Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)

1984-07-20 / 27. szám

No. - 27. 1984. július 20. CALIFORNIAI MAGYARSÁG 5. oldal A SZABADSÁGHARCOS VILÁGKONGRESSZUS KÖLNBEN A kölni Mindszenty Magyar Házban június 1-3 között zajlott le a 10. Szabadságharcos Világ- kongresszus. Európa különböző országaiból és a tengerentúlról érkező delegátusok már péntek este megérkeztek. A másnap reg­gel kezdődő nyilvános ülés a résztvevő vendégek köszöntésé­vel, az üdvözlő levelek és távira­tok felolvasásával kezdődött. Ft. Vitéz Baán elnöki megnyitóját és beszámolóját — zárt ülésen — a kongresszus kontinentális és or­szágos delegátusainak beszámo­lói követték. A lemondott koráb bi vezetőség felmentésének meg­adása után megválasztották az új elnökséget. Örökös díszelnök: Ft Vitéz Baán (USA), elnök: Ma­gas István (Kanada), alelnökök: Dr Töttösy Ernő (Belgium), Su- jánszky Jenő (Franciaország) Walter István (Kanada), és Helcz Tibor (USA), főtitkár: Tollas Ti­bor (Németország), kontinentális elnökök: Szörényi Éva (USA) Légrády László (Európa), Politi­kai Bizottság: Dr. Pogány András (USA), Dr Horányi Tibor (USA) Nagy Alajos és Rád Zoltán (Né­metország), valamint a kontinen­tális elnökök. Szervező titkárok: Magas Dóra (Kanada) és Gorka Pál (Anglia), gazdasági vezető: Gyóni Pál (Kanada), ellenőrök: Szakály János (Anglia) és Né­meth István (Franciaország). A közös ebéd utáni előadás-so­rozatot Rád Zoltán: Európa a szovjet rakéták fenyegetésében c. előadása nyitotta meg. Hajnal László Gábor a hazai szellemi el­lenállásról, a fiatal népi írók küz­delméről adott értékes tájékozta­tót. Dr Töttösy Ernő: Hazaláto­gatás és hazadolgozás címen ana­lizálta ennek a kérdésnek az alap elveit. Este a belga követség Kultúr- otthonának dísztermében Nagy Alajos és Melczer Aladár a Ma­gyar Kultúrszövetség nevében, a kongresszus delegáltjai és vendé­gei részére művészi programot rendeztek. Az est után a Magyar Ház adott műsoros vacsorát. Vasár­nap ugyanott közös katolikus és protestáns istentiszteletet celeb­ráltak Dr. Serey Károly és Sipos Tibor lelkészek. Majd a Kongresz szus meghallgatta Gereben István zárónyilatkozatát. A tengerentúli bajtársak egyhe­tes körúton vettek részt a Rajná­tól Mattsee-ig és Mariacellig, ahol szentmisét mutattak be 56 hősei­ért, meglátogatták az andaui hi­dat. Münchenben a Bajor Kancel lária dísztermében a Kongresszus résztvevői és a Münchenben szé­kelő magyar egyesületek vezetői fogadáson vettek részt. Másnap a Burg Kastl Magyar Gimnázium vendégei voltak hagyományos pünkösdi ünnepélyen, melyen Dr Major Márk igazgató köszön- tötte őket. __________________ el őzetes jelentés TOLLAS TIBOR kaliforniai programja. Tisztelettel kéri a ren dező Szabadságharcos Szövetség az alanti dátumok figyelembevé­telét: Szeptemberben: 15-én Széchenyi Tea d.u. 5 óra kor a Szent István Egyház Ft Láni Halijában. Tollas Tibor és Tötössy Ernő közreműködésé­vel. Fellépnek: Szörényi Éva, Neszlényi Judit, Duba Ibolya és Czövek István. 22- én Garden parti Bús Ist- vánéknál. 23- án d.u. 2 órakor előadás a Sán Fernando Völgyi Ref. Egy­-vTJtfcoál. v . t 30-án előadás e magyar Bibliai ' Gyülekezetnél' • • Októberben: 33-án Montereyben. . !, rfl4-én San Franciscóban. 29-án San Diegoban és 21-én Los Angelesben tart ün­nepi beszédet az 56-os forrada­lom évfordulói ünnepségén. 25-én indul tovább északra. Üzenet az amerikai magyarsághoz: TEREMTSÜK ÚJJÁ AZ AMERIKAI MAGYAR SZÖVETSÉGET Az elmúlt évek során egyéni érdekeik szolgálatában álló sze­mélyek zavarokat okoztak a kö­zel 80 esztendős Amerikai Ma­gyar Szövetség életében. Bírósági perek, tényeknek meg nem fele­lő jelentések és tudósítások, szán dékos zavarkeltés, vezetők rágal­mazása és sok minden más egy célt szolgált csupán: megbénítani az Amerikai Magyar Szövetség életét, hogy ezzel az amerikai magyarság képviselet nélkül ma­radjon. Az amerikai magyarság nagy része kábultan figyelte a né hány érdek-ember által megza­vart magyar életet és képtelen volt eligazodni a szándékosan összekúszált helyzetben. Az Amerikai Magyar Szövetség törvényesen megválasztott veze­tősége szótlanul állt a helyén és rábízta a törvényesség kérdését a magyar ügyekben teljesen tár­gyilagos amerikai bíróságra. Az amerikai bíróság az elmúlt na­pokban harmadszor és végérvé­nyesen döntött: Az Amerikai Magyar Szövetség törvényes ve­zetősége az 1983. június 25-én Akronban megválasztott vezető­ség. Ezt a döntést mindenkinek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia. Az Amerikai Magyar Szövetség végre megkezdheti, il­letve folytathatja azt a szent és áldott munkát, amelyet ennek a Szövetségnek a vezetősége évtize deken keresztül folytatott a ma­gyarság történelmi, nemzeti és politikai harcának az Egyesült Államok hivatalos szervei előtti ismertetésre és a magyarság igaz­ságának és szabadságának győze­lemre juttatására. Ebben a mun­kában és harcban minden ameri­kai magyarra szükség van, aki törődik nemzete sorsával, fajtá­ja jövőjével és a magyarság hírne­vével. Építeni sokkal nehezebb, mint rombolni. Szervezni sokkal ko­molyabb munka, mint ellentéte­ket szítani, harcolni sokkal keser vesebb dolog, mint otthagyni a jövendőért harcolókat. Hisszük és reméljük, hogy az emigráció életében nem ismétlődik meg Mohács, amikor csak azért vesz­tettünk, mert egyéni érdekeiket a Haza sorsánál fontosabbnak tartó vezetőink magára hagyták a harcolókat és ezzel elvesztet­tek mindent. A múlt hibáinak felsorolása helyett forduljunk a jövendő felé! Együtt építsük a magyar holnapot! Fogadjuk el, hogy az Amerikai Magyar Szö­vetségben minden magyarnak he­lye van, ha az a magyar építeni, áldozni és harcolni akar nemzeté ért. Vessük alá magunkat a több­ség véleményének és akaratának, anélkül, hogy feladnánk saját meggyőződésünket. Sorakoz­zunk fel azok mellé, akik a ve­szélyben, a rágalmazásban, a bí­rósági harcokban is megmarad­tak magyarnak és vállalták a fe­lelősséget, hogy megmaradjon az Amerikai Magyar Szövetség. Hall gassuk meg a nagy magyar költő intelmét: Golgotáról Golgotára hurcoljuk a keresztfákat. Mindég kettőt, soh'se hármat. Egyet felállítunk jobbról, egyet felállítunk balról fölhúzzuk rá a latrokat. Kurucokat, labancokat közülünk a legjobbakat, mindég csak a magyarokat. Majd, ahogy az idő telik, mint ki dolgát jól végezte: Nagypéntektől Nagypéntekig térdelünk a kereszt alatt húsvéti csodára lesve. A magyar feltámadás húsvéti csodáját csak építő magyarok együttes és szívós munkájával tudjuk kiharcolni! Segítsetek! Csatlakozzatok hozzánk! Harcol­jatok velünk! Tegyünk mindent Isten dicsőségére és a magyarság javára! Magyar köszöntéssel: DÖMÖTÖR TIBOR az AMERIKAI MAGYAR SZÖVETSÉG országos elnöke BEKE IMRE az Intéző Bizottság elnöke BOJTOS LÁSZLÓ az Országos Igazgatóság elnöke — -f — Az az alkotmány, amely nem hatol be az erkölcsökbe, csak hiú papírlap. Az írónak azt a célt kell maga elé tűznie, hogy erkölcsileg meg­javítsa a maga korát, máskülön­ben csak hiú mulattatója az em­bereknek. BALZAC 0" Sajtónapíjé^éfT kaptatókl M elővételben a Szerkesztőségben 2 dollárért, ^CSAK AZ IRODÁNK MEN^^^ Tmom feljebb’ de nem az \ ■ ¥ 8693 Wilshire Blvd Suite 205 Beverly Hills, CA 90211. 'gj I Maximumot a pénzéért! -j Bonusz E heti ^ programunk: kedvezményes Minden utas bonusz ajánlatunk: coupont kap. Gyűjtsék Oda-vissza repülés, össze családtagjaiktól, hotel és számos más -.\í? I barátaiktól, mert kedvezmény! ifi minden coupon HAWAII közeledés egy ingyen HONOLULU egy hét ^ úthoz irodánk által. 349 dollártól ' A j v* M E X I C O : NÉGY SZIGET 1^ Kitt5' fS 7 éjSV3ka ^ 459 dollártól 2® lf Pue„„ Valter,, HAWAII CRU1SE N ^ Ixtapa, Cancun 1,100 dollár. $ 1.1 199 dollártól! ■?* I Éva Six Travel Co. I II (213) 659-0402 IB Szeretettel állnak rendelkezésre; M Éva Sjx és munkatársai ^ OTT.O ÉS FIA ^ MAGYAR IMPORT és CSEMEGE ÜZLET 2320 West Clark Ave., Burbank, CA. 91506 T.: (818) 845-0433 Megérkezett a sárga magyar paprika TÖBB FAJTÁBÓL VÁLOGATHAT! Igen finom lecsónak, töltött paprikának, vagy a nálunk vásárolt nagyon finom perzselt szalonnával, gyulai, csabai kolbásszal, ízletes magyar felvágotakkal, szalámival, kenyérrel. FRISS BUCI, CSÁSZÁR ZSEMLE, KIFLI, KRUMPLIS KENYÉR Finom magyar földben termett magyar borok óriási választékban! Mondja el szomszédainak, barátainak, hálásak lesznek érte. A GYÖNYÖRŰ SÁRGA MAGYAR PAPRIKA VIRÁG HELYETT IS SZÉP AJÁNDÉK. A paprika utolsó szállítmány! Sok szeretettel várjuk kedves vevőinket: sfjPi Ottó, Irmuska, Anita, Tomika és Erika ÉjjwL NYITVA: reaqel 9.30-tól este 8-ia. — Vasárnao zárva!.'Öw'* European Meat Specialties 12926 Saticoy St. No. 12. No. Hollywood, CA. 91605 Telefon: (818) 982 2325 Gyulai* Szalámi Friss, sütnivaló hurka• Disznósajt Virsli • Cserkészkolbász* Császárhús és sok más USDA inspected. Low, low prices! Wholesale — Retail ^ '^ÁRUINK SAJÁT ÜZEMÜNKBEN KÉSZÜLNEK! Glóbus konzervek nagy választékban kaphatók. We can senc* your order by U.P.S. Nyitva naponta 8-tól 6-ig. Szombaton 8-tól 4-ig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?ooo»5<x>öó<y HORTOBÁGY MAGYAR ÉIJEREM A MEGSZOKOTT FINOM MAGYAR ÉTELEK j NAGY VÁLASZTÉKBAN Nyitvá minden nap d.e. 11.30-10-ig. Hétfőn zárra. Bor, Sör Hortobágyi halászlé, halféleség és pacalpörkölt állandóan. Cím: 11138 Ventura Blvd., Stúdió City, T.: 980-2273 Útirány: a Hollywood Freewayről térjenek le a Ventura Blvd. lejárón és forduljanak északra. Az étterem a Vineland közelében van. pCOOO<)Q<XXXXXXXXXXX)ö9^ rss7"n J EUROPEAN DELICATESSEN § 1215. N. Central Avenjue.Glendale, CA.Tel: 246^77. a Friss húsok: marha, sertés, borjú, bárány, szárnyas. T+ 3 .Európai módra készült felvágottak, sajtok. i SZENDVICSEK, IMPORTALT® | jBjCTgjggjy CSEMEGÁRU k £ NYITVA HÉT NAPON AT! Magyar tulajdonos: SULI ISTVÁN ^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék