Californiai Magyarság, 1980. szeptember-december (57-58. évfolyam, 36-52. szám)

1980-09-05 / 36. szám

MAGYARSÁG (CALIFORNIA HUNGÁRIÁN S) WeeklV Newspaper West of the Mississippi (USPS 084-440)-------------------------------------------- 58 An American Newspaper in Hungárián Language. 205 S. Western Ave., Suite 201, Los Angeles, CA 90004. Ph.: 384-7642, 463-3473 ÉVFOLYAM _______________________________________________:------.--------------------------------------------------------—--------------------------- •■■i.iiw no * CA LIFORNIAI g ESTABLISHED in LOS ANGELES, SAN FRANCISCO, SAN DIEGO CALIFORNIA, PHOENIX ARIZONA - SINGLE COPY 35 CENTS - VOLUME 57. -|N0.36. - FRIDAY, SEPTEM3ER 5, 1980. Tizennyolc országból hozzuk be belföldi olajszükségle­tünk pótlását: Afrikából, Űél-Amerikából, Kanadából és az Északi tengerről (Norvégiából). A behozatali kvóta első szál­lítója 21.6%-al Szaúd-Arábia. Legalább a fele hazai olajszük­ségletünknek importált. A legolcsóbb és a legjobb a szaúd- arábiai (ma hordónként 30 dollár), a legdrágább az algériai 40 dollár. A Ciprusban kiadott Middle East Economic Survey múlt negyedévi, 29-es számában Zaki Yamani szaúd-arábiai olaj­miniszter komoly tanulmányt közölt az olaj nemzetközi politikára történő befolyásáról (The Impact of Oil on Inter­national Politics). Yamani sok érdekeset ír az olajról, mint hatalomról. Köztudomású, hogy az olaj stratégiai anyag, melytől függ a háború is és a béke is egyaránt. Az első világháború után a világhatalmak igyekeztek titkos megállapodásokban (Red Line) biztosítani olajszükségletüket. Majd nagy csendben megjelentek az olajkutató és -fúró vállalatok a helyszínen. Rövidesen az amerikaiak vették át a vezető szerepet, oly­annyira, hogy a világ olaja, illetve termelése amerikai kézbe került. Az amerikaiak uralták a világ olajpiacát is. Ebbe a manipulációba nem tartozott bele a szovjet, illetve a szovjet olajfeltárás. Az arab világ ébredése magával hozta a termő országok fokozatos részvételét a kitermelésben, majd a vállalatokban történő részvételben is. Később a források teljesen nemzeti kezelésbe vételével Amerika szerepe másodrendűvé zsugoro­dott az olajhatalom gyakorlásában. Ma körülbelül húsz nem közvetlenül szovjet befolyási övezetbe tartozó ország termel olajat és exportál is. A szov­jet termelés is számottevő. Exportja lényeges a kemény valu­ta beszerezhetősége miatt is. A felmérések azonban azt mu­tatják, hogy a szovjet a legközelebbi jövőben már nem fogja tudni kielégíteni a vasfüggöny mögötti igényeket és általá­ban termelése — a hitelesnek ismert hírforrások szerint — visszaesett. Az északi részeken szükséges speciális techno­lógiáknak és gépeknek hiányában további termelés-kieséssel kell számot vetni. Eddig Nyugat több államának kooperáció­ja jöhetett szóba a szibériai kitermeléseknél, de ez (egyelőre) Afganisztán miatt elesett. Ez okozza, hogy a szovjet katonai hatalmával egyre erőteljesebben érdeklődik az arab világ olaja iránt. Ezt a politikáját sokféle kerülővel juttatja ér­vényre. Becsomagolja az egész Közel-Kelet fellázításába, az arab világ egy részének politikai megnyerésébe, főleg Izrael- ellenes propagandája bedobásával. A közel-keleti olaj a szov­jet számára nemcsak belföldi használatra kell, azt magának megtermeli odahaza, de főleg nemes, keményvaluta szerzés­re elengedhetetlen.. Hiszen a legkelendőbb export-portéka az olaj. így lett az olaj nemcsak a nemzetközi piac legfontosabb árucikke, de a két nagyhatalom küzdőterének fegyvere és a közel-keleti probléma közveszélyes játékeszköze is. Az olajtermelő országok egyik-másikában a szovjet már jelen van, így Irakban (hullámzó menetben), Algériában, Lí­biában (hol benn, hol nem), Iránban, esetleg a kurdok fel- lázítása és a kommunista Tudeh párt útján. Tizenöt évvel ezelőtt Hruscsov kijelentette, hogy Irán érett almaként fog a szovjet ölébe hullani. Ma úgy néz ki az iráni helyzet, hogy nem nagyon és nem sokáig kell rázni ezt az almafát. Az arab olajtartalék legalább 30 éves, a szaúd-arábiai leg­alább 50 évre biztos. Ez alatt az idő alatt az olajlét straté­giai fontosságú az arab világ számára is, hogy nemzeti ter­veit megvalósítsa. Az arab világ nemcsak a nagyhatalmak világterveit akarja szolgálni olajával, de saját felemelkedését is. A nagyvilágnak tudomásul kell venni, hogy az elmaradott iszlám világ egy új, haladottabb életet akar magának biztosí­tani. Nem engedi, hogy olaja csak eszköz legyen a mások számára, hanem az iszlám olaj iszlám célokat is ki kell szol­gáljon, sőt elsősorban ezen van az arab világ hangsúlya. A Petroleum Intelligence Weekly egyidejű száma a CIA kiértékelését is hozza a fenti helyzetről. A helyszínen be­szerzett adatok is körülbelül a fentieket erősítik meg. A heti tudósítás (The Geopolitics of Oil) azt közli, hogy a szaúd- arábiai vezető körök azért is szimpatizálnak az Egyesült Államokkal, mert — bár izraeli vonalukban eltérés van —, de a két nagyhatalom közül Amerikában bíznak meg jobban az arab jövő és életnívó kiépítésére szóba jöhető segítségben. Nem akarják az iráni Sah vonalát követni, helyesebben ta- (Folytatás a második oldalon.) GYŐZTEK A LENGYEL MUNKÁSOK Egy Időre elcsendesedtek a kedélyek a gdanszki kikötő környékén. 1980. augusztus 31-én reggel a televízió közvetítette, hogy a sztrájk vezetője, Lech Walesa és a kommunista párt által kinevezett közvetítő helyettes miniszterelnök Mieczyslaw Jagielski aláírták azt az okmányt, mely biztosítja a lengyel munkások jogát saját szakszervezeteikhez, melyet nem a kommunista állam, hanem a munkások vezetnek, bár mindenfajta politikai erő nélkül. Az állami szakszervezetek megma­radnak, de azok működése valószínűleg a végsőkig le lesz redukálva. A dolgozók megkapták a szabad sztrájkjogot, bizonyos felszabadí­tást a pártcenzúra alól (máris megjelent saját lapjuk), biztosítékot kap­tak, hogy a sztrájk szervezői és vezetői ellen nem fognak később sem eljárást indítani, szabadon bocsájtják a munkabeszüntetés két hete alatt letartóztatott kb. húsz politikai foglyot (mely hétfőn, a kora reg­geli órákban meg is történt). Gazdasági vonalon a munkások ígéretet kaptak a béreknek az árak mozgásával azonos kiegyensúlyozására, va­lamint a létfontosságú élelmiszerek árainak befagyasztására. A dolgo­zók nem értek el mindent, ami eredeti célkitűzésük volt, de egy kom­munista államberendezésben az amit most megvalósítottak, komoly lé­pés és helyzetmagyarázók meg vannak győződve, hogy ez talán csak az első. Kíváncsian várják a többi vasfüggöny mögötti ország munká­sainak reakcióját és főleg a szovjet hivatalos állásfoglalását, mely szép tember 1-én már a Pravda első oldalán egy durva és erőszakos hangne­mű szerkesztőségi cikkben kezdett formát nyerni. A szovjet párt fi­gyelmeztette a vazallus országokat, hogy mindaz ami az elmúlt két hétben történt, nem változtatta meg a Kreml politikáját és erős kézzel fognak lesújtani minden további mozgolódásra. De — mi és az egész szabad világ reméli —, ha egy hólabda elindul, nehéz megállítani mie­lőtt lavina lesz belőle. VÁLTOZATLAN AZ EURÓPAI EGYSÉG HIÁNYA Egység nélkül nincs jövője Európának. Még a kilenc nemzetes Eu­rópai Közösségben is komoly a nemzeti különállás, sőt ellentét, nacio­nalizmus nyilatkozik meg: érték- és rangsorok, egymás lekezelése, egyesek szupremáciája észlelhető. A három fő rivális: az angol, francia és német viszi a szót: a francia, főleg Giscard, az elnök, nem akarja beljebb engedni az erőszakos angol miniszterelnöknőt, Ihatchert, a német meg előkelőén szekundál az ügyhöz. Jelenleg Angliának van pénzügyi problémája, Thatcher nem akar közösség hozzájárulás cí­mén 810 millió dollárnál többet fizetni, a többi tag meg még leglább 300 milliót kíván Angliától, nehogy a mezőgazdasági árakat emelni kelljen. A vita erősen magán hordozza a nacionalista különállás is­mérveit, írja a Reuter tudósítása Luxemburgból. Viszont az iráni, af­ganisztáni, tehát a közös ellenség' elleni ügyben nagyjából egysége­sebb légkör észlelhető. Mindazontáltal a huszonegy európai ország Egyesült Európája még ma is gyerekcipőben jár politikailag. HÍREK a nyugtalan világból GANDHI ASSZONY is éles' támadást intézett az Egyesült Államok ellen a múlt héten. A legújabb probléma az amerikai- indiai export—import, az Egye­sült Államok ugyanis rendkívül leszűkítette kereskedelmi kap­csolatát az országgal, feltehető­en Gandhi sorozatos Amerika- ellenes kirohanásai miatt. HÍRHEDT abscam-bot- RÁNY, federális képviseló'k meg­vesztegetése ügyében az első bí­rói döntés megszületett: a vád­lottak bűnösek és 5-től 20 évig teijedő szabadságvesztéssel bün­tethetők. AZ OROSZOK elaknázták a Pakisztán—afgán határt, hogy a gerilla-közlekedést megszüntes­sék. IRÁNBAN FELERŐSÖDÖTT a szovjet ellenes hangulat. Kiuta­sítottak egy lázításon tettenért szovjet diplomatát, a szovjet szer vezkedés a papi rezsim ellen nő, a szovjet attól fél. hogy követ­sége az amerikai sorsára fog jut­ni. Irán újabban is megbélyegez­te az oroszok afgán hadműve­letét. LOS ANGELES 2000-ben az Egyesült Államok legnépesebb városa lesz, - meghaladva New Yorkot, - az első számú kisebb­ségi (főleg mexikói) városnak in­dul. IRAK OLYAN ELÉGULET- LENSÉGI nyilatkozatokat tesz a szovjet ellen, mint Egyiptom, annak idején, mielőtt kiutasítot­ta volna a szovjet tanácsadókat Az emberi aljasság mindenből üzletet facsar ki. Két évvel eze­lőtt felvetődött a pornográfia „nemes" hazájában, Dániában Jens Jorgen Thorsen termékeny agyában egy filmidea Jézus szex­életéről. Már akkor tízezerszám­ra érkeztek a tiltakozások a vi­lág minden részéből, de még in­kább újabban, amikor ennek rész letes hírét közölte a Modern Peo- ple News című illinoisi magazin. A magazint elárasztották a tilta­kozások. Még az ateista szerve­zetek is támadtak, a gondolatot is, legalábbis azon az alapon, hogy nem lehet a vallást még eb­ben a formájában sem filmre vin ni. Thorensen már régen elfelej­tette volna a problémát, ha még mindig nem üldöznék őt a tilta­kozó (és állítólag szidalmazó, gyalázkodó) levelek ezrei. Nem sikerült a legnemesebbet üzleti célból lealjasítani. — + — Menekülés, vagy újabb népvándorlás Amerikának meg van a maga problémája a mexikói, közép- és dél­amerikai, kubai, haitii, vietnámi, orosz-zsidó tömegmeneküléssel oly­annyira, hogy a magyaroknak már alig jut hely. A menekülés, különösen Ázsiában és Afrikában népvándorlás-sze­rű méreteket öltött. Az afganisztániak menekülnek a szovjet elől Pa­kisztánba. Az etiópiaiak és eritreaiak, valamint a Szomáliák a szovjet hadműveletek, az eritreai felkelés és az Ogaden miatti háborúskodás folyamányaként milliós tömegben hol ide, hol vissza menekülnek. A csádi és kameruni, a zimbabwe-rodéziai, az angolai, mozambiki állan­dó felszabadítás című hadműveletek milliókat mozgatnak meg s ron­gyokban, éhesen vándorolnak az ismeretlenbe. Kambodzsában a viet­námi erőszak 3.5 millió kambodzsait űzött el otthonából. (Bár a kam­bodzsai menekültek közül, az ENSZ segítségével kb. háromszázezer a múlt héten megkezdte visszaköltözését hazai földre, miután Viet­nám megígérte, hogy nem fog diszkriminációt alkalmazni a frissen visszatértek ellen.) Indonézéből és Malájziából, a vietnámi menekül­tek Hong Kongból, különösen akik résztvettek a háborúban az ame­rikaiak mellett, mind idekívánkoznak. A Peruba telepített kubaiak olyannyira, hogy a múlt héten Limában 156-an megrohantak egy re­pülőgépet és az Egyesült Államokba akarták irányítani. Világháború van hadüzenet és nemzeti zászlók nélkül, főleg az éhség és kiszolgáltatottság jegyében. A CALIFORNIAI MAGYARSÁG 44-IK SAJTÓNAPJA SZEPTEMBER 21-ÉN LESZ A CROATIAN-AMERICAN CENTERBEN DR. NÁNAY ENDRE: f\Jilá<^bely zet

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék