Californiai Magyarság, 1983. január-december (60-62. évfolyam, 1-50. szám)

1983-01-07 / 1. szám

A pápai trón, Szent Péter trónja, a „kőszikla” melyre Krisztus tanításának megfelelően az Egyház épült. Ezt a trónt Rómában kétszázon felüli számban foglalták el Szent Péter utódai. (Volt esztendő, hogy két pápa is követte egy­mást.) A gyilkosságot, vagy gyilkossági kísérletet is szépszám mai jegyezte fel a történetírás. Többnyire a korszellemével járó belső intrikák állottak a merényletek hátterében. Olyan gyilkossági merényletet pápa ellen, mely politikai okokból, „államérdekből" polgári-világnézeti-ideológiai meggyőződés­ből történt volna és pl. ateista nagyhatalom (vazallusa közbe iktatásával) egy bérelt fanatikus-izlám kezébe adja a gyilkos fegyvert, aligha ismert a pápaság történelme. Az egész világ, minden kontinens sajtója és hírszolgálata, a politikusok és hivatásos nyomozók hadserege göngyölíti a szálakat, keresik kutatják a titokzatos utakat, melyek esetleg elvezetnek Moszkváig is. ..Ilyen még nem volt" ismételgetik. A pikanté­ria ugyanis az lenne, hogy Bulgária, a legszervilisebb vazallus állam hajtotta volna végre a pápa (és esetleg a lengyel Solida- rity Rómában járt főnöke) ellen a merényletet. Nevezetesen: a bulgár titkosrendőrség szervezte volna meg a fővárosban. Szófiában a merényletet, mely a nyomozás szálai szerint a legközvetlenebb kapcsolatban, alárendeltségben állott és áll a szovjet titkos szolgálattal, melynek a kritikus időben az. az Andropov volt a főnöke, aki ma a szovjet pártfőtitkár. Mind ez a jelenben csak találgatás és valószínű az is marad Nehe­zen lehet ugyanis elképzelni, hogy az évszázados ügyességgel és tapasztalattal működő, az egész világot behálózó orosz tit kosszolgálat főbenjáró ügyben hézag-lehetőséget hagyott vol na nyitva: ne gondoskodott volna - ha egyáltalán és való­ban résztvett a merénylet tervezése ügyében, - minden apró részlet megfelelő és teljes fedezetéről. Mindazon által egye­lőre a kényelmetlen helyzetben lévő olasz hatóságok azt ál­lítják, hogy immáron a „tények” beszélnek. Mik azok a tények, melyek a hírszolgálat beavatottjai sze­rint szóbajöhetnek Bulgária és esetleg - közvetve — Moszk­va részvételét illetőleg a Pápa elleni merénylet végrehajtása ügyében. Talán azzal lehet kezdeni, hogy a bulgár minisz­terelnök, Grisa Filipov 1919-ben a USSR-ban született és 17 éves korában, 1936-ban érkezett Bulgáriába az „illegali­tásba”. Kapcsolatai a szovjettal közismertek és érthetőek is. A leghűségesebb kiszolgálója a „közös” eszmének és ügyvi­telnek. Filipov közvetlen János Pál II. elleni merényletet kö­vetően „került” a bulgár miniszterelnökségbe. A pápa elleni merénylet világvisszhangja túl gyorsan lecsendesiilt. 1981. május 13-án történt a merénylet s a világsajtó első komoly visszhangja csak szeptemberben következett be, amikor a Reader's Digestben Claire Sterling, majd az NBC. „White Paper”-je a bulgár-és szovjet KGB kapcsolatokra hívta fel az olaszok figyelmét, valamint szálakat emlegetett az ismeretes amerikai tábornok. James Dozier elrablásába, Luigi Soric- ciolo olasz union-főnök (U1L főnök) bulgár és Red Brigades összeköttetései között. Ezt követően megélénkült a nyomo­zás. Luigi Soricciolo alvilági nemzetközi ténykedése, terro­rista kapcsolatai, kábítószer-csempészés-királysága megnyi­totta az utat - az alagút végén kigyúlt a lámpa és megvilágítót ta az alagútban-lévőket. A merénylet elkövetője Ali Agca is tudomást szerzett az olasz börtönben arról, hogy a hurok szorul. Immáron leta­gadhatatlan, hogy nem egyedül ő, egy fél analfabéta török- izlám jobboldali hajtotta végre a világtörténelem egyik ,.leg nevezetesebb” merényletét, hanem, — amint az természe­tes is - háttér-érdekek szervezték meg a végrehajtást. A jobb oldali törökökre, mint ítéletvégrehajtókra azért esett a vá­lasztás - állítják hogy ez az abszurdum kizárja a balra va­ló következtetést, az izlámon a jobboldalon és a törökö­kön „túl"-ra,mondogatják most az utólagosak, illetve, hogy a vasfüggönyön belülre ne terelődhessék még a gyanú árnyé­ka sem. Ma mára következők vannak olasz őrizetben: Agca, a merénylet tettenért végrehajtója; az ügy készpénz-finan­szírozója, az olasz, S. Panzera: a kábítószer olasz részlegének királya, akit beosztottja G. Benvenuto jelentett fel: Luigi Scricciolo a UIL szakszervezet főnöke:egy bulgár, az olaszor szági bulgár repülő kirendeltség főnöke, Sergei Ivanov Anto- nov; (két bulgár diplomata gyanúsított lépett meg, vissza Szófiába, Vassiliev Juelio Kolev és Teodore Ayvazov) és még három török jobbolali terrorista szerepel a listán. Kettőt Folytatása 2. oldalon! Van kiút az afgán ügyben? Az új szovjet pártfőnftk tudja, hogy semmi nem okozna olyan ko­moly enyhülést szerte a nagyvilágban, egyben szimpátiát a szovjet- és az új főnökség iránt, mint az afgán kérdés rendezése. Állítólag a UN- ben vannak ez.irányban kezdeményezések. A spekulációk lényege an­nak a problémának a megoldására irányul, hogy miként lehessen az af­gán nép által elfogadható kormányt beállítani. Arról szó sem lehet, - s ezt ma már a szovjet is akceptálja, — hogy a nép által gyűlölt jelen Bab­rak Karmai és gárdája maradjon a helyén. A gerillák ugyanis nem te­szik le a fegyvert, ha Pakisztán olyan megoldást fogadna el, melyben közvetve ismét a szovjet beúltetettje, vagy annak álcázottja venné át a kormányaidat Afganisztánban .A benfentesek tudni vélikjiogy keresve kutatnak alkalmas vezető személy után s még a volt afgán király is szó- bajött, aki jelenleg Rómában él. Az utolsó királyt 1973-ban egy kato­nai puccs űzte el hazájából. HÍREK a nyugtalan világból AZ ÚJ PORTUGÁL MINISZ­TERELNÖK Vitor Crespo a kali­forniai Berkeley Egyetemen sze­rezte kémiai doktorátusát. A NYUGATI VILÁG SZÁM­TALAN fővárosában tüntetések voltak a USSR követségei előtt a szovjet-afganisztáni megszállás 3. évfordulóján. ARGENTÍNA MAGYAROR­SZÁGI KÖVETE Pejak Zsiva. . . Mikor „kereszteltek" magyar gyereket Pejáknak, mégha Zsiva is volt? AZ IMMIGRATION (BEVÁN DORLÁSI) törvény két mexikói származású kongresszusi tag ügyeskedésére megbukott (is­mét) miután százával bütykölték ,,amendpnent"-okkal, kiegészíté­sekkel, helyesebben kivételekkel. A tengeri jogok problémái A „UN Law of the Sea Conventiont” a US, Anglia, Nyugat-Német- ország és Japán, valamint még 18 ország nem írták alá. Az aláírási lehe- tó'ségre még 2 év áll rendelkezésre. Az egyezményt alá nem író ország nem folytathat a tengerekben bányászatot (seabed mining-ot). Sok eló'nye van az egyezményben való részvételnek, de az alá nem írók úgy találták, hogy még több hátránya van az elköfelezésnek. Politikai pénzugynokség a választások ura William M. Brodhead négy cikluson át von US kongresszusi tag nem kíván továbbra tagja lenni a Kongresszusnak, mert a választási pénzek osztogatása meghasonulást keltett benne, „a pénz irányítja Wash­ingtont", mondotta távozása indoklása során. A PÁC (Political Action Committee) nevű intézmény titokzatos milliókkal rendelkezik, s pén­zével „futtatja" a neki megfelelő jelöltet, természetesen a „megfelelő" irányba. A PAC-ba a pénzt a vállalatok s a politikában „érdekeltek" ad ják össze. Mr. Zuckerman a PÁC nevű újság szerkesztője semmi külö­nöset nem lát a pénz uralmában: „a politika anyateje a pénz"- mondot ta, nem is mentegetőzve. (Pénzért minden eladó és meg is vehető?) A Common Cause cimű tisztogató szerv viszont az állítja, hogy „ezzel" indult el az „amerikai politika lefele, illetve lett egy nemzetközi ka­land martaléka. A Kongresszust megfertőzte ez a „törvényes hozzájáru lás" (contribution) című pénzfolyam" . . . Politikus pedig a jövőben csak az lesz és lehet, (vagy maradhat) aki „beiratkozik" ebbe az iskolá­ba, ihletve „tanításait" elfogadja? ... Ez lett az amerikai demokrácia pillérdogmájából: „népből, néppel a népért"? A pénz kiiktatja az ame­rikai népet és a valódi amerikai érdekeket, illetve azok képviselőit és a pénz ügynökei veszik át helyüket? AZ OSZTRÁK KANCELLÁR, KREISKY Arafat PLO vezérrel a spanyol Mallorca szigetén találko zott. Kreisky Bécsben össze akarja hozni a izraeli-PLO ta­nácskozást. A TÁVOZÓ, LELÉPŐ KON GRESSZUSI tagok az újév előtt hatalmas beszédgyakorlatot vé­geztek, úgy hogy semmi érdemes nem történt a „haza javára" csak ki- és bemutatkozás. Egyesek sze rint a Kongresszus önmagáért és a pártokért van. A két párt viada la a húsosfazékért, a nép érdeke és ügye harmadrangú. a kínai külügyminisz­ter 10 afrikai országot és első­nek a Közép-keleti Egyiptomot látogatja: a Harmadik Világ or­szágaiban Kína népszerűségét ke­resi a szovjet ellensúlyozására. OMÁN URALKODÓ SZÜL TÁNJA A Fehér Házba jön, de nem akarja közhírré tenni, mert fél a „másik" oldal reakciójától. Ománban van a legnagyobb ame rikai katonai erő (Rapid Deploy- ment Force), s állandó gyakor­latokat végeznek. ZIA PAKISZTÁNI ELNÖK szerint moszkvai látogatásakor Andropov nem keltett egészséges benyomást számára, a vele való beszélgetés során. PENTAGON LEGROSSZABB álma: a szovjet Nyugat-Európa elleni támadása (Blitz Kriegje) melyet a tervezők nem tudnak kellően ellensúlyozni. 44 POUND URÁNIUM (6 pound bomba-kész) eltűnt 1981. második felében az US atomte­lepekről a megejtett leltározás szerint. 1979-ben az Erwin tele­pet be kellett zárni, mert 42 pound uránium „tűnt el". Egy atombombához 5.3 uránium szükséges. Magyarország bankárorszag lesz? Hivatalosan hívogatják a magyar illetékesek a nyugatiakat banko­lásra. Az OTP (Országos Takarék Pénztár) 13.5 %-os kamatot igér és teljes banktitkot. Nem érdekli a valuta eredete és senkinek nem adja ki a bankszámla tulajdonost, az összeget, egyáltalán nem szolgáltat adatokat a külföldiek bank-kontójáról,még büntető hatóságok megke­resésére sem. Svájcot is sokat támadják, mert menedéket, sőt kama­tozó lehetőséget ad a bűnözők pénzének, az adócsalóknak, a kábító- szereseknek, a terroristák zsarolt pénzeinek, a sötét politika vám-va­lutájának, stb. Svájc is már kénytelen volt engedni banktitokzatosságá­ból, mert a bűnpártolás vádjával és következményeivel nem tudott megküzdeni. Nemcsak bankolásra invitálja Magyarország a nyugatiakat, de főleg vállalat-alapításra, vagy vállalatban való részvételre. 'Vámszabadterü­let lesz a valuta külföldi vállalkozása, azaz vám nélkül viheti be az üzem berendezéseket s speciális rendelkezések szabályozzák a haszon nemes valutában való kivitelét, stb. Az átkozott kapitalista tőke, nyu­gat sötét valutája mire nem jó. Még talán arra is alkalmas, hogy meg­emelje a vasfüggöny jólétét? Hát erre nem a marxi gazdálkodás híva tott? Öszvéresíteni kell a rendszert? Jobb a kommumsta-marxi-kapi talista vegyes? Mit jelent mindez politikai valutában? Mit szól ehh°z Lenin? Vagy „csak" a pénz kell, a jó valuta, a kapitalista pénzegység a kommunista rend építésére? A pénznek nincs szaga. Tulajdonosának már van? (A háborúk előtti magyarországi nyugati befektetések el­államosított (elkommunizált) értékének rendezése csak hosszú évti­zedek után nyert rész-rendezést!) CALIFORNIAI _ ESTABUSHEDi" La jk ^ A n C A 1922 Jmlsk ||| g§§9 'WMl AIILjjlk flfp^pr ~ DLDEST Hungárián • VJ W € » u\ v? N el 22 the Mississippi (CALIFORNIA HUNGÁRIÁN S) 9ef (UPS 084-440) No. 1. - January 7, 1983. Öli An American Newspaper in Hungárián Language, 207 S. Western Ave., Suite 201, Los Angeles, Ca. 90004. Ph: 384 7642, 463 3473 __________________________________________________________________________________________________________________________ ÉVFOLYAM Single copy in the US 40 cents LOS ANGELES, SAN FRANCISCO, SAN DIEGO CALIFORNIA, PHOENIX ARIZONA in Canada 60 cents. - VOLUME 60 -

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék