Californiai Magyarság, 1981. január-december (59-60. évfolyam, 1-52. szám)

1981-09-25 / 39. szám

2. oldal CALIFORNIAI MAGYARSÁG No. 39. — 1981. szeptember 25. Nem fontos ■ de érdekes CALIFORNIAI MAGYARSÁG CALIFORNIA HUNGÁRIÁN S Editor:MÁRIA FÉNYES 207 South Western Avenue, Suite 201, Los Angeles, California 90004. Telefon:(213) 384-7642, (213) 463-3473 Előfizetés egy évre $ 14.00, félévre $ 8.00. Külföldre $ 16,00 félévre $9,00 Subscription rates in the USA $ 14.00 fór a year, $ 8.00 fór six months. In foreign countries $ 16.00 fór year, $ 9.00 fór six months. Entered as second-class matter September 30, 1926 at the post Office of Los Angeles, California, under the Act of March 3, 1879. SECOND-CLASS POSTAGE PAIDAT LOS ANGELES, CALIFORNIA VILÁGHELYZET. (Folytatás az 1. oldalról) Egyesek úgy látják, hogy a lengyel szakszervezeti harc sze­rencsésen időzített. A lengyelek a szovjetot belső- és külső gondjai derekán kapták el. Amerika egészen váratlanul feléb­redt, s álljt kiáltott a féktelen szovjet terjeszkedésnek. Az af­gán lerohanás nem sikerült úgy, mint az 56-os magyar. Ango Iában a délafrikaiak tettenérték a szovjetot. A felszabadítási jelszavak gyarmatosításba torkoltak. Ami a szovjet szájára a legnyugtalanítóbb, a vasfüggöny mozog. A legértékesebb rabország, a kelet-németek is elkapták a lengyel bacilust. Üres jelszavakkal már nem lehet messze menni. A fegyver durva használata sem kiút. Az egész vasfüggöny, benne kü­lönösen a szovjet nép kenyeret kér. Kenyeret tankok, húst repülőgépek és vajat rakéták helyett.Közel négyszázmillió kö vetelése ez. És ... ha egyszer feltámad a népek tengere, még a szovjet sem tud a tenger hatalmán úrrá lenni. Vezetőképző tábor a Sik Sándor cserkész-parkban 1981. augusztus 20-30-ig tar­totta a Magyar Cserkészszövetség a hagyományos vezetőképző tá­borait a Fillmore-i Sik Sándor Cserkészparkban. Európából, Dél-Amerikából, Kanadából és az Egyesült Álla­mokból gyűlt össze közel 300 ve­zetőjelölt és előadó (kiképző). A jelöltek az alábbi fokozato­kon nyertek kiképzést előkészü­leteiknek és felkészültségüknek megfelelően: fiú-, leány-, kiscser­kész őrsvezető, kiscserkész segéd tiszt, segédtiszt, cserkésztiszt. Kaliforniából heten vettünk részt a vezetőképzésen. San Fran ciscoból 2 fiú, 1 leány, az öv. tá­borokon: Los Angelesből 2 leány az öv. táboron és 2 jelölt a tiszt­képző táboron, valamint egy fő előadóként a segédtisztképző tá­boron. A magyar cserkészet csak a sza bad világban működhet. Főcélja az emberebb ember, magyarabb magyar kinevelése. Ezért a veze­tőképző táborokkal párhuzamo­san érettségi előkészítő kurzusok folytak történelem és földrajz szakon, aminek sikeres elvégzése a magasabb tisztifoku cserkész- vezetői képesítés elengedhetetlen előfeltétele. A tisztképző táboron akadé­miai (egyetemi) szinten folytak az előadások. Foglalkoztunk lé­lektannal, vallásos neveléssel, ma gyár néprajzzal, történelemmel: cserkész tudományokkal. Majd az előadók előtt kollokváltunk ezekből a tárgyakból. A tisztkép­ző tábor viszont nemcsak rideg előadásokból áll. Tíz napon ke­resztül szoros, intenzív kapcso­latban együtt voltunk tisztjelölt társainkkal és vezetőinkkel. A szeretet, amely a cserkésznevelés alapja, kicsiszolódott szívünk­ben. Életreszóló élménnyel, sok új tudással és szeretettel töltöt­tük meg tarisznyáinkat. Tele tarisznyával kezdjük majd az új cserkész-évet saját csapata­inknál. Azon leszünk, hogy to­vább adjuk cserkész szellemben mindazt,amit kaptunk a tiszt­képzőn, hogy emberebb embert, magyarabb magyart neveljünk a ránk bízott kis magyarokból. A tisztképző tábor parancsno­ka: Bodnár Gábor a M.Cs.Sz. ügy vezető elnöke, aki az eddig kül­földön megtartott 39 vezetőkép­ző tábor közül 32-nek volt veze­tője. Munkájában rendkívüli fel­készültségű előadók segítették: Dr. Ádám János, Dr. Papp Klára, Dr. Némethy György egyetemi tanárok, Dr. Némethy György né Teszár Józsefné, Dr. Kozma György, Szemerédi Tibor cs. ve­zetők. Az egyes altáborokat Lendvai L. Imre, Kóréh Ilona, Merényi Rita, Jankura Ákos, Schlóder Miklós, Vörös Katalin és Bócsav Zoltánná vezették. Az altáborok összességét Jám­bor Lajos cscst. koordinálta. TÓTH ATTILÁNÉ 49.csapatparancsnok. Jackie Onassis fájdalma­san egyedül van? Egy amerikai elnök és egy excentrikus görög milliárdos özvegye New Yorkban egye­dül ül a luxus lakásában, mondják. Még nővérével Lee Radziwillel is összeve­szett és felnőtt gyerekei is elkerülik. A 23 éves Caroline már múlt télen elköltözött tőle, azóta egy mini-kommuné- ban él egy barátnőjével és két fiatalemberrel. Nem bír ta elviselni anyja „emelke­dett életstílusát” és egysze­rűen szabaddá akarta tenni magát. A fiú, John, most 20 éves, a Brown egyete­men hallgat közgazdaságot. Csatlakozott egy csoport­hoz. Ezek az „egyszerű élet” hívei. Ö ezt azzal is kifejezésre akarja juttatni, hogy kimustrált katonaka­bátot hord az agyonmosott farmernadrághoz. Meg azzal is, — mint egy évfolyamtár­sa meséli, — hogy e kis csa­pat tagjait minden vasárnap reggel tökrészegen szedik össze a padlóról abban a kis kantinban, ahol találkozni szoktak. Így forrong a fiatal Kennedy anyja ellen, idáig jutott a „kis John-John”, aki mellesleg már kiskorá­ban is kissé visszamaradt ér­telmű gyermeknek számí­tott. Nemrég ünnepelte Jackie az 52-ik születésnapját. A gyerekei állítólag még gra­tulálni sem mentek el hozzá, ha meg a nagymamánál időz nek Hyannisporton, akkor sem keresik fel anyjukat, akinek a közelben van a há­za.Igaz,hogy Jackie is igyek­szik a Kennedy családtól amennyire lehet visszahú­zódni. Még saját édesanyját is kerüli, mióta az újra férj- hezment egy Bingham Mor­ris nevű emberhez, akit Jac­kie mélyen lenéz. Szegény gazdagok! — + — Egy William Spann nevű fiatalembert villa-betörésen ért a rendőrség. Ez még egy magában nem volna érdekes láttunk mi már ilyen cso­dát. Nem volna egyáltalán érdekes, ha az ifjú nem vol­na Jimmy Carter unokaöcs- cse, nővérének a fia. Öt éves börtönbüntetéssel számol­hat az ifjú, különösen, hogy már „szép rekordja” van: 36 hónapot ült lopásért.— Ki felelős a rokonságá­ért? ! DEL MEDICO ERZSÉBET JAPÁN AZ AMERIKAI SZÖ­VETSÉGET fontosnak tartja, de ázsiai- és a Harmadik Világ felé való kapcsolatait hasonképp. A nagy szövetségessel Amerikának rövidesen gondjai lesznek. Nyu- gat-Németországgal máris van­nak. A MAGYAR SZIVÁRVÁNY RÁDIÓ adásait minden szombaton délelőtt 10 órától 11-ig a KTYM 1460 Am hullámhosszon hallhatják. — Telefon: (714) 996-3030. Műsorvezető: VÁJDAFFY BÉLA A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS VILÁGSZÖVETSÉG L OS ANGELESI SZER VEZET ÉNEK CSOPORTJA szeretettel hívja Önt, kedves családját, barátait, és ismerőseit a TOLLAS TIBOR tiszteletére rendezett Gaiden Partijára 1981. szeptember 27-én vasárnap délután 2 órától Dr. and Mrs. Don Couch vendégszerető otthonába. 11060 Oso Avenue, Chatsworth, Calif. Tel: (213) 998-5537. PROGRAM: 4:00 P.M. — TOLLAS TIBOR beszámolója 6:00 P.M. . — Bogrács gulyás, Bottka Adalbert készítésében BÜFFÉ - ZENE - TÁNC Magyar nótaverseny — szalonna-sütés Úszómedence - Teniszpálya Belépési adomány étkezéssel együtt 5, diákoknak 2 dollár. 10 éven aluliaknak: ingyen. Kényelmes öltözet. Tel: (213) 382-7991. S MEGHÍVÓ 9! az 1956-os Magyar Forradalom 25-ik Évfordulójának Emlékünnepélyére 1981. október 17, szombat a Los Angeles Trade Tech. College színházában (400 W. Washington Blvd., Los Angeles) este fél 8 órai kezdettel magyar nyelvű O N NÉPI E S T lesz. Vend égszónok: TOLLAS TIBOR költő, a “Nemzetőr” főszerkesztője. Műsoron színpadi élőkép és hangjáték a szabadságharc­ról. magyar zene. irodalom és népi tánc. Közreműködnek : BORY SÁNDOR BR11NDA MIHÁLY CZÖVEK ISTVÁN DITBA IBOLYA GÁBOR JENŐ GYÉKÉNYESI ENIKŐ KÁLMÁN GÉZA KÁLMÁN SZABOLCS KANNÁS ALAJOS MAROSI GIZI KÁRPÁTOK NÉPI TÁNCEGYÜTTES LOS ANGELESI CSERKÉSZCSAPATOK NASZÓDY SÁNDOR NESZLÉNY I JUDITH ROSEN ILDI SOVINCZ MAGDA SZOMBATHELYI BLANKA SZÖRÉNYI ÉVA VÍG TAMÁS: ULjfi — Budapest szerzeményének zenekari előadása Rendező: SZÖRÉNYI ÉVA Színpadmester: SZOBOSZLAY SÁNDOR Műsorvezető: DOLINSZKY JÁNOS A belépés díjtalan 1981. október 18, vasárnap a Szabadságharcos Emlékműnél (Cardinal Mindszenty Square, Los Angeles) délután fél 3 órai kezdettel TÉRZENE és koszorúzási ünnepély Los Angeles város, Los Angeles megye, California állam, az amerikai fegyveres erők díszőrségének, a rabnemze tek küldöttségeinek részvételével, a magyar egyházak, egyesületek és cserkészcsapatok közreműködésével, an­gol nyelven. — Hozzuk el amerikai barátainkat! Gyors, kompjúterizált szerviz. V*láQ ^s---------------------------'------------ * ' 1 .....- >. I Október i.«n Etp^t-LA-Bpest 1 747 I £ J RePul°- es j = Szeptember 15-től LA-Bpest-LA $ 822 V Mf __ '^-(/v’vV_______________________________> Fr ankfurton át Jumbo IZS VLJY K_y_________TELEFON 24 ÓRÁN ÁT. Luf thansa gépen. # 1 hdlÓÍGGVek ^ (213) 996-3510 • (800) 423-5288 (Kalifornián kivül) N 14-90 nap tartózkodás. minden részébe 1 , TELEX: 910493-1244 Árváltozás fenntartva. c Áll___U Autoheres Készségei áll magyar üzletfelei rendelkezésére. i B P.-L.A .-Bp. apexklm S900. Szálloda- foglalás «uroDeries. | Visszatérés egy éven belül bármikor A legmodernebbül felszerelt magyar utazás, .roda. V------------------------------------------------------------------------------ J —V

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék