Californiai Magyarság, 1986. január-december (63-65. évfolyam, 1-50. szám)

1986-10-03 / 38. szám

8. oldal CALIFORIMIAI MAGYARSÁG No. — 34. 1986. szeptember 5. SAN FRANCISCO Emlékezzünk hőseinkre és mártírjainkra 1986. december 31-ig küldhetünk be neveket az akroni hősi emlékmű hatodik bronztáblájára. A San Francisco-i Magyar Köz­pont szervezésében került sorra 1986. szeptember 19-én a szoká­sos havi Vita-est keretén belül Fülöp Miklós erdélyi író előadá­sa — Az Erdélyi Irodalom Idő­szerű Kérdései címen. A nagyszámú hallgatóság érdek­lődéssel hallgatta a színvonalas előadást, majd üdvözlő levelet küldött az erdélyi irodalom ki­magasló egyéniségének, Dr. Wass Albertnek, amelyet a jelenlévők EGYHÁZAK ÉS EGYESÜLETEK Katolikus mise: Minden hónap második és negyedik vasárnapján a WOODSIDE PRIOR Y- ban., Portola Valley, 10.45-kor. A misét szolgáltatja: FT. HITES KRISTÓF bencés atya Ph.: (415) 851-8220 Minden szentmise után a hívek össze­gyűlnek, hogy egy csésze kávé mellett ismerkedjenek és az aktuális magyar eseményeket megbeszéljék. — + — AZ EG YHÁZAK és EG YESÜLETEK CSÚCS-SZER VEZETE: AMERIKAI MA GYAROK ORSZÁGOS SZŐ VÉTSÉGÉ Észak-Kaliforniai Osztálya 1117 Lily A ve., Sunnyvale Ca 94086 Az igazgatóság elnöke: Ft. HITES KRISTÓF OSB. Az intézőbizottság elnöke: FAZAKAS FERENC — + — MAGYAR KULTÚR KÖZPONT A SAN FRANCISCO ÖBÖL-KÖRN Y ÉKÉN: Ügyvezető elnök: CZISCH JÓZSEF Alelnök, és a női csoportvezető: SZABÓ KATALIN Főtitkár: MOZSGA Y ISTVÁN Titkár: MOZSGA Y ISTVÁN NÉ Pénztáros: STUPIÁN GYULA Ellenőrök: BORBÉLY ISTVÁN SZABÓ JÓZSEF MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE Titkár: Dr. Fabó László 33 Hancock St. San Francisco, CA 94114 - (415) 863-1451 MAGYAR SZABADSÁGHARCOS SZÖVETSÉG PO. Box 27072 Oakland, California 94602 Titkár: Rékay Cecília — + — MAGYAR KÖZPONT SZENT ISTVÁN HÁZ 1052 Geary St. San Francisco California 94109 Elnök: Csörgő Lipót A Nőegylet elnöke: Tósaky Irén A gazdasági ügyek vezetője: Grosz Irén Minden vasárnap 1 órától magyaros ebéd. Istentisztelet minden hónap második vasárnapján 3 órától Ping pong versenyek. — + — ESZTERLÁNC MA GYÁR NÉPI EGYÜTTES Direktor: Persik Lázár Kati Úgyvezető igazgató: Homér Lajos Telefon: (415) 991-2984 Próbák minden péntek este 7.3O-tól 10.3O-ig a Magyar Központban . 43.SZ. LOSARDY ZSUZSANNA (leány) és 77.Sz. BÉRI BALOGH ÁDÁN CSERKÉSZCSAPAT (Fiú) Parancsnok: Avvakumovits Ottó est. 38 Oakdale, San Rafael, CA 94901 Telefon: (415) 457-7750 NE DOHÁNYOZZ ÓVD AZ EGÉSZSÉGED Ritka az olyan ember, aki a jö­vendőt merő kíváncsiságból, min den erkölcsi célzat, vagy optimis­ta szándék nélkül igyekezett ki­fürkészni. (Anatole Francé) valamennyien aláírtak. SZÜRCSIK JÓZSEF MEGJELENT Dr. Jaszovszky József 152 oldalas könyve II. ki­adása A KÁLVINIZMUS MA­GYARORSZÁGON A XVI. SZÁ­ZADBAN. „Az új nemzedék eszményeket és szép egyéniségeket keres majd. A történelemhez, a szépirodalom hoz fordul" — írja Jaszovszky atya a könyvhöz mellékelt körle­velében. „írunk, harcolunk esz­ményeinkért, egy új, daliás ifjú­ságért és jövőért" — „Én már alig látok. De míg lélegzem, re­mélek és írok. Fogadjátok szere­tettel ezt a most megjelent máso­dik kiadású könyvemet is". Értékeljük Dr. Jaszovszky atya a magyar egyházi és kultúrális életben hosszú évtizedeken át ki­fejtett munkáját és ennek adjunk azáltal kifejezést, hogy rendeljük meg ezt a rendkívül értékes egy­háztörténelmi munkát: A Kálvi- nizmus Magyarországon a XVI. században. ESEMÉNYNAPTÁR OKTÓBERBEN 4-én: Az Eszterlánc Magyar Népi Együttes szombat este fél 9 órai kezdettel rendezi Szüreti Mulat­ságát a Magyar Központ nagyter­mében (1052 Geary Street, S.F.) Zene: Cser László és Mária Los Angelesből. Fellép az Eszterlánc. Vacsora 7 órától kapható. Belé­pési adomány 12, diákjegy 7 dol­lár, október 3-ig. Utána 2 dollár­ral drágább. Védnökök: Bakonyvári László és Mária, Csapiár András és Bob- by. Könnyű Ernő Assemblyman és neje, és Vendel Frank. Ezen kívül számos támogató és ado­mányozó segíti a fiatalokat a bál erkölcsi és anyagi sikeréhez. 10-én Filmvetítés a Magyar Központ­ban. Bemutatásra kerül a Tópar­ti látomás. Kísérőfilmnek a Rá­kóczi Induló. 12-én: Filmvetítés a Woodside-i Prioryban, az október 10-i film megismétlése. 17-én: Vitaest a Magyar Központban Őrly Cyrill és Elvria rendezésé­ben. 19-én: A Magyar Szabadságharcos Szö­vetség, az Öbölkörnyéki Magyar Szervezetek és Egyházak közös rendezésében vasárnap d.u. 2-kor a „Glória Victis 1956" Szabad­ságharcunk emlékművének, Ró­zsa Olga alkotásának felavatása az új California State Building nyitott udvarán. 501 Van Ness Avenue, a Van Ness és McAllis- ter sarkán San Franciscóban. Délután 4.30-kor Szabadság- harcunk 30 évfrodulójának meg­ünneplése a Magyar Központban (Stephaneum, 1052 Geary St. San Francisco). Könnyű Ernő képviselő elnöklete alatt, közre­működnek Tollas Tibor, a Nem­zetőr főszerkesztője, Szörényi Éva színművésznő és az öbölkör­nyéki magyarság szereplői. Parkolás a Stephaneum közvet­len közelében a Cathedral Hill Hotel, vagy az új California State Building garázásban, mely rövid séta a Stephaneumtól. 25-én: Found Raising vacsora Köny- nyű Ernő kampánya javára, a Magyar Központban. SAN DIEGO A SAN DIEGOI MAGYAR HÁZ 1986. ÉVI TISZTSÉGVISELŐI Elnök: Mocsáry Attila Elnök-helyettes: Faust Ilona Titkár Igaz Anette Pénztáros: Rajnay János Háziasszonyok: Horváth Margitka, Nagy Kati Haraszkó Katalin Háznagy: Kisteleki László Vigalmi felelősök: Warner Géza, Haraszkó József HPR delegátusok: Klump Betty, Hegyi István Iskola igazgató: Dr. Waczek Ferenc Vezető tanár: Faust Ilona Igazgató-tanács tagjai: Dr. Waczek Ferenc, Horváth Béla, Major József, Mocsáry Attila, Nt. Soltész András.Tátray Gábor Szeptember 21-én vasárnap d.u tragikus hirtelenséggel elhunyt a Magyar Ház egyik alapító tagja, volt elnöke, Fedák József. Hosz- szú évek fárasztó igyekezetével irányította a cserkészszövetség munkáját. Iskolát szervezett a magyar gyermekeknek, beindítot­ta és rendszeressé tette a san- diegoi katolikus hívek számára a havi misét. Szomorúan búcsú­zott el tőle a nagyszámú hálás, baráti közösség, a meghatóan szép gyásszertartáson. Isten irgal­mából békességben nyugodjon. Szeptember közepén szeren­csés kimenetelű gépkocsi baleset érte Major Yvett tagtársunkat. Imádkozzunk mihamarábbi fel­épüléséért. — Kászonyi János kedves tagtársunk műtéten esett át. Sok szeretettel kívánunk mi­előbbi teljes felgyógyulást. A szeptemberi Szüreti Mulat­ság jól sikerült. Köszönjük Ma­jor József fáradozását, munkája meghozta gyümölcsét. A kedves estén négy emléktáblát osztot­tunk ki, megköszönve az évek óta fáradhatatlanul dolgozó Warner Marika és Géza, Igaz Anette, Rajnai János és Goda Lucy mun­káját. Tiszteletünket és hálánkat ezúton is szeretnénk kifejezni. Köszönjük Borbás Károlynak a Mindszenty kardinális életéről szóló magas színvonalú, értékes előadását. Mindannyian sajnál­hatjuk, akik nem vettünk részt ezen a felemelő, kultúrális és egyháztörténeti eseményen. A Los Angeles-i október 25-i (este 7-kor kezdődő) Bánk Bán előadásra a Wilshire Ebell Szín­házban elegendő jelentkező ese­tén autóbuszt bériünk. Részle­tekért hívják Lovász Ferenc tag­társunkat (619) 698-0672. ESEMÉNYNAPTÁR OKTÓBERBEN 8-án Szerdán déli 12-kor a Ladies Auxiliary ebéd. Adomány 1 dol­lár. A House of Italy a vendéglá­tó. 12-én Vasárnap déli 12-kor a megszo­kott istentisztelet az új Magyar Egyháznál. 1-4-ig a Balboa Park i Magyar Házat Mocsáry Birgit tartja nyit­va, élvezzük a finom dán sütemé­nyeket. 18-án Szombaton este 6 órakor az 56-os magyar forradalom 30-ik évfordulójának ünneplése a Balboa Park-i Hall of Nations termében. Meghívott előadó Tol­las Tibor, a program szervezője Nt. Sholtes András és a vacsora vendéglátó háziasszonya Nagy Katalin. Az akroni Lorántffy Otthon díszkertjében felállított második világháborús magyar hősi emlék­mű mögötti bronztáblákra még mindig folyik az adakozás. Az el­múlt napokban is kaptunk ado­mányokat távoli helyekről és or­szágokból. Tekintettel arra, hogy minden magyar testvérünknek meg kívánjuk adni azt a lehető­séget, hogy hősi halott családtag­jának, vagy megkínzott és kivég­zett mártír hozzátartozójának, vagy a harcokban dicsőségesen példátadó katonai egységének a nevét megörökítse: a hatodik bronztáblára való adakozás határ­idejét 1986. december 31-ig meg hosszabbítottuk. Eddig a napig még mindig elfogadunk neveket és katonai egységeket a hatodik bronztáblán való megörökítésre. Egy névnek, vagy egy katonai egység nevének a megörö­kítése 100 dollárba kerül. A ha­todik bronztábla felavatása 1987 május 31-én, Hősök Vasárnapján történik meg ünnepélyes keretek között a Lorántffy Otthon törté­19-én vasárnap Déli 12-kor katolikus mise a 3266 Nutmeg úti St. Ágoston kápolnában El Cajonban, Fedák József emlékére. 25-én Szombaton d.e. 9-4-ig a ma­gyar iskolanap a Balboa Park-i Hall of Nations termében és a Magyar Házban. Este 7 órai kezdettel a Bánk Bán előadása a Los Angeles-i Wilshire Ebell Színházban. nelmi emlékkertjében. Adományainkat küldjük be a kívánt névvel, vagy a megjelölt katonai egység nevével együtt 1986. december 31-ig a követ­kező címre: LORÁNTFFY OTT­HON, Hősi Emlékmű Bizottság 2631 Copley Road, AKRON, Ohio, 44321. Érdeklődhetünk telefonon is: (216) 666-1313 MINDENT ISTEN DICSŐSÉ­GÉRE ÉS A MAGYARSÁG JA­VÁRA! A LORÁNTFFY OTTHON HŐSI EMLÉKMŰ ________BIZOTTSÁGA_______ A SZÉCHENYI TEA Zsúfolásig megtelt a Szent Ist­ván Egyház Ft. Láni terme a múlt vasárnap. A Szabadsághar­cos Szövetség és a 30-ik Évfor­duló Nagybizottsága által rende­zett Széchenyi Teán. Nemcsak a közeli, de a távoli környékről is érkeztek honfitársaink, hogy ta­lálkozzanak Tollas Tiborral, a Nemzetőr főszerkesztőjével, aki három hetes tartózkodásra érke­zett Los Angelesbe. Nemcsak a helyi, de a San Diego-i és a San Francisco-i jubileumi ünnepsé­geknek is vendég-szónoka lesz. A műsor keretében SZÖRÉ­NYI ÉVA művésznő, TOLLAS TIBOR költeményeit szavalta mély átérzéssel, cizellált finom­sággal, magas művészi átéléssel. Tollas Tibor beszéde éppen olyan lenyűgöző és dinamikus volt, mint évtizedek óta mindig. Főként akörül forgott, hogy há­rom évtizeddel a forradalom Folytatás a 9. oldalon A 21. „BUDAPESTI ÉJSZAKA” SAJTÓBÁL 1987.FEBRUÁR 7-ÉN LESZ A B1LTMORE HOTELBEN! * * *%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%* * f. Utazással és $ Ikka küldeményekkel £ * * KAPCSOLATBAN KERESSE FEL IRODÁNKAT ^CONTINENTAL OVERSEA5 CO % jj TRAVEL BUREAU * * 9080 Santa Monica Blvd. L.A.. CA. 90069. ^ ^ i Beverly Hillsnél. a Doheny és Santa Monica sarkán) ^ Telefon: (2 1 3) 27 1-3806 jjj %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%* IMMIGRATION LAW ZÖLD KÁRTYA VÍZUMOK B-1 (business) H-1 (professional/artist) E (investor/trader) K (fiance) F (student) L. (intracompany transferee) NATÚR ALIZATION U CITIZENSHIP LABOR CERTIFICATIONS HOZZÁTARTOZÓK BEHOZATALA Házastársak—szülök—testvérek-gyermekek DR. HOFFMAN R. ÁGI ügyvéd — Attorney at Law Law Offices - AGGIE HOFFMAN 3580 Wilshire Blvd. Suite 1510, Los Angeles, Ca 90010 (213) 384 5211 MAGYARUL IS BESZÉLÜNK Parking in lile Building.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék