminisz­terhez intézett évi jelentésében a következőleg nyi­latkozik : Az áldatlan politikai viszonyok folytán a meg­indult nagy reformok az igazságügy terén az egész vonalon fennakadtak. A múlt év folyamán egy tör­vényt sem hoztak, mely a munka folytatását ké* pezné, az az egy törvényjavaslat pedig, amely jelenleg az összes politikai köröket foglalkoztatja, — a képviselő- választások érvényessége fölötti kúriai bíráskodás, igazságszolgáltatási szempontból inkább visszaesést, mint előrehaladást jelent. Törvényeket hoztunk a bi-i rói függetlenség védelmére és a bíróságoknak a polU tikai élettől való teljes elszigetelésére és most jogrend-1 szerünk ezen féltve őrzött elvén üttetik rés, mikor a: kúriát a választási ügyekben való bíráskodással ter­vezzük felruházni. A politika és pártszenvedély nerct ismer kíméletet, nem ismer tekintélyt és minden látnoki tehetség nélkül előre is megmondhatjuk, hogy a kúria a parlamentben, a sajtóban és a köz-, életben egyaránt mindjárt az első esetekben a legve-* hemensebb támadásoknak lesz kitéve, amelyek esetről-' esetre ismétlődve, ezen bíróságnak tekintélyét kifelé; megrontják, tagjainak önbizalmát megrendítik, sc6 félő, hogy magát a politikai szenvedélyt beviszik a bírói testületbe. Épp ezért nem tudjuk eléggé pártolni' azt a fölvetett eszmét, hogy a képviselőválasztási) ügyekben a közigazgatási bíróság ruháztassék fel a bíráskodási joggal, mely bíróság már jellegénél fogva is sokkal alkalmasabb erre a funkcióra, más­részt pedig bir a függetlenség mindazon attribútu­maival, melyekkel a kúria. Á kúria jogköreinek kiterjesztése ellen szól még azon körülmény is, hogy a kúria amúgy senr bir megküzdeni a restánciákkal. Az esküdtszék be­hozatalával és a bűnügyekben való szóbeli feleb-, bezési tárgyalás megalkotásánál a kúriára jövő évben: még nagyobb terhek fognak hárulni, a nélkül, hogy gondoskodás történt volna arra nézve, hogy egyéb csekélyebb fontosságú ügyek elvonásával a kúria ezen újabb funkcióját a legfőbb igazságszolgáltatási érdekeknek megfelelőleg gyakorolhassa. Ha jövőre még a képviselőválasztási ügyekben is a kúria fog bíráskodni, akkor az ismét csak azon ügyek rovására történhetik, melyek már természetüknél fogva a kúria, elé tartoznak. Az igazságügyminiszterhez felterjesztett jelen-: tést Zombory László mint elnök és dr. Kecskeméti Lajos mint titkár írták alá. §§ Szoborbizottság; az esküdtszék előtt. Lovas’ Lajos szobrász tudvalevőleg port indított a kecske­méti millenniumi szoborbizottság ellen. Lovast a kecs-. keméti jogakadémia által gyűjtött pénzből emelendő pusztaszeri ezredéves emlék elkészítésével bizták meg. Amikor azonban a mintával elkészült, a bízott-' ság tudtára adta, hogy terve kivihetetlen, mert nem gyűlt be a szoborra szükséges összeg. Időközben mégis összeszedtek mintegy ötezer forintot és erre Kecskemét város közgyűlése elhatározta, hogy a hiányzó összeget a sajátjából fogja pótolni. Erre hozzáfogtak az alapkőletételhez és az alapozási mun­kálatokat is Lovas vezette, akinek uj tervét és mintegy 30.000 frtos költségvetését a bizottság elfogadta. Mind­ezért összesen 600 frtot kapott Lovas. Múlt óv nyarán azonban egyet gondolt a bizottság és tudomására hozta Lovasnak, hogy szobrára nem tart igényt és az emlékmű elkészítésével Pataki rajztanárt bízta meg. A művész pörrel támadta meg a bizottságot, amely nyilatkozatokban védelmezte magát. Két ilyen nyilat­kozat, amelyek a Pestmegyei Hírlapban és a Kecske­mét cimü lapban jelentek meg, olyan sértő kifejezé­seket tártain ázott Lovas Lajos ellen, hogy Lovas kénytelen volt bepörölni a nyilatkozat valamennyi aláíróját. Ügyvédje dr. Zboray Miklós ma adta be vádlevelét, amelyben rágalmazással és becsületsértéssel vádolja a következő nyilatkozókat: dr. Kovács Pál jogakadémiai tanár, Sándor István, Burdács Rezső, Gyenes Bertalan főkapitány, Györffy Pál, dr. Kovács, Mihály és Pataky Imre rajztanár. §§ Hamis vád. Hamis vád miatt kerültek ma a bíróság elé Schulteisz Mór és Arvay Lipót kávéház­tulajdonosok, akiket Weiller I. Sámuel juttatott a vádlottak padjára. Közösen alapítottak egy hitelinté-, zetet az Erzsébet-városban, de nem sokáig tartott közöttük a jó viszony, mert Schulteisz és Árvay föl­jelentették Weillert sikkasztás miatt. A vizsgálat azonban kiderítette, hogy a panasz alaptalan s ez­után Weiller jelentette föl volt társait hamis vád miatt. A mai tárgyaláson Schulteiszt dr. Vaisz Sán­dor, Árvayt pedig dr. Kisfalvi Albert Rezső védte. A törvényszék ma nem hozhatott Ítéletet, mert tanuk beidézése miatt el kellett napolni a tárgyalást. SPORT. *** tPiWest. A magyar athlétikai klub csütör­tökön, e hó 9-én este 7 órakor lovag Carlo Pessina,' a romai katonai vivó-akadéinia másodigazgatója s ai vele Budapesten időző olasz vivők tiszteletére vívó* . esiü..midez,,a nemzeti lovarda „viyóíermtóbajcL,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék