Chicago és Környéke, 1979 (74. évfolyam, 1-52. szám)

1979-01-06 / 1. szám

"CHICACJO ANDVICINITY" HUNGARIAN NEWSPAPER. VOL. 74ÉVF. 74 ' 1979. január 6Issue No. 1. Oroszellenes fölkelés Közép-Ázsiában Lehet-e bízni Amerika adott szavában? Frey András írja az ENSz székhelyéről; A külpolitikai problémák az új esztendő elején leginkább Kína és a Középkelet táján sűrűsödtek össze. A Londoni Daily Telegraphnak az a híre, hogy a középázsiai Tádzsikisztánban (ebben a főleg üz- bégektöl, kirgizektől és tadzsikoktóV lakott szov­jet tartományban) „népi felkelés” tört ki, szintén ad magyarázatot arra, hogy az amerikai-kínai kö­zeledés miért váltott ki egy francia jelentés szerint „valóságos düh­rohamot” Moszkvában. Moszkva válasza Camp David-re A tizenháromezer fő­nyi tömeg megmozdulá­sát az orosz gyarmat- birodalom rendőri és katonai gépezetének könnyű volt elnyomnia. De maga a tény, hogy a világnak ezen a straté­giailag kényes pontján a szovjethatalom, ha csak néhány órára is, de megingott, elég le­hetett ahhoz, hogy láttá­ra a'Kreml urainak a há­tán végig fusson a hideg. Tádzsikisztán a pamí- ri fennsíkkal függ össze s ez katonailag olyan fontos vidék, hogy a vi­lág tetejének, Ázsia köze­mélységes aggodalmat, dulat volt Kína és előnyo­mulás a Középkelet irá­nyában. Az angol külügyi hi­vatal arab szakértői sze­rint ez Moszkva válasza arra, ami Camp David- ben történt. A Középkeletnek most Szaudi Arábia a kulcsa Az oroszok ugyanis szeretnek biztosra men­ni. Amikor ősszel úgy látszott, hogy egyipto­mi külön békével belát­ható időre ki lehet zár­ni egy közelkeleti há­ború lehetőségét és ezen a réven nagyon kicsire lehet csökkenteni a Szovjetunió középkele­ti befolyását, a Kreml­ben elhatározták, hogy ha maga a Középkelet nyit, milyen áron kaphat Amerika, Nyugat-Európa lés Japán. Szadat és Bégin Ebben az esetben a szovjetkormánynak nem is kellene zsarol­nia a nyugati hatalma­kat. Elég lenne meg­üzennie Washingtonba, vagy Bonnba, hogy mit akar. Ez a tét abban a játszmában, amely most az amerikaiak, egyiptomiak, izraeli­ek és a szaudiak közt folyik. Szadat úgy látja, hogy a mai helyzetben csak Egyiptom és Izrael kö­zötti béke biztosításá­val lehet az oroszok int­rikáját a Középkeletröl kizárni, de az engedmé­nyek terén csak bizo­nyos határig tud elmen­ni, mert az Egyiptom­mal szembenálló radi­kális arab kormányok politikailag a torkán tartják a kést. Hiszen a TASS, az orosz hírügy­nökség a múlt héten is az arab ügy árulójának nevezte. hogy Arafat, vagy Szadat mellé állnak-e. Vagyis, hogy egy a PLO-tól vezetett függet- lén állam megteremté­sére és Ó-Jeruzsálem rövid időn belül való visszaszerzésére töre- kednek-e, vagy pedig Szadatra hagyatkoznak, aki arra számit, hogy a zsidóknál sokkal gyor­sabban szaporodó ara­bok Palesztinában Izra­elre kihatóan is olyan többségre tesznek szert, hogy Izrael kénytelen lesz beleegyezni, hogy az arab vidékeket Jor­dániához csatolják. A szaudiak ugyanis végső soron az előtt a választás előtt állnak, hogy vagy az oroszok segítségével kapják vissza Ó-Jeruzsálemet (a mohamedánok har­madik szenthelyét) és akkor a két fő szent­helyük, Mekka és Medi­na szintén orosz érdek­szféra lesz, vagy pedig Amerikával együttmű­ködve igyekeznek meg­akadályozni az orosz ter­jeszkedést és úgy mint Szadat ők is az időre biz­Kínaiak órákig sorban állnak, hogy bejussanak egy amerikai könyvkiállitásra. pének, az Indiai-óceán előszobájának nevezik. A századeleji angol­orosz kiegyezésben is — ami nélkül az első világháború nem tör­hetett volna ki — nagy szerepet játszott ez a fennsik. Az akkori orosz külügyminisz­ter, Izvolszkij, mon­dotta, hogy a Pamiri fennsíkon át Oroszor­szág szívébe lehet be­lemártani a kést. S azóta is valóságos közhellyé vált, hogy ezen a vidéken keresz­tül be lehet hatolni a kazak földre, amely földrajzi akadályok­tól ment folyósóként visz Szibéria, az Ural- hegység, a Kaukázus és a Fekete-tenger felé. Ennek azonban az el­lenkezője is igaz. Az Af­ganisztánban tavaly végrehajtott katonai puccs orosz bekerítő moz­nyugati dominium lesz, akkor ezt a vidéket orosz csatlósokkal kell körülven­ni: hiába lesz Szaudi Arábia Egyiptom és Amerika szövetségese,’ ha Abesszíniát, Afga­nisztánt és Perzsiát orosz befolyásnak vetik alá. Ezért csatolták most Eritreát is Abesszíniá­hoz. Ezért tették Afga­nisztánt szovjetcsatlós­sá. És ezért kezdték erő­teljesen támogatni azo­kat, akik Perzsiát a nyu­gattól el akarják szakí­tani. Ilyen módon ugyanis Szaudi Arábiát, a kon­zervatív araboknak val­lási és pénzügyi szem­pontból legerősebb bás­tyáját is meg tudnák fé­lemlíteni. Ennek követ­keztében Amerika kö­zépkeleti pozíciója ösz- szeomlanék és Moszkvá­tól függne, hogy az arab és perzsa olajból meny­Béginnek nálánál sza­badabb keze van. De az ő álláspontját is meg­merevítette az, amit egy délafrikai látogatója így jellemzett: Bégin nem akar olyan békeszerződést, amely lehetővé tenné, hogy az Izrael megsemmisíté­sére felesküdött PLO olyan államot állíthas­son fel a Jordán jobb­partján, amely a bal­parti Jordániától függet­len lenne és. Moszkvára támaszkodnék. Érre való hivatkozás­sal mondta volna Bégin, hogy ilyen szomszédság lassú öngyilkosságot je­lentene és ehelyett ő in­kább a gyors halált, inkább a háborút választja. Jeruzsálem, Mekka, Medina A szaudiaknak pedig azt kell eldönteniük, zák Ó-Jeruzsálem meg­oldását. Carter és a szövetségi hűség A szaudiakat azon­ban csak az csábíthat­ná vissza Carter és Szadat oldalára, ha megbízhatnának Car­ter szavában, akinek sajnos, sem Ígéreteit, sem a fenyegetődzé- sét nem lehet komo­lyan venni. Az amerikai-kínai viszony legújabb fejle­ménye is ezt példázza. Hogy Amerikának Kíná­hoz való közeledése po­litikailag helyes, az nem vitás. Bölcs arab mon­dás, hogy az ellenségem ellensége a barátom. És ha Belzebub ült volna be Maó székébe, azzal is érdemes lenne összefog­ni, ha másért nem, azért, hogy az oroszo- (Folytatás a 3. oldalon) Ml TÖRTÉNT A HÉTEN • A New York Times szerint az amerikai nép kedvezőtlenül fogadta Carter kínai barátkozását. • A Fiat első autógyárát építi fel Venezuelában. • II. János Pál kijelentette, hogy részt vesz Me­xikóban a latin-amerikai püspökök konferenciáján. Éz lesz az első külföldi konferencia, amin az új pápa részt vesz. És ez a második délamerikai pá­pai vizit Dél-Amerikába. VI. Pál volt az első pápa, aki 1968-ban Bogotába látogatott. Ugyanakkor azt is kijelentette II. János Pál, hogy hajlandó béke közvetítésre Csíle és Argentina között. • Chicagóból jelenti az UPI hírügynökség: egy homoszexuális bűnöző garázsa alatt eddig több holttestet találtak. John Wayne Gacy kihallgatá­sa során bevallotta, hogy eddig mintegy 32 sze­mélyt, illetve fiatal férfit ölt meg és néhánynak holt­testét a közelében lévő Des Plaines folyóba dobta. Gacynek hosszú múltra visszatekintő rendőrségi rekordja van és már 1968-tól 1971-ig bebörtönöz­ték szexuális támadásaiért. A fiatal fiúkat azzal csalta lakására, hogy állást ad nekik. Gacy két­szeresen elvált, két gyermek apja és két másik­nak mostoha apja. • Törökországban Ankarától 500 km-re délre 21 személy halt meg és mintegy 150 sebesült meg — utcai tüntetések során. A tüntetéseknél a jobb- és baloldal tagjai egyaránt résztvettek. • Paul Grimm, 56 éves amerikai olaj-vállalati ve­zetőt megölték az utcai tüntetések során, ö volt az első amerikai áldozat. A tüntetésnél 29 személy vesztette életét, míg 100 személy megsebesült — jelentik Teheránból. • Az Alitalia olasz utas-szállító jet gép, Palermo közelében lezuhant. A szerencsétlenségnek 108 ha­lálos áldozata volt. A gép 21 utasa megmenekült, illetve sikerült őket kimenteni a Tyrhennian ten­gerszorosból. A gép szicíliai munkásokat szállí­tott Észak-Olaszországból karácsonyi ünnepekre haza.' • Tito jugoszláv kommunista államfő kijelentette, hogy a jövőben nem lesznek elnézők a dissziden- sekkel, akár sztálinisták, akár nacionalisták — mindenképpen lecsapnak rájuk és likvidálják őket. A jelentések szerint Jugoszláviában több Tito elle­nes csoport egyesülni akart. • A guayanai rendőrség megállapította, hogy a szekta vezető Jim Jones nem lett öngyilkos, mint ahogy az eredeti jelentések szóltak, hanem meg­ölték. • Trudeau Kanada miniszterelnöke, különváltan élő feleségével és 3 gyermekével együtt töltötték a karácsonyi ünnepeket, apósának, a milliomos Ja­mes Sinclairnek kastélyában Vancouverben. Mar­garet Trudeau Párizsból repült haza az ünnepek­• Hat amerikai és new-zealandi tudós menekült meg az utolsó pillanatban az Antarticon működő tűzhányó, a Mount Erebus kitörésénél. A tudósok­nak első ízben sikerült a krátert megközelíteni és a kísérletek következtében a vulkán működni kez­dett. A 12.000 láb magas vulkán, a világ hat leg­magasabb működő tűzhányói közé tartozik. • A japán időjárás-szakértők szerint a század vé­géig abnormális időjárás várható, fokozatos lehű­léssel, viharokkal és havazásokkal olyan területe­ken is, ahol eddig hó nemigen esett. Egy kisebb­méretű „jégkorszakra” készülhetünk fel — figyel­meztetnek a japán tudósok, akik szerint a XVI. század óta ez lenne az ötödik „mini ice-age”. A hirtelen időjárás változások emberi és anyagi ál­dozatot követelnek majd. • A guayanai nyomozások adatai szerint két nap­pal Leo Ryan és társai meggyilkolása után egy kétmotoros gép több mint egy millió dollár értékű aranyat és értéket szállított a fővárosba Georg- townba a People’s Temple főhadiszállásáról. A gé­pen Ptolemy Reid, Guayana helyettes miniszter­elnöke és Mrs. Viola Burnham utaztak, akinek férje több mint 15 éve Guayana miniszterelnöke. A Burnham-kormány ellenzéke feltette a kényel­metlen kérdést és azonnali vizsgálatot követel: hogy kerültek Burnhamék kapcsolatba a People’s Temple vezetőivel és milyen szálak fűzték hozzá­juk? • Anwar Szadat egyiptomi elnök 60. születésnap­ját ünnepelve kijelentette, hogy a halálos ítélete­ket feltétlenül be akarja vezetni emberrablás és nemi erőszak esetében. Egyiptom 7,000 éves múlt­jára, tradícióira és vallási moráljára hivatkozva. • A SALT tárgyalások Genevában hirtelen meg­szakadtak. A Szovjetunió ugyanis megvétózta az utolsó pillanatban Cyrus Vance külügyminiszter ajánlatát és nem volt hajlandó belemenni abba, hogy bizonyos rakétákkal való gyakorlatozást be­szüntessenek. • Londonban ezrek és ezrek várakoztak a kará­csonyi ünnepek alatt a repülőtereken, mert a nagy köd miatt a gépek nem tudtak felszállni. • San Franciscóban egy millió dollár értékű fest­ményt, — amely között egy eredeti Rembrandt is volt — elloptak a múzeumból. • A török miniszterelnök Bulent Ecevit azonnali hatállyal statáriumot vezetett be, a véres török lázadásokra való tekintettel. A tüntetéseknél több mint százan haltak meg és a sebesültek száma ezerre rúg. A miniszterelnök szerint a felkelést azok készítették elő, akik Törökországot meg akar­ják osztani. Az ország-13 legnagyobb városában egyidőben kezdődtek el az utcai tüntetések és fel­vonulások, amelyek összecsapásokkalvégződtek. • Teheránban a shah ellenes felkelések fokozód­tak. Nyugati körök véleménye szerint a shah nap­jai meg vannak számlálva. • Hong Kongból jelenti az AP hírügynökség: egy vietnami menekült hajó 2,700 főnyi menekültje ön- gyilkossággal fenyegetődzött, amennyiben a ható­ságok nem engedik a hajó utasait partra szállni. A hajó kapitánya kijelentette, hogy amennyiben a hajónak el kell hagynia a kikötőt és visszairá­nyítják először őt ölik meg, majd mindenki ön­gyilkos lesz. • 1978-ban 43.000 német emigrált Nyugat-Német- országba, ugyanakkor 9.000 német szökött át Kelet- Németországból Nyugat-Németországba — jelenti az AP hírügynöksége. A nyugat-német kormány megegyezést kötött a Vasfüggöny mögötti orszá­gok vezetőivel, hogy a németszármazású lakossá­got, engedjék ki Németországba, amennyiben azok vissza akarnak telepedni. • Anastasio Somoza, Nicaragua államelnöke lezá­(Folytatás a 2. oldalon.) Meddig támaszkodhat a perzsa shah katonáira? A jól felszerelt hadseregben is megingott a fegyelem.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék