Chicago és Környéke, 1980 (1-51. szám)

1980-01-26 / 4. szám

2. oldal A Chicagói Szent István Király Egyházközség riportja Tollas Tibor est. — November lQ-én Mindszenty nagytermünkben tartotta Tollas Tibor, a szám­űzött magyarság jeles költője, irodalmi és haza­fias estjét. Father Mihályi plébános úr szívesen rendelkezésre bocsátotta a nagytermet, mert úgy gondolta, hogy ilyen programra ma még nagyobb szükség van, mint valaha. Tollas Tibor először ré­gebbi és az Évgyűrűk c. legújabb gyűjteményé­nek verseit szavalta tüzesen. Ezután a Magyar Kó­rus, dr. Szemlér-Szendy György professzor-kar­nagy vezetésével magyar népdalokat énekelt és Mózsi Ferenc Chicagóban lakó ismert költő saját verseiből olvasott fel. Majd Tollas Tibor hazafias beszédében a jelen idők magyar kötelezettségeiről beszélt. A szépszámú hallgatóság és meleg, ragasz­kodó megnyilatkozásai annyira lelkesítették, az amerikai kőrútján levő Tollas Tibort, hogy úgy nyi­latkozott, hogy eddig ez az egyik legsikerültebb est­je. A műsort Pongrácz Cili vezette. Tollas Tibor verskötetei és a Nemzetőr kiadványai is jól fogy­tak. Sok előfizetést kapott a Nemzetőrre is. Adja a magyarok Istene, hogy legközelebb megismétel­hessük ezt a bensőségesen magyaros estet. A Szent Teréz Kongregáció őszi Buncoja. — No­vember második vasárnapján délután szépszámú közönség részvételével tartotta meg szokásos őszi Buncoját plébániánk amerikai tagozatának a höl­gyei. Anyagilag is szépen sikerült és a tiszta jö­vedelmet, mint már évek óta teszik, jótékonyság­ra adják karácsonyra az egyházmegyei karitász szerveknek. Thanksgivingi vacsorán. — Évek óta hagyomá­nyosan összejön a plébániai család Szent Erzsé­bet és Szent Katalin ünnepe körül, hogy a fehér asztalnál eltöltsön együttessen1— utoljára az év­ben — pár kellemes órát. Buzgó, áldozatos lelkű Oltáregyleti Hölgyeink sült karaj vacsorát készí­tettek, amit igen sokan vendégeink közül kifejezet­ten is megdicsértek. Szombaton-vasárnap a kony­hában dolgoztak: Szabady Klára, Tolnay Matild, Krémer Vera, Körmöczy Piroska, Baumann Te­réz. Vasárnap csatlakozott hozzájuk: Gödölley Jusztina. A vacsorát felszolgálták: Gödölley Inci, Kispetik Ili, Krémer Vera, Lökös Etelka, Pozsga Teri és Tolnay Évike. A bárnál szolgáltak: Lökös István, Gödölley Mihály, Kispetik István, Kispetik László, Baumann Miklós, Biczók Pál, Baksay Ist­ván, Katona Jenő és Ádor Sándor. Vacsorajegye­ket árusították: Várfay Betty és Szabó Teréz. Chipseket kezelték: Várfay István és Kocsis Ist­ván. Sorsolási jegyeket árulták: Varga Amika és Koós Katika. Nyereménytárgyakat ajándékoztak: Szabady Klára, Tolnay Matild, Mr. & Mrs. Frank Nemes, Mr. — Mrs. Jurasits János, Krémer Vera, a templom és Father Mihályi. A háznagyi teendő­ket Varga Pál töltötte be. Beszerzést végezték: Szabady Klára, Várfay István, és Father Mihályi. Frank Sloboda bandája muzsikált. Szereplésünk a Móráin College etnik karácsonyi fesztiválján. — A Móráin Community College — Palos Hüls, Dl. — meghívására alkalmunk nyílt, hogy november 24-én, Thanksgiving szombatján „Christmas around the world” c. etnik program­jukban bemutassuk magyár kultúrörökségünk egy Ids darabját. Lengyelek, svédek, egyiptomiak, szlovákok, horvátok, stb. között szereplő gárdánk: a Hétvégi Magyar Nyelv Iskolánk és Templomi Énekkarunk — mindnyájan népi viseletben — elő­ször magyar népdalokat énekeltünk, majd a kislá­nyok és kisfiúk táncot mutattak be. Ezután Parac öcsi szakszofonján magyar dalokat játszott, és rö­vid betlehemes jelenet után karácsonyi énekeink­kel gyönyörködtették a hallgatóságot. Műsorun­kat többször meleg tapssal szakította meg a szép­számú közönség, akik között természetesen honfi­társak is képviselve voltak. Népművészeti kiállításukon is résztvettünk, ami­re híveink rengeteg gyönyörű anyagot — herendi és zsolnai porcelánt, kerámiát és kézimunkát — hoztak össze és ez a gazdag anyag ügyesen ősz-1 szeállítva a maga nemében a legjobban mutatott. Ugyanott etnik konyhánk is működött, ahol Gödöl­ley Jusztina és segítőtársai — mind ismert és kitű­nő háziasszonyok — guláslevest, pörköltet, almás­palacsintát és lángost készítettek. Magyar kony­hánk párját ritkította az egész fesztiválon. Ezt a rendezőség is elismerte. Mindennek láttán Father CHICAGO&KÖRNYÉKE C HICAGOandVICINITV HUNGARIAN NI WS PAPER □ Chicago & Vicinity US PS 103-620 Magyar Hetilap — Hungarian Weekly Newspaper 5116 N. Central Park Ave. Chicago, Ili. 60625 Tel : 539-0295 Koós László üzletvezetőt 478-0850 Szerkesztő — Editor Fekete István Társszerk. — Assoc, editor Feketéné, Frecska Márta Üzletvezető — Sales manager Koós Lászlő. Kiadó — Publisher F & F Publication Inc. Second Class postage paid at Chicago, 111. Printed in Canada Á ’' Megrendelem lapjukat □ Meghosszabbítom előfizetésem □ Az előfizetési dijat .......évre mellékelem Előfizetés egy évre $ 18.00 Félévre $ 10.00 Nyugdíjasoknak egy évre $ 14.00 Félévre $ 8.00 Név:.....................................................................jtj...... Ház szám és utca:.............................................................. Vá ros........................ Állam..................Zip Code.............. • Sajnálattal közöljük, hogy az állandó heti rovataink, cikkeink és hirdetéseink miatt helyszűkében vagyunk.. Így csak a legritkább esetben tudunk helyet szorítani másoktól kapott írásoknak. • A magas szedési költségek következtében, előzetes megállapodás nélkül küldött kéziratok maximum egy gépelt oldal terjedelműek lehetnek. (2-es sortáv) • Fényképet és kéziratot nem küldünk vissza. Mihályi Gilbert plébánosunk így fejezte ki elisme­rését: „Nem vagyunk tül sokan, de elevenek és életerősek”. A magyar műsort Varga Pál, a Hét­végi Magyar Nyelv Iskola Igazgatója és a Temp­lomi Kórus dirigense vezette Katona Mária oki. tanítónő, a Hétvégi Magyar Nyelv Iskola oktató­jának közreműködésével. A népművészeti kiállítás főrendezője Varga Arnica volt. A Szent Teréz Kongregáció Karácsony-estje. — Az idén az eddiginél nagyobb számban jelentek meg a tagok és vendégeik a Kis Jézus köszönté­sére. Karácsonyi dalolás közben Father Mihályi felolvasta a karácsonyi evangéliumot és pár szó­val fejtegette karácsony jelentését, 1979-ben. Foly­tattuk a karácsonyi dalolást, majd ízletes vacsorát szolgáltak fel a hölgyek. Father Mihályi pedig vö­rös és fehér magyar borokkal kedveskedett. Ked­velt sorsjátékukkal szórakoztak, közben pedig ki­cserélték ajándékaikat. Sereplésünk a Museum of Science & Industry karácsonyi programján. — Meghívásra Hétvégi Magyar Nyelv Iskolánk és a Templomi Kórusunk részt vett a Museum of Science and Industry 38-ik „Christmas aröund the world” c. programján de­cember 15-én szombaton este. Az egyórás program keretében Iskolánk növendékei és a Templomi Énekkar — mind magyar népi viseletben — ma­gyar népdalokat énekelt. Majd a legkisebb növen­dékeink táncot mutattak be. Aranyosan mozog­tak. Stan Parac szakszofonján magyar dalokat ját­szott, Ádor Alexandra pedig zongorán Bartók „Este Székelyeknél” és „Medvetánc” c. szerzemé­nyeit adta elő. Ezután a népi betlehemes játék következett ebben a szereposztásban: Kis Jézus: Baksay Mária; Mária: Ádor Alexandra; Szent Jó­zsef: Baksay István; Angyalok: Gödölley Kamilla, - Körmöczí Monika, Schrantz Katika, Biczók Boris- ka, Biczók Tériké, Keszeg Iduci, Misner Kinga; pásztorok: Körmöczi Fricike, Parac Stanislav, Si- movic Misi, Katona Jenőke; háromkirályok: Var­ga Tamás, Gödölley Dodi, Baksay Gábor; betlehe- mesek: Baksay Zoltán, Brau Guszti és Albert. Vén- dégszereplésre meghívtuk a Rába Népitánccsopor- tot, akik Ritka Legényes, Szatmárököritói Fergete­ges és Rábaközi táncokat mutattak be. Végül a műsor összes szereplői karácsonyi énekeket éne­keltek. A műsor színes volt, gazdagon változatos és gördülékeny. A nagy színházterem tele volt és sok tapsot kaptunk. Templomunk nem kultúregy- let, de mint magyar plébánia költúrmunkával is foglalkozunk s ez nagy hangsúlyt kap, mióta Fat­her Mihályi Gilbert áll a plébánia élén. Magyar Chicago eleven, életerős része vagyunk s változa­tos tevékenységünkkel mozdítjuk elő magyarsá­gunk jó hírnevének öregbítését. Szereplőink, mun­katársaink, a K. Szülök minden dicséretet megér­demelnek. Köszönet a Rábaegyüttesnek, hogy hí­vásunkra eljöttek és segítettek, hogy kultúröröksé­MAGYAR KÖNYVEK és LEMEZEK Framo Publ.----Lyra Books 53 0 W. Surf St. 209 Chicago, IU. 60657 Magyar és angolnyelvü szöveg nyomtatását vállaljuk. Hazai és emigrációs kiadások. Megrendelhető telefonon: (312) 327-8544 vagy 477-1484 Mózsi Ferenc Értesítés! Kedves Előfizetőink! őszinte sajnálattal közöljük, hogy az állan­dóan emelkedő infláció következtében már­cius 1-től 20 dollár lesz az évi előfizetési díj la­punkra. (Nyugdíjasoknak évi $ 16.00). Szükséges megemlítenünk, hogy a hozzánk hasonló méretű lapokra már két éve 20 dol­lár az előfizetési díj az U.S.A.-ban és Kana­dában. Nem beszélve arról, hogy mi vagyunk talán az egyetlen magyar lap, amelyik ár- kedvezményt ad nyugdíjas «lőfizetőinek. Azt, hogy a „konkurenciához” viszonyítva ezidáig ilyen előnyös árért tudtuk adni lapun­kat, főként az alábbi tényezők okozták: 1. Úgy a „Chicago és Környéke’1 szerkesz­tőinek, mint az üzletvezetőnek a laptól függet­len állása van, tehát megélhetésünk nem függ az újság anyagi hasznától. 2. Szép számban akadnak olyan Olvasóink akik túlfizetik az előfizetési díjat. Ezenkívül néhány tucat Olvasónk különböző kisebb- nagyobb összegekkel, húsvéti-karácsonyi hir­detésekkel stb. támogatja lapunkat. 3. A tavaszi-őszi Sajtóbáljaink jövedelmét mindig a lap kiadásainak fedezésére fordítot­tuk. Az évi 10-14 százalékos inflációt azonban sem a fennti három pontban említett tények, — sem pedig üzleti Hirdetőink egyre nagyobb áldozat-vállalása nem tudja ellensúlyozni, így kénytelenek vagyunk előfizetési díjunkat fel­emelni. Az előfizetés határidejének lejártától telje­sen függetlenül, aki 1980. március 1-ig beküldi előfizetésének megújítását, annak egy évet — a régi 18 dolláros árban — hosszabbítunk. Szíves megértésükben bízva és kedves Elő­fizetőink további támogatását remélve, bará­ti üdvözlettel: a „Chicago és Környéke” Szerkesztősége günket minél színesebben és gazdagabban bemu­tathassuk. Meleg köszörtet Varga Pálnak, a Hét­végi Magyar Nyelv Iskola Igazgatójának és a Templomi Kórus dirigensének, aki az est főrende­zőjeként az annyi etnikus csoport közt műsorunk- kal méltóan képviseltette a magyar színeket. Plébániai Karácsonyest. — Karácsony előtti va­sárnap délután plébániánk hívei és jóbarátaink a karácsonyfa körül gyűltünk egybe. A Hétvégi Ma­gyar Nyelv Iskolánk Növendékei bemutatták azt a betlehemes játékot, amit már a Museum of Scien­ce & Industry programján is játszottak. Majd kö­zénk érkezett Szent Miklós püspök — akit Katona Jenő személyesített meg — de megjelent a Kram­pusz is — Gödölley Mihály alakításában. — Mivel azonban annyi szép szereplés után csak jó kisfiú­kat és kisleányokat talált itt, nem akadt munkája s így hamar el is tűnt. Szent Miklós püspök pe­dig kiosztotta növendékeinknek szokásos ajándé­kát, amit Varga Amika és Pál voltak szívesek ösz- szeállítani. De minden jelenlévő magyar gyermek­nek is osztott ki mikulási csomagot. Ezután kö­zösen énekelgettük szebbnél-szebb karácsonyi éne­keinket. Majd az Oltárégyleti Hölgyek debrecenit, tormás virslit szolgáltak fel és a bár is nyitva volt. Süteményt hoztak a következő háziasszonyok: Kör­möczy Piroska, Tolnay Matild, Szabady Klára, Ke­szeg Ida, Gödölley Inci, Varga Amika, Krémer Veronka, Koós Katóka, Baksay Mária, Körmöczy Rózsa, Markó Sárika, Árvay Anna, Galó Juliska, Dynes Mária, Szabó Tériké,- Rose Nemes Henning Mária. A Hunyadi Cserkészcsapat betlehemesei kőrút­jukon a Plébániára is bekopogtak, és eljátszották népi játékukat, amit Father Mihályi is szokott kis­diák korában Advent idején játszani. Helyesek vol­tatok — leányok és fiúk — és jöjjetek el jövőre is, ha erre jártok. Az éjféli Szentmisénkén a tele templomban egyenruhában jelent meg a Hunyadi cserkészcsa­pat különítménye. Mivel Father Mihályi homiliá- jában éppen arról beszélt, hogy Betlehemben Jé­zus születése mennyire kinyilatkoztatja, hogy Isten előtt milyen nagy az ember méltósága és jogai,1 külön köszöntötte a cserkészeket és rámutatott ar­ra, hogy pl. a cserkészprogram „emberibb ember” ideálja is igazában Betlehem sorsfordító esemé­nyében gyökerezik, illetve onnét nyeri erejét és ér­tékét. Róna Gizella Washingtoni Krónikája karácsonyi számában II. János Pál pápa amerikai útjáról szó­ló helyi tudósításokból hozott egy csokrott. A chi­cagói látogatása riportját Mihályi Gilbert plébá­nosunknak a Katolikus Magyarok Vasárnapjában megjelent cikkéből vette át. A chicagói Szimfoni­kus Zenekar részvételéről pedig a Szerkesztőnő ké­résére Father Mihályi külön riportot készített a Washingtoni Krónika karácsonyi száma részére. A chicagói Magyar Ház Egyesülete január 8-án tartotta tisztújító közgyűlését. Az új tisztikar összetétele: Elnök: LOSONSZKY JÁNOS Titkár: HARMATH ISTVÁN Pénztáros: NÁDAS GYULA Igazgatósági tagok: ARANYOS LÁSZLÓ BOCSKAY JÓZSEF FEKETÉNÉ F. MÁRTA SASS MÁRTON Európában írják... — Még mindig Tokió a tőkésvilág legdrágább városa a Financial Ti­mes idei statisztikája szerint. A szerkesztőség vezette statisztika alap­ja háromnapos tartóz­kodás költsége az adott városban, beleszámít­va a szálloda, az étke­zések és italok árát, va­lamint a taxiköltséget. A lap értékelése szerint a drága városok közé tar­tozik Párizs, Brüsszel, Koppenhága, Genf és Je­ruzsálem. A legolcsóbb városok Salisbury, Ni­cosia és Lisszabon. • Európában Svájcban szavaznak a leggyak­rabban. A városok leg­kisebb kérdéseit is fgy döntik el. Hol bontsa­nak le házat, hol építse­nek parkot, hol vágja­nak ki fákat, s hol ültes­senek újabbakat. A fia­talság azonban már na­gyon unja az örökös zak­latást, és távol marad az urnáktól. • A világ egyik legna­gyobb élő fotóriportere a magyar, születésű, Franciaországban, élő Brassai, akit a francia sajtó a fényképezés Tou- louse-Lautrec-jének ne­vez. A párizsi élet is­mert és ismeretlen figu­ráit örökítette meg. Picassótól Jacques Pre- vert-ig, s a párizsi clochard-tól a politiku­sokig mindenki szerepel a képein. Brassai most 80 éves. Több országban úgy ünnepük meg, hogy kiállításokat rendeznek a fotóiból. UFV CHICAGO M HERE'S **ixm KING EDWARD IMPERIAL FRENCH & CONTINENTAL CUISINE Enjoy our famous “Duckling f Párisién Flambe" LUNCHEON DINNER COCKTAILS 696 W. North Ave^ (át RL 83) Elmhurst 279-3310 Closed Mondays Magyar mozi: A követ­kező értesítésig elha­lasztva. Március 16: MHBK tár­sas ebédje. Szeptember 20: Sajtóbál 1980. EGYHÁZI NAPTÁR Szent István Király Egyházközség 2015 W. Augusta Blvd. Chicago, 111. 60622 — Tel: HU6-1896 Lelkipásztor: Ft. dr. Mihályi Gilbert plébános Február 3, vasárnap: Kocsis Róza és István házasságának 40. jubile­umi ünnepsége. Február 10, vasárnap: Szabolcs, Szatmár, So­mogy, Sopron és Temes vármegyék címereinek elhelyezése a Mindszen­ty nagyteremben. Február 17, vasárnap: Farsangi plébániai vacsora. Március 2, vasárnap: Dr. Makkai Ádám egye­temi tanár „Búvó patak irodalom a mai Magyar- országon” c. előadása. Március 16, vasárnap: Az 1848-as szabadság- harc emlékezete. Április 6, Húsvétvasárnap: Az 50 éves Frank J. Kovách rádió piros to­jás bálja. Április 13, vasárnap: Dr. Makkai László, a debreceni Református. Teológia egyháztört. ta­nára és az Erdélyi Kér­dés szakértője, „A Ma­gyar-Román Disputa” c. előadása. Április 20, vasárnap: A Hétvégi Magyar Nyelv Iskola é§ a Temp­lomi Énekkar bankettje. Május 4, vasárnap: Torontál, Vas, Veszprém, Zala és Zemplén várme­gyék címereinek elhe­lyezése a Mindszenty nagyteremben. Május 11, vasárnap: Anyák-napi plébániai va­csora a Hétvégi Ma­gyar Nyelv Iskola műso­rával. Május 25, vasárnap: Hősök napi emlékezés. Június 1, vasárnap: Mózsi Ferenc költő bemu­tatkozása plébániánkon. m 9tmm 540 N. Michigan Ave. Chicago IU 60611 MARRIOTT HO^EL Tel: (312) 642-0468 DRÁGAKÖVEK —ÉKSZEREK — ÓRÁK NYAKLÁNCOK — GYŰRŰK KÖPESDY FERENC elegáns belvárosi ékszerüzlete 10 % . árengedményt ad Honfitársainak, akik ezen hirdetésre hivatkoznak. Kelemen Iván • Beszélünk magyarul • Javításokat vállalunk m. ^O­Repülő, Hajó, Vonat, Autóbuszjegyek Egyéni és csoportos utazások bárhová Minden hirdetett belföldi kedvezmény JGEN, DE MENNYIÉRT? Ma ez a kérdés és ezért van szükség szakértői segítségre!!! Rokonkihozatal Budapestről, akár egy évre is. Színes, szabványméretű útlevél és vízum fénykép. Amíg elkészül, megrendelheti jegyét. CHICAGO — BUDAPEST — CHICAGO $ 587.00 APEX jegy minden menetrendszerű járaton. KI KORÁN SZÓL AZ JÓL JÁ$. Újamerikásoknak ingyen tanácsadás Heti hat napon át állunk rendelkezésre Dr. Fiedler Kálmán Mózsi Ferenc Zalai Ágnes SEBOK TRAVEL SERVICE 561 W DIVERSEY AVE. CHICAGO, IL. 60614 GR-7-1484

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék