Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)

1983-10-08 / 41. szám

2. oldal A kongresszus többsége a külügyminiszterhez fordult az erdélyi magyarság érdekében _________ Dr . Száz Zoltán Az amerikai képvise­lőházat élénken foglal­koztatja a román vám- kedvezmény (MFN) kér­dése. Június elején Ro­mánia biztosította az Egyesült Államokat, Iz­raelt és Nyugatnémetor­szágot, hogy nem fogja alkalmazni a kemény valuta kivándorlási adót az érettségizettekre és egyetemi végzettségű­ekre. Ezen az alapon kérte fel az elnök a Kongresszust Románia legnagyobb vámkedvez­ménye (MFN) egy évi meghosszabbítására. Sok képviselő még mindig súlyos kifogást emel a román egyház és kisebbségüldözés miatt és többen egy visszauta­sító határozati javaslat benyújtását tervezik. Ma már a kivándorlási adó után erdélyi vére­ink emberi, kultúrális és önrendelkezési jogának sorozatos megsértése a második román főtéma a Kongresszusban. 1983. július 12-én 219 képviselő (a Kongresz- szus többsége) Don Rit­ter (R., Pa.) magyar­származású képviselő vezetésével levéllel for­dult Shultz külügymi­niszterhez, amelynek magyar szövege így hangzik: „Alulírottak, az Egye­sült Államok kongresz- szusa tagjai, fel kíván­juk az Ön figyelmét hív­ni a romániai nemzeti kisebbségek, főleg a 2.5 milliós magyar emberi és önrendelkezési jogá­nak sorozatos megsérté­sére, akiket az 1947-es párizsi békeszerződés Romániához csatolt. Gratulálunk szilárd állásfoglalásához a ki- vándorlási adó ügyében, és határozottan kérjük, vegye fel diplomáciai tárgysorozatára a romá­niai magyarság emberi és önrendelkezési jogát is. A több mint két évti­zede az erdélyi magyar­ságra nehezedő román elnyomás már a nem­zetgyilkosság fogalmát is kimeríti. Az intézke­dések magukba foglal­ták a magyar egyházak belső függetlensége és társadalmi és ifjúsági tevékenysége megszün­tetését; az 1958-ban még fennállt magyar iskola- rendszer felszámolását, amelyet számban éven­ként csökkenő magyar tagozatok váltottak fel a román iskolákban. To­vábbá Erdély magyar múltjának dokumentu­mait szisztematikusan elsikkasztják, a magyar értelmiségieket szándé­kosan szétszórják és széleskörű román bete­lepítést folytatnak Er­dély magyarlakta terü­letén. Múlt ősszel ma­gyar értelmiségieket tartoztattak le és ver­tek félig agyon. Kisza­badulásuk csupán a nemzetközi közvéle­mény nyomásának és a Kongresszus tagjainak Ceausescu elnökhöz in­tézett leveleinek kö­szönhető. Apellálunk Önhöz, tárgyalja az emberi és kultúrális jogok megsér­tését a román kormány­hatóságokkal tartandó megbeszélései során, hivatkozva Románia kötelezettségeire, ame­lyet az állam a Polgári és Politikai Jogok Alap­okmányában és a Hel­sinki Nyilatkozatban vállalt. Köszönjük, hogy kéré­sünket figyelembe veszi és maradunk a legjobb kívánságokkal. ’ ’ Ritter képviselő fel­kérésére a levélszöveg koordinálását és az alá­írások megszerzését, mint az Amerikai Ma­gyar Szövetség külügyi titkára és választott igazgatója, magam vé­geztem az Erdélyi Világ- szövetség és a new yorki Munkacsoport (Hunga­rian Action Committee) nevében is. A levél sikere csupán egy mozaikkocka abból az áldozatos és állandó munkából, amelyet er­délyi véreinkért a múlt­ban is folytattunk és a jövőben is folytatni fo­gunk. Örömmel jelentjük, hogy az aláíró képvise­lők száma az elmúlt ti­zennyolc hónapban je­lentősen növekedett. Míg 1981 decemberében 122 képviselő írta alá Ro­bert Lagomarsino (R., Ca.) képviselőnek hason­ló tartalmú levelét Haig külügyminiszterhez, 1983 júliusában már a Ház többsége (219 képvi­selő) foglalt állást az er­délyi magyarság jogai mellett. Az aláírók egyenlő arányban oszla­nak meg a republikánus és demokrata párt tag­jai között és közöttük van a kisebbségi párt vezére (Robert Michel) és a 37-tagú külügyi bi­zottság 26 tagja is. 1956 MAGYAR SZABADSAGHARCOS VILÁGSZÖVETSÉG CHICAGÓI CSOPORTJA HUNGARIAN FREEDOM FIGHTERS WORLD FEDERATION. INC. BRANCH OF CHICAGO MEGHÍVÓ A Szabadságharcos Szövetség szeretettel hívja Chicago és környéke i magyarságát az 1956 Októberi Szabadságharc 27-lk évfordulójának méltó megemlékezésére. Az ünnepély helye és Időpontja a Szent István Egyha* község temploma,Vasárnap, október 23-án délelőtt 10 órai kezdettel, az ünnepi misét kővetően. Az ünnepély dísz-szónoka TOLLAS TIBOR ÍRÓ ÉS KÖLTŐ (Münchenből) A műsor részleteit a helyszínen Ismertetjük. Az ünnepélyen való részvételt minden szabadságot élvező magyar lelki ismeret ügyének kell,hogy tekintse. Rójuk le hálánkat azok emlékének,akiknek életáldozata lehetővé tette, hogy ml és gyermekeink egy szabadorszég szabadpolgáraiként élhetjük életünket. A Szabadságharcos Szövetség Chicagói csoportjának elnöksége és tagsága FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! Chicago & Vicinity US PS 103-620 Magyar Hetilap — Hungarian Newspaper Published weekly, exept the first to weeks of August. Üzleti iroda — Business office. 4125 N. Central Park Ave. Chicago 111. 60618 Tel: (312) 478-0850 Szerkesztőség — Editorial Office 2923-C W. Argyle St. Chicago 111. 60625 Tel: (312) 989-8242 Szerkesztő — Editor Fekete István Üzletvezető — Sales mahager Koós László Kiadó — Publisher F & F Publication Inc. Second Class postage paid at Chicago, 111. Printed in Canada. Megrendelem lapjukat □ Meghosszabbítom előfizetésem □ Az előfizetési díjat .....évre mellékelem. Előfize tés egy évre j$ 25.00, Félévre $ 15.00 Nyugdíjasoknak egy évre | 20.00 .Név:....... Házszám és utca:..................................................... Város........................Állam............Zip Code,......... • Sajnálattal közöljük, hogy az állandó heti rovataink, cikkeink és hirdetéseink miatt helyszűkében vagyunk, fgy csak a legritkább esetben tudunk helyet szorítani másoktól kapott írásoknak: • A magas szedési költségek következtében, előzetes megállapodás nélkül küldött kéziratok maximum egy gépelt oldal terjedelműek lehetnek (2-es sortáv). * • Fényképet és kéziratot nem küldünk vissza. • A lapban megjelenő cikkek nem egyeznek minden eset­ben a szerkesztőség nézeteivel, s azok tartalmáért a cikkíró felelős._______• TE RJESSZE ANGOL MŰFORDÍTÁSBAN IS A MAGYAR SZELLEMISÉGET! Bármely KÉT kötet ára: $ 15.00 1. ADY E.: POEMS. 491 .oldal, 16 kép, keménykőtés... $17.00' 2. ARANY J.: EPIC POEMS. 224 Oldal, 13 kép............ 8.50* 3. JÓZSEF A.: WORKS. 224 oldal, 30 kép.................... 12.00" 4. KOMLOS J.: KOSSUTH IN AMERICA. 198 oldal, 19 kép9.50’ 5. PETŐFI S.: WORKS. 423 oldal, 40 kép................... 14.90* 6. VARGA D.: HUNGARY IN GREATNESS AND DECLINE 160 oldal, 236 kép, keménykötés............................... 13.70* * A bolti árak feltüntetése tájékoztatásul szolgál. HUNGARIAN CULTURAL FOUNDATION P.O. Box 364 Stone Mountain, Georgia 30086 MARTHA B. BAUMGARTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT For an appointment please call: (312) 764-8282. The North Shore Na­tional Bank Building, 1737 West Howard Street, Suite 414, Chicago, Illinois 60626 Free parking 2ßatm i gtw'le'H You are cordially invited to visit us in our office for all your accounting, bookkeeping and tax consulting needs, including your personal income tax matters. We provide you with óur professional services in the following areas: Financial Statements, Payroll tax, Sales tax and Income tax returns for your Corporation, Partnership and Small Businesses. Trust fund and Gift tax returns. Beszélünk magyarul. A Ház többségének levelét remélhetőleg Shultz külügyminiszter sem fogja mellőzni egy olyan pillanatban, ami­kor a Kongresszusban szőnyegen van a román MFN kérdése. Ugyanis július 14-én tartja Ház kereskedelmi albizott­sága a román MFN ki­hallgatást, amelyen mint a múltban is, részt­veszek úgy az Amerikai Magyar Szövetség, mint az Erdélyi Világszövet­ség nevében is. Nem mu­lasztunk el egyetlen al­kalmat sem, hogy az er­délyi magyarság kálvá­riáját az illetékes ame-. rikai törvényhozó és kor- • mányhatóságok elé tár­juk, orvoslást kérve. Er­re kötelez bennünket magyar lelkiismeretünk. Chicago & Vicinity US PS 103-620 Magyar Hetilap ;— Hungarian Weekly Newspaper Üzleti iroda — Business office 4125 N. Central Park Ave. Chicago 111. 60618 Megrendelem lapjukat Meghosszabbítom előfizetésem Az előfizetési dijat .......évre mellékelem El őfizetés egy évre $ 25.00, Félévre $ 15.00 Nyugdíjasoknak egy évre $ 20.00 □ □ \ t jnpijg Live Wire Electronics 1775 Chestnut Suite F-Glenview IL-60025 Tulajdonos: Ifj. SZENDY LÁSZLÓ Tel: 998-9752 A legmodernebb bel és külföldi elektronikus készülékek szakszerű és jutányos megjavítása: • Video kazetta lemezek • TV készülékek • Autó sztereo • Rövidhullámú rádió (CB) • Házilag összeállítható sztereo • Videojátékok • Kazetták & tekercses hangszalagok • Házi komputerek • Mikro-hullám tűzhelyek etc... Díjtalan beszállítás — hazavitel ■%C.*vV . R MEGHÍVÓ Baráti szeretettel hívjuk Chicago és környéke magyarságát és minden szórakozni vágyó vendéget cserkéscsapatunk fenntartása érdekében tartott vacsorával és tombolával egybekötött Őszi Báljára Miütán a helyiség baleset-biztosítása kizárólag a 14-ik életévüket be­töltött személyekre vonatkozik, így sajnos ennél fiatalabb korú gyerme­keket nem áll módunkban a terembe engedni. Pincéreink már 7:30-tól felszolgálják az ízletes ételeket és a választékos italokat. Tánczene; Duna Zenekar — Pásztor Antal vezetésével . Időpont: 1983. október 8, szombat este 7 órakor Cím: DANK House, 4740 N. Western, Chicago, (Lawrence & Western) Mindenkit szeretettel hív és vár Asztalfoglalás: a Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat Fenntartó testületé 973-7975 334-1342 EGYHÁZI NAPTAR Szent István Király Egyházközség 2015 W. Augusta Blvd. Chicago, 111. 60622 — Tel: HU6-1896 Lelkipásztor: Ft. dr. Mihályi Gilbert plébános Október 7 és 14: péntekjein este 1/2 8 órakor aranyjubileumi plébániai esték. Október 23, vasárnap: Az 1956-os magyar sza- szabadságharc évfordulója. Ünne­pi szentmise, utána a Szabadság- harcosok megemlékezése, ünnepi szónok: Tollas Tibor. Október 30, vasárnap: Szentségimádás és lel- kinap. A lelkinapon résztvevőknek kacsasült ebéd. November 6, vasárnap: Az oltáregyleti regge­lin Tollas Tibor irodalmi matiné­ja. Utána válogatott verseinek Forgószélben című legújabban megjelent kötetének vására. FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! Megnyílt a Rüsters Lounge 3156 W. Irwing Park Rd. Chicago, II. 60618 Tel: 478-6660 • Kitűnő magyar borok • Márkás német sörök • Választékos amerikai italok • ízletes hideg és meleg szendvicsek Kitűnő hangulat — magyaros vendéglátás Tulajdonos: Vass Miklós Nyitva; de. 11:00 hajnali 2:00-ig Szombaton 11:00 hajnali 3:00-ig-Ö­Sebők Utazási Iroda Repülő-rhajó—vonat—autóbuszjegyek Olcsó egyéni és csoportos utazások bel— és külföldre KEDVEZMÉNYEK! Nem mindegy, mennyiért utazik. Forduljon tehát irodánkhoz! CHICAGO — BRÜSSZEL — CHICAGO APEX: $469.00 Nálunk hitelkártyára is válthat jegyet! Külön szolgáltatásunk: szabványmére- tű színes útlevél— és vízumfénykép. A helyszínen azonnal elkészül! Rokonkihozatal akár egy évre is! CHICAGO — BUDAPEST—CHICAGO $ 765.00 Üjamerikásoknak ingyen tanácsadás! GYÓGYSZER! IKKA-pénz és cso­magküldemények! 1 $ = . 44.02 Ft. Hites közjegyzőnk lefordítja, hitelesíti okmányait, leveleit. Újjáalakított- irodánk heti hat napon várja Önt.Parkolóhely az épület mögötl I „Ajándékozzon utazási utalványt!” | SEBOK TRAVEL SERVICE 561 W. DIVERSEY PKWY CHICAGO, IL. 60614 Mózsi Ferenc és Ágnes lTelefon: (312)477-1484 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék