Corvina, 1887 (10. évfolyam, 1-36. szám)

1887-07-10 / 19. szám

X. évfolyam, Budapest, 1887. julius 10. 19. szál)). CORVINA a magyar könyvkereskedők egyletének közlönye MEGJELENIK MINDEN HÓ 111. 20 ÉS 30-ÁN. A «CORVINÁi)-nak szánt kéziratok (cikkek és hirdetések) Aigner Lajoshoz Buda- Az egylet tagjai ingyen lcapják. pesten (Váci-utca i. sz.) küldendők. HIRDET ESEK ARA: 3 basábu petit­soronkint tagoknak 3 krajcár, nem­tagoknak 5 krajcár. Újonnan megjelent könyvek. *) Magyar könyvek. Aigner Lajos Bndapesten. Gárdonyi. Szerelmes történetek. (K. 8-r. 142 lap.) Budapest. 1886. 60 kr. Echo. Hova állítsuk Arany János szobrát ? (K. 8-r. 15 lap.) Budapest, 1887. 15 kr. Kassánk. Történelmi közlöny. Szerk. Abafi Lajos. VI. kötet. (N. 8-r. 401—,-00 lap.) Budapest, 1886. 3 frt. Losouezv Gyula. Magyarország közgazdasági politikájának téve­dései. (N. 8-r. 32 lap.) Budapest. 1887. Bizom. 30 kr. Munkácsi Kálmán. A szív életéből. Elbeszélések. (8-r. 269 lap.) Budapest, 1887. 2 li-t. Okröss Bálint. Czinka Panna. Szinmfi dalokkal 4 felvonásban. (8-r. XVI, 101 lap.) Budapest, 1887. 1 frt 20 kr. Prém József. Eljegvzés után. Bertalan szerelme. Két elbeszélés. (8-r. 207 lap.) Budapest, 1887. 1 frt. Szathinárv György. Tanulmányok. I. kötet. (8-r. IX. 372 lap.) Budapest, 1887. ' 2 frt 40 kr. Athenaeum r.-társulat Budapesten. Halottkélni szolgálat kézikönyve, a képesített és a hatóságilag megbízott, orvostudovi vagy sebészi oklevéllel nem biró halottkémek használatára. II. átdolgozott kiadás. (8-r. 118 lap.) Budapest, 1887. 70 kr. Kossuth Lajos iralai összevont népies kiadásban. A szerző meghatalmazásával szerk. Ilelfy Ignác. 22 képpel. (8-r. 7241.) Budapest, 1887. 2 frt 50 kr. Kötve 3 frt. Demjén L. (Márton K.) Kolozsvárott. Gyarmatliy Zsigáné. Beszélvek és apróságok. (8-r. 378 lap.) Budapest, 1887. Bizom." 1 frt 50 kr. Vászonkötés 2 frt. Díszkötés 2 frt 50 kr. Csiki Lajos Marosvásárhelytt. íeréb Béla. A közigazgatási hatóságok ügykörébe utalt kihá­gások kézikönyve. Közigazgatási tisztviselők, különösen: szolgabirák, városkapitányok, gyakornokok és községi elöl­járók használatára a fennálló törvények, szabály- és kor­mányrendeletek. ministertanácsi határozatok ós kir. kúriai döntvények alapján összeállította G. B. 11-ik olcsó kiadás. (K. 4-]'. 358 lap.) Marosvásárhely, 1887. 2 frt 20 kr. G Eggenberger-féle könyvkereskedés Bndapesten. Bró'ik Károly és I'uszlavszky József. Földrajz gymnasiumok számára. I. Európa. IV., az új fantervnek megfelelő kiadás. (8-r. II, 128 lap.) Budapest, 1887. 80 kr. Szilasi Móric. Latin nyelvtan és szótár. A gymnasium I-ső és Jl-ik osztálya számára. Fináczy Ernő és Kiállossy József közreműködésével. (8-r. i28 lap.) Budapest, 1887. 80 kr. — Latin olvasó és gyakorlókönyv. A gymnasium I. és II. osz­tálya számára. Fináczy Ernő és Kiáltossy József közre­működésével. (8-r. VIII." 139 lap.) Budapest, 1887. 90 kr. Fischel Fülöp Nagy-Kanizsán. Heuiczkyné Bajza Lenke munkái. 10-ik füzet: Martha 10-ik füzet. (8-r. II. kötet 145—174 lap.) Nagy-Kanizsa, 1887. 20 kr. — Ügvanaz 11-ik füzet: A helytartóné. Elbeszélés. 1-ső füzet. (8-r. 1 -32 lap.) Nagy-Kanizsa, 1887. 20 kr. * Könyvészetünk minél teljesebbé tétele végett felkéretnek a t. kiadók, hogy kiadványaik egy-egy példányát megjelenés után azonnal a «Csak szorosan» egylet «Könyvészeti bizottsága» címe alatt beküldeni szíveskedjenek. — Ugyanaz I., II. kötet: Martha. Begénv. II. kiadás. 2 kötet. (8-r. 163, 174 lap.) Nagy-Kanizsa, 1887. 2 frt. Franklin-társulat Budapesten. Budapesti szemle. Szerk. Gyulai Pál. 127-ik szám. 1887. Julius. (8-r. LI. kötet, 1—160 lap.) Budapest, 1887. 1 frt. Czósrler Alajos. Természettan. A középiskolák felsőbb osztályai számára. (N. 8-r. XI, 324 lap ás 1 tábla.) Budapest. 1887. 2 frt 40 kr. Eletiskola. Gyöngymondatok, arany igazságok a bel- és kül­földi remekírók munkáiból. I—II. kötet. II. kiadás. (16-r. 200. 216 lap.) Budapest. 1887. Egy vászonkötésben 2 frt. Filozófiai irók tára. A m. tud. Akadémia támogatásával szerk. Alexander Bernát és Bánöczi József. VIII: Kant prolego­mena! minden leendő metafizikához, mely tudománykén' fog szerepelhetni. Ford. és bevezetéssel ellátta Alexander Bernát. (N. 8-r. XIII, 124 lap.) Budapest, 1887. 1 frt. Horváth Mihály. A magyarok története rövid előadásban. VI. kiadás. Sajtó alá rendezte, bővítette és jegyzetekkel el­látta Sebestyén Gyula. (N. 8-r XVI, 530 lap.) Budapest. 1887. Kötve 4 frt. Hufeland Kristóf Vilmos dr. Makrobiotika vagy hogyan hosz­szabbíthatjuk meg életünket. Dr. Kleneke átdolgozása nyomán ford. Keinénv Fülöp. (K. 8-r. 464 lap.) Budapest, 1887. Kötve " 1 frt 60 kr. Jeles irók iskolai tára. XXIX—XXX. (8-r.) Budapest, 1887. Tartalom : XXIX. Vörösmarty Mihály. A két szomszédvár. Regényes költői elbeszélés négy éneklen. Magyarázta Vozári Gyula. (83 lap.) 50 kr. XXX. Goethe J. W. von. Egmont. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Bevezetéssel és magyarázó jegvzetekkel ellátta dr. Bauer Simon. (167 lap.) 60 kr. Kálidásza. Sakuntala. Hindu dráma. Ford. Fiók Károly. Kiadja a Kisfaludy-társaság. (8-r. 268 lap.) Budapest. 1887. Dísz­kötésben 2 frl. Kapi Gyula, Összhangzattani gyakorlókönyv. Zeneiskolák s tanítóképző-intézetek számára. (8-r. 89 lap.) Budapest, 1887. 30 kr. Kölcsey Ferenc (Kölesei) minden munkái. III. bővített kiadás. 1 — 2. füzet. (8-r. 1. kötet, 1 — 192 lap.) Budapest, 1886. Füzetje 30 kr. Márki Sándor dr. Földrajz. Gymnasiumok használatára. A leg­újabb ministeri utasítások nyomán. I. füzet: Európa föld­rajza. Az I. osztály számára. 54 képpel. (N. 8-r. 120 lap.) Budapest, 1887. 80 kr. Müzenni Kis nemzeti —. 45 — 46.: líufeliuul Kristóf Vilmos dr. Makrobiotika vagy hogyan hosszabbítjuk meg életünket Dr. Kleneke átdolgozása nyomán fordította Kemény Fülöp. K. 8-r. 464 lap.) Budapest, 1887. " 1 frt. Schölt,z Albert és Rátli Arnold. A mathematikai és physikai földrajz elemei. A legújabb ministeri utasítások nyomán a gymnasiumok III. osztálya számára. (N. 8-r. 64 lap.) Buda­pest. 1887. " ' 50 kr. Grill Károly udv. könyvkereskedése Bndapesten. Ballagi Béla dr. A mezőgazdaság) hitelszövetkezetekről. A földm.-, ipar- és keresk. m. kir. ministerium által jutalmazott pályamű. Különlenyomat a «Közgazdasági Értesító'»-bői. (8-r. 78 lap.) Budapest, 1887. Bizom. 30 kr. Lederer Sándor dr. A mezőgazdasági hitelszövetkezetekről. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minis­terium által jutalmazott pályamű. Különlenyomat a «Köz­gazdasági Értesítő»-ből. (8-r. 44 lap.) Budapest. 1887. Bizom. 20 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék