Californiai Magyarság, 1986. január-december (63-65. évfolyam, 1-50. szám)

1986-10-17 / 40. szám

No. - 40. 1986. október 17. CALIFORNIAI MAGYARSÁG 7. oldal A 30. évfordulót ünnepeltük Az országban az első 30 éves Jubileumi Forradalmi Emlékün­nepély színhelye Los Angeles volt. Közel 1,000 főnyi tömeg vett részt a MacArthur Parkban lévő Emlékműnél, melynek alko­tója, Dómján Árpád szobrászmű­vész és felesége Emma is jelen voltak. Az óriási tömeg fegyel­mezetten állta végig a másfél órás és percnyi pontos időbeosz­tással levezetett műsort, melyért ■ Dolinsky Jánost, a Szabadsághar­cos Világszövetség helyi elnökét illeti az elismerés. Az évfordulói ünnepséget meg­előzően október 10-én a Szabad­ságharcosok Sajtókonferenciát tartottak a Greater Los Angeles Press Club-ban, mely számunkra rendkívül eredményes volt. Nagy bán hozzájárult, hogy az ameri­kai nép figyelme felénk fordul­jon. A CBS TV rádiója a KNX tűzött műsorára ennek nyomán részletes ismertetést az évfordu­lóról és hozta Magas István hang­ját is, óránkénti adásában. A CNS City News Service az elmon dottakról távirati hálózatán adta az összes rádióknak a hírt, mely több állomáson hallható volt. A SZ.H. Világszövetség Dolins­ky Jánossal az élen, óriási mun­kát végzett a 12 éves Emlékmű rendbehozatalára. Először a fém­részt tisztították ki, majd azt le­takarva a beton kitisztítása kö­vetkezett, melyen különböző festékek nyomait kellett eltün­tetni, ami szintén nagyon nehéz munka volt. A világítás is javítás­ra szorult. így most éjszakán­ként fényárban úszik az Emlék­mű. Említésre méltó újítás és nagyértékű az örökéletű vasáll­vány, mely szintén a Jubileumra készült el. Az ezres tömeg fényesen iga­zolta, hogy tovább él a los an­gelesi magyarok lelkében a forra­dalom és szabadságharc szelleme, melynek igazi politikai jelentősé­gét az elmúlt három évtized érlel­te meg. Ott voltak magyar egy­házaink lelkészeikkel együtt, egyesületeink, cserkészeink, idő­sek, fiatalok, gyermekek, még betegek is. Különösen a súlyos beteg Örményi István (Szörényi Éva férja) megjelenése hatotta meg a szabadságharcosokat. Az ünnepély nagy részben a szokásos módon zajlott le. 2.30- tól a L.A. Wind Bánd játszott, majd bevonult a U.S. Army dísz­őrsége, és zászlóval követték őket a Rabnemzetek. Ezt a mo­mentumot az Emlékmű megko­szorúzása követte: Magyar Mér­nökök Baráti Köre: Vogl Henrik és Felszeghy István, — Holly­woodi Magyar Pef. Egyház: Pál Károly és Starzsinszky Margit, — Alhambrai Baptista Gyülekezet: Maris István és Barát Antal, — a Magyar Szab. Harcos Szöv. L.A. Szervezete: Czene Ferenc és Szilay Ica, — A Kaliforniai Ma­gyar Republikánus Szövetség: Fényes Mária, — Szent István Magyar Iskola: Mohos Marika és Vincze Tamás, — Szent István Egyházközség: Orbán Mihály és fia, — Szent István Egyesület: Vasy Gyuláné és Romváry Ernő, — S. F. Völgyi Magyar Ref. Egy­ház: Balogh Tamás, Hrotkó Zol­tán, Kékessy Csilla, Máté Ildikó, Ferenczik Zsuzsa. — Szabadság- harcos Világszövetség: Magas Ist­ván és Jancsó Zsuzsa, — Magyar Bibliai Gyülekezet: Nagy Lajos és Kolek Pál, — a Bús család: Bús István és unokája, — Magyar cserkészek: Grek Tücsi, — Ma­gyar Harcosok Bajtársi Közössé­ge: v. Koltaváry Dénes és Kegle- vich Károly, — L.A. Magyar Ház: v. Héjjas Tiborné és Hámori Al­fréd. Ft. Horváth Benedek történel­mi szentjeink emlékéhez méltó megnyitó fohászát külön fejezet­ben közöljük. Az ünnepi program magasztos és művészi színvonalú része volt a Kodály Kórus szereplése az amerikai és magyar himnusszal, valamint Liszt és Kodály szerze­ménnyel. Kálmán Zsuzsa vezény­letével. i A hatásos angolnyelvű emlék-'- beszédet Magas István a Sz.H. Világszövetség elnöke mondta, aki Calgary Kanadából jött erre az alkalomra. Ifj. Csapiár András kitűnő angol és magyar nyelven nagyszerűen szólott a fiatal ge­neráció nevében. Los Angeles város proklamációját Antono- vich Mike councilman olvasta fel. Rendkívül megható volt Szö­rényi Éva művésznő angol nyel­vű szavalata, Tollas Tibortól: . Bebádogoztak minden ablakot.' Szép, tiszta angol kiejtéssel,a könnyen érthetővé tette a szö­veget valamennyiünk számára. Vereczky Klári felolvasta az el­nöki proklamációt október 23-a szabadságharcos nappá nyilvá­nításáról. Tollas Tibor dinami­kus egyénisége szinte izzott a belső tűztől, mikor mint a jubi­leum magyar nyelvű ünnepi szó­noka beszélt. A programot Pa- tócs Sándor tiszteletes úr imája zárta be. Az Emlékmű után a Magyar Házban folytatódott az ünneplés ahová nagyon sokan elmentek, nemcsak a Gálék által készített jó vacsorára, de ott további fel­szólalások is elhangzottak Tollas Tibor és Magas István részéről. _ + _ F.M. FIZESSEN ELŐ A 64 EVES _ _ GcdiLa^tuai § Magyarság LOS ANGELESI HETILAPRA, ÉVI $ 21-ÉRT P.O. BOX 74773 Los Angeles. California 90004. @) REX TRAVEL, INC. 7607 Santa Monica Blvd. Suite 26, L.A. Calif 90046. Los Angeles-Amsterdam-Los Angeles $ 498 na* Los Angeles - Bécs — Los Angeles $ 695 +tax Budapest - Los Angeles - Budapest $635 tax Los Angeles-Budapest-Los Angeles 895 nax j ÜNNEPI CSOPORTJAINK DECEMBER 17-ÉN BUDAPESTRŐL LOS ANGELESBE kísérővel $635+adó DECEMBER 20 és 27-ÉN LOS ANGELESBŐL BUDAPESTRE. — Árért hívjanak. IKKÁT csak kinevezett képviselők által küldjön. Pénzátutalás — Kérje legújabb árjegyzékünket.- COMTURIST ­Erdélybe élelmiszer és kávé-csomag leggyorsabban leszállítva. Autóbérlés, szálloda-foglalás. - Vízum, meghívólevelek, hivatalos nyomtatványok díjtalanul. Fordítás, közjegvzó'i hitelesítés j Tel.: (2 13) 650-7 1 4 1 r/ HALLOWEEN^ f PARTY ^ K OKTÓBER 31 -ÉN PÉNTEKEN ESTE A ________ MAGYAR HÁZBAN_____________^ n I M ICHELOB 1 st Annual BrcuicrdtgggcitBerg I rtcioíieife* tor the AHEAD WITH HORSES r ~ Sunday Oct. 19th L \ «. ^ j| Sunday Oct. 26th ^ . . Honorary Celebrity Bürgermeisters " S& mSmSBSPBB William Devane jfífíK Johnny Grant mUj vjfT, H Doug Sheehan : A* - •', {•< .^2 ■JUaMRk Alex cord • * Róbert Foxworth ■ ■ *■' Wr HSaC* Elizabeth Montgomery LII17AV £1. . and many others Dlfggf^ co-sponsored by "ALPENA SAUSAGE” SATURDAY SUNDAY, MONDAY, EVERY DAY SATURDAY Oct. 18th Oct. 19th Oct. 20th Efillr Oct. 25th j I Day before Octoberfest Austria I Senior I I Anheuser-Busch's nav I Citizen Day I Dancing I Soccer Clydsdales way Johnny Grant Handicraft Displays CmSalc will be on Display Soccer Preliminary s^cT.^wu^. Ho^se Demons.'fa.^ns rm«ll2> Free Admission i'nn P^?tCd m FREE bratwurst GRINZING 2:00 P.M. - 6:00 P.M. Free Admission 1:00 P.M. - 5:00 P.M. A BEVERAGE WINE GARDEN Sémi-Pro FREE PARKING and TRAMS —^ _m available Soccer Tournament_______________ líssí'sísjws. MM 5 * ^ . . Entrance Fee $5.00 » GLENOALE [j | j Grinzing , hl n . mm mm ^ - Tax deductable Donátion Ufmp ftarrlan 1 VVIIia uaiuull Children under 12 FREE ** with Grinzing Music from Austria ^^^mm—mmm—mmmmm—^^^^mmm^^^m C n Los Angeles \| ő EQUESTRIAN CENTER Mr' 480 Riverside Dr., Burbank P /04 0\ VALLET PARKING ONLY AVAILABLE AT I I W I # U W* ■ WWW THE LOS ANGELES EQUESTRIAN CENTER

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék