Californiai Magyarság, 1981. január-december (59-60. évfolyam, 1-52. szám)

1981-11-20 / 47. szám

9. oldal TÁRSADALMI HÍREK Pár hétre visszatekintve a Ma­gyar Ház eseményeire, egyik si­keres rendezvényt a másik után könyvelhetik el. Kezdjük Tollas Tibor költő a Nemzetőr főszer­kesztőjének látogatásával, aki az október 18-i 25. Forradalmi év­forduló ünnepség után a Szabad ságharcos Emlékműtől ment a Magyar Házba, a késő délutáni órákban. Hámory Alfréd elnök meghívásának tett eleget. A ba­ráti vacsorával összekötött, sze­rénynek indult összejövetel min­den várakozást felülmúló siker lett. Kb. 200-an jelentek meg, nemcsak a külső ebédlő telt meg, de a belső nagyteremben is gyor­san megterítettek, a konyhában pedig nagy igyekezettel folyt a sok jó magyar vacsora elkészí­tése. Tollas Tibor előadását — mely természetesen a jubileumi eseményeket tartalmazta — rend­kívül nagy érdeklődéssel hallgat­ták, utána megindult a könyv-vá­sár. A könyv-eladáson kívül kü­lön adományokból több, mint 400 dollár jött össze, valameny- nyi adományozó neve nincs bir­tokunkban, de egyet mégis tu­dunk, a nemeslelkü magyar nagy asszony, vitéz Héjjas Tiborné Li­li 100 dollárt adományozott. A ■Tollas Estről fényképek készül­tek, melyek átvehetők a Magyar Házban. A Tollas Esttel kapcsolatban Hámory Alfréd elnök a követke­zőket mondta: Ez a nagy siker egy volt a sok közül, melyeket a Magyar Ház rendez. Ahhoz, hogy a jövőben továbbfejlődjünk még több tagra, és támogatóra van szükség. Nyújtsa be igényét tagságra, minden olyan jószándé­kú magyar, aki büszkén és becsü­letesen óhajt helytállni a magyar ügyért. Ne engedjük mégegyszer a Magyar Házat azoknak a kezé­be, akik nem érdemesek rá. Janu ár elsejétől csak tagsági kártyával nyitható ki a Ház ajtaja, ahová szeretettel várjuk magyar testvé­reinket, családias, baráti légkör­ben eltöltendő estékre,szórakozás ra, klub-életre, mulatságainkra, és kultúrális rendezvényeinkre. BINGO-JÁték PÉNTEK ESTÉNKINT OKTÓBER 23., az 56-os forra­dalom 25. évfordulóját méltókép pen ünnepelték meg a Magyar Házban. Stubner Gyula rendezé­sében olyan kiváló szónok mon­dott emilék-beszédet, mint Dr. Bónis Béla professzor, Brunda Mihály, és Nt. Kálmán Szabolcs művészi szinten előadott szavala­FELHÍVÁS! Felhívjuk a Magyar Ház igcntisztelt tagjainak szives figyelmét, hogy aki még nem rendezte tagsági díját, ajánlatos minél előbb rendedzni, annál is inkább, mert az 1982-es VEZETÖSÉGVÁLASZTÓ GYŰLÉSEN szavazati joga csak annak lesz. aki tagsági díjával nincsen hátra­lékban. Tisztelettel: HÁMORI ALFRÉD, elnök BARÁT SÁNDOR, szervező titkár Magyaros vendégszeretettel, szíves szóval hívja és várja tagságát és vendégeit a Magyar Ház az év utolsó estéjén VIDÁM BCCSúZÁSRA AZ ÚJÉVTŐL Szilveszteri diaira Igazi magyar zene — Játszik: BERKI GÉZA ES ZENEKARA A legfinomabb magyar ételek, italok nagy választékban Belépődíj vacsorával és éjféli virslivel együtt csak $22.00 CSALÁDIAS ATMOSZFÉRA — HANGULAT — TÁNC Zajcsinálók, trombiták, sapkák, konfetti, szerpentin Helyfoglalás: (213) 737-8973 — (213) 851-3629 tai tették felejthetetlenné az es­tét. Dr. Csapiár András és Stub­ner Gyula megemlékezése hozta vissza a nagy történelmi jelentő­ségű forradalmi időket. Záróimát Nt. Patócs Sándor mondott. A Ház közelgő nagy eseménye most szombaton, november 22- én a KATALIN BÁL lesz, az év egyetlen védnöki bálja. A lap ok­tóber 16-i számában ,,A Magyar Ház hírei" oldalon közöltük Hámory Alfréd elnök védnöki felkérését, melyet ki is postáz­tak. A kérelem visszhangra ta­lált, és az alábbiakban közöljük a névsort, a Magyar Ház hálás kö­szönetével, akiknek nemes, ön­zetlen gesztusa, további lehetősé­get ad a Háznak a fejlődésre. FŐVÉDNÖKÖK: Dancsó Ala­dár és neje, v. Héjjas Tiborné Li­li, Jackson Theodor és neje, Dr. Minye János és neje, Zala András VÉDNÖKÖK: Bellák József és neje Fényes Mária, Ferencz Béla és Irma, Hámory Alfréd és Klári, Kelen István és neje, Dr. Kocsis István és Ibolya, Kovács László és Edith (Carpet Town) Lassan György és neje, Rózsa Tibor és neje, Zentay Ernő és Janet. PÁRTOLÓK: Grecz Gyula és neje, Julius Photo ADOMÁNYOZÓK: Barát Sán­dor, Fejes János és neje, Frink Sándor és neje, Klimes József és neje, Kónya Andy és neje, Kosz- ty Ferenc és neje, Mezey Irén, Szőke Ferenc és Ica, Zádory Andy. A bálon meglepetésben része­sülnek a résztvevők. BARÁT SÁNDOR rövid műso­ra és a nagyszerű zenekar kitűnő szórakozást Ígérnek, legyünk ott valamennyien, most szombaton, 22-én este a Katalin Bálon. — + — Nemes, jószándékú esemény­nyel zárja az évet a Ház, decem­ber utolsó vasárnapján, 27-én, hálaadó Istentisztelettel délután fél 3 órai kezdettel, melyen Nt. Vadász-Hunter Jánosi baptista lelkipásztor szolgál. Az Istentisz­teleten összegyűlt önkéntes ado­mányokat az olaszországi mene­kült táborokban kivándorlásra várakozó magyarok részére kül­dik el. Sorsuk sokkal nehezebb, mint a múltban volt, mert a nem magyarok részéről egyre keve­sebb anyagi támogatásban része­sülnek. Ezért szeretettel kéri a Ház vezetősége, hogy a hálaadó Istentiszteleten való részvételük­kel és adományukkal minél töb­ben járuljanak hozzá a táborok­ban lakó testvéreink támogatásá­hoz. — + — A sok társadalmi esemény zaj- lása és előkészítése közben már javában folyik a készülődés a nagy SZILVESZTERI BÁLRA, mely minden évben falrengető hangulatú, és kivilágos virrada­tig tartó mulatság a Magyar Ház­ban. Minden gondoskodás meg­történik, hogy olyan jólérezze magát a társaság, mint még so­ha. További részletek a hirde­tésben találhatók. Ajánlatos a mielőbbi helyfoglalás. Őszinte részvéttel küldött egy gyönyörű virágkoszorút a Ház, ZOMAR. HELEN temetésére, aki alapító tag volt, és 86 éves korában elhunyt. HÁMORY ALFRÉD elnököt szeretettel üdvözölte az Erdélyi V. Szöv. VB. elnöke, a múlt szombati Kincses Erdélyország Erdélyi Esten. Leül* Áron 9188 W«t Ploo Blvd., Lót Angolos, CA. 90035 Tolafon: (213) 271-4330 — 271-2432 (Két utcával a Dohány után Beverly Hllls felé) ÉKSZEREKBEN és ÓRÁKBAN kedvezményes árak. — Ékszer- és órajavltás garanciával. Ékszertervezés és átalakítás saját műhelyben. Díjtalanul kitisztítjuk ékszerét, amíg vár! Nyitva: Keddtói péntekig 9:30 - 5:30-ig, szombaton 9:30 - 2:00-ig Master Charge, BankAmerlcard, VISA Díjtalan parkolás. ALPINE VILLAGE Harbar frwy, Tarrance Blvd. • Phon# 327-4384, 323-2872, 770-1941 KEDDTŐL VASÁRNAPIG • ALPINE INN • ÉTTEREMBEN A CONTINENTALIS ZENEKAR JÁTSZIK LÁTOGASSA MEG EURÓPAI 28 ÜZLETBÓL ÁLLÓ VÁSÁRLÓ KÖZPONTUNKAT • ALPINE MARKÉT # Delicatessen & Go ürmét 733 W. Torrance Blvd.. Torrance CA. e TEL.: 327-2483, 321-5660 e SAJÁT HÚSÜZEM — SAJÁT SÜTÖDE e ÓRIÁSI VÁLASZTIK BORBAN LIKŐRBEN BOR KÜLÖNLEGESSIGEK — MAGYAR BOROK KELLEMES EURÓPAI COFFEE SHOP A MARKETBEN — Nyitva reggel 9-től este 11 -ig — A szórakoztató Park szombaton ót vasárnap dói! 12 órakor nyWk POTPOURRI - nak nem kell reklám CONTINENTAL (MAGYAR) HUNGÁRIÁN DELICAT ESSEN 8 ÉV ÓTA MÁR MINDENKI ISMERI ZENTAYIK FIGYELMES KISZOLGÁLÁSÁT! 2305 Wiftbire Blvd., Santa Monica — Tel.: 829-2377 Ga relét i la n cl WHOLESALE NURSERY Rózsák, rózsafák, díszcserjék és fák, gyümölcsfák nagykereskedői áron 16059 Yarnell Street, Sylmar, Califomia 91342 Telefon: (213) 362-2808 - Vasárnap zárva Genturu fyewelerá 1981. november 20. A CAUFORNIAI MAGYARSÁG “LOS ANGELESI MAGYAR HÁZ” MELLÉKLETE 9. ólja A MAGYAR HÁZ HÍREI UNITED MAGYAR HOUSE — 1975 West Washington Boulevard, Los Angeles, Ccdifornia 90018 — Tel.: (213) 737-8973 NE FELEDD!—Taggyűlés minden hónap els^í szombatján! Non-Profit Organization No. 0580193 NOVEMBER 21-ÉN ESTE 8 ÓRAI KEZDETTEL a Magyar Ház évi legnagyobb VÉDNÖKI BÁLJA a KATALIN . Baráth Sándor 2íjW közkedvelt énekművészünk jrfj VT Kapitány László/ f |\ TÁNC- ÉS SZÓRAKOZTATÓ ZENEKARA Megjelenés: Semi-Formal Valet Parking Belépési adomány elővételben: $5.00, az ajtónál $6.00 Helyfoglalás: Magyar Ház 737-8973 Legszebb ajándék a magyar könyv GRECZ GYULA 422 S. Vernon AVenue, Azusa, CA. 91702 334-2043 ® REPÜLŐ- ÉS HAJÓJEGYEK <7'4> 594-5806 SZÁLLODA REZERVÁCIÓK Autóbérlet az egész világra! TOWNE CENTRE TRAVEL ti 18 So. Diamond Bar Blvd. Diamond Bar. CA 91769 _____ . , Nyitva hétfőtől péntekig 9-tol 5-ig GÓ TZ ANDRASNE SÁRIKA Szombaton 10-töl 2-,g OWNER/MANAGER

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék