Californiai Magyarság, 1981. január-december (59-60. évfolyam, 1-52. szám)

1981-10-23 / 43. szám

4. oldai CALIFORNIAI MAGYARSÁG No.43. - 1981. október 23. Gyászjelentés Fájdalomtól megtört szívvel, de a Mindenható akaratában megnyugodva jelentem, hogy a legdrágább férj, apa, nagyapa, dédapa és rokon, az 1889. május 5-én Imlay Cityben'(Michigan) született Marshall P. Earl életének 93-ik évében, 1981. október 13-án a Las Encitas kórházban, hosszas szenvedés után nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Temetése nagy részvét mellett október 16-án ment végbe, a Baptista egyház szertartásával, Dr. VaheSimonian és Paul Kopp lelkész urak vigasztaló szolgálatával és a Mountain View Mausole umban, Altadenában talált örök nyugalomra. köszönetnyilvánítás Hálatelt szívvel mondok köszönetét mindazoknak, akik féljem elhunyta alkalmából részvétet nyílvánítottak, virágot, koszorút, vagy részvétlevelet küldtek, a gyásszertartáson resztvettek és drága halottamat utolsó útjára elkísérték. ÖZV. MARSHALL P. EARLNÉ sz. FANCHAL JÚLIA Elhunytét gyászolják és emlékét örökre megőrzik: özvegyén kívül, fia Joseph Marshall, négy unokája: Jill Klein, Marty Smith Jan Mc.Shane, Tim Marshall. Négy dédunokája. Sógora : Fancha! Dénes és neje Mary, sógornői: Mátyás Lídia és férje Kálmán, Davis Helen, özvegyének három gyermeke, hat unokája és két dédunokája. LEGYEN EMLÉKE ÁLDOTT! Ha jól jövedelmező szakmát AKAR ELSAJÁTÍTANI, HAT HÓNAP ALATT KIKÉPEZEM kazán gépésznek (Steam Engineer) vizsgára viszem és működési engedélyt szerzek. Információ: (714) 980-5662, (213) 797-6862. Hívják JÁNOST. NEWPORT BEACH exlusiv részében érdemes ingatlanba fektetni. Hívják Newport magyar ingatlan ügynökét: Máj os Annit Lakóházak, üzletek adás-vétele, és bérlése. Bérleti lehetőség tengerparti üdülési célokra. WALKER AND LEE 2670 San Miguel Dr. Newport Beach 92660. Telefon: (714) 759-1501. •tt ■ M------- V- M— tt..- W -K­NE MZETKÖZI ÉS CIGÁNYZENE Szerelem — Szenvedély — Tűz Fellépnek: Színpompás NÉPI TÁNCOSOK és SZENZÁCIÓS ÉNEKESEK Csak egyetlen estén! November 7-én, szombaton este 8 órai kezdettel a WILSHIRE EBELL SZÍNHÁZBAN (4401 West 8th St„ L.A.) Jegyek: 15, 12, 10, 8 dolláros árakon. Jegyrendelésért hívják (213) 939-1128, 939-7485, 939-1376. és a jegyügynökségeknél. INGYENES PARKOLÁS. ramnxnzrazxixixM A forradalom 25. évfordulóját ünnepeltük SZOMBAT ESTE Szombat este a L.A. Tech. College Színházában tartotta ju­bileumi Emlékünnepélyét a Sza­badságharcos Világszövetség. A műsor rendezője: SZÖRÉNYI ÉVA volt. A kiváló művész-gár­da tudásuk legjavával felejthetet­lenné tették ezt az estét. A szín­pad fekete hátterében a lyukas nemzeti színű zászló lengett, a forradalom szimbóluma. Az emlékünnepély beszámoló­ja keretében TOLLAS TIBOR beszédéből idézzük az alábbia­kat: Nagy ajándéka az Istennek, hogy ezt a mai napot megünne­pelhetjük. 25 év, negyedszázad, hányán kidőltek közülünk, há­nyán lemorzsolódtak. Éveink szerint megöregedtünk, de ad­dig, míg célt látunk magunk előtt, és szabadságért küzdünk idekint, vagy otthon - addig fiatalok maradunk. 25 év ne­gyed század. Sokan nem jöttek el az ünnepségre. Féltették a ví­zumot, vagy más kedvezményt, és azt mondták, hogy politika. 25 év után meghirdetjük, hogy otthon és idekint 1956. a tör­ténelem egy része és aki ezt meg­tagadja, a magyar történelem leg­szebb korszakát tagadja meg. 25. év negyed század, az életünkben, nagyon nagy idő, és sokan azt mondják, minek csináljátok ezt a dón kijotei harcot, hiszen az elmúlt 25 év alatt jóformán sem­mi sem történt. Arra azt feleltem ez az idő egy nemzet életében csak egy röpke perc. Sok évszázados szabadságküz­delmünknek ez csupán egy lánc­szeme. Vesztett szabadságharcok háborúk és forradalmak után ez a nemzet újra talpra állott. Sok- I kai nagyobb népek próbáltak a | Duna-Tisza közön hazát alapíta- | ni, mint a hunok és az avarok, és \ eltűntek. A magyarság minden \ veresége után erősebb lett. \ Az utóbbi évtizedekben egy \ idegen hatalom uralja a Kárpát- \ medencét, ki mondhatná, hogy ez végleges? Nem emigráns vágy­álom. Amalrik fiatal orosz törté­nész a Ljubjanka börtönbe ke­rült, azért a történelmi tanulmá­nyáért, — mely több nyelven nyugaton is megjelent,-hogy a szovjet 1984-ben éppen úgy darabokra fog széthullni, kínai nyomásra, és a nemzeti államok szorításai alatt —, mint a Habs­burg birodalom. Ennek közeled­tét a lengyel munkásmozgalom­ban láthatjuk. Amalrik szerint a magyarok ' 1956-os harca nem volt hiába­való, akkor a sztálini monoli- j tikus államot olyan csapás érte, melyből azóta sem tud kígyó- j gyűlni. A szovjet tömb ingado­zása és bomlása 1956-tal kezdő- j dött, és elkerülhetetlenül tart to­vább a végleges összeomlásig. | Ha egyszer fegyver nélkül a vi­lág megváltozik, ahhoz az 56 | mérföldkő, a legnagyobb orosz gondolkodók és ellenállók sze- | rint. Eddig csak nyugat és kelet visszhangját tudtuk. 25 éve úgy I nézett ki, hogy az írók és érteI- , miségiek kiegyeztek a rendszerrel ' mely ez időben egy második Bach i korszakot hirdetett meg. Gazda- ' ságilag olyan engedményt adtak, hogy az egész keleti tömbben Ma '■ gyarországon a legelviselhetőbb ! az élet, sokat hazaengedtek, so­kat kiengedtek. De Csoo'ri Sán­dor — Illyés Gyula után a leg­nagyobb magyar költő — szerint “ a gazdasági jólét nem változott át nemzeti értékké. Az utóbbi esztendőkben nemcsak Keleten, > de Magyarországon is, lélek-ren- gés jeleit észlelték. Először mi­kor bebörtözönték Prágában . a Carta 77. aláíróit, 48 órán be- r lül több mint száz fiatal és idő­sebb író tiltakozott és jutatta ki tiltakozását Nyugatra, hogy l, így tudják a magyar csapatok bevonulását Csehszlovákiába helyreigazítani. jó Azután különös dolog történt. Egy fiatal író-nemzedék nőtt fel, akik már otthon születtek, nem lehet rájuk mondani, hogy ellen­forradalmárok, hogy a régi rend hívei. Nincs előítéletük velünk szemben, csak azt nézik, hogy ki, ahol áll, hogyan teljesíti a magyarsággal szembeni köteles­ségét. Ez a fiatal gárda, 137-en, a Kecskemét-környéki Lakitel­ken gyűlt össze. Kiálltak a hazai, és nemzeti önismeret mellett. Azt vallották, hogy nem csak biológiai haldoklásnál ál­lunk, (mert a születések arány­számában utolsók vagyunk), hanem nemzeti és történelmi tudatunk elhalása, irodalmi köny veink hiányossága olyan mérete­ket öltött, hogy talán felvesz- szűk a versenyt a környező or­szágokkal, három millió erdélyi, és egy millió felvidéki sorsával, ahol a legnagyobb az elnyomás. Az idén a fiatal írók József Attila körét betiltották, azóta szamizdatot (földalatti iroda­lom) adnak ki, mely Magyar Fi­gyelő címmel eddig 5 példány­ban megjelent és kijutott nyu­gatra. Tovább viszik a küzdel­met és példát adnak nekünk, hogy mi se adjuk alább. VASÁRNAP DÉLUTÁN Vasárnap délután Szabadtéri Ünne­pélyen folytatódott az 56-os vissza­emlékezés a Mindszenty Téren lévő Emlékműnél, sokszáz főnyi résztvevő jelenlétében. A műsort a híres TV Commentátor, Bruce Herschensohn és Dolinszky Já­nos vezették. Festői látványt nyújtott az elnyomott országok zászlóinak ün­nepélyes bevonulása, mely után el­hangzott a magyar és amerikai him­nusz. Énekelt Bory Sándor. A hűség­esküt Ecsedy Tucsi mondta, amit Ft. Horváth Benedek megnyitó imája kö­vetett. A Szabadságharcos Emlékművet a következő egyesületek koszorúzták meg: a Szabadságharcos Szövetség L.A. Szerv: Harkay Miklós és Jávor- szky Margó. Nemzetőr: Tollas Tibor, Magyar Baptista Egyház: Baráth An­tal, és Oláh József , Amerikai Ma­gyar Szövetség: Héjjas Tiborné Lili és Varró József, Magyar Harcosok Baj­társi Szövetsége: Tátray Gábor, Sza- lay Gyula, Koltaváry Dennis, a Vitézi Rend: Radnóczy Antal és Simon Ist­ván, v. Héjjas Tibor emlékére: Héjjas Lili, Melody Rádió Klub: Dr. Boér Béla, Kassay Margit, a Bartos-Hefty család: Hefty Frigyes, Hollywoodi Magyar Ref. Egyház: Dolinszky Tibor Arany János Kultúrkör: Székely György és Boros Barnabás, az Onta- rioi Ref. Egyház: Tógyer András és Gyöngyös László, San Fernando Völ­gyi Ref. Egyház: a Kálmán és Palotay gyerekek, a Lengyel Cserkészek: Frank Kurnik, Magyar Teniszklub: Kassai István, San Diegoi Magyar Ház: Tátray Gábor, Kristóf Béla és Szalay-Gyula, a Szent István Egyesü­let: Romváry Ernő és Dr. Vajda Sán­dor, a Szabadságharcos Világszövet­ség Orsz. Szerv.: Szörényi Éva, és Czene Ferenc, a Szent István r.kat. templom: Balogh Margit, Széplaki Anna és János, a Csárdás Ifjúsági Táncegyüttes: Harkay Mark, a Len­gyel Kongresszus és a Nemzeti Viet­námi Központ. Víg Tomi vezényletével zenekara el­játszotta a „Budapest 1956" szerze­ményét, utána a rezoluciók felolvasá­sa következett. L.A. Városi Tanács: Arthur K. Snyder tanácsos, L.A. me­gye: Ed Cano Supervisor, California Állam: Jody Feerst Roberti Dávid sze nátor helyett, Kalifornia Állam Képvi selőháza: Könnyű Ernő képviselő, Lantos Tamás federális képviselő. Kongresszusi rekord: Szombathelyi Blanka, Nemzetőr: Tollas Tibor, Sza­bad Magyar Kongresszus: v. Radnó­czy Antal az AFL CIO direktora L. Kirkland levelét felolvasta: Szörényi Éva, Barry Goldwater képviselőtől és Mike Curb alkormányzótól üzenet: Stiglitz Sándor. Rezoluciót olvastak fel továbbá: a Rabnemzetek, a Nem­zetközi Antikommunista Szöv., a Kubai Menekült Újságírók, az Afgán Diákok, a Kubai Patrióták, az Ifjú Vietnámi Önkéntesek és az Állami Szenátus. Záróimát Nt. Kálmán Sza­bolcs mondott. p u A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 18858 Erwin St. (at Wilbur) Reseda szeretettel meghívja Önt a Szüreti Bálra október 24-én szombaton A műsorban Héczey Iván és mások ! Zene: Cser László és Mária Vacsora: 7-től Zene: 8.30-tól Belépő vacsorával 9 dollár. Csak belépő 5 dollár. Vacsora különváltva 5 dollár. Ifjúságnak kedvezmény! Helyfoglalás ajánlatos a 344-1885, 342-4208-as telefonszámokon ( Magyar könyvek, szótárak nagy választékban! IKKA— TUZEX - COMTURIST Pénz- és vámmentes ajándékcsomagok intézése. DUNA OVERSE CO. 226 No. Fairview St., Burbank, Cal’fornia 91505. -MAGYAR HANGLEMEZEK - T: 845-6362. Tulajdonos: KAÁLI NAGY A í r* * £Ua‘* Árki & fHma European Pastry Shop w 7356 Melrose Ave., L.A., CA 90046. T.: (213) 651-3165 MINDENNAP KÉTSZER FRISS MAGYAR KENYÉR, ZSEMLE - KIFLI - KALÁCSOK TORTÁK: Dobos, Diós, Rumos, Mokka, KRÉMES. ALMÁS, CSERESZNYÉS és TÚRÓS RÉTES Üzleti órák: 8-tól este 7-ig, vasárnap, hétfőn és ünnepnap zárva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék