Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)

1984-10-26 / 41. szám

No. — 41. 1984. október 26. CALIFORNIAI MAGYARSÁG 4. oldal Személyi, társadalmi hírek Meghatóan szép ünnepség ke­retében emlékezett meg Los An­geles magyarsága az 1956-os for­radalom 28-ik évfordulójáról, a Szabadságharcos Szövetség rende zésében. Több mint 300 főnyi közönség gyűlt össze a Mac- Arthur Parkban lévő Emlékmű­nél. A kétnyelvű műsor a magyar és amerikai himnusszal kezdő­dött, melyet Szerényi Mártha énekelt ünnepi áhitattal. A hűség esküt cserkész egyenruhában, Demecs Ida mondta el és a beve­zető imát Ft. Horváth Benedek, melyből a következőket idézzük: „ Te tudod Urunk, hogy a vérta­nú Sághoz hozzászokott néped állta a vártát. Rendületlen követ­te sugallatodat az emberi szép­ért: a Szabadságért. Felért a Gol­gotára s talán a kereszt árnyéká­ban egy emberöltőig is várnia kell a feltámadásra" — „Rázd fel Urunk azokat, akik elfáradva le­mondtak a reményről, az 1000 év kötelező hagyatékáról. . . Hozd vissza őket, hogy újra egy legyen a Duna-tájon az ima, a terv és a testvéri céí'. Vereczky Klára elnöknő beve­zető üdvözlő beszédében többek között köszönetét mondott Ba­kó Sándoréknak, hogy olyan szé­pen rendbehozták a Mindszenty Emlékkövet. — Ezután a rabnem . zetek zászlós felvonulása követ­kezett, a lyukas magyar szabad­ságharcos zászlón kívül, Litvánia, Csehszlovákia, Vietnám, Lengyel ország és a los angelesi cserkész1 csapatok zászlói sorakoztak fel. Az emlékmű előtt a US Army Color Guard állt őrséget. A kegyeletes emlékezés szimbó luma volt a virágerdő az Emlék­mű lábánál. Koszorút és csokro­kat helyeztek el: a Magyar Mér­nökök Baráti Köre: Felszeghy István és fia ifj. Felszeghy István és Szerdahelyi Ernő, a Szent Ist­ván Egyesület: Romváry Ernő és Vashi Gyula, a Szabadsághar­cos Szövetség L.A. Szervezete: Szörényi Éva és Czene Ferenc, a Magyar Harcosok Bajtársi közös­sége: Kaáli Nagy Tibor csoport- vezető és v. Stubner Gyula. Ma­gyar Bibliai Gyülekezet: Kóbori Péter. Bús Istvánék veje és uno­kája, a San Fernando Völgyi Ma­gyar Ref. Egyház ifjúsági csoport ja, az Amerikai Magyar Szövet­ség Dél-Kalif. Szervezete: v. Héj- jas Tiborné Lili és Zágon Lajos, a Kárpátok: Katona Pál, Magyar Ház: Fekete József és Faust Ist- ;vánné, Hollywoodi Ref. Egyház: iMónus Yvette, Peli Eszter és ] Génié, Első Magyar Ref. Egyház: .Szarka Anikó. I Október 21-ét a város Magyar Nappá nyílvánította és az erről szóló rezoluciót Councilman Art Snyder személyi képviselője ol­vasta fel és nyújtotta át. Amerikai ünnepi szónokok vol tak: Supervisor Mike D. Antono- vich, Róbert K. Dornan v. szövet ségi képviselő, aki jelen volt, mi­kor az Emlékművet felavatták. FAITH GOSPEL MISSION P.O. BOX 452 SANTA MONICA, CA 90406 Rádió adásunk minden szombaton este 5:30-tól 6.00 óráig, a KTYM AM 1460-as hullámsávon. Igét hirdet: DR. OLÁH SÁNDOR evangélista Councilman John Ferraro. Az in­dokínai szabadságharcosok nevé­ben Phuoc Tan Le elnök. Reagan elnök levelet küldött, melyből a következőket idézzük: No words can describe the courage and agony of Hungari- ans who, imbued with the desi re to be free, rév ölted against over- whelming force. Hungary re- claimed its own history through those brave actions. They did more fór liberty than most who live in freedom. What happened in Hungary exposed fór all the world to see the tragedy which occurs when a people can nőt be free. As we once again rém ember the events of 1956, let us extend • our sympathy to the distressed families and friends who pay tribute to their countrymén who died to further the cause of a free, independent and demo- cratic Hungary. Az ünnepély lélekbemarkoló jelenéte volt Szörényi Éva dísz­magyarban előadott szavalata. Tamási: „Piros a vér a pesti ut­cán” hűen idézte az 56-os idő­ket. Az idei ünnepélynek két ven­dégszónoka volt, münchenből a Nemzetőrtől. Rádnóczy Antal az angol és francianyelvű kiadás szerkesztője angolul tartotta be­szédét, melyben az 56-os esemé­nyeken kívül az erdélyi elnyo­más alatt sínylődő magyarokról is szólott. Tollas Tibor a Nemzetőr főszer kesztőjének és a Szabadsághar­cos Világszövetség társelnökének mondanivalója lelkesen, dinami­kusan hangzott: „28 év után sza­badságharcunk nem politika, ha­nem történelem — mondotta. — Aki ezt megtagadja, nemzetünk történelmét tagadja meg. Soha nem valósult volna meg a lengyel szolidaritás, ha nincs október" Többek között Szolzsenyicin nyi latkozatát idézte, melyet ez év májusában Londonban tett: Politikai pályafutásom legkeser vesebb tapasztalata, hogy a sza­bad világ 1956-ban a magyar fel­kelést cserbenhagyta és ezzel os­tobán és gyáván elmulasztotta kijátszani legjobb kártyáját . . A csehszlovák mintaképnek nincs jövője, mert csak a kommuniz­must akarta „emberarcúvá" ala­kítani, ami lehetetlenség. A ma­gyar mintakép viszont tele van reménnyel és kilátással, mert ben ne az önvédelem mellett a nemze ti érzés újjászületése nyilatko­zott meg. Az ünnepség Smith D. Henry, a Magyar Bibliai Gyülekezet lel­készének záróimájával ért véget. Az ünnepély befejezése után Tollas Tiborral az élen a résztve­vők nagy számban átmentek a Magyar Házba, ahol nagy tetszés re Tibor elszavalt néhány verset, könyvei is szép számban keltek el. Az ízletes magyar vacsora el­fogyasztása után, baráti hangulat bán közel éjfélig maradt együtt a társaság. F. M. ELOZETESJELENTES A WILSHIRE EBELL SZÍNHÁZBAN December 2-án, vasárnap d.u. 4 órai kezdettel SZTÁRPARÁ­DÉ BUDAPESTRŐL szenzációs műsor lesz. Fellépnek: HOR­VÁTH ISTVÁN . Cigánydalok— Magyar nóták — Népdalok és Né­pi Táncok. - HARANGOZÓ TE Rl: Mindenkinek van egy álma, — Dallal, tánccal Amerika körül- CSŐRI EDIT az Állami Népi Együttes szólistája és szólótánco­sa Dalok és Táncok, VÖRÖS KÁLMÁN világhírű hegedűmű­vész „Balatoni szerenád és Pacsir ta”. Zenei kíséret BUDAI BÉLA zongora-virtuóz. Az együttes szeptemberben ugyan ezzel a programmal megnyerte az olasz- országi Folklóré Fesztivált, me­lyen 35 nemzet vett részt. Je­gyek máris kaphatók a színház pénztáránál, az Ottó, Alex és El­la, és a Potpourri üzletekben, továbbá a Hortobágy, Piroska, Paprika éttermekben és a Magyar Házban. Rendelhetők a (213) 463-3473, vagy (818) 766-6348- as számokon, 10, 12, 14 és 16 dolláros áron. HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK Marfy John Miami-Beach-i előfi­zetünk 10 dolláros adományát a lap számára. Szeretettel gratulálunk JU­HÁSZ MIKLÓSNAK, és MÁRIÁ NAK második kislányuk megszü­letése alkalmából. A bébi októ­ber 9-én látta meg először a nap­világot, természetes szüléssel és a legjobb egészségben. Az édes­anya két nap múlva elhagyta a kórházat. A keresztségben a Cynthia Kathrine nevet kapja. A MAGYAR HÁZ HÍREI Mint a Szabadságharcos Emlék ünnepély beszámolójában emlí­tettük, vasárnap este TOLLAS TIBORT látta vendégül a Ma­gyar Ház. A Ház közeledő ese­ményeiről a következőkben szá­molunk be: OKTÓBER 27-ÉN e hét szom­batjának estéjén a Körösi Csorna Társaság tartja szellemi értékek­ben gazdag visszaemlékezését Kő rösi Csorna Sándorra. NOVEMBER 4-ÉN vasárnap délután egy olyan film vetítésé­vel kedveskedik tagjainak és ven­dégeinek a Ház, mely valameny- nyiünk számára rendkívül érde­kes, a címe: Erkel élete, időtarta­ma két és fél óra. Belépődíj 4 dől lár. NOVEMBER 11-ÉN vasárnap d.u. 5 órai kezdettel a tánc ked­velői discót járhatnak a Házban. A belépés díjtalan. NOVEMBER 24-ÉN pedig a szokásos őszi nagy esemény a KATALIN BÁL. Jegyezzék elő a dátumokat, megjelenésükkel támogassák a Magyar Házat. Új vietnámi hajó roncsok várhatók? A China Post (7-28-84) közli, hogy 40 nyomorhajó indult el Viet­námból tele menekültekkel, akiknek nagyrésze éhenhal az út alatt. Az új szovjet vietnámi paradicsomból menekülnek. Egy ilyen hajó ki­kötött a Fülöp szigeti partokon 68 halottal és 17 élővel. Az élők el­mondták a borzalmakat, egyben a vietnámi nyomort is, na meg a poli­tikai üldözést, a hatalmi tébolyt. Az országot szovjet vazallus-támasz­ponttá alakítják. ^^^Csoportjaink^ Iindulnak: BUDAPEST - LOS ANGELES -I I BUDAPEST — visszatérés 6 hónapon belül November 14 és |f december 19 $656.00 H Elvünk a régi: j 11 Maximumot a pénzéért! Ü Bonusz E heti j I |f programunk: kedvezményes ipj » Minden utas bonusz ajánlatunk: :oupont kap. Gyűjtsék HAWAII: 1 II össze családtagjaiktól. HONOLULU egy hét i B barátaiktól, mert 349 dollártól. j III minden coupon NÉGY SZIGET 3 közeledés egy ingyen ‘ 459 dollártói J |g| 1 úthoz irodánk által. C I Éva Six Travel Co. I M (213) 659-0402 \ Évű Six és munkatársai MM 8693 Wilshire Blvd Suite 205 Beverly Hills. CA 90211. [ürTernovszky Zsuzsa] fogorvos rendel: HÉTFŐTŐL - SZOMBATIG 9-5-IG CSÜTÖRTÖKÖN ZÁRVA!!! 225 Santa Monica Bvd. No. 304. Santa Monica, Ca. 90401 | Crocker Bank Building I (213) 45t-8834 (213) 451-8835 | I I I Alex & Ella’s j j Árki &. Sima j C % C jEuropean Pastry Shop! | 7356 MelroseAve., L.A. CA 90046. T.: (213) 651-3165 | MINDENNAP KÉTSZER FRISS MAGYAR KENYÉR. ZSEMLE - KIFLI - KALÁCSOK TORTÁK' Dobos, Diós, Rumos, Mokka, KRÉMES. ALMÁS, CSERESZNYÉS és TÚRÓS RÉTES! | Üzleti órák: 8-tól este 7-ig, vasárnap, hétfőn és ünnepn íp z á r v a ! | Q HUNTINGTON BEACH | I MERCEDES SERVICE I Owner: BANDI MEDVECZKYI ■EPA - DÓT COMPL£TE CONVERSIONSl MdOCUMENTATIONS USA & EUROPEAN H I MODELS SERVICE SPECIALISTS I | [714] 848-0752 | I [714] 848-0758 N | 16182 Gothard St. Ste.J. H.B. |

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék