Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)

1983-10-01 / 40. szám

f APRÓHIRDETÉSI Társat keres Egyedülálló, dolgozó, csinosnak mondott öz­vegyasszony, társaság céljából ezúton keresi rendezett életkörülmé­nyek között élő, korrekt 55-65 év közötti férfi ismeretségét. Csak fényképes levelekre válaszolok. Teljes disz­kréciót garantálok. A válaszokat „Társat ke­res” jeligére a lap üz­leti irodája címére kér­jük: 4125 N. Central Pk. Chicago 60618. (41) ILLINOIS McHENRY COUNTY 1/2 acre, quiet residential area. Excellent location. Priced for immediate sale by owner. Call: 815/547-5737 or 815/968-8756 . (40) fruit-vegetable Wholesale-Retail Exc. busi­ness & location on 1.2 acred of comm’l land. Also a beautiful home. Property is loc. from Main St. to LK. Michigan in Kenosha Wis. Call Owner: 414-552-8366, after 6 PM; 414-551-7820._______(40) EXPERIENCED MEDICAL ASSISTANT WANTED In Modern Medical Center. From 1 to 7. Salary negotiable. Call: 549-5883. (40) SEAFOOD MARKET Reatil & Wholesale. Kennedy space Center area in Florida. Priced to sell by owner $75,000 Call 305-632-7385 Eve s (40) • A Békési gázrobba­násról, amelynek 3 ha­lottja és egy súlyos se­besültje van, — megál­lapították, hogy a rob­banást az okozta, hogy a munkálatok megkezdé­se előtt a munkás-cso­port nem kereste meg a gázfogadó előtti földbe helyezett víztárat és nem szüntette meg az épület gázellátását. • A KGST tagorszá­gai aláírtak egy szerző­dést, amely. 2000 év vé­­,géig biztosítja a KGST tagországai vízellátá­sát. • Kádár János Buda­pesten fogadta Viktor Kulikovot, a Szovjetunió marsallját, a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erőinek fő­­parancsnokát, aki „vá­ratlanul” megbeszélésre Budapestre érkezett. • Százéves a pesti Ügetőpálya, amely a Tattersal területén van. • Pierre Cardin butik nyílt meg Budapesten. A butikot maga Pierre Cardin nyitotta meg sze­mélyesen, aki ezeket mondotta: Már húsz éves koromban vevőim voltak a pénzmágnások és arisztokraták. A bu­dapesti Cardin butikot, FOREST PARK New construction designed as a condomimium, not a con­verted apt., 2 bdrms, 2 baths. Excellent terms & low Dn. payment. $56,600. Call Bldr. 771-7829.___________(40) BELLWOOD BY OWNER 3 bdrm Cape Cod, 11/2 baths, DR, fin. bsmt, crpted thruout, 2 C gar, fncd bkyd, near schls, CTA, Ex-ways. Immed. occ. Owner anxious. Priced to sell. 386-2070.__________(40) BOOK & CARD SHOP Newly established. Owners disagree. Buy in time for Holi­day season. 90 minutes from Chicago. No debts. Priced to sell by owner $19,900. Call Mr. Gold 414-633-2005. (41) HELP WANTED NURSING ASSISTANTS Home Makers and Compan­ions. Live in or hourly help. Call of apply) 312/649-0055 Chicago Home Care Associa­tion 21 E. Cedar St., Chicago, III. 60610______ (41) ARKANSAS-50 ACRES 3 Bedrm. Brick home, 21/2 bath, 3 barns and other build­ing. 2 car carport. Priced to sell by owner. Phone: 501-849-2737. (41) Az eszmék tragédiája RESTAURANT FAST FOOD For sale or lease., on busy Highway US 20. Priced for im­mediate sale by owner. Loc. at 306 N. Galena St. Freeport, III. Phone 815/547-5737 or 815/968-8756 (40) SMALL BUSINESS­­IN KANKAKEE COUNTY We have several business avail. Incl restaurants, tavern, glass co., home improvement, laundramat, car wash & retail business. For more info. Bergeron Realty, 815/935-0550. 215 S. Schuyler, Kankakee, 11. 60901 ■_____________(40) FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! CUSTOM CABINET Interior home center. 25 year old business in Poplar Bluff, Mo. 26,000 SF of bldg, home ctr & custom cabinet factory. Machines & all inventory. Showrms already set up. Owner has other interest, will sell or lease. Owner will fine at low interest rates. Contact Lundrys Custom Kitchens, Interior Home Ctr., 1800 S. Broadway, Poplar Bluff, Mo. (314) 785-8005 or 785-1775 or 785-7854. (41) Zathureczky Gyula Századunkra vonat­koztatva csak egy ké­sőbbi kor gyermekei be­szélhetnek a történelmi távlat birtokában a kér­désről : az eszmék tragé­diájáról. Mi csak této­ván kereshetjük a vá­laszt a miértre. Miért élünk az eszmék tragé­diája közepette? A téma vaskos könyvét igényel­ne. Egy újságcikkben még érinteni is bajos. De az újságcikk arra való, hogy esetleg gondolato­kat ébresszen. Jelzése­ket sugározzon. A prob­lémáknak legalább kör­vonalait adja meg. Ezekből is eléggé riasztó kép bontakozhatik ki. A huszadik század a „haladás" jegyében indult. Hová haladtunk és főleg mire jutottunk? A technikában, és a ter­mészettudományokban kétségkívül gigászi a haladás. De mi van a szellemmel? Itt minden nagyszerű mü ellenére tragikus az elmaradott­ság. Valódi eszmék he­lyett zömmel ideológiák születtek... az eszme igényével. És felvonult melléjük az „izmusok” beláthatatlan tömege. Együttesen „hitvallás­nak” proklamálták ma­gukat. És mint ilyenek „vallásháborúkat” foly­tatnak egymás ellen. Akik más nézeten van­nak, azok a modem ink­vizíció elé kerülnek. Nem túlzók! Aki valaha elolvasta valamelyik „szocialista” állam­ban, lezajlott „látványos per” jegyzőkönyvét', a hyilvánvaló hamisítá­sok és elhallgatások el­lenére láthatja, hogy a perrendtartás hajszálra egyezik a középkori ink­­viziciós perekével. Szin­te szószerint! Az ítélet kész a per előtt! Haladás itt legfeljebb hátrafelé van: a „sötét középkor­ba”. Tökéletes emberi al­kotás nincsen és ha az emberre gondolunk, bi­­■ zony néha kétségeink támadnak Isten alkotá­sának a tökéletességé­ben is. ^^ _k_ 7f,—y Magyarországról jelentik * * v--y—^/ k yv * >~y—^ k yv—^ — habár a tervező hang­súlyozta, hogy új kreá­ciói a „munkásosztály” számára is hozzáférhe­tők lesznek, — nem tud­juk hogy valóban a mun­kások látogatják-e majd, vagy továbbra is a munkásosztály arisz­tokratái a „párt-arisz­tokraták" látogatják csupán. Alig hisszük, hogy Budapesten Cár­­din blúzokat vásárolnak majd a munkások. • Magyarországon mindenütt „békenapo­kat” tartanak, de égy szóval sem emlékeznek meg a „vietnami gép le­­lövéséről”. • Kuvaitba tízmillió dollár értékben IKARUS autóbuszokat szállíta­nak. Az autóbuszokat a szerződés értelmében még ezév decemberéig le kell szállítani. • Súlyos hajószeren­csétlenség történt a Du­na alsóausztriai szaka­szán. A MAHART Bu­dapest—Bécs között köz­lekedő szárnyashajója összeütközött a szovjet Vilniusz tolóhajóval, majd a partmenti kövek közé csapódott. A bal­eset következtében egy osztrák utas életét vesz­tette, többen pedig sú­lyosan, vagy könnyeb­ben megsérültek. A se­besülteket a bécsi kór­házakban ápolják, a sér­tetlen utasokat pedig bu­szon vitték Budapestre. A hajószerencsétlenség tisztázására osztrák és magyar szakértők bevo­násával vizsgálatot in­dítottak. • Az 1981-ben elhunyt Bilicsi Tivadar síremlé­két. most avatták fel a farkasréti temetőben. A kitűnő színész port­réját, amely a síremlé­ket díszíti, Bolgár Jó­zsef festőművész készí-' tette. • Löffler Béla felvi­déki szobrászművész, — aki Kanadában is járt és kiállításokat rende­zett, — legutóbb Miskol­con állított ki munkái­ból. A Csehszlovákiában élő idős művész a leg­változatosabb anyagok­kal dolgozik: az elefánt­­csonttól a szerjSentinkő­ig­• Odahaza szeptem­ber 25-én szűnik meg hi­vatalosan a nyári idő­számítás. • Egy nemrég vissza­tért hazai látogató szer­kesztőségünkbe a követ­kezőket mondotta: A négyhetes tartózkodá­sa alatt mindenki azt kérdezte tőle; nagy a ké­szülődés a háborúra Amerikában? Mire a to­rontói magyar azt vála­szolta: „Én Kanadában jóformán évek óta egyetlen katonát sem láttam, de Nektek ezt jobban kellene tudni, mert az utcán sétálva minden második ember katonai egyenruhát vi­sel, vagy magyart, vagy oroszt!” • Hivatalos hazai ki­mutatás szerint 104 ezer gyermek él Magyaror­szágon „veszélyezte­tett körülmények kö­zött”. Ez a szám azon­ban a valóságnak há­romszorosára tehető. Az is tény, hogy a veszé­lyeztetett fiatalkoru­­aknak száma egy évti­zed alatt 50 %-kal emel­kedett. A Népszava júli­us 12-i számában ezt ír­ja: „Korábban az állam, a társadalom gondjaira szoruló gyerekek zöme, apátián, anyátlan, árva volt. Ma az állami gon­dozottaknak csupán 4 %-kának nincsenek szü­lei. A többiek, úgy mond­juk ,élő szülök árvái’... Pontosan ez azt jelepti, hogy létezik családjuk, csak hogy ez a család alkalmatlan, hogy fizi­kailag, szellemileg, vagy erkölcsileg egész­séges felnőtté nevelje gyermekét. Az anyagi gondokon könnyebb se­gíteni, az erkölcsiken a legnehezebb.” • A Londonban élő Czigány Lóránt iroda­lomtörténésszel riport készült a legnagyobb ha­zai lapban abból az alka­lomból, hogy magyar irodalom-történetet írt angolul. (Reméljük, hogy nem „irodalom-politi­ka” van benne? — Szerk.) • Magyarországon megváltoztatták a vá­lasztási törvényeket. Ezentúl állítólag válasz­tani is lehet, nemcsak szavazni. A jövőben minden tanácsi, vagy képviselőválasztáson legalább két jelöltet kell feltüntetni. Termé­szetesen mindkettő ugyanazt az ideológiát kell, hogy vallja. NÉGY NYELVEN A MAGYAR SZABADSÁGÉRT! I S NEMZETŐR® ——mmiouiarnilaiMOO» MEGJELENIK HAVONTA Kiadóhivatal, 8 München 34 Poatt. 70. German? Felelős szerkesztő és kiadó: KECSKÉSI-TOLLAS TIBOR Lapunk az 1848-as alapítású Nemzetőr utóda, az emigráció egyetlen olyan sajtóorgánuma, mely a magyar számon kívül három világnyelven: angolul, németül és franciául több mint két évtizede a legnagyobb anya­gi nehézségek ellenére is rendszeresen megjelenik. 94 országban igyek­szik ébrentartani a Kárpát-medencében élő magyarság emberi, nemzeti kisebbségi jogainak ügyét. A történelem tanítása, az emigrációk tanulsága, hogy idekint nem ma­gunkat, hanem a külföldet kell meggyőznünk igazságunkról. Ezért van szükség világnyelveken megjelenő magyar sajtóra és könyvre. így dol­goztak félévszázaddal ezelőtt Benesék és Masarykék Pitssburghban — és nem kis eredménnyel. Idegen nyelvű kiadványaink zömét tiszteletpéldányként küldjük szét a szabad világ politikusainak, íróinak, tudósainak, szervezeteinek és saj­tójának. Rajtuk keresztül nyerünk új és új barátokat a magyar szabadság ügyének. Az elmúlt 23 év során közel 1500 cikkünket vette át a világsajtó. Ezért kérjük azokat, akik anyagilag megtehetik: 1. Rendeljék meg a lapot. Évi előfizetés légipostán $ 16.00. 2. Pártoló-tagok évi adománya: $30.00 (személyicsekken is beküldhető) A pártoló-tagok a magyar számon kívül a kívánt idegen nyelvű számot is díjtalanul kapják. Minden pártolónknak igazoló lapot küldünk, níely­­ben évenkint a beküldött adomány összegét beragasztható emlékbélyeg­gel nyugtázzuk. Név: (vagy szervezet neve).................................................................................. Cím: Chicagói képviselőnk és terjesztőnk: báró Pongrácz Cili 8333 N. Mango St. Morton Grove 111. 60053 Furcsaságok... Hamburg: Mennyit ér egy háziasszony, hogy úgymondjuk készpénz­ben és havonta? Erre volt kíváncsi egy nyu­gatnémet professzor és. kiszámította, hogy egy kétgyerekes háziasz­­nyony feleség 3.500 már­ka értékű munkát végez egy hónapban. Átlagban 49 órás munkahete van és egyidőben 11 foglalko­zást üz: szakácsnő, konyhalány, takarító­asszony, mosónő, varró­nő, nevelőnő, óvónő, tanítónő, betegápoló, házvezetőnő és háztar­tási alkalmazott egy­­személyben. Egy másik tudós kiszámította, hogy egy háziasszony mun­kája egész életében annyit ér, mint egy teli­találat a lottón: 1 mil­lió 600 ezer márkát. És ebben még nincs benne a szerelem, a sí Rioga­tás, a vígasztalás és a keservek meghallgatá­sa. • Tokió: A háziasszo­nyokról jut eszünkbe, hogy a felkelő nap or­szágában be akarják ve­zetni a betegbiztosí­tást — robotok számá­ra. A japán biztosítók szövetségéneit szóvivője bejelentette, hogy azok a vállalkozók, akik ro botokat alkalmaznak az ipari termelésnél, a jö vőben biztosíthatják nemcsak a robotok által kiszolgált futószalago kát, hanem az egyes ro botokat is betegség el len. Persze egy robot nem köhög és nem nát hás, tüdőgyulladástól sem kell tartani, viszont eltörheti valamelyik al­katrészét, és akkor be-J tegállományba kerül amíg ki nem gyógyítják a szerelő doktorok. És ezalatt az idő alatt táp­pénz jár — a robot gaz­dájának. • Los Angeles: Egy amerikai orvos — említ­sük meg a nevét is, meg­érdemli — szóval dr. Wenddle McLaughlin kí­sérlet-sorozattal állí­tólag bebizonyította, hogy a ruhaszárító csi­pesszel nemcsak meg­előzni lehet a náthát, hanem ha már kitört, le is lehet küzdeni. Az em­ber félórára csipeszt tesz az orrára, úgy, hogy csak a száján keresztül lélegzik. Ezáltal a test hőmérséklete annyira emelkedik, hogy a baci­­lusok egy része elpusz­tul. És mivel éppen az or-Az ideológiákká de­valvált eszmék szük­ségképpen tragikumok­ká válnak. Nem mintha az eszme maga rossz, helytelen vagy éppen os­toba lett volna. De meg­hamisítják, nem értik meg, vagy félreértik. Mert ugyan a legjobbal és legélhetőbbel közü­lük, a demokráciával ugyan miért elégedetle­nek az emberek?! Miért keresnek „alternatívát” helyébe. Szerencsére a demokrácia minden hi­bája és hiányossága el­lenére még mindig flexi­bilis. Tud alkalmazkod­ni a körülményekhez. És ne feledjük, hogy nemcsak hordozója, ha­nem letéteményese is a legmagasabb emberi értéknek: a szabadság­nak! Jelenleg Európá­ban kereszttűz alá ke­rült. Jobbról a neofa­siszták és neonácik, balról a kommunisták és szimpatizánsai részé­ről. Azt hiszem egykor iga­zolni fognak a hozzáér­tők, amikor azt állítom, hogy ennek a helyzetnek alapvető oka a határo­kat nem ismerő emberi ostobaság. Ez valószínű­en nem születési hibából ered, hanem egyfelől a családok bomlásából, az iskoláink elégtelenségé­ből és a legnagyobb mér­tékben az úgynevezett .médiák” egyoldalú butítóhadjáratából. Saj­nos mind kevesebb em­ber „ér rá” önállóan gondolkozni. Áment mond mindarra, amit az újságok írnak, vagy a képernyők „expertjei” vagy szépei mondanak. Már réges-régeri hirdet­jük, hogy a sajtó nagy­hatalom. Az is. Csak ezt a hatalmat valami­vel tötíb lelkiismerettel, valódi hozzáértéssel, be­csülettel és megértéssel kellene gyakorolni. Ezt kissé szégyenkezve, mint „szakmabeli” mondom. Maradjunk csak a na­pi témáknál! Ki a meg­mondhatója annak, hogy például Nyugat- Németországban miért keres a „dühös” ifjúság alternatívát? Minden eszköz rendelkezésére áll, hogy szabadon mondja meg vélemé­nyét és így befolyásol­ja a helyzet alakulását. De miért fenyeget itt „forró ősz”? Erőszakos tüntetésekkel! Minden ember minden időkben azzal elégedetlen, ami­je éppen van! De miért elégedetlenkednek? Moszkva jelszavaival; a békéért és az atomhábo­rú ellen. Nyugaton senki sem akar háborút, ha­nem békét. És az atom­háború is elképzelhe­tetlen, hiszen aki tá­mad, az öngyilkosságot követne el. De miért mindezt a kőkorszakbe­­li és számtalanszor meg­hamisított marxista esz­mék hangoztatásával? Az ostobaság itt határta lan! Az talán meg sem járja ezeknek az embe­reknek az eszét, hogy miért | menekülnek élet­­veszélyesen Keletről Nyugatra és csak az el­­fogatás előtt álló képiek N y ugatról-Keletre ? Vagy miért kell gazdag kelet-európai agráror­szágokba szeretetcso­­magot küldeni, hogy az emberek ne éhezzenek? Nem gondolnak ezek az emberek arra, hogy a Nyugaton szabadon gargalizált eszméikért Keleten kényszermun­katábor, örültekháza, börtön vagy éppen kötél várna rájuk? Azt a sza­badságot akarják, amelyben a vezetők az ideológia rabszolgái, parancsaik végrehaj­tói az új osztály, a ha­gyományok nélküli arisztokrácia a rette­gésben élő nomenkla­tura emberei, akik a tö­megek felé hajtják vég­re a parancsokat? Nem képzelhető el szörnyűbb emberi helyzet, mintha rabszolgák uralkodnak rabszolgák felett. A „Kucsera elvtársak”? Akik önmaguktól is fél­nek? ! Határtalan emberi os­tobaságra vall az is, hogy az annyi könny, szenvedés és vér okozó­ja, a nacionalizmus dá­­ridóját éli éppen a Szov­jetunióban és hódoltsági területein? Hogy a „szo­cialista testvériség” vi­lágában a nem az állam­alkotó nemzethez tarto­zókat nem asszimilálni, hanem likvidálni akar­ják? Hogyan? Hiszen a Szovjetunió lakosságá­nak immár több mint a fele nem orosz! És még­is! Hruscsov, majd Brezsnyev 1961-ben illet­ve 1971-ben a szovjet kommunista párt kong­resszusain bejelentették a „szovjet nép” megszü­letését. Mi akar ez len­ni? Az ,,,egységes nem­zetállam” utódaiknak „szocialista” változa­ta? Az 1961 évi XXII. kongresszus határoza­tot fogadott el, minden nacionalista i marad­vány, a szokások, hagyo­mányok kérlelhetetlen üldözésére. A nemzeti kisebbségeket megra­bolni nemzeti és törté­nelmi tudatuktól, betil­tani nyelvüket, végleg elvenni hitüket. Miféle emberek lesznek a „szovjet nép fiai?” Ho­­munkuszok? Robotem­berek? -Embergépek, mint a piramisokat épí­tő fáraók idején? Steril parancselfogadók? Cea­­usescu mint buzgó ro­mán pártvezér 1972-ben 5. oldal már kijelentette, hogy „belátható időn belül nem lesznek többé ve­lünk együttélő nemzeti­ségek, hanem csupán egy homogén szocialis­ta társadalom”! Mi le­gyen ez és milyen? Em­bermilliókat küldenek érte a nemzethalálba? Vagy mit akarnak? Amit a Kreml urai akarnak, az a világfor­radalom, majd a világ­uralom. Ebből eddig semmit sem engedtek. Igenis a proletariátus diktatúrája... az egész világon. De hol vannak ma már a proletárok?! És ki akar diktatúrát? Hatalomra van a világ­uralomhoz szükség. • Rendben van! Minden egyebet elhanyagolva felszereltek egy óriási hadsereget. De mint ar­ról, az illetékesek is pa­naszkodnak, a hadsereg katonái zömmel nem oroszok. Hiába beszél a szovjetpolgárok állító­lag nyolcvan százaléka oroszul! Még Széchenyi István megmondta híres akadémiai beszédében, hogy: „A nyelv pergése még távolról sem dob­banása a szívnek...” És más orosz illetéke­sek azon panaszkodnak, hogy az ifjúság mind kevesebbet törődik az ideológiával. Ne is be­széljünk ama Keleteuró­­pának ne'vezett részek­ről. Ott nyíltan fordul­nak szembe mind az ide­ológiával, mind az orosz nyelvvel. Hogy mennyire elle­ne vannak mindkettő­nek, s ellene az örült rendszernek, azt mi sem mutatta megdöbben­tőbb erővel, mint a pá­pa látogatása Lengyel­­országban. Milliók za­rándokoltak százkilomé­tereket, hogy lássák a pápát. Az ő Pápájukat, II. János Pált, Karel Vojtilát! A pápa felvo­nultatta ezúttal „diví­zióit”. Az örökkévaló eszmét hirdette. Egy eirftíer: a pápa! A mil­liók fegyelmezetten hallgatták. Csendben! De a csend, olyan volt .mint a vihar előtti! Né­ha üvölteni tud. A mil­liók hangtalan üvöltése egyetlen szó volt: NYET! A hadiállapot Lengyelországban meg­szűnt, de helyébe még kegyetlenebb törvények és rendelkezések léptek. A nyugati „médiák” azt hirdetik, hogy Len­gyelországban rend van. ígéri... a börtönök rendje. És béke! A teme­tők békéje! Lám ebben rejlik az eszmék tragédiája, ha ideológiákká válnék. vosi tanácsnál tartunk, talán érdekli a termé­szetbarátokat, hogy mit tegyenek, amikor nyáror a pázsiton heverve egy rovar bemászik vagy be­repül a fülbe? Könnyű szabadulni tőle. Az em­ber bemegy egy elsöté­tített helyiségbe, vagy beül egy szekrénybe és egy kis zseblámpát tart a füléhez. A fény von­­za a rovart és kijön a világosságra. A Delicatessen Meyer 4750 N. Lincoln Ave-n lévő EGYEDÜLI üzletében kaphatók a neves Bende & Son Salami Co. készítményei: • Téli Szalámi • Csabai Paprikás Szalámi • Gyulai Kolbász • Cserkész Kolbász A fenti áruk ÜZEMI ÁRON kaphatók, amennyiben egész rúdban vásárolja azokat a vevő. Classic DELICATESSEN MEYER “Sír 4750N.Lincoln NEAR UWRENCE i WESTERN' stra OPEN 0*1 CT AND SUNDAY UNM»j0m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék