Büntető Jog Tára - Polgári Törvénykezés, 1893. október-1894. március (27. kötet, 1-26. szám)

Tartalomjegyzék

50411 ly mrtlKTW H "j V# •/ TARTALOMJEGYZÉK. A tartalomjegyzék rendszere <a következő : , ' -\ BÜNTETŐ JOG TÁRA. ,S»­1. Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. (1878: V.) \ 2. Büntető törvénykönyv a kihágásokról. (1879 : XL.) Mindegyik törvényre vonatkozó anyag a törvények szakaszai szerint soroltatik fel; az egyes szakaszoknál felsorolt anyag vezérszavak szerint betűrendbe van szedve. 3. Eljárás a kir. bíróságok és a közigazgatási hatóságok előtt és pedig: A) Általában. B) Hatás­kör; illetékesség; birák; jogsegély. C) Felek. D) Előzetes és kényszerintézkedések; előnyo- mozás; vizsgálat; vád alá helyezés. E) Bizonyítás. F) Érdemleges eljárás. G) Jogorvoslat. H) Büntetés végrehajtása; költségek; kártérítés és egyéb magánjogi igények. 4. Más törvények és rendeletek időrendben. 5. Jövedéki ügyek. 6. Irodalom. 7. Vegyesek. 8. Döntvények mutatója. 9. A büntető ügyekben közölt végítéletek iktató számainak mutatója. POLGÁRI TÖRVÉNYKEZÉS. 1. Anyagi magánjog és pedig: A) Dologi jog. 7. Ügyvédi rendtartás. B) Kötelmi jog. C) Családi jog. D) Öröklési jog. 8. Döntvények mutatója. 2. Kereskedelmi jog. 9. Kir. Ítélő táblák határozattáraiba felvett hatá­3. Váltómé rozatok mutatója. ° 10. Irodalom. 11. A hivatkozott törvények és egyéb jogforrá­5. Polgári perrendtartás : A) Hatáskör és illető- sok mutatója. ség; B) Eljárás, bizonyítás, perorvoslatok stb. 12. Polgári ügyekben közölt végítéletek iktató 6. Végrehajtási törvény. számainak mutatója. Figyelmeztetés: A curiai Ítéleteknek iktató szám szerinti kimutatását azért közöljük, hogy lapunk olvasói, ha vagy más gyűjteményből, vagy a közlési hely megjelölése nélkül idéztetik valamely periratban vagy értekezésben egyik curiai Ítélet, azt könnyen feltalálhassák. Rövidítések: Az arabs szám a lapszámot jelenti és pedig azon lapszámot, melyen a kijelölt ítélet vagy értekezés kezdetét veszi. C. = Curia; t. = kir. ítélő táblák, mindegyiknél a székhely jelezve; Eb. = elsőfokú bíróságok; főii. = kir. főügyész, mindegyiknél a székhely jelezve. M. = minister- tanácsi határozat; B. = beliigyminister; I. = igazságügy minister É. = értekezés. — * = annak a jele, hogy a közölt határozat megbeszéltetett. I*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék