Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)

1983-10-29 / 44. szám

2. oldal Magyar ösztöndíjalap Az Utolsó Kívánság. A magyar és angol nyelvű újságok ez év áprili­sában hozták a szomorú hírt, hogy Húsvét nagy­hetében, 1983. március 28-án elhunyt Dr. Pataki Antal, a Chicago- és környéki magyarság értékes tagja. Mint ilyen esetben mindig, most is fájó szív­vel kellett tudomásul vennünk, hogy ismét keve­sebben lettünk egy lelkes, nemzetét szolgálni min­denkor kész magyarral. Dr. Pataky azon kevesek közé tartozott, akik túl­szárnyalták a dicséretre méltó hazafiságot, akik­nek emberi nagysága a földi élet határain túl is él és alkot. Utolsó kívánsága ugyanis az volt, hogy a gyászolók a ravatalára szánt virágcsokrok és ko­szorúk helyett, azok pénzbeni értékét a Chicago-i Körösi Csorna Sándor Társaság által működtetett hétvégi Magyar Iskola javára adományozzák, hogy az így befolyt összeg fiataljaink magyarság- ismeretét és fajtánk iránti szeretet nevelését szol­gálja. [ Társaságunk úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló összeggel a K.Cs.S.T. védnöksége alatt felál­lítja a Pataky Antal ösztöndíjalapot. Ez év máju­sában pályázatot hirdettünk meg azon helybeli ma­gyar származású tanulók körében, akik a szórvá­nyos magyar életben is résztvesznek. A kitűzött ösztöndíjakra pályázni lehetett, dr. Nagy Sándor A Magyar Nép Kialakulásának Története című műve angQl nyelvű fordításának — The Forgotten Cradle of the Hungarian Culture — kiértékelésé­vel és bírálatával. A beérkezett pályázatok elbírá­lása alapján 300.00 dolláros ösztöndíjjal jutalmaz­tuk Jókay Kingát. Babochay András és Mogyorós- sy Szilvia 150.00 —150.00 dolláros ösztöndíjra érde­mesültek. Az ösztöndíjak kiosztására 1983. szep­tember 17-én került sor. Kókay Kinga 1965-ben született. Már négy éves korában tagja lett a Chicago-i Hunyadi Mátyás cserkészcsapatnak. Két évig tanult a németorszá­gi Burg Kastl-i magyar gimnáziumban. 1983 júli­usában érettségizett az Evanston Township High Schoolban, ahol 745 diák közül a 12. helyen vég­zett. Részt vett a nyári cserkész táborozáson, ahol az altáborparancsnoki tisztséget kapta. Jelenleg a Northwestern University elsőéves orvostanhallga­tója. Tanulmányai befejezése után az USA Légi Erőinél szeretne elhelyezkedni. Babochay András 1962-ben született. Ő szintén, még apró gyermekkorában tagja lett a Chicago-i cs.-csapatnak. Elemi iskoláit részben állami, rész­ben magán iskolákban végezte. A Gordon Techni­cal High Schoolban érettségizett. A Rábai Népi Táncegyüttesnek már megalakulása óta tagja. Ta­nulmányait jelenleg a Chicago-i University of Illi­nois tanárképző szakán végzi, melynek befejezése után továbbképzést felsőbb fokop a Sport Medicine Cardiac Rehabilitation tagozatán az Exerciese Physiologist diplomát kívánja elnyerni. Mogyoróssy Szilviától nem kaptunk életrajzot Tudjuk azonban, hogy ö is tagja a Chicago-i cs. csapatnak és iskolai tanulmányait a legkiválóbb eredményekkel végzi. Mind a három fiatal rend­szeresen résztvesznek magyar ünnepélyeken megmozdulásokon. A K.Cs.S.T. tagjai meleg szívvel gratulálnak ezen fiataloknak, akikre nemcsak szüleik, hanem a Hunyadi Mátyás cs.cs. parancsnokai és nevelői is büszkék lehetnek. Tanulmányaikhoz további síké reket kívánunk. . Ez alkalommal szeretnénk nyilvánosan is köszö­netét mondani azoknak, akik adományai ezen ösz­töndíjak kiosztását lehetővé tették. Úgy véljük, hogy ezzel ők hozzánk hasonlóan eleget tettek Dr. Pataky kívánságának, s emlékét méltón őrizzük. Ezalkalommal szeretnénk felhívni a magyar származású tanulók figyelmét, hogy 1984-re egy .300.00 és egy 200.00 dolláros ösztöndíjat tűztünk ki, amelyre« pályázhatnak azon fiatalok, akik tagjai valamely magyar műveltséget ápoló ifjúsági köte­léknek, vagy résztvesznek valamilyen magyar kö­zösségi munkában. Pályázni lehet: Dr. Érdy Miklós A Sumir, Ural- Altáji Magyar Rokonság című magyar és angol nyelvű müve (ugyanazon kötésben) bírálati kiérté­kelésével. 1.) A kiértékelés terjedelme: 6-8 gépelt oldal. 2.) Nyelve: Lehet magyar, vagy angol. A magyar nyelvű kiértékelések nyertese $ 300.00, míg az angol nyelvűeké $ 200.00-os ösztöndíjban része­sül. 3.) Határidő: 1984. június 30. Pályázatokat az alábbi címre kérjük és érdek­lődni lehet: Pataky Scholarship Fund. 15112 S. LaVergne Ave., Oak Forest, 111. 60452. Az Ösztöndíjalap támogatására beérkezett ado­mányok az adóból levonhatók. A K.Cs.S.T. nevében... Radics Géza Tollas Tibor előadása a Csikágói Magyar Társaságban A Csikágói Magyar Társaság 1983. évi októ­ber 29-én, szombaton es­te 6 órai kezdettel a Niel­sen vendéglő különter­mében, 7330 North Ave., Értesítés! A HUNGARIAN RESTAURANT október 14, 15, 21, 22,á8 és 29-én ünnepli 3. évfordulóját az új helyen: 5062 N. Lincoln Ave., Chicago 60625 Telefon: 334-4850 Ebből az alkalomból igazi magyaros vendégszeretettel hívjuk és várjuk Csikágóban és környékén élő Honfitársainkat. A kellemes'hangulatú estéken városunk legjobb cigányzenekara, a — Budapest Golden String — szolgáltatja a zenét. A népszerű Balázs Ignácz vezetésével működő zenekar cimbalom-szólókkal és régi kedves emlékeket felidéző melódiákkal fogja szórakoztatni a kedves Vendégeket. Belépődíj nincs — Helyfoglalás kötelező. Tel: (312) 334-4850 délután 3:00 után Elmwood Parkban tár­sas-vacsorát rendez Tol­las Tibor tiszteletére. A vacsora keretében Tol­las Tibor beszámol ta­pasztalatairól a szabad világ minden részében szétszóródott magyar­ság életéről, sorsáról és jövőjéről. Tibor bejár­ta a nagyvilág különbö­ző magyar szigeteit.és' tapasztalatait fogja elénk tárni. Miután Ti­bor nemcsak költő, ha­nem kitűnő újságíró is, így nagyon érdekes eset­nek nézhetünk elébe. A „szmorgaszbord”- szerű vacsora 15 dollár­ba kerül (ahol a változa­tos ételekből mindenki annyit ehet amennyit akar). Az idő rövidségé miatt telefonjelentke­zéseket kérünk a követ­kező számokon bejelen­teni: 766-3457, vagy 456- 3398. A rendezőség nevében: Jókay Lajos FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! CHICAGO és KÖRNYÉKE CHICAGO AM) VICINITY;' HUNGARIAN WEEKLY NEWSPAPER Chicago & Vicinity US PS 103-620 Magyar Hetilap — Hungarian Newspaper Published weekly, exept the first to weeks of August. Üzleti iroda — Business office. 4125 N. Central Park Ave. Chicago III. 60618 Tel: (312) 478-0850 Szerkesztőség — Editorial Office 2923-C W. Argyle St. Chicago 111. 60625 Tel: (312) 989-8242 Szerkesztő — Editor Fekete István Üzletvezető — Sales manager Koós László Kiadó — Publisher F & F Publication Inc. Second Class postage paid at Chicago, 111. Printed in Canada. Megrendelem lapjukat Meghosszabbítom előfizetésem Az előfizetési díjat .....évre mellékelem. □ □ El őfizetés egy évre $ 25.00, Félévre $ 15.00 Nyugdíjasoknak egy évre $ 20.00 Név: Házszám és utca:............. Vá ros.....................Állam. .Zip Code.. • Sajnálattal közöljük, hogy az állandó heti rovataink, cikkeink és hirdetéseink miatt helyszűkében vagyunk, így csak a legritkább esetben tudunk helyet szorítani másoktól kapott írásoknak. • A magas szedési költségek következtében, előzetes megállapodás nélkül küldött kéziratok maximum egy gépelt oldal terjedelműek lehetnek (2-es sortáv). • Fényképet és kéziratot nem küldünk vissza. • A lapban megjelenő cikkek nem egyeznek minden eset­ben a szerkesztőség nézeteivel, s azok tartalmáért a cikkíró felelős. Márai Sándor könyvei: ítélet Canudosban $ 3.50 Judit és az utóhang $ 10.00 Jób és a könyve $ 15.00 A delfin visszanézett $ 12.00 San Gennaro vére $ 10.00 Megrendelhetők: Újváry- ,,Griff ’ Kiadó Titurelstrasse 2 D-8000 München 81 Telefon: (0 89) 98 94 23 You are cordially invited to visit us in our office for all your accounting, bookkeeping and tax consulting needs, including your personal income tax matters. For an appointment please call: (312) 764-8282. Beszélünk mágyarul. We provide you with our professional services in the following areas: Financial Statements, Payroll tax, Sales tax and Income tax returns for your Corporation, Partnership and Small Businesses. Trust fund and Gift taut returns. S) HBaumgartzn Certified Public Accountant 1737 West Howard Street, Suite 414 Chicago, Illinois 60626 The North Shore National Bank Building Free parking _ Események, hírek, tudósítások Érdemes elolvasni a budapesti Express uta­zási iroda árajánlatait. Tudtommal az „Ex­press" utazások az ifjú­ság kedvezményes, ol­csó útjait lebonyolító iroda. Szovjetunió; Kijev— Szuhumi—Moszkva, 10 napos, teljes penzió, re­pülőgéppel meghirde­tett „kedvezményes” kirándulása 7.180 Fo­rint, a gyerekár: 5.620 Forint. Kijev—Moszkva—Ri- ga-Leningrád-i, 10 na­pos kirándulás repülő­géppel és vonattal, tel­jes penzió 7.950 Ft, di­ákár: csak 7.500 Ft. Kijev—Szocsi—Kijev, repülőgéppel, teljes penzióval, 9 napi útja 950 Ft, gyerekár 5.180 Ft. És így tovább... Mi­lyen „olcsó”!!?? Mi eb­ben a kedvezmény? Mi­lyen diákok tudják eze­ket a kedvezményes uta­kat megfizetni? • Hazai hirdetésben ol­vastam: Figyelem! A ,MÉH”... jelentősen felemelt áron veszi át a vashulladékot. Például lemezhulladék kilójá­ért nem 70, hanem—tes­sék megkapaszkodni — 80 (!) fillért adnak. Ku­tya legyek, ha nem éri meg. Kiszámoltam, egy kiló kenyérért mindösz- sze 8 kiló vasat kell a szorgalmas úttörő-gye­reknek elcipelnie a MÉH-telepre. (Fejtö­rést okozott nekem, ban, büfében, vendéglő­ben stb. helyeken nincs idő arra, hogy alaposan átnézzék az üveget. A ra-‘ gasztott üveg bekerül a szikvíz üzem töltőjébe. Itt. sincs idő árra, sem lehetőség (?), hogy át­vizsgálják... Ilyen ese­tekből kifolyólag rob­banás történt: a vasvá­ri ÁFÉSz töltőüzemé­ben, hasonló eset volt a kőszegi töltőüzemben és a szombathelyi vállalat szikvízüzemében is. A hibákból még most sem tanultak az elvtársak. De Hazánkban: Legfőbb érték az ember! • Az Évfordulók,- ese­mények sorozatban ad­ta ki a magyar posta jú­lius 22-én azt a 2 forin­tos bélyeget, mely Si­mon Bolivar — a dél­amerikai függetlenségi háború egyik kiemelke­dő vezetője — születésé­nek 200. évfordulójáról emlékezik meg. A bélye­gen Simon Bolivar kék színű egyenruhában lo­von látható. Mögötte az amerikai kontinens sti­lizált rajza. A bélyeg jobb felső sarkában Si­mon Bolivar 1783—1830 szöveg olvasható. mennyi idő alatt tud egy diák annyi hulladékva­sat összegyűjteni, hogy azon kedvezményes áron az express irodá­ban Kijev—Moszkvába el tudjon utazni?) • Bezárják, lerombol­ják kedves, régi film­színházaimat otthon. Az Angyalföldön és Új­pest határán pusztul­nak a mozgók. Valami járvány végez velük. Fogynak a mozik, hol­ott egyre nagyobb az ér­deklődés a filmek iránt. Egyre több a mozit lá­togatók száma. Velük egyforma arányban nő­nek a jegyek árai és a jegyüzérek számai is. Lebontották a kis „Ha­zám” mozit is a Váci- úton. Aztán néhány év­vel később a József At­tila Művelődési Ház mo­zija zárta be kapuit. Ké­sőbb bezárták a Szikrát, a Kossuth-mozit is (egy időre). A rombolás azon­ban most végleg utolér­te a Róbert Károly kör­úton a nagy „Dózsa- mozit”. A végzet oka: A Hungária körút széle-, sítése. Az újpesti Sza­badságnak most dönge­tik a falait. A közeli Fény mozi is hónapok óta zárva van. Meddig? • Űj rendelkezések alapján ezentúl a ház­felügyelők is lakbért fi­zetnek Magyarorszá­gon. 1983. júl. 1-től meg­szűnt a „szolgálati la­kás” számukra. Új mun­kaszerződést kell kötni ez év végéig a házmes­terekkel, s a jövőben a vállalati dolgozókra megállapított szabályok szerint kell megállapíta­ni a házfelügyelő bérét, tehát szakmunkásként, vagy betanított mun­kásként (besúgóként) kell besorolni! • Magyarországon egy család négy kerékpárt vásárolt. A Csepel gyárt­mányú négy kerékpár­ért több, mint tízezer fo­rintot fizetett. A hozzá­való új pumpával vi­szont nem lehet a kerék­pár gumiját felfújni. Nagyszerű találmány le­het! (És „olcsó”) • Egyre növekszik Ha­zánkban az üzemi bal­esetek száma. Fél év le­forgása alatt négy em­ber halt meg és tíz cson- kulásos-életreszóló-bal- esetet szenvedett a 40-42 forintba kerülő szódás­üvegek miatt. Bizonyos használat után előfordul, hogy az üveg fejrésze leválik (se- lejt áru!). Tulajdonosa, illetve használója visz- szaragasztja, nehogy elvesszen a 42 forintja. Aztán visszaviszi be­váltani. Ha szerencséje van, az élelmiszerbolt­TERJESSZE ANGOL MŰFORDÍTÁSBAN IS A MAGYAR SZELLEMISÉGET! Bármely KÉT kötet ára: $ 15.00 1. ADY E.: POEMS. 491.oldal, 16 kép, keménykötés... $17.00* 2. ARANY J.: EPIC POEMS. 224 Oldal, 13 kép ............ 8.50* 3. JÓZSEF A.: WORKS. 224 oldal, 30 kép.................... 12.00* 4. KOMLOS J.: KOSSUTH IN AMERICA. 198 oldal, 19 kép9.50‘ 5. PETŐFI S.: WORKS. 423-oldal, 40 kép................... 14.90’ 6. VARGA D.: HUNGARY IN GREATNESS AND DECLINE 160 oldal, 236 kép, keménykötés............................. 13.70* * A bolti árak feltüntetése tájékoztatásul szolgál. HUNGARIAN CULTURAL FOUNDATION P.O. Box 364 Stone Mountain, Georgia 30086 Kedves Olvasóink! Kérjük, hogy támogassák a lapunkban hirdető Üzletembereket és Egyesületeket, mert az Ö — sokszor erejüket meghaladó — áldozatvállalásuk nélkül, vagy nem lenne magyar újság Chicagóban, vágy az előfizetési díj legalább háromszorosa lenne a jelenlegi árnark a Chicago és Környéke Szerkesztősége EGYHÁZI NAPTÁR Szent István Király Egyházközség 2015 W. Augusta Blvd. Chicago, 111. 60622 — Tel: HU6-1896 Lelkipásztor: Ft. dr. Mihályi Gilbert plébános Október 23, vasárnap: Az 1956-os magyar sza- szabadságharc évfordulója. Ünne­pi szentmise, utána a Szabadság- harcosok megemlékezése, ünnepi szónok: Tollas Tibor. Október 30, vasárnap: Szentségimádás és lel­kinap. A lelkinapon résztvevőknek kacsasült ebéd. November 6, vasárnap: Az oltáregyleti regge­lin Tollas Tibor irodalmi matiné­ja. Utána válogatott verseinek Forgószélben című legújabban megjelent kötetének vására. Megnyílt a ROOSTERS LOUNGE 3156 W. Irwing Park Rd. Chicago, II. 60618 Tel: 478-6660 • Kitűnő magyar borok • Márkás német sörök • Választékos amerikai italok • ízletes hideg és meleg szendvicsek Kitűnő hangulat — magyaros vendéglátás Tulajdonos: Vass Miklós Nyitva; de. 11:00 hajnali 2:00-ig Szombaton 11:00 hajnali 3:00-ig Meghívó A Szabad Magyar Újságírók Szövetsége no­vember 26-án tartja évi rendes közgyűlését Clevelandban, a Magyar Találkozó keretében. A kezdés időpontját a Magyar Találkozó meg­hívója közli és közreadjuk az FMH november 15-i számában is. A közgyűlésre magyar sze­retettel hívjuk és várjuk a Szövetség mindén tagját, de az érdeklődőket, a szabadföldi ma­gyar sajtó barátait és olvasóit is szívesen lát­juk. Washington, 1983. október Stirling György s.k. Flórián Tibor sk. ü.v. titkár elnök-o­Sebők Utazási Iroda Repülő-hajó-vonat-autóbuszjegyek Olcsó egyéni és csoportos utazások bel— és külföldre KEDVEZMÉNYEK! Nem mindegy, mennyiért utazik. Forduljon tehát irodánkhoz! CHICAGO — BRÜSSZEL — CHICAGO APEX : $ 469.00 Nálunk hitelkártyára is válthat jegyet! Külön szolgáltatásunk: szabványmére­tű színes útlevél— és vízumfénykép. A helyszínen azonnal elkészül! Rokonkihozatal akár egy évre is! 1 CHICAGO—BUDAPEST—CHICAGO $ 765.00 Üjamerikásoknak ingyen tanácsadás! GYÓGYSZER! IKKA—pénz és cso­magküldemények! 1 $ = . 44.02 Ft. l Hites közjegyzőnk lefordítja, hitelesíti f okmányait, leveleit. Újjáalakított irodánk heti hat napon várja önt.Parkolóhely az épület mögöttj l > »Ajándékozzon utazási utalványt! ’ ’ [SEBŐK TRAVEL SERVICE] 561 W. DIVERSEY PKWY CHICAGO, IL. 60614 Mózsi Ferenc és Ágnes I Telefon: (312)477-1484

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék