Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)

1983-11-12 / 46. szám

APRÓHIRDETÉSI Uj norwegian kékró­ka kabát (Jacket) érté­ke: $750.00. Ára $395.00 Tel: (312) 338-0778. (48) GUEST HOUSE IN HISTORIC GALENA ILL. Stately Colonial on 16 mani­cure acres on busy U .S. Rt 20. Good established business. Show Place. Great Money Make:. Furnished in elegant antiques. Owner has othef interest! Call: 815/777-0893 for photo and details. (46) MANAGEMENT TRAINEE General Office. Our consumer oriented company is looking fór 4 people with a neat appear­ance to start training for man­agement positions at our new location in Oak Park area. Applicant should be career oriented and willing to work some evenings. For informa­­tion Call Jim at 637-2823.(46) CONSTRUCTION SUBCONTRACTORS Experienced subcontractors needed. Work 12 months a year. Liberal draws. Wayne, 583-1800. (46) FULL/PART TIME National company expanding to this area needs young men & women for numerous full & part time positions. Can earn $380 a week full time, $160 a week part time. Excellent be­nefits, we train. Call 298-8840 (46) STUDIO + One Bedroom Apts. 6163 N. Kenmore Ave Chicago 1 block from Lake + "L" train privacy ari/c. Excellent security very well maintened bldg. Two weeks free rent. Before 11 a.m. CALIFORNIA­­SUN CITY Recent widow must sacrifice home. 2000 sq ft of luxurious living in Southern Calif. Ideal “Country Club Atmosphere Community!’’ 4 Yrs. New 2 bdrm. Den, + Family rm. Mint cond. Numerous extras. Priced for immed. sale. MUST SEE TO APPRECIATE 714-679-2456 (46) MICH-OLD FASHIONED HOME with pillars across the street from Lake Michigan w/private 5 ft. walk to Lake. Lot size ap­prox. 108 x 200. $90.000. Also 3 bldg, lots att. with outlet to 2 streets. All for $150,000. In a marina town. 6J6-637-1022 (46) AUTO MECHANIC Very busy North suburban Olds dealership needs a Mechanic with G.M. experi­ence. We offer a competitive salary plus full company be­nefits. Call AI Flammini at 831-4004. NORTH SHORE OLDS Edens & Clavey Rd. — Highland Park (47) FABRICATED STEEL LAYOUT MAN Must have knowledge & ex­perience in triangulation and bend allowances. Must also have broad experience in plate fabrications. Modern shop with excellent working conditions. ONLY APPLICANTS WITH THE SPECIFIED EXPERI­ENCE NEED APPLY. Apply in person: 2025 No. 15th Avenue, Melrose Park. (47) 900-02 W. GUNNISON 1/2 blk. from Lake. Studio & 1 BR apts. Sanded hardwood firs., remod. kitchens, Laundry, heat included, Excel, transp. $265. to $350. month. AN­DROS. MGMT. CORP. 446-8613 or 588-7911. (46) VILLA PARK — BY OWNER 11 ROOM BRICK HOME, 26 ft. kit. mutschler, bay windows, 2 1 /2 baths, peg oak floor, mar­ble wall. Possible 6 bdrm, large screen pch — 2 fam. rm, rec. rooms, and pella windows. In-law arrange. Beaut, dec. $104,000, 530-2298 (46) CUSTODIAN Full time vacanies exist for es­­perienced, conscientious building service personnel meeting these requirement: Applicants must be able to give detailed work history over the phone including dates of employment and the names­­/phone # or references. Work history must exhibit stability and a willingness to perform a variety of tasks. We are a well-known Loop located cul­tural institution that seeks flexible, caring employees. We provide a solid benefit package including dental insurance. If interested and able to meet the above criteria, call Monday 9 AM to 2 PM. Mr. Tobar 443-3932. Equal Opportunity Employer M/F (46) INSURANCE MEN & WOMEN Guaranteed income, salary & commission plus fringe be- 764-8875____________(46) nefits with a major life or health TAVERN & LARGE HALL Excellent business, 2 BR home incld, owner retiring. Estab­lished over 50 yrs. Priced for quick sale $125,000. Call: 715-585-7789. Ask for Warren or Pat « 146) FORT MYERS FLORIDA Cabinet mfgr. Established 7 years. Over $150,000 in very profitable sales. $40,000 down includes all investory & equip­ment. Many other fine businesses for sale in this beautiful area. Call for our free list. VR BUSINESS BROKERS 813/939-3292. (46) FLORIDA Indian Shores, now until Dec. Enjoy temp, in 80’s, low humidity & off season rates, rent new 2 br 2 ba luxury condo, pool jacuzzi, pvt beach access, 4 persons $50 per day. Reservation call collect 813/596-5203 (46) TWIN LAKES WISCONSIN Romming house, 15 Modern unit Indi v. H/AC cabin TV + Modern large 51/2 room apt, 2 car gar Abs or liv-in $159K or trade Arix. property. Owner! 414/877-2466 (46) HOUSEKEEPER In Janesville, Wisconsin. Live-in. Must drive. Salary negotiable, references re­quired. Call: 608/868-7928 after 6 pm. (46) co. Language is no barrier. Management opportunities available for those who qualify. 286-1606 (47) RETAIL GROCERY Thriving, for energetic & dedi? cated person or persons. For more information, contact: Swiper Groceries, P. O. Box 115. Phone 7 a.m. to 1 p.m. 1-217-783-2612 (46) TEXAS-22 1/2 ACRE With 2280' of water frontage located on ship channel in Port Arthur. 409-727-4068. Priced to sell by owner $1,800,000. A Lomax Szindróm Előttem fekszik, ami­kor’ezeket a sorokat írom, Bili Lomaxnak David Irving: „Upris­ing” című könyvének kritikája. (Megjelent az „Irodalmi Újság”­­ban (984, decemberi szám). Maró gúnnyal kritizálja Irving köny­vét (jogosan!) és minden hibát, mulasztást, téves adatot felemlít. Két mondatot idézek ebből a kritikából: IV. Ormay József 1. „Ámbár Irving úgy állítja be, mintha a mun­kásság lett volna a for­radalom igazi hőse, de a munkást is „lázongó hordáknak... csőcselék­nek” titulálja, akik „ösemberi, primitív erő­szakot, faji elfogultságot és barbárságot képvisel­tek”. 2. „A komoly tudomá­nyos munkák alapvető gyakorlata, — a forrá­­sok ellenőrzése, más té-A béketüntetők szólama: Gyengeségben az erő Nagy György A televízió képernyő­jén, az újságok első ol­dalain október közepe óta naponta láttunk tö­megeket, amelyek a nyugati országok nagy­városaiban a „béke mel­lett” tüntettek. Plakát­jaikon követelték a nuk­leáris fegyverek, első­sorban az amerikaiak le­szerelését, szólamaik­ban ócsárolták Reagant, a Pentagont, a CIA-t. A „béke” érdekében hir­dették a leszerelést min­den áron, egyoldalú, csupán nyugati formá­ban. A Szovjetunióról, annak hatalmas hadigé­pezetéről, Andropovról kevés említés történt. Nem akarunk ezeknek a tüntetéseknek túl nagy jelentőséget tulajdoní­tani mivel tudjuk, hogy a józanabb többség nem állt mögöttük és mivel közismert tény, hogy közvetve, vagy közvetle­nül Moszkva irányítása alatt állanak. Mégis hi­ba lenne nem foglalkoz­ni velük, mert a tünte­tők nagyrésze félreve­zetett, vagy agymosott fiatal, akik nem ismerik a tényeket és nagyobbá-Márai Sándor könyvei: ítélet Canudosban $3.50 Judit és az utóhang $10.00 Jób és a könyve $15.00 A delfin visszanézett $12.00 San Gennaro vére $10.00 Napló 1958-67 $15.00 Szindbád hazamegy $9.00 Béke Ithakában $10.00 Kérje ingyenes katalógusunkat! Megrendelhetők: Újváry- „Griff’ Kiadó Titurelstrasse 2 D-8000 München 81 Telefon: (0 89) 98 94 23 FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! négy Nyelven a magyar SZABADSÁGÉRT! I, \ SNEMZETÖRS ■atnuK RMDttmamiiorani on mm»« MEGJELENIK HAVONTA Kiadóhivatal, 8 München 34 Poatl 70, German? Felelős szerkesztő és kiadó: KECSKÉSI-TOLLAS TIBOR Lapunk az 1848-as alapítású Nemzetőr utóda, az emigráció egyetlen olyan sajtóorgánuma, mely a magyar számon kívül három világnyelven: angolul, németül és franciául több mint két évtizede a legnagyobb anya­gi nehézségek ellenére is rendszeresen megjelenik. 94 országban igyek­szik ébrentartani á Kárpát-medencében élő magyarság emberi, nemzeti kisebbségi jogainak ügyét. A történelem tanítása, az emigrációk tanulsága, hogy idekint nem ma­gunkat, hanem a külföldet kell meggyőznünk igazságunkról. Ezért van szükség világnyelveken megjelenő magyar sajtóra és könyvre. így dol­goztak félévszázaddal ezelőtt Benesék és Masarykék Pitssburghban — és nem kis eredménnyel. Idegen nyelvű kiadványaink zömét tiszteletpéldányként küldjük szét a szabad világ politikusainak, íróinak, tudósainak, szervezeteinek és saj­tójának. Rajtuk keresztül nyerünk új és új barátokat a magyar szabadság ügyének. Az elmúlt 23 év során közel 1500 cikkünket vette át a világsajtó. Ezért kérjük azokat, akik anyagilag megtehetik: 1. Rendeljék meg a lapot. Évi előfizetés légipostán $ 16.00. 2. Pártoló-tagok évi adománya: $ 30.00 (személyi csekken is beküldhető) A pártoló-tagok a magyar számon kívül a kívánt idegen nyelvű számot is díjtalanul kapják. Minden pártolónknak igazoló lapot küldünk, mely­ben évenkint a beküldött adomány összegét beragasztható emlékbélyeg­gel nyugtázzuk. Név: (vagy szervezet nevej.......................................................................... Cím: Chicagói képviselőnk és terjesztőnk: báró Pongrácz Cili 8333 N. Mango St. Morton Grove 111. 60053 ra a szervezőik által szájukba rágott szóla­mokat szajkózzák. Egyik főérvük az, hogy az orosz nép alap­jában véve békés szán­dékú nép és annak ve­zetői soha sem indítot­tak támadó háborút sen­ki ellen és hogy csupán Amerika agresszív ma­gatartása következté­ben kénytelen most fegyverkezni. Hivatkoz­nak történelmi példák­ra, XII. Károly svéd ki­rály, Napoleon és Hit­ler támadó hadjárataira az „orosz haza” ellen, amelyek jogos bizalmat­lansággal töltik el a mos­tani hazafias nemzedék lelkét a nyugattal szem­ben. A nagy baj az, hogy a mostani fiatalok, bár sokszor hibájukon kí­vül, de nem tudják a történelmet és ismerete­ik nagyon hiányosak a közelmúlt történéseit illetőleg is. Nem veszik tudomásul, hogy a cári Oroszország a múlt szá­zad folyamán sorra hó­dította meg Szibéria számtalan, azelőtt leg­alább részben önálló né­pét, a Káspi íengertől Keletre lakó török ere­detű népeket, valamint a krimi tatárokat. Elhallgatják, ha tud­ják, hogy az első világ­háború után a Vörös Hadsereg igázta le az önállóságukat kimon­dott és azért hősiesen harcoló ukrán és geor­­giai népet. Szemet huny­nak a felett, hogy a má­sodik világháború után a Szovjetunió bekebelez­te a három balti államot, Keletporoszország nagy­részét, Kárpátalját, Moldva és Besszarábia egy részét és kiterjesz­tette hatalmát Kelet- Németországra, Len­gyelországra, Csehszlo­vákiára, Magyarország­ra, Romániára és Bul­gáriára. Nem akarják tudomásul venni azt sem, hogy a détente kö­penye alatt Moszkva be­folyása alá vonta Kubát, Angolát, Etiópiát és Északjement, majd le­rohanta Afganisztánt. A béketüntetők másik érve az, hogy az ameri­kai rövidtávú rakéták­nak Európában való el­helyezése rendkívüli módon növelné a hábo­rús veszélyt. A csodá­latos ebben az érvelés­ben az, hogy ugyanezek az emberek egyáltalán nem tiltakoztak az ellen, amikor a Szovjetunió 10 évvel ezelőtt saját SS-20- as rakétáit állította fel Európa keleti felén. Ma több mint 250 ilyen ra­kéta van ráirányozva Nyugat-Európa városa­ira. Ezenkívül vannak SS-21-es és SS-23-as rö­­videbb távú szovjet ra­kéták is amelyek euró­pai stratégiai célpontok elpusztítására szolgál­nak. A NATO hatalmak 1979-ben kizárólag ezek­nek az új szovjet fegy­vereknek az ellensúlyo­zására határozták el az amerikai Cruise és Per­­sing rakétáknak Nyu­gat-Európa területén való felállítását. A szov-Egészségügyi gondok Manitobában jet rakétáik ellen nem tüntetett senki, sem fel­állításuk idején, sem most. Viszont amidőn ezek ellensúlyozásáról van szó, akkor megin­dul az egyoldalú lefegy­verzés szavalókórusa. A nyugat-európai „bé­­ketüntetések”-ben a leg sajnálatosabb az, hogy abban részt vesz sok egyházi vezető és más olyan erkölcsi tekintély nek örvendő személy is akiről nem tételezhető fel, hogy ne ismerjék a valódi tényállást, a tény leges fegyverkezés arány adatait. Ezek azt hangoztatják, hogy még egy szovjet-kom munista megszállás is jobb mint egy nukleá ris háború. Megalkuvó okoskodásuk azon a tör­ténelmileg oly sokszor bebizonyított tényen bu kik meg, hogy a tárna dás elhárításának leg biztosabb módja a vé­delemre való erőteljes felkészülés. A termé­szetnek, ugyanis alap­vető törvénye, hogy ha valahol ür keletkezik, úgy azt valamely, rende­sen szomszédos erő ki­tölti. Mivel az ember is szerves része a termé­szetnek, őrá is áll ez a törvény. A gyengébbet az erő­sebb elnyomja. Ezért kell minden embernek és minden szervezett társadalomnak gondo­san ügyelnie arra, hogy ellenfelével, vetélytár­­sával legalább egyenlő erejű legyen. Ha ezt el­mulasztja megtenni, csak idő kérdése, mikor bukik el. A háborút fel­­készültséggel lehet leg­biztosabban elhárítani. Gyengeséggel soha. nyék alapján való igazo­lása, majd újra ellenőr­zése, — szemmellátha­­tólag nem kenyere a szerzőnek” — írja Ir­­vingröl Bill Lomax. Nagyon megfontolan­dó mondatok ezek, ame­lyekhez felesleges len­ne kommentárt fűzni. Dr. Lomax rendkívüli érdeme, hogy könyvé­ben részletesen tárgyal­ja a szabadságharc leve­­retése utáni eseménye­ket. A második szovjet in­tervencióval a magyar forradalom első szaka­sza gyors és erőszakos véget ért. A forradalom azonban nem ért véget. Ehelyett egy új fázisba lépett, amelyben a veze­tő szerepet a munkás osztály vette át. A magyar munkásság általános sztrájkba kez­dett, mely több mint egy hónapig tartott. A sztrájk politikai volt. Gyári, kerületi, városi majd or­szágos szinten felállított munkástanácsok struk­túrája egy a világon egyedülálló új politikai hatalmi csoport megte­remtésének a lehetsé­gességét bizonyította. Minden főbb munkás­centrumból, ipari vagy bánya központból de leg­főképpen Budapestről, a munkások egységesen szembeszálltak Kádár­ral és társaival. A munkások sok he­lyen megszállták a gyá­rakat és napokig szem­beszálltak a szovjet megszállókkal. Novem­ber 4-e után a sebesül­tek 80-90 százaléka mun­kás fiatalokból került ki. A legnagyobb épületká­rok a munkásnegyedek­ben keletkeztek. Az el­esettek száma itt volt a legnagyobb. Nem vélet­len az a tény, hogy a „Vörös Csepel” esett el utolsónak. „A munkások katonai veresége azonban egyál­talában nem biztosítot­ta az új hatalmi szervek azonnali győzelmét, mert a munkások kezé­ben volt még a fő adu, — ők ellenőrizték a ter­melést... nem voltak — Larry Desjardins, Manitoba közegészség­­ügyi minisztere a közel­múltban egészségügyi szükségállapotot hirde­tett, mivel attól kellett tartani, hogy járványos méreteket ölt az a beteg­ség, amelyet mindenna­pi szóhasználatban álomkornak neveznek. Hogy milyen veszélyes betegség ez, mutatja, hogy 1923-ban a mani­­tobaiak közül megbete­gedett 171 ember közül 57 meghalt. 1941-ben 521 beteg közül 79 halt meg. Ezt a betegséget a cu­­lex tarsalis nevű szu­­nyogfajta terjeszti. He­­lyenkint Dél-Ontarioban, Saskatchewan egyes ré­szein és az Egyesült Ál­lamokban is felüti a fe­jét. Gyulladást okoz az agyban és az a veszély fenyeget, hogy még az életben maradottak is bénulást kaphatnak, a gyermekek pedig szelle­mi fogyatékosságban szenvedhetnek. Mivel szúnyogok ter­jesztik, ezeknek az ir­tása mutatkozik a leg­fontosabb megelőzés­nek. A legtöbb szúnyog­gal megvert területeken egy malathon nevű ké­miai anyaggal perme­teznek. Amint a minisz­ter mondotta; ez a per­metezés csak csökkenti, de nem szünteti meg a fertőzés veszedelmét és — éppen ezért — min­denkinek személy sze­rint is elővigyázatossá­got kell tanácsolni kü­lönösen ott, mint a Rend River völgyében, ahol rengeteg a szúnyog. Az a leghelyesebb, ha nem tartózkodnak az embe­rek túlságosan sokat a szabadban naplemente után, amikor sok a szú­nyog. — Szólt a minisz­ter arról is, hogy taná­csos szúnyoghálót tenni az ajtókra és ablakok­ra. Mr. Desjardins azt tanácsolta, hogy az Emergency Measures Organization állítson fel tanácsadó szolgála­tot, amelynek az a fel­adata, hogy megvála­szoljon a betegséggel és a szúnyogok irtását cél­zó permetezéssel kap­csolatos minden kér­dést. Ez meg is történt és a tanácsadó szolgálat — a hét minden napján — reggel 6 órától éjfélig az emberek rendelkezé­sére áll. A Delicatessen Meyer 4750 N. Lincoln Ave-n lévő EGYEDÜLI üzletében kaphatók a neves Bende & Son Salami Co. készítményei: • Téli Szalámi • Csabai Paprikás Szalámi • Gyulai Kolbász • Cserkész Kolbász A fenti áruk ÜZEMI ÁRON kaphatók, amennyiben egész rúdban vásárolja azokat a vevő. ■ r: Classic DELICATESSEN MEYER “Sr 4750N.Lincdn NEAR LAWRENCE í WESTERN' SM OPEN MUT AND SUNDAY UNTIL MO«l i hajlandók felvenni a munkát... A sztrájkkal és a munkástanácsok ál­tal folytatták a forradal­mi harcot és még hete­kig ellenálltak a Kádár­rendszer és a szovjet szervek ellenforradalmi támadásának.” (143 o.) November 12-én a XI. kerületi munkástaná­csok küldöttsége a kö­vetkező politikai köve­teléseket terjesztette elő (határozat formá­ban): a munkások haj­landók felvenni a mun­kát és tárgyalni a Kádár­rendszerrel azzal a fel­tétellel, hogy Nagy Im­rét és társait haladék­talanul bocsássák sza­badon, azonnali tűzszü­netet követeltek, garan­ciát kértek a szovjet csa­patok kivonására és sza­bad, demokratikus vá­lasztások megtartását követelték. Követelték a munkástanácsok hatal­mának és jogkörének a bővítését és megerő­sítését. Felhívást intézett az Újpesti Forradalmi Munkástanács Budapest .minden munkásához, hogy képviselőiket küld­jék el a november 13-án, kedden tartandó Buda­pesti Munkástanács megalakítása céljából az újpesti városházára. A kiáltványban olvas­hatjuk, hogy a budapes­ti munkásság „harcolni fog mindazok ellen, akik a forradalmat csak frá­zisokban, formailag is­merik el, s ezzel el akar­ják sikkasztani a forra­dalom lényegét. A forra­dalom a magyar nép for­radalma, a fegyveres harcokban a magyar nép harcolt. A forrada­lom további útját csak maga a magyar nép, s talán legelsősorban a budapesti munkásság szabhatja meg. A ...munkásságnak ez nemcsak joga, hanem hazafias kötelessége is.” Másnap reggel az új­pesti munkástanács több tagját letartóztat­ták, az újpesti tanács­házát szovjet tankok vet­ték körül. A küldöttek nem adták fel a szándé­kukat és az Egyesült Iz­zó helyiségeiben tartot­ták meg szervező ülésü­ket. Másnap, november 14-én alakult meg Nagy- Budapest Központi Mun­kástanácsa. Miután lét­rehozták a munkásta­nács végrehajtó szer­vét, kidolgozták a poli­tikai követeléseiket. Egy 19 tagból álló kül­döttséget menesztettek Kádárhoz, aki találko­zott velük a Parlament­ben. Kádár meghallgatta a küldöttség követeléseit és kijelentette, hogy ezek a fennálló körül­mények között nem tel­jesíthetők. Látván Ká­dár elzárkózását, a kül­döttség sem tett semmi­féle engedményt. A ta­lálkozó: eredmény nél­kül félbe szakadt. A helyi és a közpon­ti munkástanácsokban közben nagy viták fej­lődtek ki a sztrájk foly­tatásával kapcsolato­san. Az ország súlyos gazdasági helyzetére való tekintettel és mivel a munkástanácsok nem rendelkeznek tartalé­kokkal egy hosszú sztrájk esetére fel kell ajánlani a munka felvé­telét. Sok munkás elke­seredetten tiltakozott. A Központi Munkásta­nács közvetlen kapcso­latba lépett a szovjet ka­tonai hatóságokkal is, elsősorban azért, hogy megakadályozzák a de­portálásokat és kieszkö­zöljék az oroszok által letartóztatott magyarok szabadonbocsájtását. Volt is valami eredmé­nye ennek a kapcsolat­nak, de a KGB főnöke parancsára megválto­zott a helyzet. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék