Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)

1983-10-01 / 40. szám

2. oldal Washingtoni tudósítás: Requiem az áldozatokért Live Wire Electronics 1775 Chestnut Suite F GIenview IL-60025 Tulajdonos: Ifj. SZENDY LÁSZLÓ Tel: 998-9752 A legmodernebb bel és külföldi elektronikus készülékek szakszerű és jutányos megjavítása: • Video kazetta lemezek • TV készülékek • Autó sztereo • Rövidhullámú rádió (CB) • Házilag összeállítható sztereo • Video játékok • Kazetták & tekercses hangszalagok • Házi komputerek • Mikro-hullám tűzhelyek etc... Díjtalan beszállítás — hazavitel CHICAGO és KORNYÉKÉ "l MIC AGO AM) VICIMIV HUNGARIAN IVttMY NUVSPAP» R Chicago & Vicinity US PS 103*620 Magyar Hetilap — Hungarian Weekly Newspaper Üzleti iroda — Business office 4125 N. Central Park Ave. Chicago 111. 60618 EGYHÁZI NAPTÁR Szent István Király Egyházközség 2015 W. Augusta Blvd. Chicago, 111. 60622 — Tel: HU6-1896 Lelkipásztor: Ft. dr. Mihályi Gilbert plébános Október 7 és 14t péntekjein este 1/2 8 órakor aranyjubileumi plébániai esték. Október 2, vasárnap: Az Oltáregylet reggeli­jén megemlékezés Bécsnek a török alól való felszabadításának 300. évforduló­járól. Ünnepi beszédet mond Dr. Nánay Endre, Los Angelesből. Október 23, vasárnap: Az 1956-os magyar sza- szabadságharc évfordulója. Ünne­pi szentmise, utána a Szabadság- harcosok megemlékezése, ünnepi szónok: Tollas Tibor. Október 30, vasárnap: Szentségimádás és lel­kinap. A lelkinapon résztvevőknek kacsasült ebéd. November 6, vasárnap: Az oltáregyleti regge­lin Tollas Tibor irodalmi matiné­ja. Utána válogatott verseinek Forgószélben című legújabban megjelent kötetének vására. Chicago & Vicinity US PS 103-620 Magyar Hetilap — Hungarian Newspaper Published weekly, exept the first to weeks of August. Üzleti iroda — Business office. 4125 N. Central Park Ave. Chicago 111. 60618 Tel: (312) 478-0850 Szerkesztőség — Editorial Office 2923-C W. Argyle St. Chicago 111. 60625 Tel: (312) 989-8242 Szerkesztő — Editor Fekete István Üzletvezető — Sales manager Koós László Megrendelem lapjukat Meghosszabbítom előfizetésem Az előfizetési díjat ........évre mellékelem El őfizetés egy évre $ 25.00. Félévre $ 15.00 Nyugdíjasoknak egy évre $ 20.00 Tollas Tibor költő (a NEMZETŐR c. havilap főszerkesztője) 1983-as Előadó kőrútjának műsora Október 21... (péntek)... Tulipános Láda, (Chicago) 22.. .(szobát)... Irodalmi Kávéház (Chicago) 23.. . (vasárnap)... Okt. 23-i Emlék- ünnepély (Szabadság Harcos Szövet­ség) (Chicago) 29.. . (szombat)... Magyar Társaság (Chicago) 30 .. .(vasárnap)... Emlékünnepély (Pittsburgh) November 3... (csütörtök)... Volt Politikai Foglyok Szöv. (Chicago) 5.. . (szombat)... Milwaukee, 6.. . (vasárnap)... St. István Plé­bánia, (Chicago) 12.. . (szombat).... St. Louis, MARTHA B. BAUMGARTEN Kiadó — Publisher F & F Publication Inc. Second Class postage paid at Chicago, 111. Printed in Canada. Megrendelem lapjukat □ Meghosszabbítom előfizetésem jgj Az előfizetési díjat......évre mellékelem. El őfizetés egy évre $ 25.00, Félévre $ 15.00 Nyugdíjasoknak egy évre | 20.00 For an appointment please call: (312) 764-8282. The North Shore Na­tional Bank Building, 1737 West Howard Street, Suite 414, Chicago, Illinois 60626 Free parking Név:....................................................................... Házszám és utca:................................................ Vá ros..........................Állam..............Zip Code, • Sajnálattal közöljük, hogy az állandó heti rovataink, cikkeink és hirdetéseink miatt helyszűkében vagyunk. Így csak a legritkább esetben tudunk helyet szorítani másoktól kapott írásoknak. • A magas szedési költségek következtében, előzetes megállapodás nélkül küldött kéziratok maximum egy gépelt oldal terjedelműek lehetnek (2-es sortáv). . • Fényképet és kéziratot nem küldünk vissza. • A lapban megjelenő cikkek nem egyeznek minden eset­ben a szerkesztőség nézeteivel, s azok tartalmáért a cikkíró felelős. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT You are cordially invited to visit us in our office for all your accounting,' bookkeeping and tax consulting needs, including your personal income tax matters. We provide you with our professional services in the following areas: Financial Statements, Payroll tax, Sales tax and Income tax returns for your Corporation, Partnership and Small Businesses. Trust fund and Gift tax returns. ' Beszélünk magyarul. Mutasd meg otthonod — és megmondom, ki vagy Dr. Renaldo Castila- no, a madridi (Spanyol- ország) egyetem pszi­chológiai tanszékének a professzora, úgy véleke­dik, hogy otthonunk el­rendezettsége (vagy ren­dezetlensége) és színei­nek változata pontosan megmutatja egyénisé­günket. A professzor a követ­kezőket írja legújabb tanulmányában: — Ha otthonunkban állandó a rendetlenség, kétségtelen, hogy ren­dezetlen körülmények között élő emberek va­gyunk. Mi vagyunk azok, akik sohasem ta­láljuk meg a ceruzán­kat, amikor arra szük­ség lenne és sohasem ta­lálunk semmit az íróasz­talunk fiókjaiban. — Amennyiben ottho­nunkban rend van és mindennek megvan a helye, valószínű az, hogy rendezett pénzügyi körülmények között élünk. Mi vagyunk azok, akiknek az életében nem történnek nagyobb ér­zelmi kilengések és megrázkódtatások, mi vagyunk azok, akiknek bankszámlája állandó­an kiegyensúlyozott. — Amennyiben laká­sunk nappali szobája ál­landóan rendetlen és ha csak vendéget hívunk te­remtünk rendet az azt jelenti, hogy minden erőfeszítésünkkel érvé­nyesülni akarunk és a társadalmi és gazdasá­gi ranglétra felső foká­ra igyekszünk. — Amennyiben a la­kásunkban lévő dívá­nyok és kerevetek nagy- mennyiségű párnával vannak díszítve és a koktél-asztalkán éppen csak hevenyészetten odadobva érdekes gra­mofon-lemezeket és kü­lönleges könyveket tar­tunk, ez annak a jele, hogy igyekszünk má­sokban kedvező benyo­mást kelteni. — A sárgaszínű falak annak a jele, hogy álta­lában depressziós ideg­állapotban vagyunk. Ha lakásunkban túlságo­san sok a vörös szín, ez aggresszív természetre mutat, a kék szín túl- hangsúlyozottsága ál­modozó természetre vall. Az aranyszínű bú­torok, falak, szőnye­gek, stb. kétségtelenül annak a jele, hogy éle­tünk rendezett és meg vagyunk elégedve az élettel és főleg önma­gunkkal. Kedves Olvasóink! Kérjük, hogy támogassák a lapunkban hirdető Üzletembereket és Egyesületeket, mert az Ö — r sokszor erejüket meghaladó — áldozatvállalásuk nélkül, vagy nem lenne magyar újság Chicagóban, vagy az előfizetési díj legalább háromszorosa lenne a jelenlegi árnak. a Chicago és Környéke Szerkesztősége HP ;«■ Ili mmmi MEGHÍVÓ Baráti szeretettel hívjuk Chicago és környéke magyarságát és minden szórakozni vágyó vendéget cserkéscsapatunk fenntartása érdekében tartott vacsorával és tombolával egybekötött rr Őszi Báljára Miután a helyiség baleset-biztosítása kizárólag a 14-ik életévüket be­töltött személyekre vonatkozik, így sajnos ennél fiatalabb korú gyerme­keket nem áll módunkban a terembe engedni. Pincéreink már 7:30-tól felszolgálják az ízletes ételeket és a választékos * italokat. Tánczene: Duna Zenekár — Pásztor Antal vezetésével Időpont: 1983. október 8, szombat este 7 órakor Cím: DANK House, 4740 N. Western, Chicago, (Lawrence & Western)' Mindenkit szeretettel hív és vár Asztalfoglalás: 973-7975 334-1342 a Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat Fenntartó testületé SZIVÁRVÁNY KÖNYVEK 4. ELŐKÉSZÜLETBEN: DURAY MIKLÓS (Pozsony) „Tegnap alighanem bolondgombát etettek velünk" c. novelláskötete. Csak korlátozott példányszámban jelenik meg, előreláthatóan július hó folyamán. A kötet előmegrendelési ára: 10 00 dollár. Megjelenés után: 12.00 dollár. (postaköltséggel együtt) Megrendelhető: Framo Publishing 561 W. Diversey Pkwy . Chicago, IL 60614, U.S.A. Kérjen a Szivárvány c. irodalmi szemlénkből ingyenes mutatványszámot vagy fizessen elő akár barátainak is. MEGRENDELŐ SZELVÉNY Megrendelem Duray M Tegnap alighanem ... c. kötetét ÜSS 10.00 július 15 után US$ 12.00 Szivárvány egy évre: US$ 22.00 FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! NÉV: CÍM: Megnyílt Rooster’s Lounge 3156 W. Irwing Park Rd. Chicago, 111. 60618 Tel: 478-6660 tulajdonos: Vass Miklós-o Sebök Utazási Iroda Repülő-hajó—vonat—autóbuszjegyek Olcsó egyéni és csoportos utazások bel— és külföldre • KEDVEZMÉNYEK! Nem mindegy, mennyiért utazik. Forduljon tehát irodánkhoz! CHICAGO — BRÜSSZEL — CHICAGO APEX: $469.00 Nálunk hitelkártyára is válthat jegyet! Külön szolgáltatásunk: szabványmére­tű színes útlevél- és vízumfénykép. A helyszínen azonnal elkészül! Rokonkihozatal akár egy évre is! [ CHICAGO—BUDAPEST—CHICAGO $ 765.00 Üjamerikásoknak ingyen tanácsadás! GYÓGYSZER! IKKA—pénz és cso­magküldemények! 1 $ = ■ 44.02 Ft. Hites közjegyzőnk lefordítja, hitelesíti] okmányait, leveleit. Újjáalakított irodánk heti hat napon várja önt.Parkolóhely az épület mögötti I „Ajándékozzon utazási utalványt!” | SEBOK TRAVEL SERVICE! 561 W. DIVERSEY PKWY CHICAGO, IL. 60614 Mózsi Ferenc és Ágnes I Telefon: (312)477-1484 megismerte a szovjet valódi arcát! Az ünnep­ség, a requiem fájdal­mas volt, a tehetetlen dühtől ökölbeszorult az ember keze, de amit lá­tott és hallott, a kom­munizmus elleni egysé­ges és kérlelhetetlen ál­lásfoglalás volt. Ezen a tömeggyülésen meg­mutatkozott, milyen az igazi Amerika arca, és ha ilyen, — nem kell félnünk a jövőtől! Stirling György detü éneket. A padso­rokból gyakran felhang­zott: „Ezt soha nem fe­lejtjük!” Ez a tragikus eset felrázta az amerikai né­pet és — mint több szó­nok is hangoztatta — egységbe kovácsolta azt. Végre Amerika is tője volt a Kongress szusban.” Larry Mac Donald felesége és leg nagyobbik fia gyászru hában az emelvényei foglaltak helyet. Az öz vegy összekulcsolt ke zében férje fényképéi tartotta és rezzenéste­len arccal figyelte a mikrofon körül égő gyer­tyák lobogó lángjait. Phillip Crane kong­resszusi képviselő és még egy sor szónok adott hangot a közvéle­mény követelésének: az amerikai nép nem bosz- szúállást kíván, de olyan politikát, mely elretten­ti a Szovjetuniót attól, hogy a jövőben hasonló atrocitásokra vetemed­jék. A szónokok beszéde­iben ismételten vissza­tért a keserű kifakadás: a szovjet vezetőknek nem szabad, nem lehet hinni, mert hazudnak, hazudnak, hazudnak... Jerry Falwell lelkész, a Moral Majority nevű konzervatív hazafias mozgalom vezetője a ja­pánok Pearl Harbor el­leni orvtámadásához ha­sonlította a koreai utas­szállítógép lelövését és elégtételt követelt a visszamaradottaknak. A közönség gyakran szakította félbe taps­sal és hangos helyeslés­sel a szónokok szavait és a „memorial service” végén! az egész tömeg így emberként énekelte az amerikai himnuszt és Sod Bless America kez­Keményebb rend­szabályokat a Szovjet­unió ellen! — Ez volt az alaphangja annak a ha­talmas tömeggyülés- nek, melyet szeptember 11-én, vasárnap délben 2 órakor rendezett a Conservative Caucus el­nevezésű politikai szö­vetség Washingtonban. Az amerikai főváros leg­nagyobb nyilvános ter­mében, a Constitution Hall-ban négyezer em­ber szorongott, hogy le­rója kegyeletét a 269 ár­tatlan áldozat emléke előtt és ugyanakkor han­gos szóval követelje, hogy a kormányzat lép­jen fel erélyesebben a Szovjetunióval szem­ben. Sorra mentek föl a fe­kete drapériával bevont, s az amerikai és a koreai nemzeti színekkel díszí­tett emelvényre a szóno­kok — republikánus és demokrata közéleti fér­fiak — és a közönség meg-megujuló helyeslé-, se közben bélyegezték meg a civilizált világ­ban egyedülállóan gya­lázatos szovjet eljárást, egy békés polgári repü­lőgép lelövését. Jesse Helms szená­tor erélyes szavakkal ítélte el a szovjet bru- i talitást, majd megem- i lékezett az áldozatok i között életét vesztett < Larry MacDonald ké- ' viselőről, aki — mint < mondta — ,,a kommu- < nizmus elleni harc veze- <

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék