Büntető Jog Tára - Polgári Törvénykezés, 1890. április-szeptember (20. kötet, 1-25. szám)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉ K. \ A tartalomjegyzék rendszere a következő: I. BÜNTETŐ JOG TÁRA. 1. Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. (1878: V.) 2. Büntető törvénykönyv a kihágásokról. (1879 : XL.) Mindegyik törvényre vonatkozó anyag a törvények szakaszai szerint soroltatik fel; az egyes szakaszoknál felsorolt anyag vezérszavak szerint betűrendbe van szedve. 3. Eljárás és pedig: A) Általában. B) Hatáskör; illetékesség; birák ; jogsegély. C) Felek. D) Bizo­nyítás. E) Érdemleges eljárás. F) Jogorvoslat. 4. Más törvények és rendeletek időrendben. 5. Járásbirósági eljárás. tí. Belügyministeri rendelet. 7. Ignzságiigyministeri rendelet. 8. A közölt végítéletek iktató számainak kimutatása. II. POLGÁRI TÖRVÉNYKEZÉS. 1. Anyagi magánjog és pedig; A) ..Dologi jog. [ B) Kötelmi jog. C) Családi jog. D) Öröklési jog. 2. Kereskedelmi jog. 3. Váltójog. 4. Csőd. 5. Telekkönyv. 6. Polgári perrendtartás. 7. Végrehajtási törvény. 8. Bagatell-törvény. 9. Döntvények mutatója. 19. A hivatkozott törvények és egyéb jogforrá­sok mutatója. 11. A közölt végítéletek iktató számainak ki­mutatása. A kir. péiiziig'ji közigazgatási bíróság' határozatai. 1. Bélyeg- és jogilleték. 2. Döntvények mutatója. Figyelmeztetés: A curiai ítéleteknek iktató szám szerinti kimutatását azért közöljük, hogy lapunk olvasói, ha vagy más gyiijteményből, vagy a közlési hely megjelölése nélkül idéztetik valamely periratban vagy értekezésben egyik curiai Ítélet, azt könnyen feltalálhatják. Rövidítések : Az arabs szám a lapszámot jelenti és pedig azon lapszámot, melyen a kijelölt ítélet vagy értekezés kezdetét veszi. C. = Curia; Bp. = budapesti kir. Ítélő tábla; Mv. — maros­vásárhelyi kir. Ítélő tábla ; Eb. = elsőfokú bíróságok; Bp. főii. = budapesti kir. főügyész ; Mv. főii. = marosvásárhelyi kir. főügyész; M. = ministertanácsi határozat; B. = beliigvminister; I. = igazságiigy- minister; É. = értekezés. I*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék