Büntető Jog Tára, 1916. október-1917. szeptember (69. kötet, 1-23. szám)

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. A tartalomjegyzék rendszere. 1. A bűntettekről és vétségekről szóló b) Az uzsoráról szóló 1883 : XXIII. 1878: V.t.-c. (BTK.) ^ t.-c. 2. A büntető novella (1908 : XXXVI. c) Az ipari és gyári alkalmazottak t.-c. (BN.) védelméről szóló 1893 : XXVIII. 3. A hatóságok büntetőjogi védelmé- t.-c. ről szóló 1914 : XL. t.-c. (HV.) d) A bűnvádi perrendtartás életbe­4. A becsület védelméről szóló 1914 : léptetéséről szóló 1897 : XXXIV. XLI. t.-c. (BV.) t.-c. (BPÉ.) 5. A hadviselés érdekei ellen elköve- e) A véderőről szóló 1912 : XXX. tett bűncselekmények, különösen t.-c. a hadi szállítások körül elkövetett I) A polgári perrendtartás életbe­visszaélések megtorlásáról szóló léptetéséről szóló 1912 : LIV. t.-c. 1915 : XIX. t.-c. (HVM.) g) A fiatalkorúak bíróságáról szóló 6. Az árdrágító visszaélésekről szóló 1913 : VII. t.-c. (FB.) 1916 : IX. t.-c. (ÁV.) h) A király megsértéséről és a kl­7. A bűnvádi perrendtartásról szóló rályság védelméről szóló 1913 : 1896 : XXXIII. t.-c. (BP.) XXXIV. t.-c. (KM.) 8. Az esküdtbiróság előtti eljárásra és i) A sajtóról szóló 1914. XIV. t.-c. a semmiségi panaszra vonatkozó (ST.) rendelkezések módosításáról szóló k) A gyorsított bűnvádi perrend­1914 : XIII. t.-c. (BPN.) tartás életbeléptetéséről szóló 9. Egyéb törvények és rendeletek. 2060/915. M. E. rendelet. Nevezetesen: l) A gyorsított bűnvádi perrendtar­a) A kihágásokról szóló 1879 : XL. tásról szóló 9550/915. I. M. E. t.-c. (KBTK.) sz. rendelet (Gybp.) 1. A bűntettekről és vétségekről szóló 1878: V. t.-c. 53. §. Ha ugyanazon Ítélet egy büncse- 54, §. 2. bek. E rendelkezés alkalma­lekmény miatt szabadságvesztés- zása vétséggé correctionalisált hi­büntetést, — egy másik büncselek- vatali bűntett esetén. 143." mény miatt pedig főbüntetésként 61. §. E §. alapján el kell kobozni az pénzbüntetést állapit meg, úgy a ÁV. 1. §-ában tiltott módon be­pénzbüntetés behajthatlanság ese- szerzett közszükségleti cikket. (5. tében olynemü szabadságvesztés- sz. /. e. döntvény.) 177. büntetésre változtatandó át, ami- 65. §. Nem zárja ki a csalás kisérleté­lyen ugyanazon Ítéletben, a másik nek megállapítását az a körül­büncselekmény miatt ki van szab- mény, hogy sértett megtévesztése va. 91.* Budapesti t. nem sikerült. 58."

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék