Büntető Jog Tára - Polgári Törvénykezés, 1897. október-1898. március (35. kötet, 1-25. szám)

Tartalomjegyzék

TARTALOM JEGYZEK. A tartalomjegyzék rendszere a következő: BÜNTETŐ JOG TÁRA. 1. Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. (1878: V.) 2. Büntető törvénykönyv a kihágásokról. (1879 :"XL.) Mindegyik törvényre vonatkozó anyag a törvények szakaszai szerint soroltatik fel; az egyes szakaszoknál felsorolt anyag vezérszavak szerint betűrendbe van szedve. 3. El járás a kir. bíróságok és a közigazgatási hatóságok előtt, és pedig: A) Általában. B) Hatás­kör: illetékesség-, bírák-, jogsegély. C) Felek. D) Előzetes és kényszerintézkedések; előnyo- mozás; vizsgálat; vád alá helyezés. E) Bizonyítás. F) Érdemleges eljárás. G) Jogorvoslat. H) Büntetés végrehajtása; költségek; kártérítés és egyéb magánjogi igények. 4. Más törvények és rendeletek időrendben. 5. Irodalom. ö. A büntető ügyekben közölt végítéletek iktató számainak mutatója. POLGÁRI TÖRVÉNYKEZÉS. 1. Anyagi magánjog és pedig: A) Dologi jog. B) Kötelmi jog. C) Családi jog. D) Öröklési jog. 2. Kereskedelmi jog. 3. Váltójog. 4. Csőd. 5. Polgári perrendtartás : A) Általában; B) Uj sommás eljárás. 6. Végrehajtási törvény. 7. Telekkönyvi rendtartás. 8. Ügyvédi rendtartás. 9. Döntvények mutatója. 10. Kir. ítélő táblák határozattáraiba felvett hatá­rozatok mutatója. 11. Irodalom. 12. Polgári ügyekben közölt végítéletek iktató számainak mutatója. 13. A hivatkozott törvények és egyéb jogforrá­sok mutatója. Figyelmeztetés: A curiai ítéleteknek iktató szám szerinti kimutatását azért közöljük, hogy lapunk olvasói, ha vagy más gyűjteményből, vagy a közlési hely megjelölése nélkül idéztetik valamely periratban vagy értekezésben egyik curiai Ítélet, azt könnyen feltalálhassák. Rövidítések: Az arabs szám a lapszámot jelenti, és pedig azon lapszámot, melyen a kijelölt Ítélet vagy értekezés k e z d e t é t v e s z i. C. = Curia ; t. = kir. Ítélő táblák, mindegyiknél a székhely jelezve ; tsz. = kir. törvényszék a székhely megjelölésével: főii. = kir. főügyész, mindegyiknél a szék­hely jelezve. M. = ministertanácsi határozat; B. = beliigyminister; I. = igazságügy minister É. = érteke­zés. — * = annak a jele, hogy a közölt határozat megbeszéltetett. T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék