Budapesti Orvosi Újság Mellékletei, 1905

UROLÓGIA - 1905-01-05 / 1. szám

1. szám. A Budapesti Orvosi Újság melléklete. 1905. január 5. UROLÓGIA szerkeszti Dr. FELEKI HUGÓ, EGYETEMI magántanár. MEGJELEN ÉVENKÉNT NÉGYSZER: JANUÁR, ÁPRILIS, JULIUS ÉS OKTÓBER ELSŐ CSÜTÖRTÖKÉN. Tartalom. Eredeti közlemények. I)r. Feleki Húgó : Újabb adatok a liólyag-tük- rözés technikájához. - l)r. Haberern Jonatlian Pál: A hólyagkövek biztos diagnózisa a Röntgen-képen. - Dr. báró \otthafft A. : A férfi kankója a gyakorló orvos praxisában. — Dr. Remete Jenő : A thiosi- namin, mint a hugycső-szükületek orvoslásának segédeszköze.' - Dr. Kihnier Béla : Vesekő Röntgen képe. Dr. Hennáim Emil: A mellék­vese készítményei a kóros ondókiürülések theraphiájában. - Dr. Polgár Elemér: Phiraosis congenitalis következtében létrejött vizeletcsurgás esete. • Külföldi irodalom. Dr. («. Kapsammer: Vesesebészet és functionalis diagnostika. Szakirodalom. Lapszemle. Tudományos társulatok. A budapesti lrir. Orvosegyesület deimatolo- giai és urológiai szakosztályának ülése. Könyvismertetés. Dr. Remete Jenő: Pathologie und Therapie dér Niereninsuffizienz bei Nephritiden. — F—i.: Die mánnlichen Geschlechts- organe. — F—i. : Taschenbuch dér Untorsucliungsmethoden u. Therapie für Dermatologen und Urologen. Therapia. Különfélék. Eredeti közlemények. Közlemény a budapesti poliklinika urológiai osztályából. Főorvos : Dr. Feleki Hágó, egyetemi m. tanár. Újabb adatok a liólyagtiikrözés tech­nikájához. Irta: dr. Feleki Hugó, egyetemi magántanár. Az ugyan e tárgyról irt egyik régebbi köz­leményemben (A hólyagtükrözés technikájához. Urológia. 1903. 1. sz.) ama nézetemnek adtam ki­fejezést, hogy az immár elismert nagyértékü cysto- skopiai eljárás népszerüsitése érdekében alig lehet hasznosabbat cselekedni, mint megfelelő módon ismertetni technikájának részleteit, apró műfogásait, fortélyait, amelyek elméleti képzettség és kézbeli gyakorlottság mellett legjobb biztosí­tékai a célzott sikernek. Hiszen mostanság, amikor az eme eljárás foganatosítására szolgáló eszközök szerkezete, alakja, optikája immár csaknem ideálisnak mond­ható és főleg mióta az úgynevezett „hideg11 világitó lámpácskákkal dolgozunk, a cystoskopiai vizsgálati eljárás elsajátítása, szakavatott mester útmutatása mellett, nehézséggel már egyáltalában nem jár. De ezen eljárás gyakorlati alkalmazása csakis az ép vagy jelentéktelen kóros elváltozásokat mu­tató tractus urogenitalis mellett mondható egy­szerűnek és könnyűnek. Ott, hol a vizsgálandó egyénnél jelentékenyebb kóros elváltozások álla­nak fenn — és éppen ez esetek azok, hol leg­gyakrabban válik ez eljárás igénybevétele szük­ségessé — a gyakorlott szakférfi is sokszor előre nem látott nehézségekkel áll szemben, amelyeknek sikeres elhárítása próbakövét képezik a vizsgáló szakavatottságának, tapasztaltságának. A fentidézett közleményemben részint ama i nehézségek lehető leküzdéséről szólottám, melye­ket egyes esetekben az eszköz bevezetését mecha- nice akadályozó, localis kóros elváltozások okoz­hatnak, részint azokról, melyek olyképp támad­nak, hogy a vizsgálatnál szükséges hólyagtarta­lom, t. i. az injiciált viz vagy gyógyszeres oldat, a mivelet közben kóros termékek vagy vér hozzá keverődése által zavarossá válik, mi a vizsgálat eredményességét meghiúsíthatja. Ez alkalommal az utóbb említett nehézségek­kel kivánok, egy újabb vizsgálati módszer kap­csán, röviden foglalkozni. A felső hugyutak meg­betegedéseinél, de súlyos hólyagbántalmak esetei­ben is, sokszor megtörténik, hogy a tükörvizsgálatot megelőző gondos előkészítés, illetőleg a hólyagnak szabályszerű alapos kimosása, dacára, az immár a hólyag megtöltése céljából befecskendezett médium csakhamar homályossá válik, elveszti áttetszősé­Ureternyílás. Cystopho- Trabecularis hólyag. Trabecularis hólyag, tographiai felvételünk Cystophotographiai fel- Ureter-nyilás. Cysto- léggel telt hólyagról. vételünk léggel telt hó- photographiai felvéte­lyagról. lünk léggel telt hó­lyagról. gét, olyannyira, hogy a vizsgálat eredményes meg- ejtése lehetetlenné válik. Eme kedvezőtlen eshe­tőségtől gyakran az sem óv meg bennünket, ha a vizsgálat foganatosítására az irrigatiós cysto- skopot választottuk, mely utóbb emlitett eszköznek egyébként az a fogyatékossága, hogy a közönséges hólyagtükörnél nagyobb kaliberű és hogy a nyúj­totta látótér kisebb a közönséges cystoskopénál. Normális felső hugyutak mellett, is különösen az oly esetekben kell eme kellemetlen momentum be- állhatásával számolnunk, ahol trabecularis hólyag­gal, vagy hólyagdiverticulummal állunk szemben. Az oly esetekben, ahol a haeviaturia okának kifürkószése céljából végezzük a tükörvizsgá­latot, nem ritkán az a kellemetlen incidens okoz bajt, hogy a hólyagot megtöltő folyadék a vizs­gálat folyamán véressé válik és hogy emiatt va­gyunk kénytelenek a vizsgálatot abbahagyni, noha itt is, az eszköz bevezetése előtt, minden lehetőt elkövettünk eme zavarok elkerülésére. Ilyképpen néha ott is eredménytelenül kell befejeznünk a vizsgálatot, ahol egyéb praeventiv intézkedések

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék