Corvina, 1907 (30. évfolyam, 1-36. szám)

1907-12-10 / 34. szám

1907 COR VINA 209 Payr Sándor. Muzsági Wittnyédy István soproni prókátor és evangelikus főember. Irta és a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság soproni vándorgyűlésen felolvasta P. S. Külön­lenyomat a Protestáns Szemle 1905. évfolyamából. (N. 8-r. 83 1.) Bpest, 1906. Luther-társaság biz. 1 k. 60 f. — Negyedfélszázados főiskola Sopronban. Emlékfüzet a soproni evang. lyceum 350 éves jubileumára. (8-r. 70 1.) Sopron, 1907. Luther-társaság biz. Bpesten 1 k. Pröhle Henrik. Erzsébet magyar királyleány és a keresztyén nő hivatása. (8-r. 13 1.) Pozsony—Budapest, 1907. Luther­társaság biz. 30 f. Ruttkay Sándor. Konfirmandenbüchtein. (Vorbereitung zum h. Abendmahl. Nach dem Leitfaden des Dr. J. Szeberényi.) (8-r. 18 1.) Salgótarján, 1895. Luther-társaság bjz. Buda­pest en ' 20 f. — Magyar, német és tót temetési énekeskönyv. 2. kiadás. (12-r. 32 1.) Salgótarján, 1897. Luther-társaság biz. Bpesten. Kötve 24 f. — Keresztény egyház története evang. népiskolák számára. 3. kiadás. (8-r. 17 1.) Rimaszombat, 1905. Luther-társaság biz. Bpesten 30 f. — Evangélikus vallástan. 10. bővített kiadás. (8-r. 64 1.) Bpest, 1906. Luther-társaság biz. Kötve 50 f. — Kis imakönyv. 6. kiadás. (16-r. 105 1.) Salgó-Tarján, 1907. Luther-társaság biz. Bpesten 50 f. — Kis énekes. 5. kiadás. (32-r. 16 1.) Rimaszombat, 1907. Luther-társaság biz. Bpesten 8 f. Koniirmandusok könyve. (Előkészület az Úrasztalához.) Dr. Szeberényi János vezérfonala nyomán. 10., bővített és javított kiadás. (8-r. 20 1.) Losoncz, 1907. Luther-társaság biz. Bpesten 30 f. Smith A. W. A fiúk hadseregének kézikönyve. Tisztek hasz­nálatára összeállította S. A. W. Angolból fordította Sieb­reich Károly. 2. kiadás. (16-r. 27 és 1 1.) Budapest, 1902. Luther-társaság biz. 40 f. Szabó Sándor. A magyar gyorsírás tankönyve a Gabelsberger-Markovits rendszer szerint. Iskolai és magánhasználatra. I. kötet. Levelező rész. Kulcscsal. (8-r. XVI, 3, 96 és 29 1.) Bpest, 1892. Luther-társaság biz. 2 k. Veres József. Hirdesd az igét. Egyházi beszédek. 11. kötet. (N. 8-r. 179 és 1 1.) Orosháza, 1904. Luther-társaság biz. Bpesten 2 k. 50 f. Veress Lajos. Egyetemes szorzó- és osztókönyv. (Egyszersmind ár- és százalékkiszámitoló.) 1. rész. Hivatalos és magán­használatra kidolgozta V. L. (Lex. 8-r. XVI és 925 1.) Bpest, 1895. Luther-társaság biz. 14 k. Magyar Földrajzi Intézet r.-társ. Budapesten. Ázsia iskolai fali-térképe. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter megbízásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték : 1: 8,000.000. III-ik javított kiadás. Bpest, 1908. Magyar Földrajzi Intézet r.-t. Vászonra vonva védö­borítékban 22 k. Vászonra vonva léczekkel 26 k. Ifj. Nagel Ottó Budapesten. Dezső József. A siker. Műkedvelők és szinipályára készülök kézikönyve. (8-r. 71, VIII 1.) Bpest, 1907. Ifj. Nage) Ottó biz. 2 k. Füzetek, Klinikai —. XVII. évfolyam. 11. füzet. Szerkeszti Donath Gyula dr. (8-r.) Budapest, 1907. Ifj. Nagel Ottó. Egy-egy füzet 90 f. II. füzet. Konrádi Dániel dr. Öröklödik-e a ragály elleni mentesség ? Befejező rész és Pándy Kálmán dr. Az elme­betegek ügyének haladása néhány észak- és nyugot európai államban. Befejező rész. (299—338 1.) Műkedvelő, A —. II. évfolyam 10. szám. Havi folyóirat. Szer­keszti Dezső József. (8-r.) Bpest, 1907. Ifj. Nagel Ottó biz. Egy-egy füzet 60 f. 10. füzet. 0. Sch. Robespierre. Történeti színmű 1 felvonás­ban. Fordította TJjházy Ede. (30 1.) Műszaki naptár 1908. Szerkeszti Doletskó Ferencz. (16-r. 449 I.) Bpest, 1908. Nagel Ottó biz. Vászonba kötve 4 k. Numers, G. von —. Elina halála. (Elinan surma.) Eredeti finn színmű öt képben. (16-r. 16 1.) Bpest, 1907. Ifj. Nagei Ottó biz. 20 f. «Népszava» könyvkereskedése Budapesten. Gömöri Gyula. Az élet halottai. (8-r. 158 1.) Budapest, 1907. Népszava kk. biz. 2 k. Passer Arnold. Mene tekel ! Felfedezési út Európába. Fordí­totta Weltner Jakab. Második teljes kiadás. (8-r. 78 1.) Bpest, 1907. Népszava kk. 80 f. Pallas irod. és nyomdai résxv.-társ. Budapeeten. Timon Ákos. A párbér Magyarországon, jogtörténeti fejlődése és jelen állása szerint. Második, bővített kiadás. (8-r. 140 1.) Bpest, 1908. Pallas r.-t. 10 k. «Pátria» irod. vállalat és nyomdai részv.-társ. Evkönyve. A gazdasági egyesületek országos szövetségének 1906—1907. évi —. A végrehajtó-bizottság megbízásából szerkesztette Szilassy Zoltán. VIII. kötet. (8-r. 372 1.) Bpest, 1907. Pátria r.-t. 1 k. Műszaki naptár. 1908. Évkönyv elektrotechnikusok, építészek, gépészek, mérnökök, műszaki hivatalnokok és vállalkozók számára. Tizenkettedik évfolyam. Szerkeszti Doletskó Ferencz. 7 táblával és számos szöveg közé nyomtatott ábrával. (16-r. IX, 449 1.) Bpest, 1908. Pátria r.-t. Vászonba kötve 4 k. Révai Testvérek Irod. Int. r.-társ. Budapesten. Schack Béla dr. A magyar kereskedő könyve. Második kötet. A kereskedelmi üzletvitel. írták : Bánfi Oszkár. Kreutzer Lipót dr., Koltai Virgil dr., Eckert János, Kozma Bernát, Szabó Imre, Harmat Mór, Mittelmann Nándor, Havas Miksa, Kárpáti Béla és Hennyey Vilmos dr. 49 fekete és 6 színes képmelléklettel. (Lex. 8-r. 646 1.) Budapest, 1907. 1907. Révai Testvérek 16 k., Vászonba kötve 20 k. Ruzitska Ármin Bndapeaten. Budapesti utmutató. Legújabb —. Szerkeszti és kiadja Ruzitska Ármin. (16-r. LXIII, 32 l. és 1 térkép.) Bpest, 1908. Ruzitska Ármin. Kötve 80 f. — Ugyanaz. Német szöveggel. (16-r. LXIII, 32 1. és 1 térkép.) Bpest, 1908. U. o. Kötve 80 f. Szent István-Társulat Budapeeten. Regénytár, Családi —. 50. kötet. (8-r.) Bpest, 1907. Szent István-társulat. Egy-egy kötet vászonba kötve 1 k. 50. kötet. Andor József. Újabb elbeszések. (235 1.) Runzka Antal Zoltán. Örökzöld levelek Árpádházi Szent Erzsébet asszony tiszteletére. (16-r. 55 1.) Nagyvárad. 1907. Szerző sajátja Doboz. Szent István-társ. biz. Bpest. 40 f. Szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályának felolvasó üléseiből, A —. 65. szám. (8-r.) Bpest, 1907. Szent István-társ. 65. szám. Pór Antal. De-Surdis II. János esztergami érsek. (56 1.) 1 k. 20 f. Singer és Wolfner Budapesten. Farkas Pál dr. Az amerikai kivándorlás. (8-r. 91 1.) Bpest, 1907. Singer és Wolfner 1 k. 50 f. Gazdasági zsebnaptár, Kodolányi-féle az 1908. évre. Negyven­nyolczadik évfolyam. (16-r. 232 1.) Bpest, 1908. Singer és Wolfner biz. Vászonba kötve 2 k. 80 f. Miklós Elemér. Versek. 1897—1907. (8-r. 144 1.) Bpest, 1907. Singer és Wolfner 3 k. Pósa Lajosné. Ispiláng, ispiláng. .. Gyermekversek. Négy színes és sok színezetlen képpel. (N. 8-r. 79 1.) Bpest, 1907. Singer és Wolfner. Kötve 3 k. Rákosi Viktor. Hős fiuk. Regényes történet a szabadságharczból. Mühlbeck Károly rajzaival. Negyedik kiadás. Lex. 8-r. 206 1.) Bpest, 1908. Singer és Wolfner. Kötve 7 k. Sas Ede. Hősök hőse. Nyolcz képpel. Második kiadás. (N. 8-r. 237 1.) Bpest, 1907. Singer és Wolfner. Díszkötésben 7 k. Sebők Zsigmond. Maczkó úr szárazon és vizén. Mühlbeck Károly rajzaival. (N. 8-r. 208 I.) Budapest, 1907. Singer és Wolfner. Kötve 7 k. — Maczkó úr útnak indul. Mühlbeck Károly rajzaival. Ötödik kiadás. (N. 8-r. 214 1.) Bpest, 1907. U. o. Kötve 7 k. — Mennek medegélnek. Mesék és történetek (N. 8-r. 78 1.) Budapest, 1907 U. o. Kötve 3 k. — Kert alatt. Mesék és történetek. Szines és szinezetlen képekkel. (N. 8-r. 78 1.) Bpest, 1907. U. o. Kötve 3 k. Stein János m. kir. egyetemi könyvk. Kolozsvárt. Ravasz László dr. Emléklapok R. L.-nak a kolozsvári theologiai fakultáson a gyakorlati theologia nyilvános, rendes taná­rának 1907. évi szeptember 15-én tartott székfoglalójáról. (8-r. 36 1.) Kolozsvár. 1907. Stein János biz. 80 f.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék