Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)

1983-11-05 / 45. szám

10. oldal RITKA ALKALOM egy rendkívüli magyar regénnyel ajándékozni meg kará­csonyra rokonait, barátait. SOHA EZELŐTT nem jelenhetett meg ez a könyv sem Magyarországon sem nyugaton, a szerző életében. KOR- és IRODALMI DOKUMENTUM ez a mű a Rákosizmus-Sztálinizmus korszakából, mely most került elő a fiókból több, mint 3,0 évi várakozás után. Egy nagyszabású TRILÓGIA első darabja kerül az olvasó elé. A két előkészületben levő kötet A VÁDLOTT és AZ ÜNNEPI FÉRFIÚ (Szent László regénye. IGNÁCZ RÓZSA 1909-1979 A SZÜLETÉSNAP KÖRÜL KRÚDY GYULA SZELLEMÉNEK (Miről beszélt a magyar nép SZTÁLIN 75-ik születésnapján?) VÁZLAT EGY LETŰNT KORSZAKRÓL (1950-195S) A szerzi fia, MAKRAI ADAM előszavával 112 old. kötve ARA: 15 Dollár (U.S.) posta költséggel együtt Megrendelhető: Jupiter Press. P.O.B. 101 Lake Bluff. Illinois 60044. U.S.A. Tel.:(312)234-3997 Kedves Olvasóink! Kérjük, hogy támogassák a lapunkban hirdető Üzletembereket és Egyesületeket, mert az Ó — sokszor erejüket meghaladó — áldozatvállalásuk nélkül, vagy neirt lenne magyar újság Chicagóban, vagy az előfizetési dij legalább háromszorosa lenne a jelenlegi árnak. a Chicago és Környéke Szerkesztősége FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! Tűz és Víz Vajda Albert új regénye Tűz és víz: a Nyugat és a Kelet. Tűz és víz: a szülő és a gyermek. Tűz és víz: az idősödő férfi és a fiatal nő szerelme. „Egész életünk a tűz és a víz jegyében zajlik” mondja Vajda Albert, a nyugati világ ismert és elismert szatirikus írója. Új könyve hátterében a külföldre szakadt magyarok és a hazai rend­szer kapcsolata áll. Lélegzetelállító, feszült családi dráma pereg le a szemünk előtt, Vajda Albert humorral és mély életfilozófiával át­szőtt stílusában. A regény három főszereplője: Az apa: menekült magyar mérnök, aki Nyu­gaton nagy karriert futott be. Leánya: akit kétéves korában hagyott otthon Magyarországon, a hazai rendszer neveltje és híve. Az apa barátnője: az izgalmasan szép ír lány, aki huszonhat évvel fiatalabb a mérnök­nél. Húsz év után, Torontóban találkozik össze apa és leánya. Két generáció néz egymással farkasszemet. Két világnézet csap össze. Vajda Albert a három főszereplő életén át merész és őszinte képet fest a keleti világ lé- lekrombolóan kegyetlen és a nyugati világ ál- szent politikájáról. Élhet-e békésen egyihás mellett a tűz és a víz? Ezt a kérdést boncolja Vajda Albert új lé­lektani regénye, amely méltán sorakozik az író sok nyelvre lefordított, világsikert aratott mű­ve, a „Vakulástól látásig” mellé. Kapható a magyar könyvkereskedésekben. Ara: US $ 9.50, Can $ 11.50 Dedikált példányt szívesen küld a szerző. Adósok a szakadék szélén Argentínában letar­tóztatták a Nemzeti Bank elnökét, Washing­tonból hazatérve a repü­lőgépről szedték le és innét vitték fogházba, egy vidéki bíró utasítá­sára. Azzal vádolták a bankelnököt, hogy a nemzetközi pénzalap washingtoni konferenci­áján hazaárulást köve­tett el. Belement abba, hogy Argentina kölcsö- neinek visszafizetésé­be New York állam tör­vényeit tekintetbe ve­gyék. Ezzel megsértette az Argentin nemzet szuverenitását. Az argentin Nemzeti Bank elnöke ellen indult eljárás hatására Argen­tína külföldi kölcsönei- nek folyósítását termé­szetesen felfüggesztette a Nyugat. Erre egy fel­sőbb argentin bíróság megsemmisítette a bíró döntését. Az ügy azon­ban az argentin katonai junta soraiban folytató­dik most és ott okozott szakadást. A hadsereg és a haditengerészet egyetért a felsőbb bíró­sággal, a légierők vi­szont a bíró megsemmi­sített döntése mellett kardoskodik. Argentína október vé­gén országos választás előtt áll. A junta most ebbe a vitába szeretné bevonni a politikai pár­tokat. Ezek azonban ért­hetően vonakodnak. A külföld bizalma minden­esetre megrendült Ar­gentínában, akár a ka­tonák vezetik, akár a még meg nem választott polgári kormány. Brazília a világ leg- eladósodottabb orszá­ga, 92 milliárd dollárral tartozik és az évi 175 %-os inflációja miatt ennek még kamatait sem tudja fizetni. En­nek ellenére igyekezett a nemzetközi pénzalap által előírt szigorú or­vosságot bevenni és ele­get tenni az előírások­nak a saját házatáját rendbeszedje, fékezze az inflációt és minden vonalon megszorítást al­kalmazzon, a szociális juttatások terén is. A brazil parlament­ben egy indián képviselő akinek szavazói a leg­földhözragadtabb sze­gények, a múlt hét vé­gén felállt és a kormány minden egyes miniszte­rét sikkasztással vádol­ta! Nem azzal, hogy sze­mélyesen lopnak, ha­nem igenis azzal, hogy a szegényeket még szegé­nyebbé teszik azáltal, hogy külföldi parancs­ra az éh-halál veszélyé­nek teszik ki őket. Ez a beszéd mélyen megrázta a Sigueros- kormányt. Washington­ban zárt ajtók mögött könyörögtek Brazília financiális vezetői, hogy a világ legnagyobb adó­sát, Brazíliát kezeljék kedvezőbben és engedé­REJTVÉNY: HÖLGYEK FIGYELMÉ­BE!: ,... Médea Kozme­tikai termékeit. Illatszer* boltok. Centrum Áruhá­zak. . Skála-Coop Áruhá­zak. 2 3| 4 5 6. F7 8 □ 9 10 11 12. ,13 N 1*1 gl ■ n • e 1*1 1 • • 1 ■ 17 sí 18 ■ 2o""; 21 ■ 22~‘ 23 24 1 25~ H 26 27 H 28~ z 29 ■ 30. 31 S i 3* 33~ 34 M 35 36 K \ 37~ 1 38 jfc * 39~ 6Ö" B 41 n V l 11/ / 43 44 45 BB 47 1 wl/ 1 68“ 49 50 5T" 52 |53 56 55 56 I 57~ 58 59 . 60~ 61 . ■ 62 63 5 66 t. 65 66 ■ 67“" . • 48 —v­69 70 • 71 • V * _ VÍZSZINTES: 1. Sportrajongók figyel­mébe ajánljuk e sorokat (folyt, a függ. M. sz. sorban; zárt betűk: J, Y, E B) H. Háromszína zászló. 15. Párbeszéd. IS. Nagy sajtóügynökség az USA-ban. 17. Az Ipari tanuló korábbi neve. U. Mezte­len, tájszóval. 20. Fékevesztett, szilaj. **. ... Francaise. a . francia legitimista párt neve 1898 és 1936 között. 85. Zeusz­nak szentelt olimpia ligete volt. az olim­piai játékok színhelye 86. A város la­kóinak száma 5697 fő. 88. Hírlik. 8«. TUE. •L Pántlika. SS. Szovjet repaiőgéptlpus betűjele. S5. Mint vendég., 36. Ókori ró­mai hármas fogat. 87.. Románia] város. *8. Görög légiforgalmi társaság. SS. Azo­nos római számok. 66. Omszk folyója. «1. A szelén vegyjele. (8. Nem tanult úszni, mégis tud. IS. Többen, mint kel­lene. 65. Fej (fordítva). 67. Lásd ott, röv. 68. Harmonikus kedélyállapot (név­elővel). 65. ... Lanka (Ceylon). II. A ka­lap . szegélye*. 57. Híres a lótenyészete. 55. Csukott. 66. Huszonnégy hónapja. 68. Elődje 65. ElsUU a startpisztolyt. 65. Egé­szen megtöltött. 67. -et párja. 66. Apos­tolok lován. 76. PL a kávé is Ilyen szer. FÜGGŐLEGES: 8. Egyfajta' gabona­növény őrleménye. 1. Ahányan vagytok rajtam kívül. 6. Téli sporteszköz régies neve. 5. övezet. 6. A középkor folyamán a Balkán-félszigeten és a Kárpátok hegy- vonulatain kétlegelős pásztorkodást foly­tató népelem 7: Olasz város a Nagy és Kis Szent Bernát-hágó közelében. 6.' Nu­mero, röv. 8. A hegedű két húrja, 16. Román, olasz és kubai autójelzés. 1L Húspogácsa fastrt. 18. Villanyt kikap­csol. 13. Szürke színű radioaktiv elem. 16. A vízszintes L sz. sor1 folytatása (zárt betűk: L, G. V, K). 18. Odébb nyont. *L ...............dal (Szép- Ernő műve). 83. .. . Messaggtro. 86. Mutatószócska. 87. Elemezve fejteget. 83. Kossuth-díjas zene-, szerzőnk. S2. Kelta nyelvű Rép volt. 36. Más helyfel 61, Klváió Spanyol. hegedű­művész volt. 66. A Nap lelzője lehet. 66. Huncutul ármányos. furfangos. 56. Pár­huzamos bemetszésekkel lát el (tájszó). 58. SZEOL ... 53. Hajók kikötője. 56. Igeképző. <5. Hosszmérték. 56, Az érem, ércpénz előlapja. 53. Kendert, lent meg­munkáló eszköz. 61. ... Sommer (film­sztár). 66. Tip-... 66. A te sajátod, ré­giesen. 63. GP. 76. Szintén ne. 71. Azegvlk égtáj nevének rövidítése. . (X) lyezzék a kamatok csök­kentését és átrendezé­sét. Ellenkező esetben érveltek a brazil hiva­talosok, forradalom tör­het ki és a hitelezők ki­látása a kölcsön vissza­fizetésére ezzel még gyérebb lesz. Ez az érv olyan sú­lyos volt, hogy a nem­zetközi pénzalap végülis engedett. A tény azon­ban, hogy a világ leg- eladósodottabb országa más bánásmódban ré­szesült mint a második, a harmadik, vagy a ti­zedik adós, az adósok so­raiban általános elége­detlenséget keltett. Equador, Peru és Cos­ta Rica a múlt héten egyeztek bele a szigorú feltételekbe, amelyet Brazília esetében most enyhítettek. Miért ne az ő esetükben? És Csíle esetében? És Mexikó? És Jugoszlávia? A nagy anyagi bajok­kal küzdők sorába tar­tozik még Izrael is. Itt az új Shamir kormány első tanácsülése egy tel­jes éjszakát vett igény­be, ezen a vitán az izra­eli Scheckel 25 %-os leér­tékelése és az életszin- vonal csökkentése mel­lett döntöttek. Továbbá a Fülöp-szi- getek politikai válságai is anyagi válsággal ve­gyült és ezzel mégjob- ban elmélyült. Nincs olyan aki hosszútávú kölcsönben részesíte­né ezt a súlyos bajok­kal küzdő távol-keleti országot. Helytállás Tollas Tibor; Forgószélben (Válogatott versek). Manchen, Nemzetőr, 1983, 250 old. „Mit bánom éh, szívd csak a vérem. Én tudom f milyen kín lehet éhezni mindig, s már beérem, ha valakin segíthetek." (Pók a cellában) A»költő indítása olyan sokszínű, mint a szivárvány. A „Malacköszön­tő“ telis-tele van életörömmel, a „Ta­lálkozás“, habár a föld alatt, az egy- másralelő földiek belső kisugárzásá­val, a „Törpe hegedűs“ az emberi méltóság összetörhetetlen, mágikus hatalmával. A belátás, az emberi nyo­morúság megértése, az átélt megaláz­tatások sora olyan szavakat csihol ki Tollas Tiborból, melyeket noteszba, elménkbe zárva őrizhetünk memen- tóként „önásta sírban vakond is hatalmas." * „Csak maga útján menekül a lélek." A „Járdaszigeten“, kötet s a belőle szereplő válogatás közel féltucat je­lentős verset tartalmaz, melyekből ezúttal figyelőnk fókuszába vonunk hármat. Az „Óda a szabadsághoz“ közérdekű vers. Beszédes mindazok számára — így számomra ás — akik­nek börtön, korlátozottság, gáncs volt az otthoni élet és kárvallottan különböztették meg az őket sújtó körülményeket egy nemlétező, elkép­zelt szabad hazától. A vers jó, de jobb is lehetne. Csak az utolsó stró­fában éri el önön lehetőségeit. Túl sokat nyom benne a helyiérdekű el­marasztalás, hogy általános érvény­nyel szárnyaljon. Ezzel szemben a sokkal szerényebb indítású „Az el­ső felismerés“, mely látszólag témá­jában, a családhoz kapcsolódik, sike­resen áttör az egyediség korlátain. A költő elmond egy esetet mely egyedi, vonatkozásában viszont általános: angliai magyar családban, bukaresti székely familiában, észak-amerikai spanyol családban előfordulhat u- gyanez, ugyanígy. Ugyanilyen hitele­sen kondul meg a „Félúton“ című vers, melynek motívuma olyan Tol­lasnál, mint a búvópatak. Az „Eszterlánc“ c. kötete szerke­zetileg, tematikailag egységes alko­tás s a belőle való válogatás csak annyiban lehetne jobb — szerintünk —I hogy mi elhagytuk volna a kép­verseket «az egy „Kozmoszéra“ kivé­telével. Ez a vers úgy él a képvers lehetőségeivel, mint az „Irgalmas fák“- ból a „Fenyők“, vagyis a kép­szerűség hozzáad a mondanivalóhoz. A költő for^naérzéke nemcsak az e- gyes versek megfogalmazásánál, ha­nem a kötet megkomponálásánál is a csúcsára ért. Ha egyesegyedül ezt a kötetet publikálta volna, helye akkor is biztosítva lenne a második század­fél magyar lírájában. Az „Irgalmas fák“ és az „Évgyű­rűk“ valóban ikerkötetek. Jó költők­nél nem ritka jelenség, Juhász Gyu­lánál is megfigyelhető volt, hogy az élethelyzet teremtette ihlet túlnő a már megjelent kötet határain, az új, ugyancsak odaillő versek, új gyűj­tést igényelnek. A „Mélyből“ ciklussal, a hetedik évtized küszöbét átlépő, testi meg­próbáltatásokkal küzdő költő az el­múlást szólongatja. A szorongató él­mény: „altatástól ébredésig a műtő­asztalon“ préseli ki belőle „A mély­ből visszaérkezett“ című költeményt. A mélyről szól, de már nem a mély­ből, hanem felmerülve, friss levegőt szippantva. Tulajdonképpen ez is egyike a költő kulcsverseinek, me­lyekhez a többit, a bíráló és a jóba­rát ajánlásával, íme, hozzákapcsolom: „Bebádogoztak minden ablakot“, „Ta­megszegett reményeket, a'börtönélet hitványok“, „Ének az elsüllyedt hegy­ről , „Aki ujraszületett“, „Fából fa­„Kö­Tollas Tibor a „Forgószélben“ cí­met adta válogatott verseinek. Mivel ezek a versek az elmúlt negyven év tanúi, kísérői és jelzőlámpái a költő életében, s ez a közel félévszázad egybeesik az újkori magyar törté­nelem leggyökeresebb változásaival, a cím olyan odaillőngk tetszik, mint zárókő a bolthajtáson. A versek háttérének nagyobbik része extra Hungáriám, vagyis a szét­szórtságbeli magyar élet a nyugati féltekén. Tollas esetében ez, 1956- tól mostanáig tartó száműzetés. Iro­dalmi tevékenységét nem annyira annak kritikai tartalma miatt, — hisz mások is írtak hozzá hasonló, a rend­szert bíráló költeményeket, — ha­nem közéleti ember, Nemzetőr­szerkesztő mivolta miatt, az ottho­ni irodalmárok nem ismerhették el a nyugati magyar irodalom szerves részének. Addig is, amíg egyszer valamely felvilágosult kultúrpolitika megadja Tollas verseinek is a nihil obstat-ot, vessük előre, ezzel a cikkel annak igazolást, hogy a legjobb Tollas versek máris irodalmi kincseink — egyenlőre idekint. Ennek az ifjúsága ideáljaihoz hű költőnek, életének és ezzel ölelke­ző költészetének tartalma és tartá­sa a helytállás volt és marad, 63 éves korára olyan összegezés tolul az ajkára, amely megbocsátóbb, keresz­tényibb, mint egykori költői indítása volt: Mert nem úgy ítélt a sors felettünk: Ki hogy állt helyt a forgószélben,- bilincs kötött, vagy gyermekláncfű? - Nemcsak rajtunk múlt, — szerencsénkén. Ha meg akarjuk határozni, melyek Tollas Tibor költői életművének leg­jellemzőbb vonásai, a következőkre kell gondolnunk: a költő olyan líri­kus. aki egyszeriben alanyi és ugyan­akkor a közös ügyek, sorskérdések megfogalmazója, kimondója. Versei többnyire szabályos ritmusú, jórímű, dallamos strófákból állnak. Elmon­dásuk, vagy hangosan olvasásuk sor- rán a versmondót és hallgatóságát olyasféle élményben részesítik, mint egykor a virágénekek éneklői közön­ségüket. Témáinak tengelyében a család áll és a haza. A család, a legutolsó hajtásaiban jelenvaló, a haza föld­rajzilag távoli, sőt: jobbára eszmei, mint konkrét. Mégis a kettő szinte elválaszthatatlan. A felezővonalon áll a hitvesi szerelem meghatóan szép megéneklése. Hazáját a börtön- és bányamélyből szólítja meg a költő, majd a száműzetésből. A föld, a táj emlék jellegű fogódzóin túl — ebből a néhai Fáy Ferenc teremtett költői világot — Tollasnál a magyarságtu­dat elemeivel bővül a haza-fogalom. A versek jórésze vallásos meggyőző­dést, keresztény-liberális hátteret tükröz. A bibliából főleg az Újszö­vetség egyes mozzanatait használta föl ihletforrásként — átélte őket egy- egy jelenkori transzformációban. Bár ez a kötet optimista, életpárti és ak­tivitásra serkent, a versekben föltü- remlik a megélt fájdalom. Isten cso­dája, hogy csak a fájdalom lüktet a versekben és nem a keserűség. A „Forgószélben“ öt önálló ver­seskötetből és egy kiadatlan ciklus­ból válogatott, közel kettőszáz vers. Alapvető, az író és korunk arculatát meghatározó vers jónéhány van ben­ne, valamint alkalmi költemény; se­lejt egy sincsen. Az első kptet „... Csak ennyi fény maradt...“ a legkeményebb. Magába foglalja még szabályos, dallamos sorokban is rettenetes tapasztalatait. Különös módon már itt megmutatkozik — a- mikor, mondhatnám ferde szögből, oldalról csillan meg — Tollas lényé­nek és költészetének egyik lágy vo­nása, a szánalom: rágott litánia“, „Feltámadás“, nyörgés szép halálért“. A „Bebádogoztak...“ c. verset di­vat volt egykor, bizonyos intellek­tuális körökben elmarasztalni, mond­ván: szentimentális. Holott e vers összevethető nemegy Faludy börtön- verssel. Ha a vád igaz, akkor mind­két költőre vonatkozik. Továbbá: mindazok, akik „ültek“ és átélték ezeket az élményeket, tudják, a vers hiteles. Mert csakis úgy lehetett ép lélekkel átélni az emberi méltóság megerőszakolását, ha közben feny­vesek illatáról, sétahajóról álmod­tunk. A „Tanítványok“ c. vers közép­ponti tagja egy részben bibliai su­gallató, részben sorsunk hasonlósá­gából merítő versbokornak, önvá­dunk, a hatvanas években „árulás­sal“ bélyegezhette meg Önmagunk lelkiismeretét: elfutottunk, mint a tanítványok Rómából Emmaus fe­lé... „Ott egy voltál társaiddal, a tájjal... itt elnyelnek idegen váro­sok“. A megoldás keresztényi: „A legyőzőitek győztes titkát hirdessé­tek“. A gondolat meghökkentő. Ha „győztesnek“ véljük saját magunkat, kik egy országot hagytunk magunk mögött, az önvád jogos; ha — az or­szággal együtt — legyőzöttnek tud­juk magunkat, osztozhatunk a biza­kodásban. Az „Ének az elsüllyedt hegyről“, a váci börtönben írt vers beillene kis­epikái méretű, korai ars poeticának. Alapvető tulajdonságokat magyaráz meg a költő habitusáról. A költőnek anyjától örökölt optimizmusát, ,.öröm, öröm élni a földön“, költői szemé­lyiségében, költészetében a domináns extrovert jelleget, „add hát magad­ból, ami többlet“, a hazát, melyről a visszás lefoszlik a lélekben, és a vers­írónak imához való készségét. Az „Aki újraszületett“ c. vers te­matikailag kapcsolódik az előző köl­teményhez. Az emberi felismerés sík­ján a költő kislányában saját édes­anyját látja — kisdeden. „Kicsi le­ánykám, újszülött anyám“. A vers altatódal, ringató, emlékező, őriző: ébren álmodás a szépségről, a tisz­taságról. A „Fából faragott litánia“ az írás-? tudók kedvence. Eszerint ellenpárja a „Bebádogoztak...“ c. versnek. A „li­tánia“ olyan szerencsés „fogással“ él, mellyel az olvasó lelkében különfé­leképpen hangolt húrokat pendít meg, szoros egymásutánban. Több stílusréteget kapcsol össze: a temp­lomi litániáét, az erdélyi temetők kopjafáinak sorjázását, a felsorolt fák ezer tevékenységét idéző képbeli ví­zióját, az életfa és á keresztfa kö­zött zajló életet. A „Feltámadás“ egyike a kulcs­verseknek. Háttérben a személyes ta­pasztalat, a meg-megújuló betegség, az elmúlás nyomasztó fenyegetése, a természet, az általunk belátható élet megújulása. E kétféleségből, a köl­tő tollán, a harmadik, vagyis a két- ezerévelőtti Feltámadás igazolása lesz. A századunkban oly divatos , in- differehs univerzum“ szemléletnek ad fricskát a maga módján a költő. A „Könyörgés szép halálért“* c. vers nemes veretű, klasszikus ihle­tésű költemény. Az ars moriendi kö­zépkori és reneszánszkori humanis­ták kedvelt műfaja volt. Morus Ta­más és társai latinul könyörögtek szép halálért. Tollas könyörgését, a töké­letes formakezelés mellett, az teszi az antik medallionokhoz hasonló re­mekké, hogy a felkészülési folyamat önzetlen kéréseire a végkívánság pa­zar koronát tesz. Bár kívánjuk, hogy ez a kívánság időben messze kitolód­jék, ennek a bírálatnak nem talál­hatnánk méltóbb befejezését, mint a vers négy zárósorát: Emelt fővel nap sugarát szívjam magamba, eter-ág karommal nyújtózzam tovább...- Állva haljak meg, mint a fák! ­Kabdebó Tamás * A könyv megrendelhető a Nemzet­őr címén. Ára postaköltséggel, fűzve $ 14,— vagy DM 30,—, vászonkötés­ben $ 17,— vagy DM 38,—. Új szovjet fegyverek Kelet-Európábán A TASS távirati iroda szerint Moszkva a Nyugat- Éurópában felállítandó új amerikai fegyverekre adott válaszként, most előkészületeket tesz arra, hogy Kelet-Németországban és Csehszlovákiában új taktikai nukleáris fegyvereket helyezzen el: „Nehogy a nukleáris egyensúly felbillenjen”. Ez természetesen a középtávolságú szovjet SS- 20-as rakéták felállításakor billent a Szovjetunió javára. Nyugati szakértők azt mondják, hogy a csata­téren használt ú.n. „taktikai fegyverek” szállítá­sát a Szovjetunió jóval előbb határozta el. Ez nem visszahatás az amerikai rakéták őszi felállítására, hanem a Nyugat ellen felsorakozott hadseregek korszerűsítésének egyik része. Az amerikai fegy­verek érkezését Moszkva pusztán ürügyként hasz­nálja fel. A beiruti bombamerénylet és a grenadai part­raszállás kettős válsága különös módon nem haj­totta fel az arany árát. A Carter-i időkben ez meg­haladta a 800 dollárt, most még a 400 dollárt sem éri el. A new yorki tőzsde ugyanilyen szilárdnak mutat­kozik, a piacon nyoma sincs a pániknak és a be­fektetők bizalommal tekintenek a jövőbe, adás­vételeikkel azt jelzik, hogy nem tartják valószí­nűnek a két konfliktus kiszélesedését. A világpiac különös válasza világválságokra A múltban, ha valami nemzetközi viszály tá­madt, a világtőzsde központjaiban az aggódó tőzsdések siettek szabadulni részvényeiktől és papírpénzüktől, hogy aranyat vásároljanak. Chicago & Vicinity US PS 103-620 Magyar Hetilap — Hungarian Weekly Newspaper Üzleti iroda — Business office 4125 N. Central Park Ave. Chicago III. 60618 Megrendelem lapjukat Meghosszabbítom előfizetésem Az előfizetési díjat .......évre mellékelem El őfizetés egy évre $ 25.00, Félévre $ 15.00 Nyugdíjasoknak egy évre $ 20.00 □ □ COMPLETE alterations REMODELING—RESTYLING j Férfi női és ’gyermekruhák: Átalakítás Javítás Bartos Katherine Előzetes bejelentés * szükséges. Tel: 463-4898

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék