Chicago és Környéke, 1986 (1-52. szám)

1986-02-01 / 5. szám

2. oldal Tollas Tibor Csikágóban Tollas Tibor a közis­mert költő és napjaink­ban több mint 8000 pél­dányban megjelenő és közel 30 éve alapított NEMZETŐR c. havilap főszerkesztője decem­ber közepén tíz napig tartózkodott városunk­ban. Tibor Csikágóban fejezte be rendkívül si­keres huszonöt városra kiterjedő előadó útját, amit Kanada és az Egye­sült Államok keleti felé­ben tett szeptembertől decemberig. pedig volt rabtársai rendezésében nagyszá­mú meghívott közönség előtt az Aranybika ven­déglőben kitűnő bankett keretében élvezhettük Tibor költészetét. Be­szédében kitért a mai fi­atal magyar nemzedék feléledéséről, a szamiz- dat irodalomról, a köl­tők, írók és értelmiségi­ek néma harcáról a szov­jet megszállás alatt ki­alakult rendszerrel szemben. Tollas Tibor másnap vasárnap a Szt. mű szamizdat irodalom termékeire amik ma őszintén tárgyalják nem csak a hazai, de megszállt területek kü­lönösen az erdélyi ma­gyarság problémáit. Érdekes, hogy ma Ame­rikában bizonyos körö­ket nagyon érdekel an­gol fordításban a ma­gyarországi földalatti irodalom. Ennek előfu- tárja a NEMZETŐR ki­adásában magyar nyel­ven megjelent Függet­len Fórum c. munka. február Ft. Mihályi Gilbert plébános, Baksai Mária, Tollas Tibor. Csikágóba érkezett István Egyház magyar Előadását számos költe­előadók közül még soha senki nem részesült ilyen fényes fogadta­tásban a helyi magyar­ság részéről. Legelső irodalmi előadását a Tulipános Láda Kultur- egyesület rendezésében december ötödikén tar­totta Tollas egy Ínyenc vacsora keretében a Ba­kery különtermében. Ezen alkalommal Tibor magyarul és két kitűnő helyi színész angol for­dításban adott elő Tol­las verseket. Másnap délben a Milwaukeeban a Wisconsini Magyarok egyesületének volt ven­dége Tibor. Aznap este miséje után a Mind- szenty teremben tartott ismét előadást. Talán ez volt látogatásának a fénypontja amikor egy többszáz főből álló kö­zönség előtt, ahol képvi­selve volt Csikágó ma­gyarságának minden ré­tege, megemlítette a fi­atalság megmozdulásá­val kapcsolatban a mo- nori tanácskozást 1985 júniusában, és azt a tényt, hogy idén októ­berben egy csoport tény­leg megemlékezett 56- ról. Tollas ugyancsak kitért a magyarországi Hírmondó, Beszélő és az erdélyi Ellenpontok cí­Egyházi Naptár Szent István Király Egyházközség 2015 W. Augusta Blvd., Chicago, Ili. 60622 —Tel: HU6-1896 Lelkipásztor: Ft. dr. Mihályi Gilbert plébános Február 2, vasárnap — A szentmisét követő oltáregyleti reggelin Mrs. Baksay Mária videón bemutatja Magyar karácsonyestünket, amit a plébá­niai kultúrcsoportunk — vendég­szereplők szíves közreműködésé­vel — rendezett a Museum of Science and Industry 1985. „Eth­nie Christmas” műsorában. Február 9, farsangvasárnap — A szentmise után, déli 12 órakor farsangi ebéd a hagyományos fánkkal. Március 16, vasárnap — Március Idusa — Szabadságnap. Délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise, utána a Mind- szenty nagyteremben ünnepi meg­emlékezés. A szentmisét celebrál­ja és az ünnepi beszédet mondja: LIGETI ANGELUS atya, a VA­SÁRNAP szerkesztője (Young- stownból). Utána bankett ven­dégünk tiszteletére. Március 23, vasárnap — A virágvasárnapi szentmisén templomi Énekka­runk Szent Máté Passióját énekli. Április 15—22 — Plébániai társas utazás HAWAII-ba. Egyhetes szórakozás a világhíres Waikiki Beach-en. (A résztvevők közös megegyezéssel ____________állapítják meg a végső dátumot). ménnyel fűszerezte ami­ért hálás közönsége me­legen ünnepelte. Vasár­nap este a Csikágói Ma­gyar Társaság karácso­nyi estjére volt hivata­los Tibor ahol találkoz­hatott városunk környé­kének társadalmával. December kilencediké­vel kezdődő hét folya­mán Tollast valósággal elárasztották meghívá­sokkal magánházakhoz. A hét közepén South Bendbe látogatott ahol a város polgármestere fogadta és szimboliku­san átadta a város kul­csát. A december 13-i számában a South Bend Tribune hosszas cikket közölt Tiborról és a vá­ros magyarsága pedig egy Tollas irodalmi elő­adással lett gazdagabb. Az utolsó szombati na­pon Tibor részt vett a Hunyadi Mátyás cser­készcsapat karácsonyi estjén amikoris a csa­pat egyik tagja Nádas Kriszti által irt karácso­nyijátékot adták elő. Ez­után a helyi szabadság- harcosok búcsúvacsorát rendeztek az egyik Tol­las körút rendező Szilá­gyi Béla lakásán. A múltban többször járt Tollas Tibor közöttünk, de a csikágóiak soha nem részesítették Ti­bort ennyi megbecsü­lésben aki busásan meg­érdemli támogatásun­kat azért a nemes mun­káért amit közel -har­minc éve tesz. Jókay Lajos 1 Szombat Ignác 2 Vasárnap Karolina 3 Hétfő Balázs 4 Kedd Ráhel 5 Szerda Ágota .-6 Csütörtök Dorottya, Dóra 7 Péntek Tódor 8 Szombat Aranka 9 Vasárnap Abigél 10 Hétfő Elvira 11 Kedd Bertold, Marietta 12 Szerda Lívia, Lídia 13 Csütörtök Ella, Linda 14 Péntek Bálint 15 Szombat Kolos, Georgina 16 Vasárnap Julianna, Lilla 17 Hétfő Dónát 18 Kedd Bernadett 19 Szerda Zsuzsanna 20 Csütörtök Aladár, Álmos 21 Péntek Eleonóra 22 Szombat Gerzson 23 Vasárnap . Alfréd 24 Hétfő Mátyás 25 Kedd Géza 26 Szerda Edina 27 Csütörtök Ákos 28 Péntek Elemér BÖJTELŐ HAVA Télutó hó X Halak (II. 21.-III. 20.) 2. Gyertyaszentelő. A rómaiak a hajda­ni tavaszkezdő ünnepen gyertyás- fáklyás felvonulásokat rendeztek. A kereszténység átvette az ősi tűz- kultuszra utaló szokást: a házak­ban eloltják a tüzet és mindenhol szentelt gyertyával világítanak. A gyertyaszentelő napjához fű­ződik a legszélesebb körben elter­jedt időjóslás: e napon a téli álmá­ból ébredő medve kijön a barlang­jából, ha napos időt talál, s meglát­ja a saját árnyékát, akkor visszabú­jik, mert még hosszú lesz a tél. Te­hát, ha ebben az időszakban felme­legedés, napos idő van, a tél még hosszúnak ígérkezik. 3. Balázs. A diákok patrónusa. Több év­századra visszanyúló szokás szerint e napon tartották a Balázs-járást, amikor házról házra vonulva tobo­rozták a diákokat az iskolába. Ezen a napon van a „balázsolás” is: a torokfájósokat parázsra vetett al­ma héjával megfüstölik, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó go­noszt elűzzék. 6. Dorottya. Kedvelt nap farsangi mulat­ság tartására. (Gondoljunk Csoko­nai Dorottyájára.) Időjóslás is fűződik hozzá: „Ha, Dorottya szorítja, Julianna tágít­ja...” a fagyot. Skolasztika. Az oltóágak szedésének napja. Elek. Kígyóűző nap, a havasi pászto­rok tavaszkezdő napja - ilyenkor a hegyeken nagy tüzet gyújtanak a gonosz elűzésére. Bálint. A tyúkültetés napja, ekkor kezdenek párosodni, fészket rakni a verebek. Julianna. Dorottya ellenkező napja. Zsuzsanna. Elviszi a havat, zöldellni kezd a fű, és megszólalnak a pacsir­ták. 10 11 14 16 19 24. Jégtörő Mátyás. Ahol Zsuzsanna nem vitte el a fagyot, Mátyás töri meg a tél uralmát. Vagy ha jeget nem talál, akkor csinál. A halászoknak is jeles napja, ek­kor kezdenek ívni a csukák. Az ezen a napon fogott csukát a nép „Mátyás csukájának” nevezi, és egész évre bő halfogást ígér. Farsang. Idejét úgy számítják ki, hogy az első tavaszi (III. 21. utáni) holdtöl­tére következő vasárnaptól (húsvét- tól) visszaszámolnak hat hetet (a böjt idejét). A farsang a közelgő tavasz ősi örömünnepe, egyúttal a tél és a ta­vasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése. Számtalan gonoszű­ző és termékenységvarázsló álar­cos, alakoskodó szokás fűződik hozzá (kongózás, kormozás, télte­metés, busójárás stb.). A legtöbb esemény farsang va­sárnapjára és a rá következő né­hány napra, „farsang farkára” esik: így húshagyó keddre, a böjt kezdeté­re, hamvazószerdára, a dologtiltó napra, amit böjtfogadónak is ne­veznek. Ezen a napon tartják a ke­resztények a „hamvazkodást”. A húsvét vasárnapig tartó böjt­ben húst és zsíros ételeket nem esz­nek, csak főtt tésztát, aszalt gyü­mölcsöket és korpából készült sa­vanyú leveseket. A böjt időszakában fújnak sok­szor viharos, de tavaszt hozó „böjti szelek”. Szovjet városnegyed Bécsben Alig tíz percre Bécs úgynevezett ENSz vá­rosrészétől épült fel a Szovjetunió nagyszabá­sú diplomáciai telepü­lése, mely a hivatalos osztrák vélemények szerint a moszkvai titkos szolgálat ausztriai köz­pontjává terebélyesedi hét. '~3* A francia távirati iro­da, az AFP minap rész­letes jelentést adott köz­zé a Bécsben létesült mi­ni szovjet városnegyed­ről, melyet még annak­idején, Jurij Andropov a szovjet titkosszolgálat, a KGB vezetőjének uta­sítására kezdtek építeni az osztrák főváros egy ritkán lakott, 40 ezer négyzetméternyi terüle­tén, melyet 2 méter 50 centiméter magas kerí­tés övez, kifelé hajló vaskampókkal. A Szov­jetunió bécsi nagyköve­te, Oleg Csleszlov sze­rint a kívülállót talán meghökkenti a terület nagysága, de a tervek készítésénél a jövő szempontjait, a szovjet diplomaták számára lé­tesítendő második ott­hon tervét vették figye­lembe. A munka még folyik, ha elkészül tíz épületből áll, ezen belül 170, tel-t jesen berendezett lak­osztályból, konferencia termekből, nyilvános rendezvények számára fenntartott épületből, nyolcszögletű iroda- toronyházból, valamint 250 gyermek számára iskolából és sportpá­lyákból. Moszkva bécsi nagy­követe szerint a Szov­jetuniót az a tény kész­tette a mini-diplomata- városrész létesítésére, hogy Bécs az ENSz, a Világszervezet harma­dik legfontosabb váro­sa, a Nemzetközi Atom­erő Hivatal központja, a NATO és a Varsói Pak­tum országai közti csa­patcsökkentési tárgya­lások színhelye. Ezen túlmenően — az AFP bé­csi tudósítása szerint — csábítólag hat Moszkva számára az a tény, hogy az osztrák főváros a ke­let-európai menekültek első állomása, illetve átmenőhelye. Jelenleg ezer diplomata, illetve szovjet hivatalnok dol­gozik Bécsben, közülük az osztrák rendőrség becslése szerint leg­alább 20 százalék kém­kedéssel, hírszerzés­sel foglalkozik. A KGB úgynevezett ,,D” részle­ge számára Bécs, kedve­ző földrajzi fekvése mi­att kézenfekvőén ideális hely: a nyugati orszá­gokban dolgozó KGB ügynökök találkozóhe­lye és azoké, akik a Szov­jetunió számára kém­kednek. A semleges Ausztria, a jószomszédi kapcso­latok érdekében hajlan­dó elnézni a kémügyek felett, mindaddig, amíg a hírszerzés célpontja nem maga Ausztria. Kari Blecha osztrák belügyminiszter minap így nyilatkozott: „turis­ta-ország vagyunk, min­denkit nem lehet ellenő­rizni, .csak akkor, ha hermetikusan lezárjuk határainkat.” Merénylet a montreáli román konzulátus ellen CHICAGO és KÖRNYÉKE CHICAGO AND VICINITY HUNGARIAN NEWSPAPER Chicago & Vicinity US PS 103-620 Magyar Hetilap — Hungarian Newspaper Second Class postage paid at Chicago. IL. Printed in Canada. Kiadó — Publisher: K.L. PUBLICATION INC. 4125 N. Central Park Ave., Chicago, IL 60618 Tel: (312) 478-0850 / 478-0853 KOÓS LÁSZLÓ ügyvezető elnök — Executive President Szerkesztőség — Editorial Office: 4125 N. Central Pk., Ave., #3. Chicago, IL 60618 Tel: (312) 588-2894 NOÉ ZOLTÁN Szerkesztő — Editor — Köszönettel vesszük mindenkor a beérkező írásokat. — A magas sz.edési költségek miatt, előzetes megállapodás néjkül beküldött kéziratok maximum egy gépelt oldal terjedelműek le­hetnek 2-e$ sortávval. — Kéziratot és fényképét nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. — A megjelent írások mindenkor a szerzők álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével. Január 20-án, egy ál­arcot viselő egyén, az ablakon át több lövést adott le a montreáli ro­mán konzulátus épüle­tére. A lövések súlyo­san megsebesítettek egy Leiter Petrisor ne­vű bukaresti üzletem­bert, aki a konzulátus titkárával tárgyalt. A titkár nem sérült meg. A helyszínre kiszállott MEGRENDELŐ SZELVÉNY CHICAGO ÉS KÖRNYÉKE 4125 N. Central Park Ave., Chicago, IL 60618 Tel: (312) 478-0850 / 478-0853 Megrendelem lapjukat □ Meghosszabbítom előfizetésem 0 Az előfizetési díjat .........évre mellékelem. El őfizetési díj: Egy évre $25.00, félévre $15.00 NÉV házszám. utca város ÁLLAM ZIP CODE TELEFON rendőrség négy töltény­hüvelyt talált az ablak előtt, amelyeket egy M-16-os típusú katona­puskából lőttek ki. A helyszíni járókelők nem tudtak közelebbi leírást adni a merénylőről, aki a lövések leadása után eltűnt az egyik épület be­járatában. A nyomozás eddig nem derített fényt sem a merénylő szemé­lyére, sem arra, milyen okból akarta lelőni Pet­risor román állampol­gárt. Furcsaságok... Bécs: Táncfesztivál lesz 1986. február 15-e és április 17-e között az osztrák fővárosban. Ausztrián kívül 16 kelet- és nyugat-európai klasz- szikus és modern tánc­csoport vesz részt az ed­dig legnagyobb táncos ünnepélyen: többek kö­zött a szovjet Bolsoj, a párizsi operabalett, Nurejev vezetésével és a világhírű spanyol tán­cosnő Pilar Rioja is fel­lép. Párizs: A legújabb je­lentések szerint Rea­gan elnök egyre népsze­rűbb Franciaországban. A Paris Match című he­tilap közvéleményku­tatása szerint a kér­dezettek 57 százaléka ma már Reagan-barát. Ugyanakkor Gorbacsov mellett a megkérdezet­teknek csak 30 száza­léka szavazott. • Washington: Az Ame­Bécs a világ bálkirálynője Az egykori császári pompája után sóvárgó Bécs ma az a város, ahol a legtöbb és iegfénye- sebb bálokat tartják. Az idei szezon alatt nem ke­vesebb, mint 750 bálra foglalták le a szállodák és kulturházak legszebb termeit. A belépőjegyek minden bálra elkelnek és a bálozó nők azokon ma is legszebb ruháik­ban és legdíszesebb ék­szereikkel felékesítve jelennek meg. A férfiak is, tőlük telhetőén, frak­kot, vagy szmokingot vesznek fel. Sok az álar­cosbál és népszerű a „Jägerball’-ok vadász­bálok, ahol a férfi szá­mára a bőrnadrág és a zöld „Joppe”, vadász­zubbony, a kötelező vi­selet. Minden bál meg­nyitó tánca ma is a bécsi keringő. Strauss zenéje népszerűbb mint vala­ha. rikába menekült ma­gyarok nagy barátja, Amerika Hangjának volt szerkesztője, Do­bozi Artur, tüdőgyulla­dás következtében, 92 esztendős korában meg­halt egy georgetowni kórházban. Dobozi hat nyelven beszélt folyéko­nyan. Több mint 100 ezer magyar menekült­nek segített új életet kez­deni az Egyesült Álla­mokban. • Genf: Nemzetközi konferencia nyílt Géni­ben az AIDS — a szer­vezet ellenállóképessé­gét gyengítő — kór le­küzdésének kérdéseiről. A konferencián a Szov­jetunió és Magyaror­szág küldöttei is részt- vesznek. A szovjet saj­tó sok cáfolat után elő­ször e hónap elején je­lentette, hogy a Szov­jetunióban is vannak AIDS betegek. FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! BW**" fje M. H. B. K. THE COLLEGIAL SOCIETY OF HUNGARIAN VETERANS Chicago Branch ÉRTESÍTÉS! Az M.H.B.K. ez évi HÖSÖK-napi megemlékezése május 18-án lesz bajtársi vacsorával egybekötve az Aranybika Étteremben. Gyászjelentés Szüts Béla életének 63. évében váratlan hirtelenséggel, 1986. január 1-én (Chicago) visszaadta nemes léikét a Teremtőnek. Született: 1923. január 30-án, Halásziban. Bill’s and Tony’s Auto Repairs • Tune-ups • Mufflers • Complete engine service • Brakes and front end. LASSÚ VILMOS és RESCH ANTAL 4338 N. Kedzie Ave., Chicago, 11.60618 PH: (312 ) 588-0739

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék