Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)

1983-11-19 / 47. szám

Magyar szülők figyelmébe! Rendelje meg a NYOLCADIK TÖRZS-öt saját ma­gának és gyermekeinek, unokáknak, akik nem értik a magyar nyelvet, hogy ismerjék meg magyar öröksé­güket. Angol-magyar havi lap. Negyedévenkénti melléklete a „Transylvanian Quarterly.” & $ 10.00 egy évre. P.O. Box 637, Ligonier, Pa. 15658. Visit Our Vineyard for Imported Wine Selections and Our Newly Remodeled Dining Room ESTABLISHED 1940 SERVING THE FINEST PIZZA. RIBS. CHICKEN RAVIOLI AND SPAGHETTI MERCEDES M. HORVATH aue 4 Liqum & Pi;$a 4129 W LAWRENCE AVE WE DELIVER 725*1812 685*5030 SHELL TRAVEL Bureau Inc. • Egyenes kapcsolás helyfoglalás ügyében a világ több mint 500 légitársaságánál. • Jegyek azonnali kiállítása és jóváhagyása. • Nyomtatott útitervek, feltüntetve az étkezés, indulás és érke­zési időpontok. • Az utazási tervekhez automatikus árajánlatok. • Azonnali szálloda foglalások és árjelzések több mint 3.500 vendéglátóipari vállalatnál. • Autóbérlések lekötése és megerősítése. • Pontos időjárás jelentés, síelési lehetőségek ismeretetése, va­luta árfolyam információk... • CHICAGO — BUDAPEST — CHICAGO szolgálat BUDAPEST — CHICAGO — BUDAPEST Northpoint Shopping Center 304 A East Rand Rd Arlington Hts., II. 60004 (312) 392-6255 All major credit-cards are accepted! Arany Ezüst Bronz 9 5 1 3 2 4 1 5 2 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 tovább a Kupagyőzte­sek EK-nak harmadik fordulójába. A másik két magyar együttes, a Honvéd és a Rába ETO, a kiesés keserű sorsára jutott. Részletes eredmé­nyek: Bajnokcsapatok EK: Dinamó Minszk — Rá­ba ETO 3:1. Minszk. Az Szarajevó felkészült a téli olimpiára A jövő évi téli olimpiai játékok színhelye a ju­goszláviai Szarajevó lesz. Hetven esztendő­vel azután, hogy az ak­kor kisvárosnak számí­tó Szarajevóban meg­gyilkolták az Osztrák- Magyar Monarchia trónörökösét, Ferenc Ferdinándot, 1984. feb­ruár 8-a és 19-e között a téli sport bajnokaival népesülnek be a környe­ző hegyek, a szurkolók és érdeklődők tízezrei özönlik el a jelenleg fél­milliós várost. A bosnyákok és a her- cegovinaiak büszkék ar­ra, hogy a tizenegyedik téli olimpia színhelye Szarajevó lett. Az csak természetes, hogy a problémák tucatjai zú­dultak a tartományra és a városra. Az olimpiai jelleg már most, szep­temberben rányomta bélyegét Szarajevóra. A karcsú minarettek tor­nyain az öt olimpiai ka­rika látható, éppenúgy, mint a görög-keleti és katolikus templomokon. Az elmúlt három év alatt a dolgozók és üzletembe­rek jövedelmük két és fél százalékát fizették be az olimpiai alapra. Új házak és utak épül­tek, hogy befogadják a látogatókat és lebonyo­líthassák a várható nagy forgalmat. A város fia­taljai lelkesen néznek az olimpiai játékok elé, mert jól jövedelmező munkahelyeket remél­nek. Szarajevón kívül még hat helyen zajlanak majd a téli olimpiai já­tékok sporteseményei. Tavaly a legtöbbet már kipróbálták, mert kü­lönböző versenyeket rendeztek, — mint pél­dául a Szarajevó mel­lett fekvő Trebevic he­gyen, — amelynek 1100 méter hosszú pályáján rendezték az európai bob-versenyeket. Az 1900 méter magas Ja- horina hegy pedig a női lesíklóbajnokság színhe­lye volt. Épül az olim­piai falu, hat-nyolc eme­letes házaival. Pavle Lukac, a szarajevói téli olimpiai játékok sajtó­főnöke, a következőket mondta: Nagy gondot okoz- a szállítás. Nem szabad el­felejtenünk, hogy körül­belül harmincöt kilomé­teres körzetről van szó, ezenbelül zajlanak le a sportesemények. Vala­mennyi magánautónak az olimpiai játékok tar­tama alatt Szarajevó­ban kell maradnia, a közlekedést autóbuszok­kal bonyolítjuk le. i vendégek elszállásoló sáról gondoskodás tör tént. Az új „Olympic* Luxus-szálloda, a váró si hotelek és az Illidza park vendégházai körül belül kettőezer személyt fogadnak majd be. A szobaár: hetven és ki­lencvennyolc dollár kö­zött váltakozik napon­ta. De aki olcsóbban akar lakni, az a második olimpiai falu, Dobrin- ja új vendégházaiban kaphat szállást, napi negyvenöt dollárért. Ezeken kívül, diákszál­lók és berendezett ma­gánlakások állnak majd a látogatók rendelkezé­sére. Tehát elmondhatjuk, hogy Bosznia-Herce­govina lakói nagy re­ményekkel néznek a „Fehér Hegy”, a Bje- lasnica felé. Azt remé­lik, hogy az 1984-es téli olimpiai játékok meg kedveltetik Szarajevót és környékét a téli sport szerelmeseivel és ezzel európában új síparadi csőm nyílik. Ennek elő-1 feltétele viszont az, hogy jövő év január 29-én Athénben meggyújtsák az olimpiai lángot és a fáklyát, ötezer kilomé­teres útvonalon, váltott futókkal vigyek a szara­jevói stadionba. Tornászaink gyengén szerepeltek a budapesti VB-én Ebben az évben a ma­gyar főváros volt a szín­helye a sorrendben a 22-ik tornászvilágbaj­nokság küzdelmeinek. A legtöbb aranyat a Szov­jetunió tornászai vitték haza, meglepetésnek számított Kína jó sze­replése. A magyarok közül Guczoghy második lett a lólengésben, Donáth hatodik, Molnár pedig hetedik helyén végzett a gyűrűn bemutatott gya­korlatokban. Ezzel A végeredmény: 1. Szovjetunió 2. Kína 3. Románia 4. Japán 5. Kelet-Németország 6. Bulgária 7. Magyarország 8. Csehszlovákia 9. Franciaország szemben viszont kitünő­en szerepeltek az erdé­lyi, román színekben in­duló magyar tornászlá­nyok. Szabó Katalin a talajtornában világbaj­nok lett, Agócs pedig két ezüsttel járult bozzá a románok jó szereplésé­hez. Ki lesz a csoportgyőztes, Dánia? A III. csoportban — úgytünik, — hogy eldőlt a döntőbejutás sorsa, annak ellenére, hogy a magyar válogatott Bu­dapesten győzött a dá­nok elleni mérkőzésen. A futball-nagyhata­lommá nőtt kis skandi­náv ország, ha ott akar lenni az Európa-bajnok- ság döntőjében, még — utoljára — a görögöket kell kétvállra fektetnie és akkor 13 pontjával, Anglia 12 pontjával A III. csoport jelenlegi állása Dánia Anglia Magyarország Görögország Luxemburg állása: 15-5 11 pont 19:3 10 pont 16:15 6 pont 5:6 5 pont 5:31 — szemben, mint csoport- győztes kerül ki a selej­tezőkből. Angliának hát­ra van még a Luxem­burg elleni találkozó, ahol akár kétszámjegyű eredmény is születhet. Viszont, ha a dánok dön­tetlenre játszanak At­hénben, akkor a jobb gólarány dönti el az el­sőbbség kérdését, ebben az esetben az angolok vi­szik el a pálmát a dán válogatott elől. Clevelandi Krónika — Tollas Tibor irodalmi estje. — A Chicago 1983. évi október 15-i számában, (No. 42) bejelentettem tisztelt olvasóinknak, hogy az 1956-os Magyar Szabadságharc 27. év­fordulójának emlékére vacsorával egybekötött megemlékezésre hívja a clevelandi magyarságot az ünnepi est rendező­sége: A megemlékezés­re pedig Tollas Tibort, a Nemzetőr főszerkesz­tőjét, írót, költőt és pub­licistát, a szabadság- harc börtönköltészeté­nek legprominensebb tagját hívta meg szóno­kul. Tollas Tibor meg is érkezett időben leányá­val, a szép kis Csillával, aki már külföldön szü­letett, a kastli gimnázi­umban érettségizett, ki­tünően beszél magya­rul ... s aki remek elő­adói készséggel rendel­kezik. Az irodalmi estet a Clevelandi Magyar Atlé­tikai Klub nagytermé­ben tartották meg, re­mek vacsorával egybe­kötve, amely vacsora a kedves Rózsahegyi Ida asszony szakácsmüvé- szetét dicséri. Bár ma­gam nem vagyok egy „evős”, de tudom azt, hogy egy kitűnő előadást és műsort jobb érzéssel hallgat a jámbor hall­gató, ha ki van kaptafáz­va a bendöje, mint hogy ha az üresen korog- morog. Vacsora után tartotta meg Tollas Tibor a „Hazai Szellemi Ellen­állás és az Emigráció” című, nagy érdeklődés­sel várt előadást. Be­szélt az otthoni, föld­alatti, ún. „szamizdat” irodalomról, amely iro­dalomnak ma egyik ve­zetője a rákosi idők vé­reskezű, egykori belügy­miniszterének: Rajk Lászlónak hason-nevű fia: if j. Rajk László, akit állandóan „macerái­nak”, üldöznek Kádá­rék, hol lefogják, hol kiengedik, hol a sokszo­rosító gépeit kobozzák el. A végén úgy jár, mint a kedves papája (akit ki­álló pofacsontja miatt a komcsik ,,kirgiz”-nek becéztek) s akit fel­akasztottak és a temető árokpartján hántolták el, majd exhumálták és „díszsírhelyen” temet­ték el. Jelen pillanat­ban nem tudom, mi vele a helyzet, csak azt tu­dom, hogy Rákosi atya kivégeztette, mert nem­Molnár Zsigmond zeti kommunizmust akart, ami valójában nem létezik. Magán ér­tesüléseim szerint a fia­tal Rajk László erősen kommunista ellenes. Úgy látszik, az Úristen a nemzetünk ellen elkö­vetett apai bűnöket a fi­ával akarja jóvátétetni. Beszélt még Tollas Ti­bor Illyés Gyuláról, akit a mai otthon élők legna­gyobb költőjének tarta­nak, a dunántúli pásztor és jobbágy ivadékról, aki az otthoni megalku­vó és rendszerhü irodal­márok közül egyedül és merészen emelte fel sza­vát a trianoni és párizsi békékben megszabott határokon túl-élő ma­gyar testvéreink érde­kében, s akinek halála előtt megjelent utolsó könyvét a Kádár banda zúzdába küldette, egyet­len példányának azon­ban sikerült Nyugat-ra „emigrálnia” s erről most fotó-kópiák készül­nek a nemzeti emigráció részére. Tollas Tibor a magas­nívójú előadása után a „Forgószél” című leg­újabb kötetéből adott elő néhány kitűnő verset, majd befejezésül elmon­dotta a leghíresebb ver­sét, a még a váci fegy- házban írt, ma már majdnem minden nem­zethű emigráns által is­mert költeményét: ,,Be- bádogoztak minden ab­lakot.” A közönség tomboló tetszésnyilvá­nítással fogadta Tol­las Tibor előadását. • Leánya Csilla, szé­kely és csángó népvise­letben adott elő igen ked­ves és szép hangjával eredeti stílusban és mo­dorban korabeli székely és csángó dalokat, ame­lyek a mádéfalvai ve­szedelem után hazájuk­ból kibújdosni kénysze­rült magyarok és széke­lyek érzésvilágát tük- tözték a hallgatóság elé. Meghatóan szép és könnyeztető volt a már itt született pöttömnyi kis magyar fiúcskák és leánykák közreműködé­se, akiknek talán már a szüleik is külföldön szü­lettek, s akik Tollas ver­seket adtak elő kifogás­talan magyarsággal, jó és biztos fellépéssel, Kö­szönet érte elsősorban a szülőknek, a magyar is­koláknak, a magyar cserkészetnek, akik vi­gyázván vigyázzák Ismét a pofozógép szerepét játszotta a Ferencváros ezeknek a kis aprósá­goknak a magyar érzé­sét és magyar öntuda­tát. E kicsinyek Szán­tó Sándor, Jálics Mik­lós, Dömötörffy Katinka és Évike, valamint Szán­tó Erika voltak. A va­csora megkezdése előtt az asztali áldást Ft. Örley Richard, a Szent Imre rk. magyar egy­házközség új plébánosa mondotta. A szépszámú közönség soraiban Cleveland ma­gyar emigráns társadal­mának minden rétege képviselve volt. Hiány­zott azonban néhány barátom és ismerősöm, főként magános öreg fickók, akiknek senki­jük sincs itt Columbus földjén, csak a nyugdí­juk és sok jó dollárjuk beletömve a gatyaszár­ba. Ezek az öreg ürgék eddig minden magyar megmozduláson ott sűrí­tettek és akkora ,,ha- zaffyak” voltak, hogy szemeikből emigráns fájdalmukban állandó-' an vödörszámra ömlött a piros-fehér és zöld könny. Értesüléseim szerint ezek most meg-J unták a nyugati új Ro-7 dostót, a Márvány Ten-"', ger mormolását és most végleg haza mennek ká- dározni, aki már alig. várja őket. Ezek termé-' szetesen nem mertek el-' jönni a Tollas estre. í Köszönjük Tollas Ti- bor-nak a nagy szellemi: élvezetet nyújtó irodal~< mi estet, amelynek sok;, fáradságot és hajszát igénybevevő munká-T! ját... (a neveket név> sor szerint idézve a meg-' hívóból) v.Hollósy Er­vin, Kabdebó Ferenc, Dr. Papp Gábor és Tor- day Egon végezték nagy körültekintéssel. Tovább ment az Újpest A kupaküzdelmek má­sodik fordulójának visz- szavágó mérkőzésein a magyar klubcsapatok közül az Újpest teljesít­ménye a legértékesebb, annak ellenére, hogy ve­reséggel hagyták el a kölni pályát. Mivel azonban az újpestiek idegenben egy góllal töb­bet rúgtak, ők jutottak összesített gólaránya: 9:4 a szovjet együttes javára. Kupagyőztesek EK: FC Köln—Újpest 4:2. Köln. Az összesített gól­arány: 5:5. UEFA-torna: Hajduk- Honvéd 3:0. Az összesí­tett gólarány 5:3 a szov­jet csapat javára. Londonban játsszák a sakkvilágbajnokság elődöntőit Az elmúlt napokban a Nemzetközi Sakk Szö­vetség kijelölte a világ- bajnokság eddig sokat vitatott elődöntőjének a színhelyét. Ezzel — úgy­látszik — véget ért a nemzetközi szövetség és a Szovjet Sakk Szövet­ség közötti, hónapokig tartó huzavona. Az elődöntő november 19-én veszi kezdetét Ge- ry Gasparov és Victor Korcsnoi, valamint Rib- li Zoltán és Smyslov kö­zött. Fatányéros Személyenként kb. 2-3 oz. súlyú legyen 1-1 szelet hús. Sertéstarját (Pork neck), marha bélszínt (tenderloin) laposra veregetünk, sóval-borssal ízesítjük, könnyedén megforgat­juk és hirtelen szép pirosra sütjük. Borjúszeleteket kirántunk. Szalonnaszeleteket bevagdalunk a zsíros részen és ropogósra sütjük. Kolbászt is sütünk hozzá. Mikor a húsok elkészültek, nagy fatálra párolt piroskáposztát, savanyú uborkát, paprikát, párolt fehérkáposztát körbe rakunk. A tál közepére jócskán felhalmo­zunk zsírban sült krumplit és a hússzeleteket erre a krumpli­ágyra rakjuk. Az egésznek a közepébe nyársat szúrunk, melyre szalonnát, kolbászt, közbe-közbe hagymát és paradicsomot tettünk.* Fontos, hogy az egészet forrón tálaljuk. Rigó Jancsi 5 tojásból, 3 és 1/2 oz. cukorból és 1/2 oz. lisztből és I oz. kakaóporból csokoládétor­tát sütünk hosszúkás tepsiben. Mikor elkészült és kihűlt a tészta, két darabra vágjuk. A felső rész belsejét nagyon vékonyan megkenjük málna, vagy baracklekvárral, a tetejét pedig csokoládé öntettel vonjuk be. Mikor az öntet megkeménye­dett, kb. 20 darab kockára vágjuk ezt a részt, mert ez lesz a Hollandia sörkirályát ismeretlen tettesek rabolták el A 60 esztendős Alfred Heineckent, a világhírű holland sörgyár tulajdonosát és vezetőjét, — aki a holland királyi család személyes barátja, — is­meretlen tettesek irodájának bejáratánál elra­bolták. Lapzártakor még nem érkezett hír felőle és így nem ismeretes az, hogy vajon politika, vagy csu­pán zsarolás rejlik-e az emberrablók cselekede­te mögött? Rigó Jancsi teteje. Most az alsó tortarészt megfelelő tálra tesszük és közben forró víz fölött megolvasztunk 3 és 1/2 oz. keserű csokoládét, de csak annyira, hogy langyos legyen. 1 pint tejszínt keményre verünk, jól megcukrozzuk és nagyon könnyen, gyorsan hozzákever­jük a csokoládét..A gyorsaság azért fontos, nehogy a csokoládé megszilárduljon idő előtt, mert akkor csomós lesz a krém! A' csokoládés habot szépen rásimítjuk az alsó tésztára, egyenletesen rátesszük az előre felvágott felsőrészeket és forró vízbe mártott késsel felvagdaljuk így a kockákat. Tálalásig hidegen tartjuk a jégszekrény­ben. HOCKEY CHICAGO BLACK HAWK 1800 W. MA0IS0N STREET TICKETS AT STADIUM and ALL TICKETRON OUTLETS FOR TICKET INFORMATION CALL (31?) 733-5300 BOX OFFICE OPEN DAILY 12 NOON — 6 P.M. (Noon to 8 P.M. on Days of Events) Az Üllői-úton történt botrány miatt — bünte­tésül — a Ferencváros­nak Kecskeméten kel­lett megjelennie, hogy a 10-ik fordulóban kisor­solt Zalaegerszeg elleni bajnoki találkozót meg­vívja. Sajnos a zöld-fehérek itt sem állták meg a he­lyüket, mert az ellenfél l:0-ás félidő után 2:0- ra verte a súlyos bajok­kal küzdő Fradit. Továb­bi eredmények: Vasas- Volán 2:1, Rába ETO— MTK 4:3, Csepel—Új­pest 0:0, Pécs—Honvéd 1:1, Haladás—Tatabá­nya 1:2, Szeged—Nyír­egyháza 2:0, Videoton— Diósgyőr 2:1. A bajnokság állása: 1. Videoton, 2. Tatabá­nya 17-17 ponttal, 3. Hon­véd, 4. Újpest egyaránt 15 ponttal, 5. Rába ETO 14, 6. Vasas 12, 7. Cse­pel, 8. Haladás, 9. Sze­ged 10-10, 11. Zalaeger­szeg 9, 12. Diósgyőr, 13. MTK 14. Volán 8-8, 15. Ferencváros, 16. Nyír­egyháza egyaránt 6-6 ponttal. FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék