Chicago és Környéke, 1982 (1-52. szám)

1982-06-26 / 26. szám

Bonn gazdaságpolitikája A bonni kormány a gaz­dasági tanácsadás két különböző intézménye­sített formáját veszi igénybe, amikor gazda­ságpolitikáját kialakít­ja. Az egyik az úgyneve­zett „öt bölcs” rendsze­res időközönként készí­tett felmérése, amely­ben 5 független közgaz­dász professzor fejti ki a véleményét. A bölcses­ségek másik kútfeje az 5 vezető nyugatnémet gazdasági kutató inté­zet, amelyek szintén rendszeres időközön­ként elemzi a mindenko­ri gazdasági helyzetet. Elmondják mire lehet számítani és szerencsés esetben még arra is ja­vaslatot tesznek mit kel­lene tenni. Az orákulumok készí­tése soha sem volt olyan időszerű, mint most, hi­szen Nyugat-Németor­­szágban már hosszabb ideje tart a gazdasági visszaesés, jelentős a munkanélküliség, és a várt fellendülés késik. Most, az 5 független ku­tatóintézet nyújtotta be jelentését — és a kilátá­sokról ezek sincsenek teljesen közös vélemé­nyen. 4 intézet a berlini, esseni, hamburgi és a müncheni — valószínű­nek tartja, hogy a gaz­dasági pangás végre le­zárul és az év második felében mérsékelt üte­mű fellendülés indul meg. Az ötödik intézet, a kiéli — amely követke­zetes borúlátásáról ne­vezetes —úgy véli, hogy még korai lenne a re­cesszió végéről beszélni és a fellendülés kezdetét legjobb esetben az év végére tartja lehetsé­gesnek. Abban mind az öt ku­tatóintézet egyetért, hogy a javulás bizonyos tünetei mutatkoznak. Az áremelkedések üteme, amely tavaly az év vé­gén a 6 és fél százalékot is meghaladta, 5 száza­lékra esett vissza és va­lószínű, hogy az év végé­re nem lesz több 4 és fél százaléknál. Minden esetre ennyi eredménye\an annak, hogy a kormány hosz­­szabb ideje a pénzszűke politikáját szorgalmaz­za, magas kamatokkal és az állami kiadások le­faragásával. Ez persze kényszerű politika is, mért a német állam­­adósságok rohamos fizetési mérleg harmadik éve tartó deficitje után idén végre többle.tre le­het számítani, mintegy 5 milliárd márka értékben. Nem vitás, hogy ebben a nemzetközi olajárak mérséklődése is szere­pet játszik — de ettől függetlenül is tapasz­talni lehet a nyugatné­met export lassú de fo­kozatos fellendülését. A baj csak az, — és éppen erre mutat rá a viszony­lag borúlátó kiéli kutató intézet, — hogy ez a szerény fellendülés a hazai fronton egyáltalán nem jelentkezik. A nyu­­gatnémét vállalatok nagy része továbbra is tartózkodik a beruházá­soktól, nem futtatja fel hazai.piacra történő ter­melését, — noha a német kamatláb az utóbbi hó­napokban némileg csök­kent. A kormány foglal­koztatási programját kí­sérő bizonytalanság is szerepet játszhat ebben. a tartózkodó magatar­tásban. Abban is egyet­ért az 5 kutatóintézet, hogy a magas munka­­nélküliségnek nem cik­likus, hanem szerkezeti okai vannak, tehát még egy fellendüléstől sem lehet várni a nagy mun­­•kanélküliség felszámo­lását. ■ Az efajta szakértői vé­lemények megbízható­sága persze nagyon kér­déses. Említhetem az 5 bölcs 1980 novemberé­ben készített felmérését, amelyben többek között azt jósolták, hogy a pan­gás időszaka nem lesz tartós és 81 közepétől megindul a fellendülés. Körülbelül ez volt az az időpont, amikor a recesz­­szió elmélyült. Az öt bölcs azt is megjöven­dölte, hogy a munkát ke­resők száma jóidéig még 1 millió fölött marad, de valószínű, hogy 1981 má­sodik felében csökkenni fog. Nos, a munkanél­küliek száma éppen 81 második felében érte el a 2 milliót. Szovjet kémközpont működik Long Island elegáns negyedében Vietnamban rosszabb a helyzet, mint a háború alatt Maguk a vietnámi ve­­zetők is beismerik, hogy országuk gazdasági helyzete rosszabb most, mint a hat esztendővel ezelőtt véget ért vietná­mi háború idején, — oly­annyira, hogy a vietná­mi pártlap főszerkesz­tője a közelmúltban a következőket írta: ,,A háború alatt sikeresek voltunk és jól is tudtunk lakni. Most a békében vi­szont egyik kudarcunk követi a másikat és mindehhez még a gyom­runk is korog.” Nyugati megfigyelők egyetérte­nek abban, hogy három­évtizedes háborúskodás után a vietnámi vezetők valóban jobban értenek a hadviseléshez, mint a gazdaság irányításához. Az elmúlt két esztendő­ben az állami tervbizott­ság most leváltott elnö­ke megkísérelte, hogy a munkásokat prémiu­mokkal és teljesítmény­bérezéssel ösztönözze munkára, — a mezőgaz­daságban dolgozóknak pedig megengedte, hogy ha többet termelnek, mint amennyit be kell szolgáltatniuk, akkor a fönnmaradó élelmiszer­mennyiséget a szabad piacon értékesítsék. Az eredmény ha nem is volt elsöprő, de nem maradt el. Ennek ellenére a hanoi dogmatikusok rossz szemmel nézték a termelés növelését célzó módszereket, amelye­ket kapitalista jellegű­nek minősítettek. Egye­lőre nyílt kérdés, hogy az állami tervbizottság új elnöke visszavonja-e az engedményeket. Any­­nyi biztosnak látszik, hogy elődjéhez hasonló­an szeretne lazítani Vi­etnám függőségén a Szovjetuniótól. Egyes nyugati szakértők sze­rint az az összeg, ame­lyet Vietnám kap Moszk­vától, eléri a napi 6 mil: lió dollárt. A segélyre azonban égető szükség van és a nyugati köl­csönzők nem tolonga­nak. 'Csali Kambodzsa megszállása egy milli­árd dollár nyugati hitel­­veszteséget jelentett Hanoinak — amerikai becslések szerint, — és ehhez hozzá kell adnunk hogy például Kína is föl­függesztette Vietnám támogatását az 1979-es határháborút követően. A kínai gazdasági se­gély értéke, mintegy évi 300 millió dollárra rúgott. Igaz ugyan, hogy az idei év elején gaz­dasági szerződés jött lét­re Hanoi és Párizs kö­zött, de ez aligha kár­pótolja Vietnámot hi­szen értéke mindössze 32 millió dollár. Nyuga­ti megfigyelők szerint a vietnámi gazdasági problémák legfőbb oka az ország katonai költ­ségvetésében rejlik. Mint ismeretes, Hanoi három esztendeje mint­egy 200 ezer katonát ál-Long Island (N.Y.) leg­elegánsabb negyedének neve Glen Cove, lakói­nak száma 25,000 és mindegyikük, pénzügyi­leg és pozícióját tekint­ve egyaránt, a felső kö­zéposztályhoz tartozik. Nemrégiben Arkady Shevchenko, aki valami­kor a Szovjetunió UN- hez delegált bizottságá­nak egyik legmagasabb beosztásban dolgozó diplomatája volt, érde­kes körülményről tájé­koztatta az újságokat és a Central Intelligence Agencyt. (Shevchenko a legmagasabb rangú szovjet köztisztviselő, aki valaha is az Egye­sült Államokba disszi­dált.) Arkady Shevchenko különleges közléseinek rövid összefoglalása: — Long. Island Glen Cove nevű negyedében van egy olyan körülkerí­tett épület, amelynek hivatalos rendeltetése az, hogy a UN-hez dele­gált szovjet diplomaták nyaraló helyéül szol­gáljon. A valóságban azonban ez a titokzatos, várkastélyszerű épület, a legmodernebb szovjet kém-központ. Nemcsak fal és szöges drótkerítés veszi körül, de idomított farkaskutyákkal is őriz­tetik. — Az épület kertjében dolgozó „kertészek” va­lójában elsőrangú szov­jet elektronikus szakem­berek. A kastélynak 49 szobája van, az elektro­nikus kém-berendezést a padláson tartják. Én magam gyakran tartóz­kodtam ebben az épület­ben, de a padlásra soha­sem mehettem fel. Eh­hez még én sem voltam eléggé megbízható. A szovjet kémek innen figyelik a Long Islandon levő amerikai hadifel­szerelési tárgyakat gyártó telepeket. — Miután ez szovjet terület, amerikaiak, ter­mészetesen, nem köze­líthetik meg és diplomá­ciai kivételezettségi jo­guk értelmében, a szov­jet diplomaták adót sem fizetnek az épületért és a környező területért. A CIA egyik magas­rangú kémelhárító tiszt­je az újságírókkal foly­tatott beszélgetése so­rán megerősítette Arka­dy Shevchenko közlé­seit. Bíró Béla: Molnár Zsigmondi Szegények voltunk, de jól éltünk lomásoztat Kambodzsá­ban és nagyszámban vannak csapatai a kínai határon is. Mindez pe­dig nincs ingyen, és kü­lönösen nagy terheket ró egy olyan országra, amelyben, mint Le Duan a kommunista Párt főtit­kára márciusban el­hangzott kongresszusi beszédében mondotta: a termelés lassan, a lakos­ság száma pedig roha­mos ütemben növekszik. Nagyon is kérdéses, hogy Hosimin város köz­ismertebb nevén Sai­gon, — egykori párttit­kára, Vo Van Kiét, akit a múlt hónapban a poli­tikai bizottság tagjai­nak sorába emeltek, most pedig az állami tervbizottság élére ke­rült, orvosolni, tudja-e ezeket a mélyen gyöke­rező problémákat, kü­lönösen mivel mindkét keze gúzsfia van kötve ideológiai okokból. Egy Nyugat-Európá­­ban élő gyerekkori paj­tásom és földim, aki Kék Újság olvasó is és így tájékozódva van az amerikai gazdasági helyzetről, az infláció­ról, a fehérek munka­­viszonyairól, a feketék munkaiszonyairól, hosz­­szú és érdekes levélben számolt be közös szülő­városunk városi taná­csának 16Ö-180 évvel ez­előtti néhány tanácsülé­séről. Ezek a „városi tanácsok” azonban nem voltak azonosak a mai szovjetrendszerü váro­si tanácsokkal. Akkor még nem voltak gazda­sági programok, nem volt „5 éves terv”, nem volt norma vagy abnor­­ma túlteljesítés, nem voltak nagyeszű terv­mérnökök, csak a föld­­höz-erdőhöz-mezőhöz ragaszkodó egyszerű jó­zan földművelők, állat­­tenyésztők, iparosok és kétkezi mesterembe­rek. Jómagam is alig értek valamit a pénz­ügyi dolgokhoz. Ezt bizo­nyítja az is, hogy 33 éves clevelandi emigráci­ómban mindössze 2 da­rab 6 emeletes bérhá­zat sikerült csak össze­kaparnom. Az egyiket fedett uszodával, a má­sikat fedett lovardával. Ha azonban nyájas olva­sóink közül matemati­kus, közgazdász, kufár vagy pénzváltó, aki tud összeadni-kivonni-szo­­rozni, gyököt vonni vagy köbre emelni, s főként is­meri az amerikai dollár és a régi magyar pénz­egységek árfolyamait és viszonylatait, az köny­­nyen ki tudja számítani, hogy olcsóbb vagy drá­gább volt-e a hétköznapi élet odahaza 160-180 év­vel ezelőll, mint ma. Ehhez adalékul szol­gáljon szülővárosom 1820 január 1.-én tartott tanácsülési jegyzőköny­vének kivonatos, de szó­­rol-szóra idézett egyik részlete. „Hogy ezen idötájban, amikor a cse­lédek változnak és mi­dőn a Szolgák és Gazdá­ik ellen a Gazdák pedig Szolgáik ellen a Bíróság elejibe számtalan pana­szokat szoktak terjeszte­ni. A Bíróság mihez tar­tás végett előhivatta Se­res János és Kis Dávid 'szabómestereket, Ju­hász András szürszabót, Sági Mátyás szütsöt, Ká­rolyi András kalapost, kik is a szegődő cselédek által megvenni szokott ruhadaraboknak sem a legbetsesebb sem a leg­­alábbvaló árait a követ­kező módon határozták meg és javallották. Egy bojtárnak való karimás kalap 1 forint 30 krajcár. Egy betsületesebb kalap 3 forint. Egy báránybőr kutsma 2 forint. Egy posztó ujjas lajbi 9 fo­rint. Egy ujjatlan kék posztó lajbi 4 forint. Egy y~ha bunda 20 forint. Egy szűr 12 forint. Két pár fe­hér ing és gatya 10 fo­rint. Egy pár új tsizma 6 forint. Egy vedlettnek a fejelése 4 forint. Egy vég kapcának való ringy rongy gyolts 1 forint”. • Egy Simon István ne­vű telkes-gazdánál, aki, ahogy ma mondják oda­haza, „háztáji” gazdál­kodásban tevékenyke­dett a pár kis hold ka­­parék földjén, 1784-ben valami örökösödési ci­­vodásból kifolyólag jegyzőkönyv vétetett fel leltári vonatkozásban. A leltár szerint: ... Si­mon Istványnál van: 8 jármos ökör, 2 negyedfü tinó, 3 harmadfű tinó. Tavalyi tinó kettő, fejős tehén 3. Meddő tehén vá­gásra 1. Egy harmadfű üsző, hámos ló 3, az egyiknek kanca csikaja van. Juh vagyon 77. Ser­tés hízásra befogva 5. Mezőre kondához verve 8. Szőlő 7 pászta. 2 kád, 8 hordó és pintérlő szer­számok. Nádveretü kis ház és mögötte állati akiok. Két nagy szekér a behordáshoz. Kotsi 1, ekeszerszám kettő a hoz­závalókkal együtt, 8 ökörre való járom, 40 zsák, szuszék 2, ponyva kettő, egy szekrény, 1 sublót, sütő teknő 9, dé­zsa 5, vas fazék kettő, vasserpenyő 3, üst 2, hosszú láda 1, bor 9 akó, búza 8 zsákkal, árpa 70 véka, zab 20 véka, 21 ke­rek bürge sajt s ezeken kívül sok aprólékos edé­nyek, amik szükségel­tetnek/^_____________ négy nyelven a magyar SZABADSÁGÉRT! \ 1 NEMZETŐR* megjelenik havonta Kiadóhivatal, 8 München 34 Poatí. 70. Gannanj Felelős szerkesztő és ldadó: KECSKÉSI-TOLLAS TIBOR Lapunk az 1848-as alapítású Nemzetőr utóda, az emigráció egyetlen olyan sajtóorgánuma, mely a magyar számon kívül három világnyelven: angolul, németül és franciául több mint két évtizede a legnagyobb anya­gi nehézségek ellenére is rendszeresen megjelenik. 94 országban igyek­szik ébrentartani a Kárpát-medencében élő magyarság emberi, nemzeti kisebbségi jogainak ügyét. A történelem tanítása, az emigrációk tanulsága, hogy idekint nem ma­gunkat, hanem a külföldet kell meggyőznünk igazságunkról. Ezért, van szükség világnyelveken megjelenő magyar sajtóra és könyvre. így dol­goztak félévszázaddal ezelőtt Benesék és Masarykék Pitssburghban — és nem kis eredménnyel. Idegen nyelvű kiadványaink zömét tiszteletpéldányként küldjük szét a szabad világ politikusainak, íróinak, tudósainak, szervezeteinek és saj­tójának. Rajtuk keresztül nyerünk új és új barátokat a magyar szabadság ügyének. Az elmúlt 23 év során közel 1500 cikkünket vette át a világsajtó. Ezért kérjük azokat, akik anyagilag megtehetik: 1. Rendeljék meg a lapot. Évi előfizetés légipostán $ 16.00. 2. Pártoló-tagok évi adománya: $ 30.00 (személyi csekken is beküldhető) A pártoló-tagok a magyar számon kívül a kívánt idegen nyelvű számot is díjtalanul kapják. Minden pártolónknak igazoló lapot küldünk, mely­ben évenkint a beküldött adomány összegét beragasztható emlékbélyeg­gel nyugtázzuk. Név: (vagy szervezet neve)................................................................................. Cím: Chicagói képviselőnk és terjesztőnk: báró Pongrácz Cili 8333 N. Mango St. Morton Grove 111. 60053 Bécsi morzsák • 1784-ben a városi ta­­lács által kiadott „le­geltetési rend” szigorú­an megállapítja a pász­torok és cselédek béreit is annak hozzátételével, hogy azoknak be nem tartása úgy a cselédek­kel mint a gazdákkal szemben pálcaütésekkel fognak büntettetni. Te­hát volt már akkor is valamiféle munkás és munkaadó védelem. Néhány szerződés (ki­vonatosan) a pásztorok­kal: „Bújdosó Péter kospásztornak fogadtat­ván, Demeter napig a bére minden kos után 3 krajcár, minden hétre 4 kenyér, 4 font eleség, 2 font szalonna és a fal­kától átallyában 10 bá­rány. 1790-ben Födő Já­nos megfogadtatott a szilaj ménes mellé csi­kósnak, kinek bére lé­szen új esztendőtől új esztendeig 53 forint és .minden lótól 1 kenyér.” • Természetesen a pász­torkodásban és a mező­gazdálkodásban a lopá­sok és lopási lehetőségek a világ teremtése óta fennállottak. A városi tanács a lopásokra néz­ve állandó törvényül rendeli hogy: ... „A lo­pó minden ellopott jó­szágnak az árát három­szorosan adja meg. tgy: 1 pulykáért 1 tallért, 1 lúdért 1 forintot, 1 kap­­panért 50 krajcárt és 1 tyúkért 30 krajcárt. A kártevő állatok irtá­sára is rendeltetés téte­tett 1785-ben. „Aki var jú, veréb, vagy csattogó szarka fejét és úrgebörl hoz bé, az akceptálta tik. Ezeknek darabja j pénzben (krajcár) álla píttatik meg. Említés tétetett ugyanitt á ha tárbéli kerülőkről, sző lő, dinnye és kukorica csőszökről, névszerint említve Tömör Mihályt, Kókai Jakabot, Császár Gergelyt, akinek bére 40 véka búza és 30 véka árpa évenként. Érési és szüreti időkben pedig, ha a mezőkön a bokrok­ban lerészegedve vagy alva találtatnak, 25 pál­­caűtéssel csapatnak még. A világ legrégibb „szakmájáról”, a pros­titúcióról is rendelkezik egy városi szabályren­delet. „A pusztai rend­tartók a pásztornép kö­rül koncsorgó női „sza­bad-személyeket” a ha­tárból kipálcázni tartoz­nak, lévén ezek sok kór­ságoknak és titkos nya­valyáknak a terjesztői. Újvidéki: Kolbász, sonka szalonna, töpörtyű, rétes, stb. Az időjárás-betegség Bécs lakosságának egyik legsúlyosabb problémája. Mint tud­juk, az időjárás nagy­mértékben befolyásolja életünket és egészsé­günket. Beteggé, dep­resszióssá, fáradttá és gyengévé tesz bennün­ket, de hozzájárulhat testi erőnk és munkaké­pességünk fokozásához is. Bécsben minden har­madik lakos érzékeny az időjárásra. E megállapítás alap­ján osztrák orvosok és meteorológusok egy speciális csoportja fog­lalkozik a fő-problémá­val: a FŐHN-nel, ezzel az alattomos alpesi lég­áramlattal, a legtöbb baj és betegség okozó­jával. Nincs ellene biz­tos védekezés, ezrek ta­núsítják, hogy „egysze­rűen nem lehet hozzá­szokni”, sőt a vele járó bántalmak a legtöbb esetben fokozódnak. A főhnös napok gyötrel­meit csak pszichológiai alapon lehet enyhíteni. Orvosok-pszichológu­­sok-meteorológusok sze­rint legalább részben van védekezési lehető­ség a föhnbántalmak el­len. A fájdalmak ugyan­is az agyvelöből indul­nak ki és migrénben, vérkeringé.si zavarok­ban, izületi fájdalmak­ban jelentkeznek. Ezek­nek enyhítésére egyedü­li mód a testi-lelki nyu­galomra való törekvés, a sötét gondolatok tá­voltartása. Mindez persze csak „tüneti kezelés”. A vég­ső javaslat az, hogy a páciens menjen pana­szaival megbízható szakorvoshoz, mert a szimptómák és pana­szok leküzdésének mód­ja egyénenként változó. Közben tovább fokozó­dik a föhn nyomasztó uralma. • Sasszemmel a múltba. A rétisas nagy magas­ságból is meglátja a me­zőn futkározó egeret, de az egér csak alig fél­méterre lát. Ugyanígy van ez az archeológusok­nál is: „egérperspektí­­vá})ól” nem sokat lát­nak. Hogy teljesebb ké­pet kapjanak, fel kell emelkedniök a levegőbe. Bécs közelében, As­pern városkában meg­nyílt az Őskori Történel­mi Múzeum (Museum für Urgeschichte), amely betekintést nyújt a távoli múltba. Elindí­tója-Herwig Friesinger régész-professzor, aki annakidején katonai szolgálatát a légierőnél töltötte. Ott ismerte fel a légi megfigyelés nagy lehetőségeit és fontossá­gát, bajtársaival együtt repülőfelvételeket ké­szített az archeológiai­­lag érdekes területekről. Visszatérve a polgári életbe, Friesinger, aki közben egyetemi tanár lett, szakszerűen tovább fejlesztette a légi kuta­tómunkát, függőleges és ferde irányú felvételek­kel. így például látható­vá lett egy régi fal, mely­nek felületén kevésbbé nőtt a növényzet, mint másutt, s így láthatóvá lett a fal formája és ki­terjedése. Ugyanígy nedvesség- és egyéb­okozta talaj-elszínező­déseket is kimutat a lé­gifelvétel. Ma már az archaeló­­giai fontosságú terüle­teket napról-napra spe­ciális repülőgépekkel térképezik fel és segítik elő a kutatómunkát Al­­sóausztriában a kökor­­szaktól a római uralom­ig terjedő hosszú időszak emlékei után. A most megnyílt múzeum az ed­digi légi kutatások nyo­mán végzett ásatások eredményeit gyűjti ösz­­sze, képünk pedig Gai­­selberg község határá­ban fekvő régi erőd kör­építményének a magas­ból felvett fényképét mutatja be. További terv: az egész Ausztria légi feltérképezése út­ján egy Archaeológiai Atlasz összeállítása. • A kerékpározókért. A nagyvárosi forgalom­ban ma életveszélyes a kerékpározás. Bécsben jelenleg mindössze csak 40 kilométer a kerékpár­sávok összes hossza. Szegényes adat ez, hi­szen például Hamburg­ban 750, Münchenben pedig 380 kilométeres biztonságos sávon köz­lekedhetnek a kerékpá­rosok. Itt Bécsben bi­zony ma is az autósok­nak „szabad prédái” a biciklisták, mint a köz­lekedési balesetek fő“ áldozatai. Felfigyeltek erre vég­re a hatóságok is. Egye­lőre igyekeznek a ke­rékpáros-forgalmat ke­vésbbé túlzsúfolt for­galmú utcákba irányíta­ni. Másik fontos teendő: a kerékpározást gátló feltöltések, lépcsők, fa­lak eltávolítása, illetve kerékpározásra alkal­massá tétele. Jelentősen elősegítheti a helyzet ja­vítását a nagyközönség hozzászólása és javasla­tai is, hogy Bécs „fahr­radfreundlich” legyen. STANKO'S meat market "BANAT" , Mr. & Mrs. 3728 W. MONTROSE cHicAoo. iL 60818 Bulic Borivoy (312 ' 476-2943 Hours 6 AM-8 PM (Mon.-Sat.) 8 AM-2 PM (Sunday) FRENCH & CONTINENTAL! CUISINE Enjoy our famous “Duckling Párisién Flambe" LUNCHEON DINNER COCKTAILS 696 W. North Ave., (at RL S3) Elmhurst 279-3310 Closed Mondays___ KOSA RESTAURANT 3500 W. Montrose Ave., Chicago 111. Tel: 588-2746 Kiváló konyha — mérsékelt árak. Nyitva: Reggel 6-tól, este 8-ig.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék