Büntető Jog Tára - Polgári Törvénykezés, 1890. október-1891. március (21. kötet, 1-25. szám)

Tartalomjegyzék

T A R T A L 0 M J E G Y líK. A tartalomjegyzék rendszere a következő: I. BÜNTETŐ JOG TÁRA. 1. Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. (1878: A'.) 2. Büntető törvénykönyv a kihágásokról. (1879 : XL.) 3. Életbeléptetési törvény. Mindegyik törvényre vonatkozó anyag a törvények szakaszai szerint soroltatik fel; az egyes szakaszoknál felsorolt anyag vezérszavak szerint betűrendbe van szedve. 4. Eljárás a kir. bíróságok és a közigazgatási hatóságok előtt és pedig: A) Általában. B) Hatás­kör; illetékesség; bírák; jogsegély. C) Felek. D) Előzetes és kényszerintézkedések; előnyo- mozás; vizsgálat; vád alá helyezés. El Bizonyítás. F) Érdemleges eljárás. G) Jogorvoslat. H) Büntetés végrehajtása; költségek; kártérítés és egyéb magánjogi igények. 5. Más törvények és rendeletek időrendben. Beliigyministeri rendelet. 7. Ignzságiigyministeri rendelet. 8. Vegyesek. Tanácsbeosztás 1891. évre. . 9. A büntető ügyekben közölt végítéletek iktató számainak kimutatása. II. POLGÁRI TÖR V É N YKEZ É 8. 1. Anyagi magánjog és pedig; A) „Dologi jog. B) Kötelmi jog. C) Családi jog. D) Öröklési jog. 2. Kereskedelmi jog. 3. Váltójog. 4. Csőd. 5. Telekkönyv. 6. Ügyvédi rendtartás. 7. Polgári perrendtartás. 8. Végrehajtási törvény. 9. Bagatell-törvény. 10. Döntvények mutatója. 11. A hivatkozott törvények és egyéb jogforrá­sok mutatója. 12. Polgári ügyekben közölt végítéletek iktató számainak kimutatása. A kir. pénzügyi közigazgatási bíróság' határozatai. 1. Bélyeg- és jogilleték. j 3. Döntvények mutatója. 2. Kereseti adó. Figyelmeztetés: A curiai Ítéleteknek iktató szám szerinti kimutatását azért közöljük, hogy lapunk olvasói, ha vagy más gyűjteményből, vagy a közlési hely megjelölése nélkül idéztetik valamely periratban vagy értekezésben egyik curiai ítélet, azt könnyen feltalálhatják. Rövidítések : Az arabs szám a lapszámot jelenti és pedig azon lapszámot, melyen a kijelölt Ítélet vagy értekezés kezdetét veszi. C. = Curia ; Bp. = budapesti kir. Ítélő tábla; Mv. = maros- vásárhelyi kir. ítélő tábla ; Eb. = elsőfokú bíróságok; Bp. főtt. = budapesti kir. főügyész; Mv. főii. = marosvásárhelyi kir. főügyész; M. =. ministertanácsi határozat; B. = beliigvminister; I. = igazságügy- minister; E. = értekezés. 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék