Californiai Magyarság, 1986. január-december (63-65. évfolyam, 1-50. szám)

1986-01-03 / 1. szám

ESTABLISHED in Single copy in the US 40 conts LOS ANGELES, SAN FRANCISCO, SAN DIEGO, CALIFORNIA, FHOENIX ARIZONA in Canada 60 cents. VOLUME-63. No. - 1. 1922 THE OLDEST Hungárián Weekly Newspaper West of the Mississippi 64. ÉVFOLYAM !>R. NÁNAY ENDRE: VILÁGHELYZET Ha visszafele nézünk az elmúlt évtizedek nyomorúságán, a háborúkon, megszálláson, ostromokon, a belső és külső ellenség durva , beavatkozásain, el kell fogadjuk azt a közhe­lyet. hogy minden relatív. Relatív, mert attól függ. mit. mikor, mivel hasonlítunk össze: milyen szemüvegen, mekkora dioptriával és honnan szemléljük a történéseket. A szerencsétlenek hely zetét a helyszínről fényképezzük-e, vagy a szerencsések pá­holyából. Nemcsak nyugat szemléli kritikusan keletet, de ta­lán nyugat és kelet is kritizálja önmagát. Egyre többen írnak arról, hogy a szovjet nagyon megbánta, hogy bolsevizmusát Rákosin és bandáján keresztül importálta Magyarországra. (Azt. hogy az 1919-eset is elhibázta Kun Bélával és Sza- muely-vel. az bizonyítja, hogy Sztálin mind a kettőt kivégez­tette. Igaz. ez Rákosi ideje alatt történt, késve). Talán valamiféle önkritikát gyakorol akkor is, ha vissza­pergeti azokat a fényképeket, melyek a „honfoglaló” vörös, hadsereg 1945-ös. sőt 1956-os hadműveleteit örökítették meg. 40 év. illetve 29 év távlatából olyan borzalmakat mutat­nak be ezek a hiteles fényképek, hogy a rajtalévők is megun­dorodnak saját maguktól, hát még a parancsnokok, akiknek rendelkezéséből született a rémes helyzetkép. V - . - a .. .,:t., .. Ai;-, f4v,,+. : ... 1* V lUitg. ítlííí'CÍ iX>.i llr. vii dKtlv uaóú sOrülí 1 ■«- * tábban érvényesül az a tény, hogy mindent csak saját pénz­ügyi érdekei uralnak. A nagy kommunistával szemben meg­hunyászkodó. a kicsivel szemben. . . ahonnan nincsen várha­tója. azt. vagy azokat csak kegyes jólcsomagolt közhelyek­kel vigasztalja. Ez volt az oka és magyarázata Eisenhower 1956-os ..negatív" politikájának is. Azóta több hasonlót re­gisztrál a történelem. (Csak ne legyen így Afganisztánnal is, ahol 6 éve a hazafiak ezrei adják életüket, mert „bíznak” ab­ban. hogy Amerika majd helytáll.) A magyar szenvedés hangjára, a magyar történelem igazsá­gaira senki nem kíváncsi. Ami abból a szűrők szűrőjén aszalt állapotban ma valahol napvilágot lát, az már egy olyan eltor­zított érdek átdolgozott kép, hogy magunk is megijedünk tőle. Olyan érdek-átfestésekkel jelennek meg a tudnivalók, hogy azok inkább ártanak, népszerűtlenséget okoznak, mint használnának ügyünknek. Vajon, az idő fogaskereke és ereje közel történelmünk borzalmait ki tudja tolni a megszépítő messzeségbe? Ehhez képest az 1985-ös magyar múlt és jövő mérlege egyik serpenyőjében az örök remény, a másikban a bizonyta­lanság próbálgatja az egyensúlyt. Vajon, a csúcstalálkozó merre billentette a mérleget? A történetírás belefáradt az állandó „átdolgozásba”. Az események rohannak, egymásba ütköznek, az érdekek ká­osza ellentmond a tegnapnak. A politikusok irányvonalai egyre vérszegényebbek. Az eszmék nemességét egyre inkább elhomályosítják a terror-robbantások. Egyre fogy az idealiz­mus és nő az egyéni érdekű filléres politizálás. A becsületet felváltja a becstelenség. Nem haladunk a megoldások irányá­ba, csak lépegetünk a bizonytalan jövő felé. BUSH US ALELNÖK közölte, hogy mexikói menye és három fél-mexikó unokája van. (A Fe­hér Házban majd (?) a „ninos Mexicanos-ok" játszanak?) A VILÁG LEGNAGYOBB fegyverszállítója a Szovjet. Fran­ciaország, Anglia és Izrael mesz- sze utána következnek, hogy a US ki ne maradjon. MEXIKÓ TELE van gonddal. A földrengés. A százbilliós adós­ság. Mégsem lelkesedik az északi szomszéd segítségéért, sőt fogad egy szovjet hadihajó karavánt, mert „független" ország. . . AMERIKAI KRITIKA az ame­rikai vígjátékokról: inkább sírni lehet, mint nevetni az erőlte­tett, verejtékes komikumokon. Szerencsére a nevető-gépek nevet nek, de min? AZ IRÁNI PAP CSÁSZÁR vaílásdogmái nevében eddig 12,026 személyt végeztetett ki, akik vonakodtak éljenezni, jelen­ti egy iráni hírforrás, a Khalq. A FÉNYES, 20. JUBILE­UMI „BUDAPESTI ÉJSZA­KA” SAJTÜBÁL 1986. FEBRUÁR 8-ÁN LESZ A LEGÜRVÉDELEM HALAD Anglia hivatalosan csatlakozott a Reagan programhoz, miután a kí­sérletek sikerrel biztatnak. A program kivitelezése során egyes szerző­dési részeket ki fognak adni angliai vállalkozóknak is. Nyugat-Német- ország valami hasonló programot, talán függetlenül, vagy részben kö­zösen dolgoz ki. Genfben, — a híradások szerint, — — Reagan közölte Gorbacsev pártfőtitkárral, hogy az SDI (légürvédelem) kísérleteit nem hajlandó abbahagyni, vagy felfüggeszteni, de a kikisérletezett használ­ható szerkezet alkalmazásba vétele előtt tárgyalni fog a USSR-al. Egyéb ként azt is tudtára adta Reagan Gorbacsevnek, hogy a US hírszolgálat pontos adatokat ismer a szovjet (évtizedes) hasonló kísérleteiről, így a szovjetnek nem lehet panaszolni valója. Edward Teller professzor (a hidrogén bomba atyja) a minap nyilatkozott a vonatkozó kísérletek előrehaladásáról, a technológiáról, mely lehetségessé teszi a sikert. A US adminisztrációban többen ellenzik a légürvédelem jelen kísérlete­it. A Fehér Ház nemzetvédelmi tanácsadója, McFarlane állítólag ebben a tárgykörben vitázott úgy a Fehér Ház adminisztrációs főnökével, Regannal, mint Shultz külügyminiszterrel, s emiatt vált meg poszt­jától. ______________________________________________ HÍREK a nyugtalan világból MENNYI A TRILLIÓ? Állító tag 12 nullát kell az egyes után írni, de egyelőre senki nem gya­korolja, bár ennyi a US nemzeti adóssága. KAMBODZSA PANASZOLJA holocaustját. Három millió em­bert öltek meg, részben Pol Pat emberei, részben a vietnámi meg­szállók, részben (előtte) a kínai­ak. Most a Khmer Rouge félvö­rös együttes próbálja a hatalom- átvételt. A SZEXŐRJÖNGÉSNEK vé­get szakított az AIDS. Nem fog­nak még a filmeken és színpado­kon sem csókolózni, sőt még a politikusok is kerülik az ölelke­zéseket. Az amerikai szájon csó­kolás szokás azelőtt is betegség­terjesztő volt. A kötelező mo­solygás megmaradt nemzeti szo­kásként. (Még mindig jobb, mint a Grpmyko-féle keserű arc.). A US SZENÁTUS egy része ellenezte a TV-t üléstermében. Egyesek reklámnak, egyéni pro­pagandának használnák e célból gyártott, meghosszabbított be­szédjeiket. Argentína vajúdik Az utóbbi fél évszázadban most fordult elő másodszor, hogy Argen­tína eljutott a választásokig. A 18 millió választó 43%-a szavazott pol­gári kormányra, a Radikális Polgári Unionra, jelöltjére, Alfonsin Raul­ra. A bizonytalanság hullámai azonban változatlanul hatalmasak. Ar­gentínát nehéz kormányozni, demokratikusan, polgári keretben, had­sereg (és tábornokok nélkül). Az infláció valamelyest enyhült, a mun­kanélküliség azonban nőtt. A nép elégületlen. A múlt rezsim, a tábor­nokok a bíróság előtt. A hadsereg a tábornokok mellett. A táborno­kok azzal védekeznek, hogy csak a mindent felforgató baloldal ellen harcoltak, valamint, hogy a falklandi háborút a nép is akarta és az igaz ságos volt. Alfonsin elnök elzarándokolt még Angliába is, hogy a falklandi témát lezárja, közepes sikerrel. Közben a terrorista merény­letek szaporodnak. Argentína forrongó állapotban karácsonyozik. Közben a volt katonai vezetőség, a tábornokok ellen ítéletet hirdettek (életfogytiglantól lefelé).) A visszhang még nem teljes. A nép megosz­lik a helyeslésben, a hadsereg talán az ítéletek jogerősségéig „vár". A francia iszlám Hihetetlennek hangzik, de az izlám Franciaországban három millió (valódi) hívével kb. a második vallás lett. (A protestánsok kb. 785,000 es, a zsidók legfeljebb 650,000-es számmal vannak képviselve). így a francia lakosságnak kb. 5%-a mohamedán. Ezt azért is kell hangúlyoz- ni, mert a mohamedánok gyakorolják is vallásukat, annak előírásait, sőt a közös kultúrát is megteremtették. Legtöbbjük a francia Észak- Afrikából vándorolt be. Több francia város szenved az izlám tömeg­től, pontosabban, annak munkanélküli hadseregétől. A mecsetek szá­ma ugrásszerűen nő. 1980-ban 222 izlám imahelyet tartottak nyílván (Ma már 1000-ről beszélnek). Közöttük legalább 26 (luxus) mecset. Allah az Isten és Mohamed az ő (egyetlen) prófétája, hirdetik. Újab­ban egy fiatal aszketikus izlám prédikátor szervezi a fiatalokat, hir­deti, hogy egy valamirevaló arabnak abba kell hagyni a verekedést, (késelést), le kell mondani az alkoholról, a kábítószerekről, el kell fo­gadnia az izlám tanítását, és saját magának kell kiépíteni gazdasági jö­vőjét is. Prófétasága sikeres. Sajnos, az iráni főpap-vezér kinyújtotta „kezét" a francia izlámok felé is, s ez most zavart jelent a jövő kiala­kításában. A UN KEBELÉBEN MŰKÖ­DŐ hágai Nemzetközi Bíróság szerint a US Nikaraguára vonat­kozó (szovjet felfegyverzést tár­gyaló) jelentései bizonytalan ada tokát tartalmaznak. A UN 40 éves fennállása ünneplésére özönlöt­tek az országnagyok (és kicsik) GRETA GARBÓ 80 éves. 24 amerikai filmben volt főszereplő hollywoodi 15 éve alatt. 1940- ben lett US polgár. Svéd szárma­zású és születésű. Vissza akar menni Svédországba s csak azt kéri „hagyják békében" a fény­képezéssel. Megöregedett s ezt nem kívánja fényképeztem'. (A filmekben még mesebelinek lát­ható). HOL FIZETIK A LEGTÖBB ADÓT? Sorrendben: Svédország­ban több mint 50%-ot (mert tö­megek nem dolgoznák, s mint hi­vatalos munkakerülőket el kell tartani.) Dániában, Norvégiában, Amerika csak 18-ik a sorrendben kb. 29%-kal. A PLO VEZÉR ARAFAT és az iraki titkos szolgálat terveket dolgozott ki a sziriai Ássad el­len? Az arabok nincsenek tisztá­ban egymással sem. AZ OLASZ TERRORISTA Vö rös Brigád Nikaraguában is műkő dik? Szerződése van. Egyelőre ki akar kapcsolódni a számára túl meleg európai nyomozásokból. Szomorú Yankee találékonyság Marijuana, mely 25-ször erősebb, mint a 60-as években volt. Nem import, hanem hazai termelés. A főtermő vidék Maryland. Ára uncián ként (kb. 35 gramm) 3-400 dollár (a 60-as években ugyanez, de kisebb hatásfokú kb. 5 dollár volt). A magasabb hatás-potenciát az évek ter­melési trükkjei eredményezték. A legnagyobb hatásfokút sensimilla faj­tának nevezték el. Az Amerikában rohamosan terjedő kábítószerek nemzeti tragédiát jelentenek. Már van heroin, kokain, PCP, laboratóri­umban „tervezett" kábítószer, stb. A sokbilliós nemzet-rontó üzlet el­leni védekezés egyre nehezebb. A haszon olyan nagy, hogy még az ül­dözőket is néha megtéveszti. Az ország olyan hatalmas, tengeri kiköté­si és az alacsonyan repülők , leszállási lehetőségei olyan nagyok, hogy a tettenérés nehézkes. A termelő országok nagyszámúak, és valóságos hadjáratot indítottak a US ellen. A termelés olyan kifizető, hogy egyes országok, vagy termelői nem hajlandók a nagyszerű US piacról lemon­dani. Van ország, melynek (tagadottan ugyan, de ) a legnagyobb (talán egyetlen komoly) bevétele a US kábítószeres mérgezése. E FT909 TI fwi W m n sízz 3 mi ▼ m w w ^^^P m w w ■ erfei ^P (CALIFORNIA HUNGÁRIÁN S) (UPS 084-440) January 3, 1986. An American Newspaper in Hungárián Language, 207 S. Western Ave., Suite 201, Los Angeles, Ca. 90004. Ph: (213) 384-7642, (213) 463-3473 CALIFORNIAI y

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék