Chicago és Környéke, 1981 (1-52. szám)

1981-08-01 / 31. szám

6. oldal Kultúra — tudomány Januárban több nemzetközi fesz* ti válón mutattak be magyar filme­ket. Ázsia legjelentősebb filmszem­léjén az Üj-Delhiben megrendezett nemzetközi fesztiválon Fábri Zol­tán HFábián Bálint találkozása Is­tennel” című alkotása képviselte filmművészetünket, az egyesült ál­lamokbeli Minmeapol iában Szabó István filmje, a „Bizalom” szere­pelt, Firenzében pedig a tavalyi ve­lencei fesztiválon Arany oroszlán­díjat nyert,' Gothár Péter rendezte „Ajándék ez a imp” című művét mutatták be. Februárban a legjelen­tősebb filmművészeti eseményre Nyugat-Berlinben kerül sor, ame­lyen a most elkészült ,.Köszönöm, megvagyunk” című alkotás szerepel Rendezője Lugossy László. s|e\ A New York-i Carnegie Recital Hall nemzetközi fesztivál sorozatá­ban a Bartók Béla centenárium al­kalmából Thruston Johnson hege­dűművész és David Garvey pianista felléptével hangversenyt rendeztek a nagy zeneszerző műveiből. A hang­verseny védnöke Kasnyik András, a Magyar Népköztársaság főkonzulja volt. * A Corvina Könyvkiadó évente 140—150 magyar könyvet ad ki kü­lönféle nyelveken. Egyebek között megismerteti a külföldi ifjú olvasó­kat a magyar mesevilággal, például Benedek Elek, Móra Ferenc és Illyés Gyula népmese-feldolgozásaival. Pe­tőfi Sándor János vitézének sikerét a német, francia, spanyol és az orosz nyelvterületen Würtz Ad ám illuszt­rációi is segítették. Gárdonyi Géza Láthatatlan ember-ét a német és lengyel kiadás, után a Corvina Ki­adó a londoni Dent and Sons céggel közösen jelentette meg. I * Filadelfi Mihály, az Új Auróra főszerkesztője, aki kiemelkedő mun­kát végzett az évek óta sikerrel te­vékenykedő békéscsabai országos szlovák olvasótábor létrehozásában és jelentős részt vállalt a helyi könyvkiadás, valamint a békéscsa­bai irodalmi folyóirat közművelődé­si és nemzetiségi jellegének erősíté­sében, megkapta a Hazafias' Nép­front által tavaly alapított Darvas József-emlékérmet. * Húszmillió könyvet vásároltak 1980-ban Budapesten 940 millió fo­rintért, ami az előző évhez képest mintegy tízszázalékos emelkedés. * • Hollandiában a Martinus Nijhoff- díjjal tüntették ki Dedinszky Erikát' magyar költők versednek hollandra A budapesti Szépművészeti Mú­zeumban megnyílt a Párizsban élő Konok Tamás festőművész és Hetey Katalin szobrászművész kiállítása. Konok Tamás képeit az ősszel Győr­ben is kiállították. * Francia—magyar irodalmi estet rendezett a Hungarian Digest francia nyelvű változata a Korona Pódiu­mon. Közreműködött többek között Dunai Tamás, Győry Franciska, Pé­ter Ferenc, Hacky Tamás, Lux Erika, Dévai Nagy Kamilla és Mikes Lilla. * A Központi Fizikai Kutató Intézet a Magyar Optikai Művekkel együtt­működve kidolgozta a világ egyik legkorszerűbb számítástechnikai esz­közének, a buborékmemóriának az előállítási technológiáját. Eddig csak az USA-ban és Japánban készítettek buborékmemóriát ipari méretekben. * 1981. augusztus 2—15. között a Tudományos Ismeretterjesztő Társu­lat és a Marx Károly Közgazdasági Egyetem „Kis országok és a világ- gazdasági korszakváltás” címmel magyar és külföldi szakemberek közreműködésével nyári egyetemet rendez Budapesten. Közgazdászok, üzletemberek, pénzügyi és üzemi szakemberek, egyetemisták jelentke­zését várják. A részvételi díj az el­látástól függően 500—650 svájci frank. Jelentkezés: Express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda, Budapest, 62. Pf. 567., 1395. Telex: 22-5384; 22-5139. Telefon: 328-072; 317-777. * Kékjük azokat, akik 1931-ben, Bu­dapesten, a VI. kér.. Kemény-reál iskola VIII. b-ben, Hegyi Ferenc osztályában érettségiztek, hogy öt­venéves érettségi találkozójuk meg­rendezése végett mielőbb jelentkez­zenek. Feltétlenül várjuk Csiszár István, Mandl Károly (Kispest) és Saly Iván értesítését, mert tartózko­dási helyüket nem ismérjük. A volt osztálytársak nevében: BRICK ­MANN Károly BUDAPEST, Csaná- dy u. 21. H—1132, telefon: 499^633. Az egyházak életéből fordításáért. * * Tízezer svéd korona összegű ala­pítványt tett Langlet Waldemar svéd diplomata özvegye férje emlé­kére, annak nevét viselő újpesti álta­lános iskolában. Langlet Waldemar a háború alatt menlevéllel segítette az üldözötteket. Ezért a nyilasok elől bujkálnia kellett. A háború után hazájában segélyakciókat szervezve támogatta az éhező budapestieket, s élete végéig kapcsolatokat tartott hazánkkal. A szegedi Fogadalmi templom fel­szentelésének fél évszázados évfordu­lóján ünnepséget rendeztek, ame­lyen a szentmisét és a homiliát Ijjas József kalocsai érsek, pápai trónálló mondta. Az ünnepségen a hazai egy­házi személyiségek mellett jelen volt Zvekanovics Mátyás szabadkai megyés püspök és Hosszú László nagyváradi ordinárius. „Der Protestantismus in Ungarn 1521—1978” címmel megjelent Bu- csay Mihály budapesti teológiai pro­fesszor, a magyar református egy­ház történetével foglalkozó művének első kötete német nyelven. A köny­vet a magyar és az osztrák protes­táns teológiai tudományos együtt­működés keretében a bécsi Böhlau cég adta ki. * A Magyar Izraeliták * Országos Képviselete ünnepséget rendezett a felekezet lapja, az Új Élet megjele­nésének 35 éves évfordulóján. A Norvég Exporttanács képvisele­tet nyit Budapesten, jelentette ki Ariid H. Blixrud, a Norvég Export­tanács kelet-európai osztályának ve­zetője, aki a Magyar Kereskedelmi Kamara meghívására hazánkban járt. * A Duna-parton épülő és jövő év májusában'megnyíló tízemeletes, 357 szobás Atrium Hotel az amerikai Hyatt szállodakonszern keretében működik majd. A januárban aláírt együttműködési szerződés értelmé­ben az amerikai partner segítséget nyújt a .szálloda előkészítésében, üzemeltetésének kialakításában, sze­mélyzetének kiképzésében és a szo­bák értékesítésében. Spanyol—magyar közös vállalat alakult Madridban. A Medibera S. A. nevű cég spanyol, svájci és ma­gyar érdekeltség, feladata a spanyol— magyar gyógyszeripari és kereske­delmi kapcsolatok továbbfejlesztése. *. A szakszervezetek nemzetközi te­vékenységét tárgyalta meg a Szak- szervezetek Országos Tanácsa elnök­sége. Megállapította: a feszültebbé vált nemzetközi légkör ellenére to­vább erősítették kapcsolataikat, így többek között folytatódtak a legfel­sőbb szintű konzultációk a francia CGT-vel, az olasz szakszervezetek­kel, a német szövetségi köztársaság­beli DGB-vel, a holland FNV-vel, a norvég LO-val, a Svájöi Szakszer­vezeti Szövetséggel, a Munka Világ- szövetségével, az Északi Szakszerve­zeti Tanáccsal;* s rét rejött az első hi­vatalos - eszmecsere az amerikai AFL-CIO szakszervezeti szövetség képviselőivel. . .* Újabb exportszerződést kötött a Május 1. Ruhagyár több nyugati céggel, mint például a Német Szö­vetségi Köztársaság-beli C und A áruházi konszernnel, és az angol Thomas Marshall céggel. * A Vízügyi Tervező Vállalat nyer­te azt a nemzetközi Afrika-díjat, amelyet a földrész jelentős folyó­irata, az African Trade Review ala­pított. A díjat nemzetközi bíráló bi­zottság osztja ki minden évben azon vállalatok között, amelyek kimagas­ló érdemeket szereznek Afrika fej­lesztésében. * A hazai mezőgazdasági üzemek az elmúlt öt évben növelték az olajos növények termesztését, és így mint­egy háromszorosára növekedhetett növényolajexportunk. * Magyar gazdasági kiállítást ren­dezett a Hungexpo az Arab Emirá­tusok Állami Szövetsége vezető álla­mának. Abu Dhabinak a fővárosá­ban. Ezzel magyar gazdasági rendez­vénysorozat kezdődik meg külföldön, a Hungexpo az év során hasonló jel­legű kiállítást, illetve magyar napo­kat rendez még Brüsszelben, Koppen­hágában, Stuttgartban, valamint Ausztriában, Mexikóban és Thaiföl- dön. * Hétszázezer bűvös kockát készíte­nek idén Székesfehérváron, ahol ta­valy kezdték meg a népszerű logikai játék gyártását. Bűvös kocka világversenyt rendez 1981-ben Budapesten a középiskolá­sok, egyetemi és főiskolai hallgatók | részére a Konsumex Kiilkéreskedel- mi Vállalat és a játékot gyártó Poli­technika Szövetkezet. A nemzetközi zsűri közreműködésével lezajló ver- I seny feltételeit március 15-ig adják közre. A két cég foglalkozik továbbá egy Magyarországon megrendezésre kerülő bűvps kocka világbajnokság megrendezésének gondolatával is. MAGYAR-AMERIKAI KAPCSOLATOK A magyar korona hazatérése óta figyelemre méltó javulás következett be a magyar—amerikai kapcsolatok­ban. A tengerentúlra tartó, illetve az onnan érkező repülőgépek mind több magasrangú küldöttséget visz- nek-hoznak: a magyar Pénzügy-, Külkereskedelmi, illetve Mezőgazda- sági és Élelmezésügyi Minisztérium a különféle iparágak delegációi utaznak az Egyesült Államokba, amerikai szövetségi szenátorok és képviselők pedig Budapestre. Ám az élénkülő párbeszéd nem korlátozó­dik a hivatalos kapcsolattartásra; vallási vezetők, bankárok, üzletem­berek kémek és kapnak részt ebből a felerősödő „forgalomból”. A két állam között megkötött ke­reskedelmi egyezmény Magyarország számára a legnagyobb kedvezményt nyújtja. Ikarus-buszak közlekednek például a Colorado állambeli Den- verben, és ezeket már előnyös vám­tarifák mellett sikerült eladni. A másik oldalról szemlélve pedig elé­gedetten állapítják meg, hogy egy minnesotai bankház fiókot nyitott Budapesten, a Dow Chemical Cor­poration pedig irodát Magyarorszá­gon; s egyre több amerikai vállalat köt üzleti és kooperációs megállapo­dásokat Magyarországgal. A külgaz­dasági kapcsolatok ilyen felfutására aligha lehetett számítaná korábban. A képbe az is beletartozik, hogy Magyarországnak hitelt nyújt az Egyesült Államok Export-Import Bankja, és immár 'kormányközi egyezmény teszi lehetővé a kettős adóztatás elkerülését. Végül, de nem utoljára: hatékonyan működik a már 1967-ben aláírt kulturális, tudomá­nyos, oktatási és műszaki informá­ciócsere-egyezmény, amelynek rész­letes munkatervét a korona vissza­szolgáltatása után dolgozták ki. Fo­kozott mértékben kerül sor az iro­dalmi művek kölcsönös fordítására és kiadására, kapcsolatok létesültek az amerikai és magyar könyv- és levéltárak között; kétoldalú szemi­náriumokat, találkozókat tartanak, mind több magyar filmet mutatnak be -Amerikában, s egyre nagyobb számú amerikait Magyarországon, emelkedik a tanulmányúinkat és előadókörutakat tartó művészek, egyetemi oktatók, tudósok száma, bővül az információ kölcsönös cse­réje. Az egyezmény végrehajtásának keretében immár a második profesz- szor érkezik az USA-ból, hogy részt vegyen az Eötvös Loránd Tudomány- egyetem munkájában. íééiéé m Az Országház felújításához a pécsi Zsolnay gyár szállítja a pirogránit burkolóidomokat Magyar—osztrák akadémiai tudo­mányos együttműködési megállapo­dást írt alá Budapesten Szentágo- thai János, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Herbert Hungert, az Osztrák Tudományos Akadémia elnöke. Ennek alapján az elkövetke­ző években — többek között — közö­sen elemzik a felvilágosodás korának szellemi hagyatékát, feltárják az osztrák—magyar zenei kapcsolatok múltját. Magyar napokat rendeztek az észak-spanyolországi Santanderben. A rendezvénysorozaton — amelyet Jesus Cabezon polgármester nyitott meg dr. Kincses Lászlónak, a Ma­gyar Népköztársaság madridi nagy­követének jelenlétében bemutatták a magyar népművészet jellegzetes alkotásait, s előadásokat tartottak Magyarországról, a magyar iroda­lomról és Kodály Zoltán zetiepeda- gógiai módszereiről. A Bartók-centenárium német szö­vetségi köztársaságbeli ünnepség- sorozatát február 10-én nyitották meg Duisburgban — Pozsgay Imre kulturális miniszter jelenlétében. Az ünnepségen jelen voltak a Bar- tók-család tagjai, Duisburg főpol­gármestere, valamint Kővári Péter magyar nagykövet. Bartók Béla születésének 100. év­fordulóját a stockholmi kultúrköz- pontban, a Kulturhause-ban 1981. decemberéig tartó előadás- és hang­versenysorozattal ünnepük meg A megnyitó előadáson svéd és nor­vég művészek Bartók Első rapszó­diáját és a Kontrasztok című mű­vét adták elő. A nagy hírű debreceni Kodály Kórus megkezdte svédországi ven­dégszereplését: Stockholmban nagy sikerű hangversenyt adtak Bartók és Kodály műveiből. Az együttes Svédország három nagy vidéki vá­rosában — Norköpingben, Halms- tadban és Jönköpingben — is fellép. * Nagy sikerrel lépett fel Bartók műveivel Fellegi Ádám zongoramű­vész és az Oj Budapesti Vonós­négyes a párizsi Magyar Intézetben. ■ *7 ‘ . . A La Revue Musicale kiadásában megjelent Gergely János Bartók Bélával foglalkozó munkájának harmadik, befejező része. Az első rész Bartókkal és a magyar civili­záció sajátosságaival, a második a itagy zeneszerző földrajzi, történel­mi és társadalmi meghatározottsá­gával, a most megjelent harmadik rész pedig Bartókkal és a zenei folklór kapcsolatával foglalkozik. Hí vü Észak-amerikai turnén vett részt a budapesti Liszt Ferenc Kamara- zenekar. Januárban bejárták Kaü- forniát, Oregon és Washington álla­mot, februárban Iowa és Michigan államot. Február végén a főváros­ban, Washingtonban játszottak, március elején pedig a New York-i Carnegie Hallban léptek fel. Ernster Dezső, a világhírű magyar operaénekes 83 éves korában züri­chi otthonában elhunyt. A Pécsett született énekest — bár már 1923- ' ban színpadra lépett — csak a negyvenes évek elején ismerte meg a ^magyar operaközönség. Addig né­met operaházakban (Wuppertalban, Berlinben) szerepelt. Budapestről koncentrációs táborba hurcolták, 1946-tól majd másfél évtizeden át a New York-i Metropolitan egyik vezető basszistája volt. FIZETETT INTÉZMÉNY? Hős-bélyeg Díszes társaság gyűlt össze a római Barberini palota' legszebb szalonjában. Jól öltözött hölgyek és urak, pszichiáte­rek, jogászok, neves civil- és katonaorvosok tapsoltak a felszólalóknak — írja a 1’ Europeo. Egy fiatal újságírónő álmélkodva felsóhajtott: „Ami még pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna... tüntetések, miegymás, az most itt komoly vita tárgya... Olaszországban napirendre került az enge­délyezett prostitúció kérdése, erről tanácskoz­tak a Barberini palotában. Ingyen a szerelem is bevett foglalkozás, de milyen keretek kö­zött? A megjelentek egyetértettek abban, hogy nyissanak állami és orvosi ellenőrzés alatt álló bordélyházakat. A javaslat kellő indoko­lással a törvényhozás elé kerülhet. A legfőbb érvek: A prostitúció úgyis meg­lehetősen virágzik, csak titokban, törvényen kívül. Emiatt egyre több a nemibeteg. Az olasz férfiak egyharmada „hetenként átlag egyszer pénzért vásárol szerelmet.” Hivatkoztak a megváltozott női öntudatra is. A nő többé nem akar „szexuális tárgy” len­ni (önként megteheti). A mai nőnek joga van kezdeményezni, és egyenrangú partnernek te­kinti magát a nemi kapcsolatban. Ami a fér­fit illeti, őt váratlanul érte ez az újfajta maga­tartás. „Traumatizálódik”, magyarán, sértve érzi magát. Gyakran annyira megzavarodik, hogy gátlásai támadnak és képtelen eleget tenni házastársi kötelességének... Képes azonban örömöt találni a házasságon kívül, ott visszanyeri önbizalmát és erejét. Mert a prostituált, a pszichoanalízis szerint, „a Nagy Anya” ősképe, minden férfit fiaként szeret, „a fiú” viszont az úr, a gazda szerepét játsz- hatja a személytelen, fizetett együttlétben. Egyébként — hangzik tovább az okfejtés — számos házasság is, ha nem a legtöbb, anyagi érdeken alapul: a nő eladja magát, teljes füg­gősége miatt prostituálódik... Fölösleges folytatni. A megoldás máshol sem tökéletes, de most Itáliáról van szó. A vajúdó olasz társadalomban ezek a kérdések is tisztázatlanok, szemben a mi világos állás­pontunkkal. Sem a nyílt, sem a titkos prostitú­ció nem ismerhető el foglalkozásnak. Meg­szűnt a régi hivatkozási alap: a nyomor, a nők kiszorítása a megbecsült munkából. A selyemfiút, a kitartott férfit megvetjük, ha „ezzel keresi* a kenyerét”. Semmi okunk rá, hogy ugyanezt nőknél helyeseljük. Olaszországban visszahúzó hagyományok ütköznek szélsőséges kitörési kísérletekkel. Jellemző, hogy a férfi „úr és gazda” akar ma­radni, ezért kívánja vissza a fizetett szerelem intézményét. Másfelől a nő ebben a maga szabadságának valamilyen — szerintünk torz — lehetőségét látná, ha nem élne is vele. Az olasz nők egyenjogúságát, felszabadulását nem segíti egységesen a társadalom, innen bizony­talankodásuk. A férfiak jelentős része, talán többsége, olyannak akarja a feleségét, amilyennek Mau­passant egyik novellahőse megrajzolta: „Le­gyen benne jóság, előkelőség, gyöngédség, tet­szeni vágyás és rugalmasság — váljék köny- nyen hasonlóvá ahhoz, aki megosztja vele életét.” A francia író elbeszélésének dátuma: 1814. Gy. I. Az olasz lap ezt a múlt századbeli párizsi fotót mellékelte cikkéhez Nagy Zoltán grafikusművész tervezte 1966-ban az „Évfordulók — események” elnevezésű hagyományos sorozat vala­mennyi, szám szerint tizenegy bé­lyegét. Abban az esztendőben emlé­kezett meg az ország a szigetvári hős, Zrínyi Miklós halálának négyszáz éves jubileumáról. Természetesen helyet ka­pott ebben a sorozatban. Ez a Zrínyi­bélyeg (Zumstein 2220) a hős portréját és a háttérben a várból való kirohanás hires, nagyszerű jélenetét ábrázolja, amely voltaképpen grafikai átköltése Székely Bertalan (1835—1910) nagyhírű olajfestményének, a „Zrínyi kirohaná- sá”-nak. A portré azonban több egy­szerű átköltésnél, hiszen a bélyegter­vező a mintául használt hajdani réz­metszeten látható forgós föveget levette Zrínyi fejéről. Nemcsak egy bélyeggel, hanem egy Zrínyi-portréval is gazda­gabbak lettünk. S. GY. F. ZRÍNYI MIKLÓS (1508-1566). Bélyegtörténelem Bélyegkiadásúnk történetében s mondhatni, egyedülálló helyet foglal a festegető jogász, a Barabás-tanítvái tómű vész: Than Mór, aki 1048-ban n vezte az első magyar bélyeget, öt 1 hétj ük tehát az első nfagyar bélyegte nek. A történelem azonban közbes: szabadságharc elbukott, s vele oly so terv is. A Than-féle tervrajz csak 10 vált bélyeggé, mégpedig ünnepi — t ??pÍmT blokk (Zumstein 3964) lett De Than Mór egyik művével, „Az országgyűlés” című festménnyel, am eredetije a Parlamentben látható, mái ban találkozhattak a filateüsták. A ] kóczi Ferenc születésének 300. évfor< köszöntő és a fejedelem életének i nyélhez kapcsolódó sorozat (Z 3083- egyforintos címleteként (Z 3085) jelen 8. Az ónodi országgyűli! festmény­bélyegen KERESZTREJTV É N Y 1¥. Sxamti O, mint Imádlak, mint szeretlek csordult szívem bálványa Pest. Kosztolányi Dezső: Budapest c. versé­ből Idézünk; folytatását rejtvényünk vlzsz. i. és függ. 2. sz. soraiban találják. Vízszintes: 1. Az idézet első folytatása; zárt betűk: U, L, A. 12. Öreg városrész. 13. Német köszönés. 14 ..........háború" (Schubert v igoperája). 16. Község Fejér megyében. 17. Sztori. 18. Országos rövi­dítése. 19. Algériai kikötő. 21. Neves francia impresszionista festő, személyne­vének kezdőbetűjével az elején. 23. Dó­zis része! 24. Régész öröme. 25. Tova. 26. Hóbortos. 28. Csúcs. 29. Ökölvívó- mérkőzések színtere. 30. Vonzásban van! 31. Kiejtett betű. 32. Kettős betű. 33. A tantál vegyjele. 34. Alkotás. 35. Mérték- egység rövidítése. 36. Kedveü. 39. Tető­fedő anyag. 41. Itt győzte le Nelson Na­póleon hadjáratát. 43. Az 51. sz. fele. 44. Működési színtér. 45. Gerenda-darab 1 46. Gáznemű anyag. 48. Bolgár hegység. 49. Község Miskolc közelében. 51. Sze­rencsejáték. 53. Hónap nevének rövidíté­se. 54. Egykori francia gyarmati gyalo­gos katona. 55. Név betűi. 56.........és em­bere k” (Steinbeck). 58. A fejlődésért küzdő. Függőleges: 1. Udvarló. 2. Az idézet befejezése; zárt betűk: J, P, G. 3. „A szevillai borbély" c. operában áriát éne­kelnek róla. 4. Vízmozgás. 5. Az „Ezer­jó" hazája. 6. A fluor és a kén vegyje­le. 7. Simítóvas. 8. Délnyugat-Ázsiai fő­város. 9. Letakarja. 10. A kén, a hidro­gén és az oxigén vegyjere. H. Valamely cikket Ideiglenesen kizár a közlésből. 15. Egyiptomi istenség. 17. Mutató név­más. . 20. Negatív válasz. 22. öreg ember bizalmas megszólítása. 27. Olasz folyó. 29: ......... mind a vérpadig” (Jókai). S3. Bútorfa. 34. Jókai Mór: „Szegény gazda­gok” c. regényének egyik nőalakja. 35. Karóval megtámaszt. 36. Saját kezűleg,' röv. 37. Látványosság az Allatkertbeh. 38. Fővárosa Lomé. 39. Bírósági eljárás. 40. Patások lábbelije — névelővel. 42. Kiváló (világtalan) zongoraművész (Im­re). 47. Magához húz. 50. Részben havas! 52. Járom. 56. Indulatszó. 57. Tova. E. B. A 13. sz. rejtvény helyes megfejtése: — Egyszerre mégis rezzen a táj. hármat fü­tyül egy kis madár. —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék