Büntető Jog Tára, 1917. október-1918. szeptember (70. kötet, 1-23. szám)

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. A tartalomjegyzék rendszere. 1. A bűntettekről és vétségekről szóló 1878 : V. t.-c. (BTK.) 2. A büntető novella. (1908: XXXVI. t.-c. BN.) 3. A véderőről szóló 1912 : XXX. t.-c. 4. A közveszélyes munkakerülőkről szóló 1913 : XXI. t.-c. (KV.) 5. A sajtóról szóló 1914 : XIV. t.-c. (ST.) 6. A hatóságok büntetőjogi védelmé­ről szóló 1914 : XL. t.-c. (HV.) 7. A bcsület védelméről szóló 1914 : XLI. t.-c. (BV.) 8. A hadviselés érdeke ellen elköve­tett bűncselekményekről, különösen a hadiszállítások körül elkövetett visszaélések megtorlásáról szóló 1915: XIX. t.-c. (HVM.) 9. Az árdrágító visszaélésekről szó!,* 1916 : IX. t.-c. (ÁV.) 10. A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896: XXXIII. t.iC. (BP.) 11. Az esküdtbiróság előtti eljárásra és a semmiségi panaszra vonatkozó rendelkezések módositásáról szóló 1914: XIII. t.-c. (BPN.) 12. A fiatalkorúak bíróságáról szók 1913: VII. t.-c. (FB.) 13. A gyorsított bűnvádi perrendtartás­ról szóló 41.900/917. 1. M. sz. ren­delet (Gy. B. P.) 14. Egyéb törvények és rendeletek. Nevezetesen: aj A kihágásokról szóló 1879 : XL. t.-c. b) A büntetőtörvények életbelépte­tetéséről szóló 1880 : XXXVII. t.-c. c) Az uzsoráról szóló 1883 : XXV. t.-c. d) A bűnvádi perrendtartás életbe­léptetéséről szóló 1897. évi XXXIV. t.-c. (BPÉ.) e) A villamos áramról szóló 190' III. t.-c. f) A katonai bűnvádi perrendtar­tásról szóló 1912 : XXXII. t.-c. g) A polgári perrendtartás életbe­léptetéséről szóló 1912 : LIV. t.-c. h) A király megsértéséről és a ki­rályság védelméről szóló 1913: XXXIV. t.-c. (KM.) i) A közszükségleti cikkek forga­lombahozatalánál előforduló visszaélések meggáltása tár­gyában kibocsátott 3678/917. M. E. rendelet (ÁV. II. rend.) 1. A bűntettekről és vétségekről szóló 1878 : V. t.-c. 1. §. Fogházbüntetés mellett próbára- bocsátás elrendelésének helye nin­csen. (J. E.) 21. Marasztaló ítélettel elrendelt utóla­gos javító nevelésnek az FB. 53. §. 2. bekezdése értelmében való mel­lőzése esetében a mellőzött javító nevelés más intézkedéssel, jelesfii próbárabocsátással nem helyet­tesíthető. 325. 2. §. Az ÁV. II, rend. életbeléptetését megelőző időben eszközölt beszer­zésekre nem nyerhet alkalmazást a rendelet 12, §-ában foglalt az a rendelkezés, mely szerint köz­szükségleti cikk forgalombahozata-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék