Chicago és Környéke, 1984 (1-52. szám)

1984-05-12 / 19. szám

2. oldal A Chicagói Szent István király plébánia riportja Az emigrációs magyar püspök felszentelése. — II. János Pál pápa legújabban püspököt adott a katolikus román, szlovák, cseh, stb. emigrációnak. Így nekünk magyaroknak is. Irányi László piarista szerzetest 1983. július 27-én szentelték fel püspök­ké Washington D.C.-ben. Plébániánkat plébáno­sunk képviselte, ő lesz velünkitt plébániánk arany­jubileumán. Szent István napja. — Érthető, ez plébániánk egyik legnagyobb ünnepe. Reggel szentmisével kezdtük. A templomba való ünnepélyes bevonulás­ban a Szabadságharcosok, Volt Politikai Foglyok, Magyar Klub, Hunyadi Mátyás cserkészcsapat és a plébániai társulatok zászlaikkal vonultak be ma­gyarruhás gyermekeink, asszonyaink és férfiaink kíséretében. Este plébánia vacsorán folytattuk a szentistváni névnapot és templombúcsút. A vacso­rát a kitűnő oltáregyleti háziasszonygárda: Sza- bady Klára, Koós Kató, Körmöczi Piroska, Krémer Vera és Tolnay Matild készítették. Süteményt hoz­tak: Pillis Rozi, Keszeg Ida, Körmöczy Piroska, Tolnai Matild, Lökös Etelka, Szabó Marika, Legg Rozika, Szabó Tériké, Kispetik Ilonka, Markó Sa­rolta, Mrs. Elizabeth Nagy és Stetz Jánosné. A va­csorajegyeket Koós Katika és Ilike árulták. A bár­nál Keszeg Árpád, Mac György, Bicók Pál, Katona Jenő, Baksay István és Kocsis István szentnév tár­sulati férfiak szolgáltak. A bárjegyeket Kocsis Ist­ván és Várfay István kezelték. Koós László látta el a sok körültekintést igényelő háznagyi szerepet. Záróráig folyt a tánc. Négyesy Irén irodalmi matinéja. — Aranyjubi­leumi évünk első vasárnapi műsorában szeptem­ber 5-én Négyesy Irán a Vasvirág, Túzvirág és Kő­virág c. verskötetek szerzője szavalt verseiből a szépszámú vendégsereg legnagyobb megelégedé­sére. Utána versesköteteit szépen vásárolták hí­veink. Aranyjubileumi emlékezés meghalt plébánosa­inkra. — Aranyjubileumi évünkben hálásan aján­lottuk fel a szentmisét szeptember 18-án vasárnap Kasztovszky Imre és Wildinger Jakab elhunyt plé­bánosainkért. Utána pedig szép kis plébániai cso­port látogatta meg Wildinger Jakabnak a Mount Carmel temetőben levő sírját, ahol imádkoztunk és virágot helyeztünk el sírhalmára. Nyugodja­nak békében! Megemlékezés Bécsnek 300 év előtti felszabadu­lásáról. — E jelentős évfordulón, október első va­sárnapján az oltáregyleti reggeli után emlékez­tünk meg arról a történelmi eseményről, hogy az Európának rontó török félhold végleges vereséget szenvedett Bécsnél. Ezzel Magyarország török megszállásának felSzámolásaús megkezdődött. Az emlékezést Los Angelesből Dr. Nánpy.JEndre tar­totta. Plébánia Tanács ülése. — Október 22-én este az aranyjubileumi részleteket beszélték meg és meg­állapodtak abban, hogy a bankett ára 20 dollár lesz személyenként. Utána Farkas Pizza-t élvezték a Tanács tagjai. 1956. október 23-ról megemlékezés. — A temp­lomban kezdődött. Ünnepélyesen vonultunk be: a szabadságharcosok, volt politikai foglyok, Magyar Club, a templomi társulatok zászlóikkal és sokan magyar ruhában. Father Mihályi arról prédikált, hogy a kereszt hirdeti legjobban az ember értékét, méltóságát: hiszen az Isten Fia méltónak találta az emberért áldozatát meghozni. Az ember eme nagyságának egyik alkotója emberi jogai, szabad­sága. Az emigrációs magyar templom vallásos szolgálatában is legigazibban és legodaadóbban szolgálja a magyar szabadságot. Éppen ezt fejez­te ki Tollas Tibor Végvár a Templom c. verse, amit aranyjubileumos templomunknak írt. Ebben az emigráció nagy költője kijelenti, elismeri, hogy CHICAGO és KÖRNYÉKE CHIC After AM) VICINITY" HUNGARIAN WEEKLY NfWSPAPtR Chicago & Vicinity US PS 103-620 Magyar Hetilap — Hungarian Newspaper Published weekly, except the first two weeks of August. Üzleti iroda — Business office. 4125 N. Central Park Ave. Chicago 111. 60618 Tel: (312) 478-0850 Szerkesztőség — Editorial Office 2923-C W. Argyle St. Chicago 111. 60625 Tel: (312) 989-8242 Szerkesztő — Editor Fekete István Üzletvezető — Sales manager Koós László Kiadó — Publisher F & F Publication Inc. Second Class postage paid at Chicago, 111. Printed in Canada. Megrendelem lapjukat □ Meghosszabbítom előfizetésem Q Az előfizetési díjat .....évre mellékelem. El őfizetés egy évre $ 25.00, Félévre $ 15.00 Nyugdíjasoknak egy évre $ 20.00 Név: Házszám és utca: Város.....................Állam. .Z ip Code.. • Sajnálattal közöljük, hogy az állandó heti rovataink, cikkeink és hirdetéseink miatt helyszűkében vagyunk. Így csak a legritkább esetben tudunk helyet szorítani másoktól kapott írásoknak. • A magas szedési költségek következtében, előzetes megállapodás nélkül küldött kéziratok maximum egy gépelt oldal terjedelműek lehetnek (2-es sortáv). • Fényképet és kéziratot nem küldünk vissza. • A lapban megjelenő cikkek nem egyeznek minden eset­ben a szerkesztőség nézeteivel, s azok tartalmáért a cikkíró felelős. az emigrációs magyar templom elsőrendű nemze ti szolgálatot teljesít. Tehát mindaz, amit itt mi te szünk, nem csupán jámborság, pietisztikus gya korlat, másvilágba merevedő figyelem, hanem menekült magyarság vallásos szolgálatával Szent István Király templomunk magyarságszolgálatot végez. Utána a Mindszenty nagyteremben a Sza badságharcosok rendezték a megemlékezést. Az Egyesült Államokban látogató Tollas Tibor volt az ünnepi szónok, aki az óhazában egyre jobban meg nyilvánuló nemzeti igények és követelések alapján kérte az emigrációt a szabadság odaadóbb szol­gálatára. Szentségimádás és lelkinap. — Október utolsó vasárnapján minden évben ez plébániánk euka risztikus ünnepe. A résztvevők a szentmise után élvezték az oltáregyleti hölgyek sült kacsa és rétes ebédjét, majd pedig imádkoztak és elmélkedtek Plébánosunk elmélkedéseit ebben az aranyjubilé- umi évben az Efezusi levél: „Most tehát nem vagy­tok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Istennek házanépe” gondolata köré csoportosította. A vallásos programot délután a fi­nom mazsolás kalács-kávé uzsonna szakította meg. Father Mihályi a Milwaukee-i Szent Imrében. — Meghívásra plébánosunk Mindenszentek estéjén és november 3-án vállalt prédikációt a szomszéd plé­bánia Szent Imre ünnepét előkészítő novenában. Tollas Tibor irodalmi matinéja. — November 6-án, vasárnap az oltáregyleti reggelit követő aranyjubileumi műsor keretében Tollas Tibor volt a vendégünk. Forgószélben c. legújabb kötetéből szavalt verseket utánozhatatlan művészettel a hallgatóság legnagyobb élvezetére. Elszavalta templomunk aranyjubileumára dedikált Végvár a Templom c. versét is. Itt adta át Szabády Klára és Kocsis István az Oltáregylet és a Szent Név Társu­lat adományát a Nemzetőr számára. Majd felvá­sárolták verskötetét és a magyar ügyben kiadott Egyesült Nemzetek Riportját, amelyet a Nemzetőr adott ki angol nyelven. Búcsúest Tollas Tibor tiszteletére. — November 12-én, szombaton este Tollas Tibor Egyesült Álla- mok-béli körútját befejezte és barátai Kelemen Ivánék otthonában búcsúestet tartottak. Mihályi Gilbert plébános képviselte a plébániát. Itt jegyez­zük meg, hogy plébánosunk résztvett Tollas Tibor Chicago és Környéke szereplésének megtervezésé­ben és különösen a Milwaukee-i és St. Louis-i út­jának egyengetésében segített. Magyar küldöttség Reagan elnöknél az Oval Office-ban Március 29-én magyar egyesületi vezetőkből álló küldöttség adta át Reagan elnöknek a Fehér Házban Makk Imre festőművész alkotását, egy kitünően sikerült portrét. A küldöttséget az Oval Office-ban fogadta az elnök és meleg szavakkal mondott köszönetét az ajándékért. A képen balról — jobbra: Belső Gyula, Bodnár Gábor, Ábrahám Dezső, Makk A.B., Vígh Zsolt, Linas Kojelis, az elnök nemzetiségi tanácsadója, Makk Imre, a portré alkotója, Stirling György, Ronald Reagan, Pásztor László, Makk Imréné, Bütösi János és Szabó János. Megzavart vörös május 1-e Lengyelországban A kommunisták má­jus 1-i felvonulásába Kokain Columbiából, Kuba közvetítésével A kokain, a heroin, a marihuanna és egyéb kábítószerek Columbi­ából érkeznek 'Kubába; órinét rendelik, fizetik' és1 dánét' 'tnéáftbítjáK’az Egyesült Államokba, a bevétel pedig Fidel Cast­ro zsebébe folyik be, eb­ből pénzeli latin-ameri­kai felforgató kísér­leteit. Columbia 1981-ben megszakította diplomá­ciai kapcsolatait Kubá­val, amikor kiderült,' hogy a columbiai légijá­rat, amely fedélzetén ko­kaint csempészett Kubá­ba, onnét géppisztolyo­kat szállított vissza Co­lumbiába, az ottani Castro pénzelte partizá­noknak. Fidel Castro egy-egy Ámerikába irányuló ká­bítószer szállítmánya félmillió dollár hasz­not hajt, dóllárban fizet­ve. Ezen vásárolja Ku­ba a Nicaraguába, El Salvadorba, Guatema­lába és egyebüvé kül­dött kommunista fegy­vereket. ' Kiderült^áY‘!ís,r; hogy ' Kubá 'cótumbíai,' patöá- márék'MékfRÓY nagykö­vetei jelentős szerepet játszanak ebben a játsz­mában és maga Fidel Castro volt az, aki se­gédkezett egy Ameriká­ban élő kubai menekült­nek, a kozmetikai sza­lontulajdonos Jósé Al- ■vero-Kruise-nek, hogy ez hajót bérelhessen Ku­bában és tengeri úton folytassa nagyméretű csempészetét. A 44 esztendős Jósé Alvero-Kruise fiatal ko­rában résztvett a Ken­nedy korszak idején ter­vezett balsikerű Bay of Pigs invázióban. Majd vissza menekült az Egyesült Államokba, Miamiban kozmetikai szalont nyitott és va­gyonra tett szert. Va­gyonát azonban más üz- letezések magyarázzák. EGYHÁZI NAPTAR Szent István Király Egyházközség 2015 W. Augusta Blvd. Chicago, III. 60622 — Tel: HU6-1896 Lelkipásztor: Ft. dr. Mihályi Gilbert plébános 1934 — 1984 Május 13, vasárnap: Édesanyák napján plébániai vacsora, amelyen a Hét­végi Magyar Nyelv Iskola Növen­dékei köszöntik az Édesanyákat. Május 27, vasárnap: Hősök napi megemlé­kezés. ,j Június 3, vasárnap: Plébániánk aranyjubile­uma. Délelőtt 10 órakor hálaadó szent­mise. Celebrálja és prédikál: Dr. Irányi László, katolikus emigrá­ciónk püspöke. A bíboros képvise­letében jelen lesz: John Vlazny, chicagói segédpüspök. Utána 12 órakor a Mindszenty nagyteremben koktél és bankett. Duna zenekar adja az ebédzenét. A koktél-bankettre csak előzetes jegyvétellel. Július 28, szombat: plébániai aranyjubileumi zarándoklat a wisconsini De Pere­ben levő St. Norbert Abbey-be, az amerikai premontrei kanonokok székhelyére, Father Mihályi szer­zetes otthonában. Augusztus 26, vasárnap: Szent István király ünnepe. Plébániai vacsora. Egy kubai besúgó sze­rint Jósé Alver-Kruise nemrégiben szülőhazá­jába látogatott és ott titokban magával Fidel Castroval találkozott. Castro segítségével bé­relte ki ezután a Santa - Martha nevű-halászha- f-jótv1 amelynek 'fédélze» ‘tén- egy “félreeső * dél-’ kubai kikötőből szállít­ja a kábítószert az Egye­sült Államokba, kijátsz­va az ellenőrző pontokat. A Santa Martha egy- egy útja alkalmával 50 tonna marihuannát, nagymennyiségű koka­int szállított Ameriká­ba, a pénzt a Miamiban élő menekült csempész Madridban kapta Cast- roéktól, majd svájci bankokban helyezte le­tétbe. A Kennedy—Castro vetélkedés visszanyú­lik az 1961-es esztendőre, a Bay of Pigs vereségre, amiért a Kennedy fivé­rek, John és Bobby bosz- szút akartak állni a ku­bai diktátoron és a ko­rábban Kubában erősen befészkelt amerikai— olasz mafia segítségé­vel próbálták Castrot meggyilkoltatni. Castronak azonban megvoltak a maga be­súgói, ő lépett előbb és a dallasi elnökgyilkos­ságnak valószínűleg ő volt az értelmi szerző­je. Ezután következtek a későbbi fejezetek, a ká­bítószer csempészet az Egyesült Államokba, a latin-amerikai felforga­tási kísérletek, az ame­rikai fiatalság aláásá- sa a középiskolákat el­árasztott kábítószer- özönnel, és most a leg­újabb fejezet: David Kennedy tragi­kus halála az elegáns flo­ridai Palm Beach-i szál­lodában. Szakképzett munkaerő! Szerződést kötnék ame­rikai üzletemberekkel a kö­vetkező szakmákban: festő, kőműves, vízvezeték szerelő és autószerelő. Több mint 15 éves szakmai gyakorlat­tal és mesterlevéllel rendel­kezem. Gyengén beszélek ahgolul. Válaszokat a lap üzleti irodája elmére kérem küldeni. Jelige: „Megbízha­tó munkaerő". (20) itt-ott becsúszott az il­legális Szolidaritás szakszervezet egy-egy csoportja. Saját felira­taik bukkantak fel a kommunizmust éltető jelszavak között. Gdanszkban maga Leck Walesa furako- dótt be a felvonulók tö­mött soraiba és vele együtt 10 ezer-követője gondolati előkészített tábláikkal és jelszaván ikkal. A tribünön ülő kom­munista hatalmasságok megdöbbenve látták földalatti ellenfeleik felbukkanását. A riadó­rendőrség, a ZOMO csa­pat verte szét a befu- rakodókat, de a Szoli­daritás elérte amit akart, megmutatta hogy még létezik és nem ad­ja fel a harcot. De a Jaruzelski kor­mány sem volt tétlen a tavasz közeledtekor, politikai rendőrsége a kínzások történetéhez új fejezetet csatolt. A ZOMO riadó roham­csapatok testvérként kaptak, civilruhás bér­gyilkosokat, akik vá­rosból városba járva, összeveréssel, vagy gyilkossággal terrori­zálják a Szolidaritás Szakszervezet tagjait. Az ujitmányról első­képpen Torun a Varsó és Gdanszk közötti egye­temi város földalatti lapja számolt be a vi­lágnak. Hosszú cikke szerint a lengyel politi­kai rendőrség terroris­ta brigádokat képezett ki és küld szerte az or­szágba azzal a feladat­tal, hogy veirjék össze, rabolják el, vagy öljék meg a Szolidaritás tevé­keny tagjait. Az eredmény többhe- lyütt gyilkosság volt, a vizsgálatot azután a Járuzelski-féle egyen­ruhás rendőrség végzi és minden esetben ez a megállapítása: „Isme­retién tettesek”... A polgári ruhás terro­ristákkal akarják most elérni azt, amit a kato­nai kormány terrorjá­nak, majd a gazdasági büntetéseknek nem si­került: Megfélemlíte­ni a Szolidaritást és ki­irtani a föld széléről. A toruni szamizdati lap szerint az elmúlt 6 hónapban az ellenzék 10 tagjára támadtak a terroristák, egyik áldo­zatuk tetemére ezt a cé­dulát tűzték: ,,Minde­nütt támadunk, kezünk mindenhová elér, vi­gyázzatok ez csupán a kezdet folytatása követ­kezik.” A lengyel Péter Gá­bor: Miroslav Milevi- kics, állította fel eze­ket a terror brigádokat. A pártvezetőség egyik tagja szerint a cél az el­lenállás teljes eltapo- sása. Ugyanakkor a Jaru­zelski rendszer úgy tesz, mint hogy ha lazábbra fogná a gyeplőket, világ­szerte terjeszti a hírt, hogy júliusra amneszti­át hirdet. Miért? Újabb bankkölcsönöket szeret­je a Nyugattól. Rendkívüli állapotok Szudánban» iíAUyi.« ..ÁÍ1J3U íhfl TÖblÖtíí. r !$Í fi Nimeiri, Szudán elnö­ke, Egyiptom szövetsé­gese és Kadhafi líbiai diktátor egyik célpontja országában határidő nélküli rendkívüli álla­potok bevezetését ren­delte el. Felfüggesztet­te a szudáni alkotmányt, betiltotta a tömeggyű­léseket. Mindez a Kad­hafi által kívülről szított lázadás leküzdését cé­lozza. Ezrek menekültek Afganisztánból A Szovjetunió április végi páratlan mérvű ta­vaszi offenzívája eddig 10 ezer afgánt késztetett menekülésre a bombá­zott Panhsir völgyéből. Innét özönlöttek az af­gánok Kandahar váro­sába, duzzasztva az otta­ni amúgyis telt afgán menekült táborokat. (3 El (3 ra 13 (3 El El El El El El El El ra El El El El El (3 El El El El El 0 El El El El El El Sebők Utazási Iroda g Új kompjúterizált fiókirodát nyitottunk 1 a Grove Shopping Centerben. 1023 Grove Mall Elk Grove Village, IL 60007 312/439-8930 MÓZSI FERENC BALOGH ILDIKÓ Rokonkihozatal akár egy évre is! BUDAPEST-CHICAGO-BUDAPEST APEX: $653.00 CHICAGO-BUDAPEST-CHICAGO APEX: $ 832.00 Hitelkártyára is-válthat jegyet! Útlevél- és vízumfénykép. • Pénz- csomag- és gyógyszerküldés. 1 $ = 46.78 Ft. Fordítás — okmányhitelesítés. SEBOK TRAVEL SERVICE 561 W. Diversey Pkwy. Chicago, IL 60614 312/477-1484 MÓZSI ÁGNES NOÉ ZOLTÁN m *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék