Californiai Magyarság, 1986. január-december (63-65. évfolyam, 1-50. szám)

1986-08-01 / 29. szám

2. oldal CALIFORNIAl MAGYARSÁG No. — 29. 1986. augusztus 1. CALIFORNIAl MAGYARSÁG CALIFORNIA HUNGARIANS Editor: MÁRIA FÉNYES 207 South Western Avenue, Suite 201, Los Angeles. Califomia 90004, or P.O. Box 74773. Los Angeles, California 90004 Telefon: (213) 384-7642, (213) 463-3473 Előfizetés egy évre $21,00, félévre$12,00 . Külföldre $25,00, félévre $13,00 Nyugdíjasoknak $12 egy évre - Senior Citizen $12,00 yearly Subscription rates in the US $21,00 fór a year, $12.00 fór six months. In foreign countries $25,00 fór year, $13,00 fór six months. Published weekly except last week of June and lst week of July yearly 50 issues. Entered as second-class matter September 30, 1926 at the post Office of Los Angeles, California, under the Act of March 3, 1879. SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT LOS ANGELES, CALIFORNIA POSTMASTER: Send address changes to: CALIFORNIAl MAGYARSÁG 207 South Western Avenue, Suite 201. Los Angeles, California 90004. Nem fontos, de érdekes... Francia barlanglakok — kannibálok voltak? Egy antropológus csoport emberi csontokra lelt egy barlangban s arra a követkéz tetésre jutott, hogy az embe reket lemészárolták és felfal ták, a „neolitikus periódus korai tagjai”. . . . A 6000 éves csontok állati csontokkal keverve, „azt bi­zonyítják, hogy a kannibaliz must nem túlélés szüksége váltotta ki”. Mindez egy provencei barlangban, Nizza és Marseilles között. A tudósok feltételezik, hogy elfogott ellenségeiket ették meg, felnőtteket, gye­rekeket egyaránt s csontjai­kat bizonyos jelekkel látták el. Egész csomót találtak a barlanghoz közel eső mély­ségben. „Elektronikus mik­roszkóp-vizsgálat derítette mindezt ki”. Egyébként kannibaliz­must, mint túlélés eszközét még századunkban is meg­éltük: egy csapat mormon például, akik a Donner Pass- ban behavazva kényszerül­tek erre, vagy egy csilei re­pülő utasai,akik az Andesek járhatatlan őserdejében zu­hantak le. Vagy ki ne hallott volna a pápuákról New Guineá­ban? Azok (ha igaz), még napjainkban is élnek ezzel a nem éppen megnyugtató praktikával. . . (Hát, oda nem megyünk nyaralni, az biztos!) DEL MEDICO ERZSÉBET A Szabadságharcos Szövets Az 56-os forradalom és az azt követő szabadságharc harmincadik évfordulóját méltóképpen szándékozik megünnepelni a helybeli Sza badságharcos Szövetség, mert Los Angeles az egyik legjelentősebb emigráns ma­gyar közösség világszerte. Az előkészületek már hó­napok óta folynak, megala­kították a Nagybizottságot, melybe városunk egyházi és egyesületi vezetőit vonták be. Alakulása óta több íz­ben tartott megbeszélést a Nagybizottság és eddig két rendezvény zajlott le az em­lékünnepélyek céljaira. Az egyik a június 14-i Magyar Gálabál volt, mely színvonal szempontjából elismerésre méltóan reprezentálta a célt A másik a Czene Ferenc ott­honában tartott baráti talál­kozóval összekötött Könyv­nap. — A további tervek­ről a következőkben számo­lunk be. A feladatok közé tarto­zik a McArthur Parkban ál­ló emlékmű tatarozása, illet­ve rendbehozatala. E célból külön bizottság alakult, melynek tagjai: Árkossy Ist­ván, Bakó Sándor és Jancsó Gyula önkéntes munkát vál­laltak Czene Ferenc felkéré­sére. A szobor alkotója Dómján Árpád művész érint kezésbe lépett a Szövetség­gel, együttműködés céljá­ból, ugyanis az alkotómű­vész hozzájárulása szükséges a renoválási, vagy tisztítási munkák elvégzéséhez. Mi­után úgy értesültünk, hogy a szobor rendbehozatalával kapcsolatban már gyűjtés történt, szeretettel javasol­juk, hogy a befolyt össze­get juttassák el a Szabadság- harcos Szövetségnek, Vágó Ernő pénztáros kezeihez, mert kétféle bizottság nem kaphat engedélyt a renová­lásra. A szobor a város tu­lajdona és hivatalos útja van az engedélynek. Az ünnepség-sorozat ke­retében Széchenyi Tea lesz szeptember 28-án a Szent István Egyház dísztermé­ben. Közreműködik Tollas Tibor, aki erre az időre meg­érkezik Los Angelesbe. : A hagyományos október 23-i Emlékünnepély októ­ber 12-én vasárnap délután lesz a McArthur Parkban, . melynek dísz-szónoka remél hetőleg Deukmejian kor- imányzó lesz és magyar rész­ről Tollas Tibor . Október 17-én a legmaga­sabb művészi szinten álló koncert hangzik el a UCLA­ég hírei „Commemorating the 30th Anniversary of Hungary's Fight Fór Freedom” cím­mel. Játszik a világhírű ma­gyar gordonkaművész, Star- ker János. Műsorán Dohná- nyi, Bach és Kodály szerze­mények szerepelnek. A töb­bi előadóművész is mind magyar lesz Amerikából és kettő Kanadából. Október 19-én vasárnap San Franciscóban tartják a 30-ik Jubileumi Megemlé­kezést nagyszabású ünnep­ség keretében, mert akkor leplezik le a Glória Victis nevű szobrot, mely - amint tudjuk. Könnyű Ernő Ka­lifornia állami képviselő közbenjárására jött létre. Az itteni Szövetség autóbuszt szándékozik bérelni erre az alkalomra, hogy minél-töb- ben vehessenek részt. Remél jük, ezzel kapcsolatban a későbbiek során részletes ér­tesítéssel lesznek. San Fran­ciscóban is Tollas Tibor a magyar ünnepi szónok. Ter­mészetesen megjelenik Könnyű Ernő képviselő is. A Szabadságharcos Szö­vetség művészi kivitelű em­lékalbumot is készít a 30-ik évfordulóra, hasonlóképpen ahogy a 10-re és a 20-ra tet­ték, melynek megtervezése szintén folyamatban van. A Sajtónapon szétosztásra kerül a Jubileumi Ünnepség­sorozat részletes programja, és az eddigi rendezvények elszámolása, melyre felhív­juk kedves olvasóink figyel­mét. A tervek szépek, ne- mescélúak, és méltóak ifjú hőseink emlékére, akik vé­rüket áldozták a szabadság­ért és nem hiába tették, mert az ő hősiességük fordí­totta meg a világpolitikát és a történelem kerekét. A felsorolt ünnepi esemé­nyek megvalósításához nem elegendő a Szövetség önzet­len munkája: az egész ma­gyar társadalom támogatásá­ra és összefogására lesz szükség. — + — AZ AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA GYÜLEKEZET rádióadása minden szombaton d.u. 5.30-6-ig a KTYM AM 1460-as hullámhosszon. Program: Rév. SMITH HENRY — + — Istentiszteletek vasárnaponként d.e. 11-kor és este 6-kor V. HORVÁTH JOCÓ énekel hétvégeken a ______Magyar Házban______ ) ELŐVÉTELBEN 2, SENIOROKNAK 1 DOLLÁR ) S A PÉNZTÁRNÁL MINDEN JEGY 3 DOLLÁR!!! ) \ Mint az előző évtizedek során, úgy az idén is sajtónapi jegyek f < kaphatók a LOS ANGELES KÖRNYÉKI ÖSSZES MAGYAR ) S EGYHÁZAKNÁL, továbbá a LOS ANGELESI MAGYAR S ( HÁZBAN,, a SAN DIEGOI MAGYAR HÁZBAN: ( ) FAUST ILONÁNÁL ) I Hirdetőinknél: ALEX és ELLA BAKERY, CADILLAC MEAT S MARKÉT, CHATLOS FERENCNÉ, ELŐD LÁSZLÓ C v. HÉJJAS TIBORNÉ LILI, HORTOBÁGY ÉTTEREM, / IRON MASTERS CORP: CZENE FERENC, ÓBUDA ) RESTAURANT, OTTÓ ÉS FIA IMPORT ÜZLET, S REX TRAVEL, TIBOR S EUROPEAN MEAT, ( TIP TOP MEAT MARKÉT, POTPOURRI DELICATESSEN. ? VALLEY HUNGÁRIÁN SAUSAGE, VILLAGE MARKÉT, ) WHITE HORSE COCKTAIL BAR_____________S Ül Csoportutazás jj KARÁCSONYRA, UJEVRE j* öC rokonok, barátok kihozatala kísérővel INDULÁS DECEMBER 19-ÉN. - MINIMUM ITT-TARTÓZKODÁS W 7 NAP, MAXIMUM 1 ÉV. d*£2QQ Budapest-L.A.-Budapest +3 tax (Árváltozás lehetséges!) MfflQ ® Az 50. JUBILEUMI SAJTÓNAPON ** ® egy LAS VEGAS-i utat sorsolunk ki! (818) cIfpyal Coacli clour' & H98-351 ^Travel Inc. (800) CRUISF and LIMOUSINE SERVICE 423-5288 0im: 18309 Sherman Way Suite B, (Kaliforniánkívül) R©SOda CA 91335 TELEX Ól0 493 1244 Autóbórlés SzállodaiOglalás Speciali S ; BUDAPEST - LOS ANGELES -I BUDAPEST$700-től +S3 tax LOS ANGELES - VIENNA - LOS ANGELES $ 7 4 2 + S3 tax LOS ANGELES — BUDAPEST oda-vissza $839 *3 tax y *T I A DOLLÁR FORINT HIVATALOS ÁRFOLYAMA: JULIUS29-TŐL AGUGUSZTUS 5-IG Tulajdonos: FENYES ATTILA „ívják a Magyar O^iyr^0™' Bolyky Etelkát

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék