Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)

1984-09-28 / 37. szám

No. — 37. 1984. szeptember 28 CALIFORNIAI MAGYARSÁG 4. oldal Gyászjelentés Miklós Mihályné szül.:Tóth Julianna életének 85. évében hosszú szenvedés után szeptember 14-én nemes lelkét visszaadta Teremtöjének. A Szent István R.K. templomban megtartott gyász-szertartás után, szeptember 18-án a hollywoodi temetőben, fia mellé helyez­ték örök nyugalomra. Gyászolják: menye Miklós Zelda, Czene Ferenc családjával, Ma­gyarországon öccse Dr. Tóth László, a Vincze család, Rácz Kál- mánék, barátai és tisztelői itt és az óhazában. Legyen emléke áldott! Személyi, társadalmi hírek Gyászjelentés Özv. VÁRNAY NÁNDORNÉ MARGARET 68 éves korában los angelesi otthonában, szeptember 22-én nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Földi maradványait elhamvasztják. Emlékére gyászistentisztelet lesz a Szent István R. K. Egyháznál, melynek időpontjáról a közeljövőben közlünk értesítést. DR HOFFMAN ÁGI ügyvédnő aki közismerten kiváló eredmény nyel praktizál a bevándorlók problémájának megoldásában, a következő levelet küldte a szer­kesztőségnek. Azért közöljük an­golul, mert nehéz lenne lefordí­tani és esetleg nem adná vissza a tökéletes értelmét: „Dear Mrs Fenyes: / am pleased to inform you that / ha ve been récén tly ap- po inted as national chairperson of the Committee fór Speciali- zation and Certification in Im- migration Law, American Im- migration Lawyers' Association. Gratulálunk az ügyvédnőnek ehhez a jól megérdemelt kitün­tető kinevezéshez. — + ­AZ INTERNATIONAL IN STITUTE állami szubvencióval menekülteket szakmai kiképzés­ben részesít és igyekszik azokat álláshoz juttatni, akik a tanfo­lyamot sikerrel elvégezték. Előfeltételek: a résztvevők álla­mi segélyben részesülnek, illetve munkanélküliek és mint „re- fugee", tehát menekültként ván­doroltak be az Egyesült Államok ba. A 12-14 hetes tanfolyamon a résztvevők elsajátítják a legmo­dernebb üzemi varrógépek keze­lését, szabásminta-készítést és a szakmával kapcsolatos angol szó­kincset. A fenti ismeretek birto­kában havi 1,000 dollárt meg­haladó kezdő keresetre számít­hatnak a tanfolyam résztvevői a szakmában. A tanfolyam helye: 1728 W 6th Street, L.A. Jelentkezési idő pont: AZONNAL. További infor mációért forduljanak Mr Thai­hoz (Tel: 483-8386). HÁLÁS SZÍVVEL köszönjük MUHA VERA kedves, régi előfi­zetőnk 10 dolláros adományát a lap számára. Érdekes újdonsággal gyarapo­dott lapunk hirdetőinek tábora. CELEMNT M. OLGA diplomás magyar szociális gondozó és psychotherapist segíti klienseit kigyógyulni a lelki problémákból ami származhat munkahelyi vi­szonyokból, — a családon belül, mint válás, gyermeknevelés, sze­retett hozzátartozó elvesztése. Sokan összeroskadnak a sors csa­pásai alatt és úgy érzik, minden­nek vége. Pedig van kijárat az élet zsákutcájából, de ennek a felismeréséhez segítség kell.Ilyen kezelést ad psychotherápia. Clement M. Olga papi család­ból származik, édesapja Rév. Zeiner baptista lelkész volt, amíg élt, köztiszteletben álló személy Los Angelesben. Már a családi ház bán magába szívta a mások meg­segítésének atmoszféráját. Mint hivatásos ápolónő School of Nursing diplomával karrierjét a Glendale Sanatorium and Hospi- talban kezdte a pszichológiai osztályon. Később megszerezte a bachelor Cal State diplomát (Welfare and Sociology) majd a USC-n Master of Social Worker lett. Egy évig (internship) prak­tizált á Suicide Prevention Cen­terben. Az a véleménye, hogy időbeli megfelelő segítség esetén az emberek lemondanak az ön- gyilkosságról. További praktizá- lásai: Children Hospital-ban és a Pasadena Family Servicében. 1978-ban saját irodát nyitott. Ilyen előzmények után elhihető, hogy nagy gyakorlattal bír a lé­lektani problémák terén. Hívják a hirdetésben megadott számon. MAGYAR KONGRESSZUS CLEVELANDBEN Az idei, immár XXIV. Magyar Kongresszust a szokásos időben, november 22-25 között rendezi mega Magyar Társaság Cleveland ben a Bond Court Hotel termei­ben. A háromnapos tanácskozá­sok ismét magyar kérdések köré csoportosulnak. A tárgyalások középpontjában a Dunamedence jövő elrendezésé nek megvitatása szerepel. Ifjúsági konferencia, az Amerikai Magya­rok Országos Szövetsége orszá­gos gyűlése, orvosi, mérnöki, ori­entalisztikai szakülések és társ­rendezések teszik változatossá és érdekessé a színes programot. A társadalmi események, a pén tek esti irodalmi és művészest, valamint a szombat esti díszva­csora és az azt követő Magyar Bál felejthetetlen élményei a Magyar Kongresszusnak. Meghívóért, felvilágosításért forduljunk a Magyar Társasághoz 1450 Grace A ve., Cleveland, OH 44107. A 28 éves Lorenz főherceg, az utolsó magyar király, I. Károly unokája, Brüsszelben házasságot kötött a 22 éves Astrid hercegnő vei. A KÖRÖSI CSOMA TÁRSA­SÁG és a hozzá tartozó másik tudományos szervezet ünnepé­lyes keretek között emlékszik meg a nagy magyar nyelvész és tudós. Körösi Csorna Sándor szü­letésének 200-ik évfordulójáról október 27-én, szombaton este 6 órai kezdettel a Magyar Ház­ban. A műsoron emlékbeszédek és vetítettképek szerepelnek Indiá­ról, Nepálról és Körösi sírjáról. Belépési adomány 3 dollár. Az 56-os forradalom Emlék- ünnepélye hagyományos keretek között fog lezajlani október 21- én, vasárnap d.u. fél 3 órai kez­dettel a MacArthur Parkban lévő Emlékműnél. Ünnepi szónok Tol las Tibor. A rendezők kérik a magyar egy házakat és egyesületeket, hogy koszorút, vagy virágot helyezze­nek el az ünnepély keretében az emlékmű előtt. Ezen szándéku­kat szíveskedjenek előre bejelen­teni a Szabadságharcos Szövetség tagjainál. Őszinte részvéttel értesültünk ÖZV. VÁRNAY NÁNDORNÉ MARGARET haláláról. Hosszas betegség után 68 éves korában távozott el az örök hazába. Los Angelesben a Beachwood Dr-en lévő lakásában a múlt szomba­ton, szeptember 22-én délután találta meg a ház menedzsere, akkor már pár nap óta halott volt. Letette a telefont, így mi­kor ismerősei, barátai, hétköz­ben hívták, csak foglalt jelzést kaptak. Földi maradványait elhamvaszt ják és a Szent István R.K. Egy­háznál lesz számára gyászisten­tisztelet, de ezzel kapcsolatban e sorok írásakor még nem áll to­vábbi információ rendelkezésünk re, Férje Várnay Nándor vegyész- mérnök, (Amerikában féregirtó vállalata volt) októberben lesz 5 éve, hogy mirigyrákban meghalt. Éveken át még Héjjas Tibor'idejé ben aktív szerepet vitt az Ameri­kai Magyar Szövetségben. A BLOOMINGTONI MAGYAR HÁZ HÍREI Nagy az érdeklődés a Bloom­ingtoni Magyar Ház október 7-i hagyományos SZÜRETI BÁLJA iránt, melyen látványos, magyar­ruhás felvonulás, kitűnő műsor és szőlőlopás is lesz. A szakács nagyon finom ebédet készít erre az alkalomra. Ajánlatos mielőbb lefoglalni az asztalt. A termet Sóti Piroska és Carol fogják ízlé­sesen, hangulatosan feldíszíteni. A rendezőség szeretettel várja a magyar testvéreket a felnőtte­ket, gyermekeket, öregeket, fi­atalokat egyaránt jó szórakozás­ra, táncra a. kitűnő zenére. Ha ott akarják ünnepelni születés­napjukat, vagy más családi ese­ményt, évfordulót, vendégeikkel együtt, előzetesen jelentsék be és nagyon finom házi tortával fogja a klub megajándékozni az ünne­peltet. Asztalfoglalás Hajcsák Máriá­nál: (714) 882-7268 Köztudott dolog, hogy aki Eu­rópában vesz európaiak számára készült Mercedest, sokkal olcsób bán kapja, mint az amerikai elő­írással készültet. Ezeknek az eu­rópai kocsiknak az átalakítása az amerikai előírásoknak megfelelő­en nem kerül sokba. Ezen a hé­ten egy új hirdetőt látnak la­punkban kedves olvasóink, régi Mercedes szakembert,a komplett conversiont kiváló hozzáértéssel végzi. A neve Medveczky Bandi.. Kilenc évig dolgozott egy Mer­cedes autó-ügynöknél a szerviz részlegben, négy éven át ugyan abban a szakmában munkafel­ügyelő volt. Nemcsak a conver­siont, de bármilyen Mercedes kocsi javítását is vállalja. Hívják a tulajdonában lévő HUNT- INGTON BEACH MERCEDES SERVICE-T: (714) 848-0752. További részletek a hirdetésben. TÁRSADALMI ESEMÉNYEK Szeptember 30: Tollas Tibor előadása a Magyar Bibliai Gyülekezetnél. Október 6: San Franciscóban az Észter- lánc Magyar Népi Együttes Szü­reti Mulatsága a Magyar Központ Nagytermében. Kreutzer Dezső' előadása a Bal­boa Parkban lévő Magyar Ház­ban San Diegoban. Október 7: Szüreti Bál, ebéd, és tánc a Bloomingtoni Magyar Házban. Kreutzer Dezső mélytengeri té­májú előadása a Szent István Egy háznál. Tollas Tibor előadása az Első Magyar Evangélikus és Ref. Egy­háznál. Október 13: Szabadságharcos Emlékünne­pély Montereyben Tollas Tibor­ral. Kreutzer Dezső előadása a San Fernando Völgyi Ref. Egyháznál Október 14: Szabadságharcos Emlékünne­pély San Franciscóban Tollas Ti­borral. Őszi Bazár az Első Magyar Ev. és Ref. Egyháznál. Október 20: Szabadságharcos Emlékünne­pély San Diegoban. Ünnepi szó­nok: Tollas Tibor Táncház a Los Angeles-i Ma­gyar Házban. HART ELNÖKJELÖLTSEGE BŐL folyóan 5 millió dollárral tartozik a legkülönbözőbb hitele zőknek. Nehéz lesz összeszedni öt milliót. Vl^ö^Ei e//e magát Európában Dél-Kalifornia ^prll.. szívében. Élvezze a vbAW [FGLEN IVY HOT SPRINGSl meleg gyógyforrásait. Rj K Belépődíj hétköznap 7.25, és hétvégén 8.50 dollár & ; 3 Vörös meleg iszapfürdő - Úszómedence - Meleg gyógyfürdő jvi- Száraz szauna és két meleg pezsgőfürdő re 3 j Külön fizetés a testpakolásért, a dörzsölés által végzett bőrfrissítésért, a Ni 3 g svéd-vagy japán masszázsért. Át $ 25000 GLEN IVY RD. CORONA, CA, 91720 $ Xj Hívják: (714) 737-4723 ingyen brossúráért » Q Park Plaza Beauty Sálon > f » 939-3195 > 347 So. Ogden Drive V Suite 221 - Second Floor } NYITVA: reggel 9-től este 6-ig keddtől szombatig. L /\i ^ Csütörtökön 9-ig. \ V ÖRÖMMEL ÉS BÜSZKÉN MUTATJUK BE t y álki és Dofn t fó C 3 T I 3 a kiváló fodrásznő csatlakozott hozzánk J Y két kiváló manikűröst és pedikűröst, akik minden ^ fy igénynek megfelelően végeznek: f V MANIKÚRÖZÉST, KÖRÖM-FORMÁLÁST ÉS V Q ERŐSÍTÉST. MŰKÖRMÖKET, ARC- ÉS TEST- } X VIASZ -KEZELÉST, PEDIKŰRT. \ W Hívják őket appointmentért. (T í Spanyol Riviéra í I ’Örök nyár j | -Egy másik megoldás ! A spanyol tengerparlon Cosla Del Sol környékén | építendő 105 öröklakásos magyar kolóniához keresünk i érdeklődő társakat. A lakások 1,200 négyzetláb | (1 10 négyzetméter) 2 hálószobás, ebédlős, nagy konyhás, j r nappalival, amerikai igényeknek megfelelően építve. & teniszpályákkal, nagy olimpic úszómedencével, i klub-házzal, magyar és angol TV adásokkal. | A beköltözhető készpénzbeli j önköltségi ár kb. 35,000 dollár. j |Havi közös költségek lakásonként ! ! kb. 25 dollár I Budapest 4 óra repülővel. j I " Bővebb felvilágosításért kérem hívjanak a (818) 367-6703 j számon Barabás Ferenc.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék