Budapesti Napló, 1903. június (8. évfolyam, 149-176. szám)

1903-06-10 / 157. szám

13 Budapest, szerda BUDAPESTI NAPLÓ 1903. junius 10. 157: szám ** A Ms herceg:. A jövő héten kerül felújításra á Népszínházban 1878. évben szinrehozott operettje Lecoque-nak, A kis herceg, a mely most teljesen U| ki­osztással kerül előadásra. A darab uj szereposztása a következő: Parthen é—Zilahyné Singh offer Vilma, Igazga­tónő—Hegyi Aranka, Hercegnő—Ledojszky Gizella Rozsé—Szentmiklósy Irén, Zserai—Dón Margit. Rosa- tonierr—Harmath Ilona. Sentanemon—Batizjalvy Elza Molandri—Raskó Géza. Frimusz—Kovács Mihály, Ber­man— Újvári. ** Az Országos Színész-Egyesületből. Az Or­szágos Színész-Egyesület ma délután Ditrói Mór elnök- iésévei ülést tartott, melyen az egyesület íolyó ügyeit intézték el. Mészáros irodaigazgató felolvasta a múlt hónapról szóló jelentését, melyből kitűnik bogy a vidéki igazgatók ezidőszeriut 8961 korona tartozásban Vannak az egyesülettel szemben. A jelentés tudo­másulvétele után Szálkái Lajos koncesszió ügye került ismét szőnyegre, az a lehangolóan szomorú ügy, mely már közel egy esztendő óta húzódik ez egye- Éületben. A tanács legutóbb tartott ülésében koncesz- Sziót véleményezett Szálkái részére, aki az Uj Színház­ban nem tudta társulatát fenntartani. A belügyminisz­térium azonban a tanács pártoló felterjesztése meilett sem engedélyezte a koncessziót, úgy hogy a társulat, mely most Verseczen működik, válságos helyzetbe jutott. Ebből a válságos helyzetéből Szálkái és a társulat úgy remélt kimenekülni, hogy a társulat egyik tagjának) Rajz Ödönnek a nevére kértek október haváig terjedő koncessziót. A tanács úgy tartotta, hogy ezzel az ideig­lenes rendszabállyal nincs segítve a társulaton s a kérelmező különben is hátralókfartozásban van az egyesülettel szemben s erre való tekintettel a kér­vényt elutasította. Az egyesület elnöksége azonban lépéseket fog tenni a belügyminisztériumban, hogy a társulati tagok annyi segítséget kapjanak, hogy Ver- seczrői elmozdulhassanak. Ditrói Mór elnök ezután előterjesztette azt a szerződési tervezetet, amely szerint Faludi Gábor hatezer korona évi támogatásra kötelezi magát, ha az egyesület megnyitja színésziskoláját és a növendéke­ket arra kötelezi, hogy a Vígszínház előadásain sta­tisztáljanak. A szerződési tervezethez Molnár László szólott hozzá és konstatálta az ajánlat teijes önzetlen­ségét. Nagy nyereség és megtiszteltetés az egyesület által nyitandó iskolára, ha olyan előkelő színház, mint amilyen a Vígszínház, átengedi szinpadát az iskola vizsgálati előadásaira. Az ajánlat teljes elisme­rést érdemel. A szerződési tervezetet külön bi­zottság elébe utasították, amely a végleges szerződést meg fogja állapítani. E bizottság tagjai: Molnár László. Deák Péter, Nádassy József, Vidor Dezső, Hinter Imre, Andorffy Péter és Mészáros Kálmán irodaigazgató. Ugyanez a bizottság meg fogja álla­pítani az októberben megnyíló szinésziskola költségvetési ‘ervezetőt is. Az egyesület által rendezett tárg.ysorsjátékről előterjesztett számadatokból az tűnik ki. hogy a sors­játék után, ha az egyesületnek maradt nyereménytár­gyak értékesíttetni fognak, közel kilencezer korona haszon marad az egyesület nyugdíjalapjának. A tanács a mai ülésben nyugdíjazta Bács Ká­roly vidéki színészt és nejét, aki már harminc év óta tagja az egyesületnek. A tanácsülés iolyamán hozták meg a hirt, hogy az egyesület pénztárosa aki évek sora óta áll az egyesület szolgálatában, szivszélhüdés következtében hirtelen meghalt. A lanács mély megilletődéssel vette tudomásul a derék tisztviselő halálát. ** Operettszerző akiért veszekszenek. Lehár Ferencért. akinek A drótostót cirnü operettje a Magyar Színházban éppen most közeledik ötvenedik előadásá­hoz, a két bécsi operetlszmház, a Carl-Theater és az An der tVien-szinhk'. nagy háborúságot folytat. Mind a két színház magának igényli a komponista lö­vendőbeli operettjeit. Lehár Ferenc ugyanis A drótostót óriási sikere után szerződésileg köte­lezte magát hogy a jövőben készülő operettjeit ennek a színháznak fogja adni. de még ugyan­abban az évadban épp olyan sikere volt Bécsi asszo­nyok cimü operettjének a Carl Theaterban. Lehár ekkor ennek a színháznak is lekötötte szerződésben: jövendő operettjeit. Mind a két színház most magának követeli a jövendőbeli Lehár-operetteket. Most a bíróság fog dönteni abban a kérdésben, hogy a két szerződés közül melyik tekintendő érvényesnek. ** Jótekonycólu előadás. Rákosi Szidi asszonv szinésziskolájának első-éves növendékei a fővárosi jparoskörben jótékonycélu előadást rendeltek tegnap. A szépsikerü előadást, melyen a Vasgyáros került színre, nagyszámú közönség nézte végig. A növen­dékek között Szamosi Lajos, Forgács Antal, Genis Ede, Király Ernő, Szabó Valéria és Duzmaty Teréz biztató tehetségüek s megérdemelték a tapsot s az elismerést. ** Népszínház Parisban. Parisban uj színház létesül a nép szélesebb rétegei számára Az uj szín­házat Emile Alby alapítja, aki erre a célra megvásá­rolta a Hyppodrom-paloVáX és azt színházzá alasitja át. Az uj színház fel fogja ölelni az összes színpadi műfajokat s célja lesz jó, olcsó előadásokat tartani a szegényebb sorsa nép számára. ** Kitüntetett komikus. Károly romániai király Girardit, a bécsiek ismert és kedvelt komikusát a Bene meríti-rendjei első osztályával tüntette ki. Girardi tavaly nyáron lseidben játszott Károly király előtt és kitüntetése erre vezethető vissza. ** UJ szinház&k Amerikában. Az idei 1903-iki színházi é>adban New-Yorkban egymagában tizen­három uj sziuház épül. úgy hogy az eddig meglévő negyvenkettővel együtt a jövő évadban ötvenhárom színház fog New Yorkban működni. Amerika egyéb városaiban, Neu-York éa San-Francisco közt 33 uj szín­házat építenek az idén. A new-yorki színházak kiadá- egy évadban harmincnégy, a többi színházé harminc- nyolc millió korona. A New-Yorkban most épülő uj színházak közt lesz a világ legszebbike mely a tel­ket bele nem számítva, ölmilhó koronába fog ke­rülni. Egy másik, mely az újonnan épülő színházak közt van, a világ legnagyobb színházának a nevére tart igényt. Ennek a nézőtere négyezer-nyolcszáz néz;re épül. Ebben a színházban a legmagasabb belépődíj négy korona lesz. ** Betiltott darab. MünchenbSi írják hogy Dreyer M ásának Az élet völgye cimü darabját melyet a Víg­színházban vendégszerepeit berlini Deutsches Theater ensembleja Budapesten bemutatott, a bajor kormány betiltotta. ** Idegen szerzők az orosz színpadokon. Az idegen színpadi szerzők nem találtak eddig védelmet az oroszországi színpadokon. A francia szerzők párisi eg.yesü ete elhatározó lépést tett a ba| megszünteté­sére s nemrégiben Alfréd Capus-1 és Marcel Prevost-1 Pétervárra küldötte a iontos ügy rendezésére. A francia küldöttek a legkedvezőbb ogadta'ásra találtak a péierván irodalmi körökben s teijes eredménynyel tértek vissza A kérdést úgy oldották meg’, hogy a irancia szerzők belépnek az orosz irók szövetségébe és ezzel az ő darabjaik is az orosz törvén\ ek védelme alá jutnak. A német színpadi seerzők követni szándé­koznak a francia szerzők példáját. MŰVÉSZET □ Erzsébet királyné emleas^obra. Az Erzsébet királyné emléks obor végrehajtó-bizottsága tegnap tartotta Ráth György főrendiházi tag elnöklete alatt alakú ó ülését a város igeti Műcsarnokban. Az ülésen megjelentés a külíöldt meghívott szakértők: Bruno Schmitz müncheni műépítész, Bartholdi párisi és Van der Stoppen Károly brüsszeli szobrászok, továbbá a magyar bírálók teljes számban. A bizottság előadó­nak megválasztotta Radtstcs Jenő min. tanácsost az Orsz Iparművészeti Muzeum igazgatóját. A megalaku­lás után a bizottság az Erzsébet-szobor kijelölt helyének, a budavári Szent György-tórnek megtekin­tésére indult, mely a műit pályázat óta nevezetes át­alakuláson ment keresztül, amennyiben talaját Jeásták és elkészült a királyi palota kertjének szegélyét képező oszlopsor, mely az emlékmű egyik keretéül fog szol­gálni. A mai, második napot a Műcsarnokban a min­ták magánjellegű tanulmányozásának szentelték a zsűri tagjai, akik délután is folytatták munkájukat, mert a külföldi szakértők itt-időzése másnemű elfoglaltságuk miatt korlátozva van. A zsűri naponta ülésezni fog, hogy még e héten befejezhesse munkáját és dönthessen a pályáat sorsa lölött. A döntés, illetőleg- a pálya­dijak odaité.ése után, ami e hét végére várható, a pályamüveket bemutatják a sajtó képviselőinek, majd pedig anagyközönség részére közszemlére állít­ják. A műrészek klubja holnapi estélyén azon­ban jelen lesznek Van der Stappenné és Bar­thold né úrnők is, akik férfikkel együtt érkeztek Budapestre. Ráth György főrendiházi tag, elnök és neje városligeti fasori palotájában junius 12-én, pénteken este hót órakor diszebédet ad, meiyre hivatalosak Széli Kálmán miniszterelnök, Wlassks Gyula közoktatásügyi miniszter, a végrehajtó-bizottság tagjai és a küllőid jurorok feleségeikkel. Ugyanott a-nap este kilenc órakor nagyobb szabású fogadtatás lesz. melyen rósztvesznek a zsűri magyar tagjai, a művészvilág és a közélet kitűnőségei. Széli Kálmán miniszterelnök az Erzsébet királyné emlékszobor végrehajtó-bizottságának és juryjének tagjai tiszteletére ma este 7*/s órakor a Park klub­ban ebédet adott amelyen résztvettek: Gróf Andrássy Tivadar Berzeviczy Albert, W lassies Gyula, gróf Keglevich István, Ráth György, Rákosi Jenő. Halmos János, Hauszmann Alajos, Lotz Károly, Schmitz Bruno György, Van der Stappen Károly, Bartholdi Frigyes Ágost, Strobl Alajos Kallós Ede, Kann Gyula, Radi- sics Jenő, Czigler Győző, Bezerédj Gyula, Ujváry Ignác. Q Eisenhnt Fereno hagyatéka. Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat az elhunyt művész hagyatékában lévő képeket és műalkotásokat Buda­pesten, a Műcsarnokban kiállítja s a betolyó jövedel­met az özvegynek juttatja □ A magyar íeslönök városligeti kiállításán holnap, szerdán 8 órakor tartják a másod.k estél.) t amelyen Márkus Emilia, a Nemzeti Színház művész­nője szaval Tarnay Alajos zongoraművész kísérete mellett. [~~| A magyar képzőművészek egyesületének építészeti szakcsoportja megtartotta évi tisztújító ülé­sét, melyen elnökké Rechner Ödönt s jegyzővé Komor Marcelt választották meg. Ä választmány tagjai let­tek; Hauszmann Alajos, Jámbor Lajos, Kaucz Gyula, Korb Flóris és Schulek Frigyes építőművészek. Q A Nemzeti Szalon által rendezett grafikai, rajz- és akvarell-kiállitáson a kormány a következő müveket vásárolta meg; Révész Imre „Csárdában4 (színes rajz). Vajda Zsigmond ,,A zene*' (rajz). Kriesch Aladár „Naplemente '’, „Erdőszéle“ (litográfiák). E. Illés Aladár (akvareli tájkép), „Konyha és temető“ (réz­karc). Szenes Fülöp „Önarckép ‘. Olgyay Viktor „No­vella“ (litográfia), „Deres reggel Radványban“ (rajz.) Faragó Jő*sei „Tisza Kálmán“, „Ámor bajban“,„Arc­kép“. „Szilágyi Dezső * (rézkarcok) és „Mubauer“ (szénraiz). Glatz Oszkár „Este“ (szénrajz). Major Jenő „Tavaszi erdő- (rajz). Helbing Ferenc „Haza­felé“ (litográfia). Uonti Nándor „Címlapok“ (litográfia). Chabada Béla „Kisleeány* (rézkarc). Pörgc Gergely „Piacon“, .Tanulmány* (rajzok). Zichy István „Kapáló leány* (litográfia). Vadász Miklós „Tanulmány“. Pra- votinsky Lajos „í’anuimánylaj“ (pasted), „Hangulatos táj“, ..Dachaui táj“ (rézkarc). Gyenes János „A gitáros * (I tograöa) s Huszár Berta an , Tanulmány“ (litográfia). Q Állami művészeti ösztimeijak. A közokta­tásügyi minisztérium által az állami ösztöndijakra hirdetett pályázat a múlt héten lejárt A pályázat sorsa lölött a napokban tog dönteni az országos képzőmű­vészeti tanács. E) A kaposvári mükiállitás. A somogyi művé­szeknek Kaposvárott rendezett kiállítása a várakozáson felül sikerült. 3500-an nézték megs 1250 korona tiszta jövedelmét a siketnémák intézetének juttatta, Elkelt 32jU korona ára rajz és kép. EGYESÜLETEK (A Tüdőbetegek Szanatórium fgyesülete ) Ma délután tartóba meg a Szegénysorán Tüdőbetegek Szana­tóriumának Egyesülete V. rendes közgyűlését a tagok rendkívüli nagy érdeklődése mellett. Az elnöki asz­talnál gróf Batthyány Lajos elnök, báró Harkányi Frigyes és Korányi Frigyes alelnökök és dr. Tauszk Ferenc főtitkár ültek. Jelen voltak többek között: özv. grót A mássy Györgyné. báró Dániel Ernőné dr. Korányi Frigyessé, Daniéi Gáborné. özv. Ad érné Bancalan Hedvig, do- monyi Brüll Miksáné, dr. Münnich Aurólnó, Weisz Bért holdné, dr. Elischer Gyuláné, Hatvanv-Deutsch Józseíné, gról Batthyány Lajosné, Elek Pálné, özv. Herieb Fárol.yné, Hernády Mórnó. Hatvanv-Deutsch József és Sándor, esetei Herezog Péter, Czigler Győző Moriin Imre Elek Pál, dr. Kuthv Dezső tíélaváry Burokbard Konrád és dr. Mü ier Kálmán főrendiházi tagok, dr. Korányi Sándor egyetemi tanár Szerb György országgyűlési képviselő, dr. Adler Zsigmond kir. tanácsos, dr. Schermann Adolf tiszti főorvos, dr. Hirkó László vármegyei főorvos stb. Grót Batthyány Lajos elnök a közgyü ést meg­nyitva, meleg szavakban üdvözölte a megjeitntekot és röviden fejtegette az egyesület céljait. Dr. Tauszk Fe­renc egyetemi magántanár erre előterjesztene az igaz­gatóság évi jelentését, amelyből a következőket emel­jük ki: Az egyesület vagyonmérlege 640.939 koronát mutat. Az ágvalapitványi helyek 31-re szaporodtak lel melyhez Budapest tőváros 6 ingyenhelye is csat­lakozik, úgy hogy összesen 37 iogyen he.y vau a szanatóriumban. A szanatórium összesen 915978 ko­ronába került melyhez a most engedélyezett sorsjegy- kölcsönnel az állam 500.000 koronával fog járulni. Miután a szanatórium minden irányban kielégítő ered­ményűvel működött, most már az igazgatóság a tüdő- vész elleni mozgalomnak országossá tételével ioglaL kozott, amelynek néhány szanatórium egylet megala­kulása máris látható eredménye. 1902-ben 400 ember vétetett fel a szanatóriumba. Ezeken bivüi a jelentés beszámol az elmúlt év fontosabb mozgalmairól, igv a Berlinben tartott nemzetközi tüdővész elleni kon­gresszus eredményéről is. A hölgybizottság jelentését szintén dr. Tauszk főtitkár terjesztette elő. amely után a mérleget és zár­számadásokat vették tudomásul és a ieiinentvény t megadták. Az igazgatóságba Liebe-mann egvatemi la­nárt, a felügyelő-bizottságba pedig Edeskuthy Jenit és ifj. Emich Gusztávot választották meg egyhangúlag. Az elnök indítványára a közgvülés köszönetét mondott Széli Kálmán miniszterelnöknek és Lukacs László pénzügyminiszternek, a képviselőház elé ter­jesztett törvényjavaslatért, amely az egyesületnek al­kalmat nyújt a szanatórium kibővítésére. A köszöne­tét íelirat alakjában íogják a minisztereknek át­nyújtani. Végül dr. Korányi Frigyes tartott magas és nagyszabású értekezést a tüdővész elleni küzdelem­ről. A kitűnő tudós részletesen ismertette azon pusz­tításokat, meb eket a tüdővész az egész világon végez. Kifejtette azon eljárásokat, amelyeket külföldön, főleg Anglia, Németország- és Franciaországban a tüdővész megfékezésére és kivált annak tovaboterjesztése eilen foganatosítottak. Statisztikai adatokkal bizonvitja és százalékokban tüntette fel a tüdővész csökkenését, amióta a szanatóriumok felállításával a müveit világ a tuberaulózis ellen védekezik. Ezután rátér arra a ked­vező befolyásra, amelyet az egyesület által lenntartott szanatórium és az általa indított mozgalom a tüdővész leküzdésére nálunk gyakorol. A pusztulás azonoan —■ sajnos — még mindig óriási, amely veszélyezteti még az ország nagyhatalmi állását is, mivelhogy a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék