Californiai Magyarság, 1986. január-december (63-65. évfolyam, 1-50. szám)

1986-10-10 / 38. szám (39. szám)

r 6. oldal @) REX TRAVEL, INC. 7607 Santa Monica Blvd Suite 26, L A Calif 90046. Los Angeles-Amsterdam-Los Angeles S 498 na* Los Angeles — Bécs — Los Angeles $695 *tax Budapest — Los Angeles — Budapest $635 tax Los Angeles-Budapest-Los Angeles 895 nax ÜNNEPI CSOPORTJAINK DECEMBER 17-ÉN BUDAPESTRŐL LOS ANGELESBE kísérővel $685+adó DECEMBER 20 és 27-ÉN LOS ANGELESBŐL BUDAPESTRE. — Árért hívjanak. IKRÁT csak kinevezett képviselők által küldjön. Pénzátutalás — Kérje legújabb árjegyzékünket. COM IURIST ­Erdélybe élelmiszer és kávé-csomag leggyorsabban leszállítva. Autóbérlés, szálloda-foglalás. - Vízum, meghívólevelek, hivatalos nyomtatványok díjtalanul Fordítás, közjegvzó'i hitelesítés Tel.: (2 1 3) 650-7 1 4 1 A MAGYAR TULAJDONBAN LÉVŐ Pacific World Mortgage Corp. Garantáltan a legelőnyösebb házvételi kölcsönt biztosítjf vevői részére. Ezenkívül foglalkozik condo vételi kölcsönökkel, kölcsönök felújításával, nagyobb kölcsönt gyári, vagy ipari épületekre is ad. Saját escrow áll rendelkezésre. Cím: 1651 East 4th Street No 124 Santa Ana, CA 92701 Magyarul beszélő tisztviselőnk minden kérdésben bő felvilágosítást nyújt. Hívja: (714) 547-9373 Alex &. Ella’s Árki &. Sima European Pastry Shop 7356 Melrose A ve.. L A. CA 90046. T.: (213) 651-3165 MINDENNAP KÉTSZER FRISS MAGYAR KENYÉR, ZSEMLE - KIFLI - KALÁCSOK TORTÁK: Dobos, Diós, Rumos, Mokka, KRÉMES. ALMÁS, CSERESZNYÉS és TÚRÓS RÉTES! Üzletei órák: 8-tól este 7-ig, vasárnap és hétfőn és ünnepnap zárva! J V Személyi, Társadalmi Hírek CALIFORNIAI MAGYARSÁG ____________________________________No. - 39. 1986. október 10, A LOS ANGELESI OKTÓBER 12-1 EMLÉK- ÜNNEPÉLY PROGRAMJA: Délután 2.30: A City L.A. Wind Bánd zenekar elkezd játsza­ni, vezényel: Ira Schulman. — 2.45: Bejelentések. — 2.47: Ze­ne. — 3.00: Dolinsky János, a helyi szövetség elnökének üdvöz­lete. — 3.01: A Magyar Himnusz, Énekli a Kodály Kórus, Kálmán Zsuzsa nt. asszony vezényletével. Ezenkívül a Kórus előadja Ko­dály: A magyarokhoz és Liszt Ferenc: Magyar ünnepi dal. — Hőségeskü: a magyar cserkészek, Megnyitó ima: Ft. Horváth Bene­dek. — 3.08: Bevonul a US Army díszőrsége. — 3.09: A Rab­nemzetek zászlós felvonulása, — 3.13: Koszorúzási szertartás, — 3.22: Emlékbeszéd: Magas Ist­ván, — 3.25: Tiszteletadás a fi­atal hősöknek: Ifj. Csapiár And­rás. — 3:29: Los Angeles város proklamációja. — 3.33: Los An­geles megye proklamációja. — 3:27: Kalifornia állam proklamá­ciója, — 3:41: A US Kongresz- szus proklamációja. — 3:43 Tol­las Tibor versét Szörényi Éva szavalja. — 3.48: A Szent István Iskola egy növendéke szaval. — 3.50: Tollas Tibor magyar emlék­beszéde. — 4:20: Nt. Patócs Sán­dor záróimája. — 4.25: Az ünne­pély befejeződik. (A Szabadságharcos Szövetség által kiadott angolnyelvű prog­ramból lefordítva). SZABADSÁGHARCOS EMLÉKÜNNEPÉLYEK WASHINGTON D.C.-BEN OKTÓBER 12: Délután 1-kor megkoszorúzzák az 56-os forra­dalom áldozatainak szimbolikus sírját és felszentelik a Harang to­ronyban lévő Mindszenty haran­got, az Álba Regina Emlékkápol­nában. OKTÓBER 23-án csütörtök délben rendőrök által kísért mo­toros felvonulás Washington ut­cáin, hogy felhívja a figyelmet a dátum jelentőségére. Indulás a Guy Mason Recreation Center­ből. Táblákat is visznek. Este 7.30-kor a Harmincadik Évfordulói ünnepség. Felszólal­nak: Frank Horton képviselő, Radi Slavoff az Amerikai Kelet- Európa-i Etnik Konferencia ideig­lenes elnöke, Leó Cherne a Nem­zetközi Mentő Bizottság igazga­tóságának elnöke. Zene: Xavér Varnus orgona és Molnár András trombita. NOVEMBER 2-án vasárnap délben a Szabadságharcosok em­lékmiséje, — melyet James A. Hickey washingtoni érsek és Irá­PÉTER PÁL és ILONKA egy emlékezetesen szép partit rendez­tek a városunkban időző Tollas Tibor számára október 3-án, péntek este Huntington Harbor- ban lévő pompás otthonukban. A kedves háziasszony olyan fi­nom és bőséges vacsorát készí­tett, hogy mindenki csak a leg­nagyobb elismeréssel szólt róla. A vendégek: Dr. Berzeviczy László és neje, Dr. Bónis Béla és neje, Dr. Csapiár András és Ilona, Elekes Zoltán és Erzsiké, Dr. Erdélyi Endre, Fekete Jó­zsef, Fényes Mária, b. Hangyássy Károly és neje, Jávorszky Margó, Katona Pál, Dr. Király Sándorné, Moldován Sheila. Nt. Négyessy nyi László, a szabad magyarok püspöke celebrálnak a The Na­tional Shrine of the Immaculate Conception-ban. A MAGYAR SZABADSÁGHAR COS SZÖVETSÉG SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA JELENTI: A CHARTER 77 SZAMIZ- DAT BULLETINJE ezévi 8-ik, augusztusi számában jelenti, hogy Budapestről mind a cseh­szlovák, mind a keletnémet és lengyel emberi jogokért küzdő ellenállókat a 30-ik évforduló alkalmából közös nyilatkozat ki­bocsátására kérték fel az évfor­dulót legalább lélekben ünneplő magyarok. A levél szövege ma­gyar fordításban a következőkép, pen hangzik: „Arra kérjük a világ minden részében szétszórt barátainkat, hogy ünnepeljék velünk a Ma­gyar Forradalom 30-ik Évfordu­lóját 1986-ban. Újra kiemeljük Közép- és Kelet-Európa demokra­tikus mozgalmainak közös célki­tűzéseit, melyek: parlamentáris demokrácia, önkormányzatrá épült pluralizmus és szociális fe­lelősségérzet, katonai blokkoktól való teljes függetlenség és a ki­sebbségek jogainak tiszteletben tartása. Kiemeljük együttműkö­désünket azért, hogy jobb élet- lehetőséget biztosítsunk hazánk­ban mindenki számára. A ma­gyar szabadságharcosok céljai va­lamennyiünk közös öröksége és lelki erőforrása marad”. Budapest, Berlin, Prága és Var­só, 1986. október 26. (Infoc. No. 8/1986) A felhívás kibocsátói, akik nemcsak Csehszlovákiába, Len­gyelországba és Kelet-Németor- szágba küldték ki felhívásukat, de a szabad világ sok címére is, kérik, hogy az aláírásra kész szer­Bertalan és László, Polgár Róza, Sarkadi Ferenc, Szeleczky Zita, és a bájos, szép házikisasszony Linda, kinek eljegyzését egy rendkívül szimpatikus ír szárma­zású fiatalemberrel Mclntire Ray-al a közeljövőben ünnepük és az esküvőt a jövő évben tart­ják. TOLLAS TIBOR Bús Istvánné Sárika társaságában érkezett. Költeményeiből néhányat elsza­valt, nagy tetszés mellett és rö­vid beszéde főként a hazai sza- mizdat irodalom körül forgott. Könyveket is árusított, melyek iránt nagy volt az érdeklődés. Hálásan köszönte meg a Péter családnak a parti megrendezését. vezetek és egyének a következő címre írjanak: EAST EUROPEAN FOUNDATION P.O. Box 222 LONDON, HC2H9RP ENGLAND Kimagasló művészi és kultúrá- lis esemény lesz az október 11-i EMLÉKHANGVERSENY, me­lyet az 56-os 30-ik forradalmi év­forduló, valamint Lisz Ferenc születésének 175-ik és halálának 100-ik évfordulójára dedikálnak szereplői: NESZLÉNYI JUDITH, CZÖVEK ISTVÁN ésSOVINCZ MAGDA. Judith Liszt-műveket, etűdö­ket, magyar rapszódiát és Liszt több szerzeményéből részleteket játszik zongorán. — Czövek Ist­ván áriát énekel Verditől, Smeta- nától, Mozarttól, Erkdfcj^, és Kodálytól, Sovincz Magda kísé­retével. A három jólismert és népsze­rű művész szeretettel várja a ze­nekedvelő közönséget a koncert­re, melyről részletes információt találnak a hirdetésben. A MAGYAR MÉRNÖKÖK BARÁTI KÖRÉNEK legközeleb bi összejövetele október 24-én péntek este lesz a Szent István Egyház iskolatermében. Az elő­adás címe: Ahogy a magyar mér­nökök látják a nukleáris energia jövőjét, különös tekintettel a csernobili és a szovjet tenger­alattjáró balesetek után. A beve­zető előadást Berty Tamás tartja és három kiváló magyar mérnök mondja el a véleményét. Az iskola címe: 119 E 37th Street, L.A. — + — Bölcsen gondolkodni és értel­metlenül cselekedni emberi do­log. IA na tőle Francé) r Dr. Szabó Tamás, D.C.H CHIROPRACTOR • • ( Derék, hát és lábfájdalmak, Zsibbadás kézben és lábban, I Nyak, váll és kéz fájdalom. Lélegzési nehézség, ( Fejfájás, szédülés. Hasfájdalmak, Daganat, merevség. Emésztési zavar, • Idegfeszültség, idegesség. . I Workmen s Compensation and Personal Injuries I I Készséggel állok ilyen, vagy hasonló problémájú ! ( honfitársaim rendelkezésére. i HOLLYWOOD MEDICAL CENTER L 6753 Hollywood Blvd. Suite: 302, Hollywood, CA 90028. | | Tel: (213) 464-1656, (213) 464-1635. |

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék